Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Oświadczenia z błędem ustawowym podpisywane przez zbierających i przetwarzających odpady

Lipcowa nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła sporo nowości, nie wszystkie są jasne.

Do art. 42 UO2 dodano m.in. ust. 3a i 3b zobowiązujący do dołączenia do wniosku o zezwolenie na zbieranie czy przetwarzanie odpadów zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności :

3a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się:
1) zaświadczenie o niekaralności:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
4) oświadczenie, że w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
– w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

3b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a pkt 3‒5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podpisane przeze mnie oświadczenie o treści zacytowanej z art. 42 ust. 3a pkt 5 UO2 stwierdza, że mój wspólnik nie jest i nie był wspólnikiem innego przedsiębiorcy, któremu w ostatnich 10 latach:

 • nie wydano decyzji cofającej zezwolenie, a więc z tego wynika, że nie może być niczyim innym wspólnikiem, albo może być wspólnikiem przedsiębiorcy, któremu wydano decyzję cofającą zezwolenie;
 • nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, a więc z tego wynika, że nie może być niczyim innym wspólnikiem, albo może być wspólnikiem przedsiębiorcy, któremu wymierzono administracyjnej kary pieniężną z art. 194 UO2.

Te powyższe moje przemyślenia wskazują, że nie o to chodziło. Moim zdaniem w art. 42 ust. 3a pkt 5 UO2 powinien brzmieć odwrotnie, tj. powinno być:

oświadczenie, że wspólnik … nie jest lub nie był wspólnikiem …, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia … lub wymierzono administracyjną karę pieniężną 

Uważam, że trzeba podpisać odpowiednio sformułowane oświadczenie, tym  bardziej, że musi być do niego dopisana klauzula o odpowiedzialności karnej.

Ponadto, wg art. 46 UO2 organ nie może wydać zezwolenia w przypadku oświadczenia, że wspólnik jest/był wspólnikiem innego przedsiębiorcy karanego albo z cofniętym zezwoleniem.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)

Tematy powiązane

Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady
Zabezpieczenie roszczeń w przypadku składowiska
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów</a
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Joanna Wilczyńska (23.01.2019)
Nowości | 13 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 13

“Oświadczenia z błędem ustawowym podpisywane przez zbierających i przetwarzających odpady”
 1. 1 Dorota napisał(a) 14:07, 25.01.2019:

  Proszę o pomoc w ustaleniu czy konieczny jest system monitoringu wizyjnego na placu magazynowania osadów ściekowych o kodzie 190805 (uwodnionych – około 75 % wody) wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.
  Spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków komunalnych. Posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów (m.in. w/w osady) oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów przyjmowanych od innych podmiotów. W zezwoleniu na przetwarzanie jest napisane, że odpady przyjmowane do przetwarzania ( współfermentowanie z osadami w komorach fermentacyjnych) nie będą magazynowane. Magazynujemy tylko osady wytwarzane w procesie oczyszczania ścieków. Ilość magazynowanych osadów wynosi około 11 tys. Mg rocznie (jednorazowo na placu może być max. 5 tys. Mg).
  Dziękuję za pomoc.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:01, 27.01.2019:

  Dorota (1), obowiązek monitoringu wizyjnego magazynowanych odpadów nie będzie zależeć od ich ilości ani rodzaju, a jedynie od tego, czy są magazynowane w związku z wymaganym zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
  W opisanym przypadku nie są magazynowane odpady przyjmowane do przetwarzania w procesie technologicznym oczyszczalni ścieków, a więc nie jest wymagany monitoring wizyjny przyjmowanych odpadów.
  Magazynowane osady ściekowe pochodzą głównie z oczyszczania ścieków, ale zawierają też te powstałe w wyniku przetwarzania odpadów w procesie fermentacyjnym oczyszczalni, dlatego moim zdaniem nie jest oczywiste, że ich monitoring wizyjny nie jest wymagany. Proponuję więc uzyskać w tym temacie stanowisko MŚ.

 3. 3 Dorota napisał(a) 07:23, 28.01.2019:

  Dziękuję za odpowiedź.

 4. 4 Paweł napisał(a) 10:45, 28.01.2019:

  A z zaświadczeniami i oświadczeniami, kto je musi posiadać w imieniu gminy wójt czy rada gminy (KRS nie wydaje zaświadczeń dla gminy) albo spółki akcyjnej – wspólnik, czy akcjonariusz jest wspólnikiem?

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:33, 04.04.2019:

  Zobacz stanowisko MŚ, w sprawie ustawowego błędu dotyczącego oświadczeń

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:48, 12.05.2019:

  Projekt (z 29.04.2019 r.) ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – m.in. poprawia błędy w art. 42 ust. 3a pkt 5 ustawy, a ponadto wprowadza limit dla kar: „co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł”, a przepisy przejściowe tego projektu stanowią, że do oświadczeń uwzględnia się administracyjne kary pieniężne i odmowy wydania zezwolenia te po 5.09.2018 r.

 7. 7 Kasia napisał(a) 13:06, 17.05.2019:

  Witam,
  Proszę o pomoc w ustaleniu kogo zaświadczenie i oświadczenia powinny być złożone razem z wnioskiem.
  czy jest to tylko zarząd spółki? wszyscy wspólnicy? czy tylko widniejące osoby w krs? Dodam, że jesteśmy sp z o. o..
  Urzędy różnie interpretują słowo „lub” art. 42 ust. 3a

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:51, 19.05.2019:

  Kasia (7), spójnik „lub” to tak zwana alternatywa łączna, a więc „A lub B” oznacza: A, B, A+B.
  na pytanie: „Czy zaświadczenie o niekaralności składa cały zarząd i wszyscy prokurenci (widniejący w KRS), czy tylko osoby podpisane na wniosku o udzielenie zezwolenia? (art. 42 ust. 3a ustawy)?” odpowiada: „Zaświadczenie składają wszystkie osoby widniejące w KRS.”

 9. 9 Polin napisał(a) 08:29, 19.06.2019:

  Dzień dobry,

  Jak interpretować stanowisko MŚ ( z dn. 20.03.2019r.) w zakresie poniższego zdania:

  „Ze składanego zatem, oświadczenia powinno wynikać,że wymieniona osoba nie jest lub nie była wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy,w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu wymienionych decyzji. Oświadczenie dotyczące niewymierzenia administracyjnej kary pieniężnej,o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, powinno mieć analogiczną treść.”

  mam rozumieć, iż oświadczenie powinno zawierać zwroty:

  – „w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję (…) lub wymierzono administracyjną karę pieniężną” ??

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:49, 19.06.2019:

  Polin (9), chodzi o to, aby w oświadczeniu nie powielać ustawowego błędu z podwójnym zaprzeczeniem. Powinno być: oświadczenie, że wspólnik … nie jest lub nie był wspólnikiem …, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia … lub wymierzono administracyjną karę pieniężną …
  Jest w Sejmie projekt zmiany tego art. 42 ust. 3a pkt 5 ustawy o odpadach:
  „5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady
  nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem,
  prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego
  przedsiębiorcy:
  a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję
  o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na
  przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie
  odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego
  zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę
  pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości
  przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł
  – za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem,
  prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego
  przedsiębiorcy.”

 11. 11 Zbyszek napisał(a) 13:58, 17.07.2019:

  A co ze wspólnikiem z zagranicy nie mieszkającym w Polsce w kwestii zaświadczenia o niekaralności .

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:56, 01.09.2019:

  6.09.2019 r. wchodzi w życie poprawiony przez ustawę zmieniającą bubel z art. 42 ust. 3a pkt 3-5 UO2 dotyczący oświadczeń; doprecyzowano przy tym, że w oświadczeniach o niekaralności i administracyjnych karach uwzględnia się tylko te po dniu 4 września 2018 r.

 13. 13 Natalia napisał(a) 13:33, 13.01.2020:

  Witam, uprzejmie proszę o pomoc. Jesteśmy spółką z o.o.. Wiem, że wszystkie osoby widniejące w KRS składają zaświadczenia o niekaralności, czy to samo się tyczy oświadczeń? Też wszyscy członkowie składają osobno każdy oświadczenie? Czy tylko zarząd ?


Skomentuj...