Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Magazynowanie czy zbieranie odpadów

Pytanie: Firma posiada kilka lokalizacji, w których prowadzi swoją działalność. W każdej z nich powstają odpady. Odpady wrzucane są do specjalnie przygotowanych pojemników, koszy, worków, oznaczonych odpowiednimi kodami odpadów (zbieranie czy magazynowanie?). Gdy ilość odpadów jest odpowiednia do transportu i przekazania, poszczególne odpady ze wszystkich lokalizacji są zwożone w jedno miejsce (w workach, pojemnikach, kontenerach), do jednej z lokalizacji, gdzie oczekują (zbieranie czy magazynowanie?) na przekazanie uprawnionemu odbiorcy (dzień, góra dwa, w zależności od możliwości odbierającego). Odbiorca opróżnia pojemniki (worki, kontenery, kosze), które trafiają z powrotem na swoje miejsce, do poszczególnych lokalizacji. [A.K.]

Odpowiedź: Uważam, że w obu przypadkach opisana w pytaniu czynność to magazynowanie odpadów.

W pierwszym przypadku gdy odpady są wrzucane do np. koszy przy stanowisku pracy, jest to wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę. Jeżeli te odpady z tych koszy w danym zakładzie/lokalizacji następnie gromadzone są np. w kontenerach w tym samym zakładzie/lokalizacji, a także w drugim przypadku – gdy są zwożone z wszystkich zakładów/lokalizacji do jednego zakładu/lokalizacji i tam gromadzone, to jest to tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, gdyż wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 5 i 34 UO2:

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

34) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

Ogólne zasady dotyczące magazynowania określone są w art. 25 ustawy o odpadach [1]:

Art. 25. 1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 (nie ma jeszcze tego rozporządzenia).
2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
4. Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.
5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.
6. Okresy magazynowania odpadów, o którym mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Trzeba jednak pamiętać, że dla niektórych rodzajów odpadów są szczegółowe przepisy dotyczące warunków ich magazynowania albo zakazu magazynowania, które czasem odbiegają od ogólnych zasad. Obejmuje to m.in.:

 • oleje odpadowe – warunki magazynowania określa rozporządzenie [2];
 • odpady medyczne – zgodnie z rozporządzeniem [3] należało magazynować m.in. w odpowiednio opisanych workach i pojemnikach o odpowiednich kolorach, we właściwej temperaturze i nie dłużej niż 30 dni przed przekazaniem do unieszkodliwiania, a w niektórych przypadkach max 72 godz.;
 • komunalne osady ściekowe stosowane w celach określonych w art. 96 ust. 1 UO2 – można magazynować w miejscu stosowania najwyżej 1 dzień, gdyż wg  § 4 ust. 4 rozporządzenia [4] muszą być wprowadzone do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową, na której mają być one stosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu;
 • odpady powstałe w wyniku termicznego przekształcania odpadów – wg § 8 rozporządzenia [5] magazynuje się w sposób zapobiegający niedozwolonemu lub przypadkowemu uwolnieniu substancji zanieczyszczających do gleby i ziemi, wód powierzchniowych i wód podziemnych, a wg art. 160 ust. 5 pkt 2 UO2 odpady w postaci pylistej magazynuje się w zamkniętych pojemnikach;
 • wycofane z eksploatacji pojazdy przekazane do stacji demontażu oraz odpady z ich demontażu – warunki magazynowania określa rozporządzenie [6];
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – warunki magazynowania określa art. 43 i 50 ustawy [7];
 • odpady wydobywcze – powinny być magazynowane zgodnie z art. 4 i 7 ustawy [8], a więc w przypadku odpadów wydobywczych niebezpiecznych magazynowanie nie jest dozwolone, a tych niebezpiecznych których wytworzenie było wcześniej niemożliwe do przewidzenia – magazynowanie nie dłużej niż 6 miesięcy, magazynowanie odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obojętne – nie dłużej niż 1 rok, a magazynowanie niezanieczyszczonej gleby, odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów powstałych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu oraz odpadów wydobywczych obojętnych – nie dłużej niż 3 lata;
 • zużyte baterie i akumulatory – mogą być magazynowane nie dłużej niż przez 1 rok łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów, a warunki magazynowania precyzuje art. 14 ustawy [9];
 • odpady zawierające azbest – magazynuje się zgodnie z rozporządzeniem [10].

W przypadku magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich magazynowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów wskazując sposób i termin ich usunięcia (art. 26 UO2).

Obecnie na magazynowanie odpadów nie jest wymagana odrębna decyzja (przed 1.10.2001 r. wymagana była odrębna decyzja wyrażająca zgodę na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów). Jednak jeżeli wymagana jest jakaś decyzja „odpadowa” (zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane), to musi ona określać miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Za naruszenie, co do rodzaju i sposobów magazynowania odpadów, warunków decyzji wymaganej przepisami UO2 (zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów) WIOŚ wymierza administracyjną karę pieniężną w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania (art. 298 ust. 1 pkt 4, art. 309 POŚ).

Za naruszenie warunków pozwolenia (pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane) grozi kara aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny (art. 351 POŚ).

Natomiast za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania przewidziana jest opłata podwyższona (na konto urzędu marszałkowskiego) w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania (art. 293 ust. 2 POŚ).

Uwaga. Magazynowanie odpadów z przekroczeniem czasu dopuszczalnego przepisami traktowane jest jako składowanie odpadów, ale miejsce magazynowania nie jest składowiskiem odpadów. Dlatego wg art. 293 ust. 3 POŚ za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi za każdą dobę takiego składowania opłatę podwyższoną (na konto urzędu marszałkowskiego) w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty jak za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi – Dz. U. z 2015 r. poz. 1694
[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi – Dz. U. z 2010 r. poz. 940, obowiązywało do 23.01.2016 r., jest projekt nowego
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych – Dz. U. z 2015 r. poz. 257
[5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu – Dz. U. z 2016 r. poz. 108
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – Dz. U. z 2005 r. poz. 1206, ze zm.
[7] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
[8] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych – Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, ze zm.
[9] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – Dz. U. 2015 r. poz. 687, ze zm.
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004 r. poz. 649, ze zm.
[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.

Tematy powiązane

Zbieranie odpadów, pieniędzy i zboża
Zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów
Magazynowanie odpadów
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji?

Joanna Wilczyńska (24.07.2016)
Pytania i odpowiedzi | 14 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 14

“Magazynowanie czy zbieranie odpadów”
 1. 1 Zosia napisał(a) 08:34, 02.08.2016:

  Firma ma kilkanaście oddziałów w całej Polsce. Trzy z nich znajdują się na terenie tej samej gminy. Stanowisko jednego z Urzędów Marszałkowskich wygląda następująco: jeśli przewożone są odpady do oddziału A z oddziału B (ta sama gmina) lub z oddziału C (inne województwo) to wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Mimo, że nie jest to profesjonalna zbiórka odpadów – a jedynie rozwiązanie logistyczne. Następnie odpady przekazywane są do zbierającego na podstawie umowy. Identyczne stanowisko ww. Urząd podtrzymuje w przypadku działalności serwisowej u klienta (również firmy budowlane) – jeśli odpady przywożone są do siedziby/oddziału (w postaci zużytych części, szmatek, palet) to jest to zbieranie, które wymaga zezwolenia. Podstawą prawną dla powyższej interpretacji przepisów jest art. 45 ust. 1 pkt 10. Czy stanowisko Urzędu jest słuszne?

 2. 2 Obsi napisał(a) 11:57, 02.08.2016:

  Zosia: magazynowanie w ramach wytwarzania na konkretnym terenie (oddziale) nie będzie zbieraniem, natomiast każde przewożenie, przemieszczanie odpadów, nawet w ramach jednej gminy i działań logistycznych firmy już tak, będzie zbieraniem odpadów i wymagane jest zezwolenia na zbieranie. Podsumowując urząd marszałkowski ma rację!

  Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów określa Art 45 Ustawy o odpadach. Zerknij na ust.1 pkt 10).

 3. 3 Zosia napisał(a) 15:00, 02.08.2016:

  Dziękuję za odpowiedź Obsi. Chciałabym nadmienić, że konsultowałam powyższą sytuację z sąsiadującym (ze względu na województwo) UM, gdzie twierdzą, że nie trzeba mieć w wyżej opisanych przeze mnie przypadkach zezwolenia. Jako uzasadnienie podali fakt, że wynika to wprost z definicji zbierania i magazynowania! Oczywiście sensowne są dla mnie obydwa stanowiska. Jednak niezrozumiałym jest fakt rożnych interpretacji ze względu na miejsce prowadzenia działalności (w zależności od województwa).

  PS. Szczerze mówiąc to nie spotkałam jeszcze żadnej firmy świadczącej usługi, która miałaby zezwolenie na wytwarzanie odpadów!

 4. 4 Zosia napisał(a) 15:01, 02.08.2016:

  przepraszam za błąd w PS! miało być zezwolenie na zbieranie odpadów! :)

 5. 5 Obsi napisał(a) 13:25, 03.08.2016:

  Zosia: ja miałam kiedyś absurdalną sytuację gdy zakład był przedzielony jedynie drogą gminną, na działce X była instalacja a obok, na działce Y – plac magazynowy odpadów. Wg urzędnika wymagało to zezwolenia na zbieranie odpadów.

  Należy zauważyć, że pojęcie zbierania jest szersze, bo obejmuje także magazynowanie. Inaczej mówiąc, magazynowanie jest jednym z elementów zbierania. Można przyjąć, że magazynowanie dotyczy technicznego aspektu wytwarzania i zagospodarowania odpadów, natomiast zbieranie jest pojęciem formalnym, dotyczącym działalności w sensie ogólnym. Magazynowanie odpadów pod nowym adresem wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów; przemieszczanie odpadów z miejsca wytwarzania pod inny adres wymaga unormowania zgodnie z ustawą o odpadach. Dlatego nie zgodzę się ze stanowiskiem tego drugiego UM. Zwolnienia sa jasno określone w Art.45 UO2.

 6. 6 Obsi napisał(a) 13:31, 03.08.2016:

  Zresztą temat był już tutaj poruszany :)

  http://eko-akademia.pl/2010/10/czy-musimy-miec-zezwolenie-na-zbieranie-wytworzonych-przez-nas-odpadow-poza-miejscem-wytworzenia/

 7. 7 Zosia napisał(a) 10:26, 04.08.2016:

  Obsi magazynowanie zawiera w swej definicji 3 obszary: wytwórcę, zbieracza i przetwarzającego. Natomiast zbieranie obejmuje magazynowanie – ale tylko w jednym przypadku ZBIERACZA!

  zbieranie odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

  magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie
  odpadów obejmujące:
  a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
  b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie
  odpadów,
  c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

  idąc tokiem rozumowania drugiego UM nie prowadzę zbierania zbierania ponieważ nie przekazuje jako wytwórca swoich odpadów do prowadzącego przetwarzanie tylko najpierw do zbierającego.

  dlatego moim zdaniem uwzględniając art. 45 pkt 10 sprawa nie jest do końca jasna skoro są dwa stanowiska.

  PS. Rzeczywiście miałaś absurdalną sytuację :) dziękuję za rozmowę!

 8. 8 Paweł napisał(a) 14:17, 05.08.2016:

  Skoro Obsi ma rację to jak wyjaśnić kwestię wytwórcy odpadów – prowadzącego działalność np. remontów, budowy, rozbiórki, przecież – jest wytwórcą, i nie może magazynować odpadów na terenie do którego nie ma tytułu prawnego a nie będzie miał chyba, że stworzy z zleceniodawcą umowę dzierżawy (art. 26 ust 5) np powierzchni XXX na potrzeby magazynowania odpadów tylko na czas trwania budowy na odpady tylko i wyłącznie powstające w wyniku prac (aby nie było mowy, że ktoś odpady będzie magazynował i przeciągał w czasie umowę i później pozostawił Zleceniobiorcę z „kłopotem”/domniemaniem posiadacza odpadów Art3, pkt 19 UO2).

  Dobra prowadzę działalność rozbiórka np odpady powstają nie z instalacji lub nie przekraczam progów, o których mowa w art 180A POŚ, wiec nie ma pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Dalej nie mam możliwości skorzystania z art 45 ust 4 UO2.
  Więc idąc drogą dedukcji Obsi muszę mieć pozwolenie na zbieranie własnych odpadów?
  Przecież prowadząc działalność wpisuje się do Art 3 pkt 5 a) – czyli własne odpady wstępnie magazynuje (na terenie do którego ma tyt. parwny, przestrzegając terminy o których mowa w art 25 ust 4,5,6 UO2) jako wytwórca i zlecam (art 27 ust 2 pkt 1UO2) odbiór wyspecjalizowanej firmie z pozwoleniem na zbieranie odpadów a ona zbiera, zbiera… i jak ma już uzasadniona partię przekazuje do utylizacji.
  Wg mnie jestem wytwórcą odpadów nie zbieram odpadów innych posiadaczy odpadów, a gospodarowanie moimi odpadami zawęża się do wstępnego procesu magazynowania przez ich wytwórcę – gospodarowanie odpadami skutecznie przenoszę na uprawnione podmioty uwzględniając wspominany art. 27 ust 2 pk1 UO2.
  Ma ktoś może interpretację MŚ w tej sprawie lub orzeczenie NSA lub innego Organu?

 9. 9 Obsi napisał(a) 06:36, 08.08.2016:

  Paweł, jeśli powstające w wyniku remontów, budowy czy przebudowy odpady, (których jesteś zgodnie z umową wytwórcą) magazynujesz w miejscu wytworzenia to musisz mieć tytuł prawny do tego terenu magazynowego (wspomnianą umowę dzierżawy), nie musisz mieć natomiast zezwolenia na zbieranie odpadów. Jeśli natomiast te same odpady przewozisz w inne miejsce niż miejsce wytworzenia i magazynujesz czasowo do czasu przekazania uprawnionym podmiotom – musisz mieć zezwolenia na zbieranie odpadów.

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:27, 29.08.2018:

  Od 5.09.2018 r. do ustawy o odpadach zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące magazynowania, zbierania i przetwarzania odpadów przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).
  M.in. zamiast do 3 lat będzie można (z pewnym wyjątkiem) magazynować odpady do 1 roku.

 11. 11 Marcin54 napisał(a) 12:37, 05.10.2018:

  Ustawa lipcowa bardzo dużo zmienia w zakresie gospodarowania odpadami. Każdy przedsiębiorca powinien dogłębnie przyjrzeć się, co jeszcze oprócz czasu magazynowania zostało zmodyfikowane. Polecam zaznajomić się z opisem zmian na https://www.eko-projekt.com/oferta/gospodarka-odpadami-wytwarzanie-odpadow.

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:11, 15.10.2018:

  Marcin (z komentarza 11), za darmo umieściłeś sobie reklamę na moim blogu, to chociaż postaraj się odwiedzać (klikać) reklamy z googla, które ukazują się na dole lub z boku moich artykułów na blogu, gdyż tylko z nich mam jakąś rekompensatę za poświęcony czas na prowadzenie bloga …

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:07, 18.10.2020:

  Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742) dotyczące (z wyjątkami):
  – wytwórców odpadów
  – zbierających odpady
  – przetwarzających odpady

 14. 14 Grzegorz napisał(a) 18:25, 21.10.2023:

  Witam jakie koszt kompleksowej usługi pozwolenia na magazynowania odpadów 170904 Częstochowa


Skomentuj...