Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy wykorzystywany destrukt asfaltowy to odpady?

Pytanie: Firma X prosi o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wraz z utratą statusu odpadów i ponownym użyciem, chodzi o destrukt asfaltowy. Zdjęty asfalt  będzie wykorzystany do remontu tej samej drogi. Bez zbierania, bez magazynowania. Droga krajowa. Czy potrzebne jest zezwolenie Starosty?

Odpowiedź: Jeżeli zdjęty asfalt będzie wykorzystany do remontu tej samej drogi, to wg mnie destrukt asfaltowy nie musi być traktowany przez jego wytwórcę jako odpady, bo zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach [1] przez odpady rozumie się 'każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany’. W przedstawionym w pytaniu przypadku nie jest spełniony żaden z tych 3 warunków, a więc destrukt ten nie trzeba traktować jako odpady i klasyfikować zgodnie z katalogiem odpadów [2].

Takie też stanowisko jest wyrażone w uzasadnieniu do projektu pierwszego rozporządzenia [3] dotyczącego destruktu asfaltowego oraz w stanowisku MKiŚ do tego rozporządzenia:

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się natomiast do destruktu asfaltowego z frezowania, poddawanego recyklingowi w technologii prowadzonej za pomocą maszyn i urządzeń w miejscu jego wytworzenia (np. za pomocą urządzenia, które jednocześnie frezuje i kładzie nową nawierzchnię), gdyż w tej sytuacji nie dochodzi do wytworzenia odpadów.

Jeżeli starosta podziela powyższe stanowisko, to gdy firma X wnosi o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego wraz z utratą statusu odpadów, starosta może wydać decyzję o umorzeniu postępowania (wraz z uzasadnieniem) na podstawie art. 105 § 1 k.p.a.:

Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Jednak stanowisko niektórych organów (w tym WIOŚ) bywa odmienne. Przykładowo – wymagają, aby jako odpady traktować zawracaną do wanien szklarskich stłuczkę z produkcji w hucie szkła. Dlatego firma X taką decyzję o umorzeniu postępowania będzie mogła wykorzystać w przypadku np. kontroli WIOŚ.

Jeżeli jednak firma X jako wytwórca destruktu uzna je za odpady o kodzie 17 03 02 i odwoła się od takiej decyzji o umorzeniu postępowania, to proponuję wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku poza instalacją, w wyniku którego utracą status odpadów w związku z wykazaniem spełnienia warunków określonych w § 2 rozporządzenia [4]. W takim przypadku przetwarzanie w procesie odzysku R12 może być prowadzone poza instalacją, gdyż taki proces jest wymieniony w lp. 22 załącznika do rozporządzenia [5]:

W celu wykonania badań wymaganych przez rozporządzenie [4] laboratorium musi pobrać :

  • próbki asfaltu z drogi przed przystąpieniem do jego usuwania, gdy destrukt nie będzie magazynowany,
  • próbki odpadów destruktu asfaltowego, gdy wykorzystany ma być magazynowany destrukt.

Firma X musi sporządzić odrębnie dla każdej przekazywanej do wykorzystania partii destruktu oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia [4]. Oświadczenia oraz wyniki lub protokoły z badań firma X musi przechowywać 5 lat i okazywać WIOŚ w czasie kontroli. Ponadto wg § 5 rozporządzenia [4] firma X musi prowadzić system gospodarowania obejmujący co najmniej zbiór udokumentowanych procedur dotyczących:

– monitorowania procesów i technik przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego;
– monitorowania zgodności destruktu asfaltowego z warunkami, o których mowa w § 2 rozporządzenia [4];
– planowanego wykorzystania destruktu asfaltowego;
– przeglądu i usprawnienia systemu gospodarowania;
– szkolenia personelu.

Jeżeli badania wykażą, że destrukt spełnia wymagania § 2 rozporządzenia [4], a więc utracił status odpadów, to jego wykorzystanie nie będzie już podlegać przepisom o odpadach, a więc nie jest już wymagane dla niego dalsze prowadzenie poprzez BDO ewidencji odpadowej (KEO, KPO), sprawozdawczości, wpisu w rejestrze BDO wykonującego usługę transportu, uzyskanie zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie.

Jeżeli badania wykażą, że destrukt nie spełnia wymagań § 2 rozporządzenia [4], to będzie on nadal stanowił odpady o kodzie 17 03 02 mimo posiadanego przez firmę X powyżej wymienionego zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2067) – obowiązywało od 2.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2468) – obowiązuje od 1.01.2022 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796)

TEMATY POWIĄZANE

Warunki utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Joanna Wilczyńska (13.04.2024)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...