Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady komunalne wytwarzane w zakładzie

Pytanie: Czy firma produkcyjna musi mieć pozwolenie na odpady komunalne 20 03 01? Czy jest taki obowiązek?  Jeżeli nie trzeba, to czy jakoś rejestrować te odpady? [A.G.]

Odpowiedź: Firma nie musi mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów komunalnych, ani nie musi ich ewidencjonować.

Wg art. 180 i 180a POŚ:

Art. 180. Eksploatacja instalacji powodująca:
3) wytwarzanie odpadów,
jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Tak więc dla danej instalacji w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w związku z eksploatacją tej instalacji w przypadku, gdy ich planowana ilość przekracza powyższe progi.

Gdyby jednak wytwórca odpadów wytworzonych w związku z eksploatacją danej instalacji zakwalifikował je do odpadów komunalnych, to moim zdaniem musiałby je uwzględnić w pozwoleniu, gdyby łącznie z ich masą został przekroczony powyższy próg 5000 Mg/rok dla odpadów innych niż niebezpieczne, gdyż niestety w powyższym przepisie brak wyraźnego wyłączenia odpadów komunalnych z pozwolenia na wytwarzanie odpadów (tak jak to było w art. 17 ust. 5 UO).

Przy kwalifikacji odpadów trzeba mieć na uwadze definicję odpadów komunalnych z art. 3 ust. 1 pkt 7 UO2, ale nie zawsze jest ona jednoznaczna (patrz interpretacje MŚ):

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości

Wytwórca odpadów komunalnych:

 • nie musi prowadzić ich ewidencji za pomocą karty ewidencji odpadów (KEO) i karty przekazania odpadów (KPO) (art. 67 ust. 1 lit a i b UO2),
 • nie musi posiadać w ewidencji dodatkowych dokumentów: podstawowej charakterystyki odpadów i wyników testów zgodności, gdy przekazuje je do składowania (art. 67 ust. 2, art. 110 ust. 1 UO2),

gdyż wg art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a UO2:

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych

Ponadto, wytwórca odpadów komunalnych nie będzie musiał ujmować ich w rocznym sprawozdaniu przekazywanym marszałkowi województwa poprzez BDO, gdyż wg art. 75 ust. 1 pkt 1 UO2:

Art. 75. 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:
1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

a do czasu utworzenia BDO (najpóźniej do 24.01.2018 r.) nie musi przekazywać marszałkowi województwa informacji o wytworzonych odpadach komunalnych w zbiorczym zestawieniu (art. 37 ust. 1 UO w związku z art. 237 i 237a UO2).

Władający nieruchomością musi zbierać powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne (art. 5 ust. 1 UCZIP), ale nie musi mieć zezwolenia na ich zbieranie (art. 45 ust. 1 pkt 9 UO2). Obowiązany jest złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i do ponoszenia tych opłat  na rzecz gminy, a jeżeli gmina nie obejmuje gospodarowaniem odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, to jest obowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6, 6m UCZIP).

Zgodnie z katalogiem odpadów [4] odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie kwalifikuje się do grupy 20, m.in. o kodzie:
 20 01 01 – Papier i tektura
– 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
– 20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
– 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
– 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
z tym że odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w podgrupie 20 01.

Interpretacje MŚ

30.06.2011 r. – Kwalifikacja do grupy 20 odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
11.01.2012 r. – Kwalifikacja odpadów z papieru i tektury powstałych w biurach i urzędach
9.07.2013 r. – Pojęcie odpadów komunalnych w przypadku źródeł wytwarzania innych niż gospodarstwa domowe

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. z 2010 r. poz. 1243, ze zm. – obowiązywała do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973
[6] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) –  Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.

Tematy powiązane

Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska

Joanna Wilczyńska (10.08.2016)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Odpady komunalne wytwarzane w zakładzie”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:35, 16.06.2022:

  Uwaga – od 1.01.2022 r. obowiązuje istotnie zmieniona definicja odpadów komunalnych określona w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.:
  7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:
  a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz
  b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych
  – przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości


Skomentuj...