Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przeterminowana żywność jako pasza

Pytanie: Interesuję się ogólnie rozumianą tematyką przetwórstwa żywności. 24 stycznia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące listy odpadów, które można przekazać odbiorcom prywatnym. W porównaniu z dotychczas obowiązującym dokumentem został wykreślony punkt dotyczący surowców i produktów przeterminowanych (nie zagrażających zdrowiu). Stąd moje pytanie – w jaki sposób obecnie można utylizować tego rodzaju towary? Dokładnie chodzi mi o produkty pochodzenia roślinnego (mieszanki przypraw, zioła, warzywa) czy m.in. z dużą zawartością białka (preparaty białkowe). Czy jest możliwość, by prywatne osoby (rolnik albo nawet przysłowiowy Kowalski) za potwierdzeniem odbierał takie towary z Firm wytwarzających taki produkt? [S.K.]

Odpowiedź: W poprzednim rozporządzeniu [1] odpady takie mogły być przekazywane do skarmiania zwierząt. W obecnym rozporządzeniu [2], wydanym na podstawie nowej ustawy o odpadach [UO2], nie zamieszczono już tego rodzaju odpadów, gdyż jako materiał paszowy znajdujący się w katalogu materiałów paszowych [4] stanowi on produkt uboczny (nawet bez konieczności dokonywania zgłoszenia marszałkowi województwa), o którym mowa w art. 11 ust. 5 UO2, a nie odpad.

Takie wyjaśnienia można znaleźć w materiałach z procesu legislacyjnego rozporządzenia [2] zamieszczonych na stronie RPL, m.in.:
uwaga 3 z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
uzasadnienie str. 26 za projektem rozporządzenia.

Tak więc to, że nie uwzględniono w rozporządzeniu [2] odpadów przeznaczonych do skarmiania zwierząt nie oznacza, że nie można już ich wykorzystywać tak jak wg starego rozporządzenia [1]. Obecnie te materiały paszowe nie są już traktowane jako odpady i nie podlegają już przepisom o odpadach, a więc nie stosuje się już do nich podwójnych przepisów odpadowych i paszowych, a jedynie paszowych. Obecne żywienie zwierząt regulują przepisy – rozporządzenia unijne [4], [5] i [6].

Uwaga. Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia będą stanowić odpady (kod 16 03 80) podlegające przepisom o odpadach, jeżeli nie będą przeznaczone jako pasza.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2006 r. poz. 527, ze zm. – obowiązywało do 23.01.2016 r.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2016 r. poz. 93 – obowiązuje od 24.01.2016 r.
[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[4] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych
[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE
[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923

Tematy powiązane

Odzysk odpadów przez osoby fizyczne

Joanna Wilczyńska (11.09.2016)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...