Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Właściciel czy użytkownik odpowiada za obowiązki środowiskowe

Pytanie: Firma A postawi halę logistyczno-magazynową, którą będzie wynajmować firmie B pod jej działalność. Na kim w tej sytuacji spoczywają obowiązki środowiskowe – pozwolenie, zgłoszenie instalacji, opłaty środowiskowe, gospodarka wytwarzanymi odpadami i inne? Hala będzie ogrzewana gazowymi kotłami i promiennikami, wyposażona będzie w spalinowe pompy p.poż. i agregaty prądotwórcze na olej napędowy, zbiornik magazynowy ON oraz akumulatornie. [K.W.]

Odpowiedź: Odpowiedzialność za wytworzone odpady (art. 27 ust. 1 UO2) ponosi ich wytwórca (a więc firma B), a odpowiedzialność za inne obowiązki środowiskowe związane z eksploatacją instalacji lub urządzeń (art. 138 POŚ) ponosi ich właściciel (a więc firma A). Tak więc to odpowiednia firma (A albo B ) musi mieć wszelkie uzgodnienia formalno-prawne (decyzje, zgłoszenie …) i ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska.

Przepisy art. 28 UO2 pozwalają jednak na umowne uregulowanie tych obowiązków inaczej tj. tak, aby to właściciel hali (firma A) odpowiadał za odpady wytworzone przez najemcę hali (firmę B):

Art. 28. 1. W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z niniejszą ustawą.
2. Przeniesienie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Przepisy art. 138 POŚ pozwalają przenieść na najemcę hali (firmę B) obowiązki właściciela hali (firmy A) dotyczące eksploatacji znajdujących się w hali instalacji energetycznych (kotły, promienniki, pompy p.poż., agregaty prądotwórcze), instalacji do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych (zbiornik ON) oraz instalacji do ładowania akumulatorów wózków widłowych (akumulatorni):

Art. 138. 1. Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest, z zastrzeżeniem art. 139, obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym instalacją lub urządzeniem jest na podstawie tytułu prawnego inny podmiot.

Art. 139. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów zapewniają zarządzający tymi obiektami.

Przy czym wg art. 3 pkt 41 POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
41) tytule prawnym – rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy

Tak więc ważne jest właściwe sporządzenie umowy cywilno-prawnej (np. umowy najmu) między firmą A i B.

Jeżeli umowa będzie obejmować tylko najem hali, to moim zdaniem firma B będzie odpowiadać jedynie za wytworzone przez siebie odpady. Dobrze jednak by było, aby w takiej umowie mimo wszystko jednoznacznie napisać, że wszystkie obowiązki z tytułu korzystania ze środowiska związane z halą (ogrzewaniem, pompą p.poż., agregatem prądotwórczym, zbiornikiem ON, akumulatornią) będzie wykonywała firma A wynajmująca halę firmie B. Umowę można rozszerzyć o przejęcie przez firmę A praw i obowiązków ciążących na firmie B w związku z odpadami wytwarzanymi przez nią w hali.

Natomiast do firmy B będą należeć moim zdaniem wszystkie obowiązki z tytułu korzystania ze środowiska związane z halą (ogrzewaniem, pompą p.poż., agregatem prądotwórczym, zbiornikiem ON, akumulatornią) wtedy, gdy umowa będzie dotyczyła nie tylko najmu hali, ale też przekazania firmie B prawa do eksploatacji tych instalacji (urządzeń), a więc do ich użytkowania i utrzymania ich w sprawności. Dobrze jednak by było, aby w takiej umowie mimo wszystko jednoznacznie napisać, że wszystkie obowiązki z tytułu korzystania ze środowiska związane z halą (ogrzewaniem, pompą p.poż., agregatem prądotwórczym, zbiornikiem ON, akumulatornią) oraz związane z wytwarzanymi odpadami przez firmę B będzie wykonywała firma B najmująca halę od firmy A.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2015 r. poz. 672, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska

Joanna Wilczyńska (12.07.2016)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...