Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 14 dni (z pewnymi wyjątkami) od ogłoszenia w Dz. U., ma ograniczyć liczne ostatnio podpalenia i porzucanie odpadów oraz skutki takich działań. Ustawa zmienia wiele przepisów (m.in. zmniejsza z pewnym wyjątkiem dopuszczalny czas magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku) i dodaje nowe, m.in.:

Monitoring – wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania

Zgodnie z art. 25 ust. 6a-6e UO2, zbierający lub przetwarzający odpady, który jest obowiązany do posiadania zezwolenia, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tej ustawy zmieniającej będzie musiał prowadzić wizyjny system kontroli każdego miejsca magazynowania odpadów lub składowania odpadów przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu, przechowywać zapis przez miesiąc i udostępniać organom kontrolnym – zgodnie z rozporządzeniem, które będzie wydane na podstawie art. 25 ust. 8 UO2.

Zabezpieczenie roszczeń

Zgodnie z art. 48a UO2, zbierający lub przetwarzający odpady (oprócz odpadów obojętnych i składowisk), który jest obowiązany do uzyskania zezwolenia, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
2) obowiązku usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej cofniętym zezwoleniem
– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu USZ w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń określonej w rozporządzeniu, które będzie wydane na podstawie art. 48a ust. 22 UO2.

Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń trzeba podać we wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

W przypadku wszczętych i niezakończonych spraw dotyczących ww. decyzji trzeba będzie w ciągu 6 miesięcy uzupełnić wniosek o proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, a także o inne nowe wymagane dane i załączniki (parametry dotyczące magazynowania odpadów, operat przeciwpożarowy dla odpadów palnych wraz z postanowieniem PSP, zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, decyzja o wzizt, jeżeli jest wymagana), a w przypadku posiadanych ww. decyzji – trzeba będzie w ciągu 12 miesięcy złożyć wniosek o ich zmianę z tymi danymi i załącznikami, aby decyzje te nie straciły ważności w zakresie zbierania i przetwarzania.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (USZ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 954)

Tematy powiązane

Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów

Joanna Wilczyńska (29.07.2018)
Nowości | 13 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , ,


komentarzy 13

“Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:43, 03.08.2018:

  Projekt do uzgodnień, konsultacji i opiniowania – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:01, 21.08.2018:

  Dzisiaj w Dz. U. poz. 1592 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a więc wchodzi w życie 5.09.2018 r. (z wyjątkami)

 3. 3 Dariusz C. napisał(a) 11:14, 29.08.2018:

  A w jaki sposób będzie realizowane zabezpieczenie roszczeń dla zbierania/przetwarzania odpadów?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:15, 29.08.2018:

  Dariusz (3), zabezpieczenie roszczeń przez podmiot zobowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zostało określone szczegółowo w dodanym art. 48a do ustawy o odpadach przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).
  W przypadku wymaganego pozwolenia zintegrowanego zabezpieczenie roszczeń będzie ustanowione w tym pozwoleniu (art. 187 ust. 4a POŚ), a w innych przypadkach – w postanowieniu (art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach).

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:59, 01.12.2018:

  Nowa wersja z 28.11.2018 r. projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:26, 09.12.2018:

  Projekt (z 3.12.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
  Projekt (z 28.11.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:18, 23.01.2019:

  Wg uzasadnienia do projektu rozporządzenia (z 18.01.2019 r.) monitoring wizyjny magazynowanych odpadów wymagających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie będzie dotyczył podglądu obrazu na żywo wyłącznie odpadów palnych wymienionych w § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, natomiast utrwalony obraz przechowywany na elektronicznym nośniku informacji będzie dotyczył wszystkich rodzajów odpadów.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:20, 24.01.2019:

  Projekt (z 15.01.2019 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:29, 13.02.2019:

  Od 12.02.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256)

 10. 10 Sebastian napisał(a) 22:07, 13.02.2019:

  Dzień dobry,
  temat trochę odbiega od wątku, ale dotyczy pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1) d) UO organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg jest marszałek województwa. A co z zezwoleniem na przetwarzanie, np. 60000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne (budowlane i remontowe) w ciągu roku ? Kto wtedy wydaje zezwolenie na przetwarzanie marszałek czy starosta ? Dodaję, że w wyniku przetwarzania z pewnością wytworzona zostanie i będzie magazynowana ilość odpadów większa niż 3000 Mg w ciągu roku. Czy wtedy po prostu zezwolenie na przetwarzanie musi zawierać elementy wymagane dla zezwolenia na zbieranie i tym samym organem właściwym będzie marszałek województwa ?

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:03, 14.02.2019:

  Sebastian (10), przytoczony przepis dotyczący marszałka województwa właściwego do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów > 3000 Mg/rok nie dotyczy przedstawionego przypadku, bo trzeba pamiętać, że nie wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia (art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach).

 12. 12 Sebastian napisał(a) 18:34, 14.02.2019:

  Jak najbardziej się z tym zgadzam. W sposób niepełny sformułowałem pytanie. Nie dodałem istotnej informacji. Jako praktyk wiem, że bardzo często przetwarzający przyjmują odpady, których ostatecznie nie przetwarzają i przekazują po prostu kolejnym posiadaczom. Wynika to z różnych przyczyn: przestoje technologiczne, awarie, brak popytu na wytworzony surowiec, nieodpowiednia jakość odpadu do przetworzenia, itp. W takim przypadku odpad jest przyjmowany i przekazywany pod tym samym kodem bez przetworzenia. Czy zakładając możliwość takiego zdarzenia lepiej wystąpić o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie, czy wystarczy zezwolenie na przetwarzanie ? Zakładamy oczywiście, że w wyniku takich zdarzeń przyjmiemy i przekażemy więcej niż 3000 Mg. Czy próbować unikać tego typu zdarzeń, posiadając wyłącznie zezwolenie na przetwarzanie, a gdy już takie zdarzenie nastąpi po prostu rozszerzyć zezwolenie o zezwolenie na zbieranie ?

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:23, 14.02.2019:

  Sebastian (12), w takim przypadku można rozszerzyć zezwolenie na przetwarzanie o warunki za zbieranie odpadów, ale jeżeli zbieranych będzie > 3000 Mg/rok, to trzeba będzie wnioskować do marszałka województwa o łączne zezwolenie albo tylko na zbieranie, a na przetwarzanie pozostawić dotychczasowe.
  Trzeba jednak mieć na uwadze, że wydanie decyzji może nie być szybkie, bo wcześniej przed złożeniem wniosku trzeba przygotować operat ppoż. i uzyskać postanowienie PSP, a za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi administracyjna kara z art. 194 UO2 od 10 000 zł do 1 000 000 zł.


Skomentuj...