Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Aktualizacja wpisu do rejestru BDO

Pytanie: Czy mając pozwolenie na wytwarzanie odpadów (i zgodnie z art. 51 wpisu do BDO dokonuje marszałek województwa) i wprowadzając do obrotu produkty w opakowaniach (opłata produktowa rozliczana jest na podstawie umowy z organizacją odzysku) trzeba złożyć wniosek rejestracyjny i uiścić opłatę? [J.C.]

Odpowiedź: Jeżeli podmiot jest już wpisany do rejestru BDO (np. z urzędu ze względu na pozwolenie na wytwarzanie odpadów), to zamiast wniosku rejestracyjnego składa wniosek aktualizacyjny [4] zaznaczając dział VI tabela 4 z zakresu UGOPAK jako „wprowadzający produkty w opakowaniach”. Nie ma tu znaczenia, czy podmiot ma umowę z organizacją odzysku opakowań.

Wpisu z urzędu dokonał marszałek właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności (właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów). Natomiast wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, a więc może to być inny niż ten, który wpisał do rejestru z urzędu. Nie ma to jednak znaczenia, gdyż w kraju prowadzony jest jeden elektroniczny rejestr BDO i dany podmiot (o danym numerze NIP) ma przydzielony jeden numer, niezależnie od ilości działów, które ma zaznaczone w rejestrze BDO.

Do wniosku o wpis do rejestru albo o jego aktualizację (obecnie składanego tylko w formie pisemnej) dołączyć należy (art. 53 ust. 7 UO2) w przypadku wszystkich podmiotów:

a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym; w oświadczeniach należy zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wg art. 57 UO2 wpis do rejestru BDO w przypadku wprowadzających produkty w opakowaniach podlega opłacie rejestrowej [5] w wysokości 100 zł – w przypadku mikroprzedsiębiorców, 300 zł – w przypadku innych przedsiębiorców. Opłaty rejestrowej nie wnosi się, jeżeli wcześniej (przed 24 stycznia 2018 r.) podmiot złożył zawiadomienie do marszałka o rozpoczęciu działalności polegającej na wprowadzaniu do obrotu produktów w opakowaniach. Wtedy dopiero w następnym latach wnosi się opłatę roczną (odpowiednio 100 zł albo 300 zł) – do końca lutego każdego roku.

Podmiot wymieniony w art. 57 UO2 czyli obowiązany do opłaty rejestrowej/rocznej musi umieszczać numer rejestrowy (art. 63 UO2) na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie objętym wpisem do rejestru (a więc w przypadku tego pytania – w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach). Przepisy nie precyzują, o jakie dokumenty chodzi, ale będą to z pewnością m.in. faktury. Administracyjna kara za nieumieszczanie numeru rejestrowego przez podmioty wymienione w art. 57 UO2 wynosi 1 tys.- 1 mln zł (art. 194 ust. 1 pkt 5a UO2).

Ponadto prowadzący usługę transportu odpadów musi umieszczać numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą, bo numer rejestrowy zastępuje dotychczasowy obowiązek  posiadania zezwolenia na transport odpadów (24 ust. 5 UO2). W innych przypadkach obecnie należy wpisywać numer rejestrowy, jeżeli w jakimś wzorze formularza jest podane pole na jego wpisanie, np. w KEO (karta ewidencji odpadów) czy KPO (karta przekazania odpadów), a od 2020 roku numer rejestrowy każdy będzie musiał podawać w prowadzonej w ramach BDO ewidencji i sprawozdawczości odpadowej. 

Przepisy nie precyzuję sposobu podawania numeru rejetrowego. Rozporządzenie [6] jedynie określa, że dokonując wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 UO2, nadaje się kolejno indywidualny numer rejestrowy, składający się z 9 cyfr arabskich, generowany przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Tak więc jeżeli na formularzu jest pole „Numer rejestrowy”, to wystarczy wpisać sam 9-cyfrowy numer. Natomiast w przypadku umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z usługą transportu odpadów lub działalnością wymienioną w art. 57 UO2 można podać sam 9-cyfrowy numer, ale też nie jest zabronione poprzedzić go opisem: „Numer rejestrowy” albo „BDO” albo „Numer BDO” albo „Rejestr BDO” albo …

Uwaga. Jeżeli podmiot wpisze się do rejestru BDO na wniosek, ale wcześniej prowadził taką działalność objętą obecnie obowiązkiem wpisu na wniosek, lecz do tej pory nie wywiązywał się z obowiązków danej ustawy (UPROD, URP, UBA, UGOPAK, USEE2), to może się spodziewać, że marszałek województwa „upomni się” o:
– zaległe sprawozdania,
– zaległą opłatę produktową w przypadku „wprowadzających”: produkty (opony, oleje i preparaty smarowe), baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– zaległą opłatę na publiczne kampanie edukacyjne w przypadku „wprowadzających”: baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– zaległą opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w przypadku prowadzącego stację demontażu,
– …

Uwaga. Niektóre produkty (produkowane w kraju i wprowadzane na rynek krajowy lub sprowadzane do kraju) zawierają jako część składowa lub przynależność baterie lub akumulatory, opony, oleje lub preparaty smarowe. Wówczas wg wyjaśnień MŚ podmiot musi być wpisany do rejestru BDO odpowiednio w dziale II tabela 1 (jako przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty) – w przypadku opon oraz olejów i preparatów smarowych, a także w dziale V tabela 1 (jako wprowadzający baterie lub akumulatory) – w przypadku baterii i akumulatorów.
Po wpisie do tych działów można się spodziewać, że marszałek województwa „upomni się” o zaległe sprawozdania i opłatę produktową z UPROD i UBA, a także zaległą opłatę na publiczne kampanie edukacyjne z UBA.

Uwaga. Niektóre produkty w opakowaniach (produkowane w kraju i wprowadzane na rynek krajowy lub sprowadzane do kraju) kwalifikują się wg USSE2 jako „sprzęt elektryczny i elektroniczny”, a więc podmiot musi być wpisany do rejestru BDO na wniosek:
– w dziale IV tabela 1 z zakresu USEE2 jako „wprowadzający sprzęt” i
– w dziale VI tabela 4 z zakresu UGOPAK jako „wprowadzający produkty w opakowaniach”,
a jeżeli jeszcze produkuje albo sprowadza opakowania do tych produktów, to również
– w dziale VI tabela 5 z zakresu UGOPAK jako „wprowadzający opakowania”,
a jeżeli jeszcze wywozi z kraju produkty w opakowaniach, to również
– w dziale VI tabela 5 z zakresu UGOPAK jako „eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach”,
a jeżeli jeszcze …

Tak więc w każdym przypadku trzeba wybrać w rejestrze BDO wszystkie działy odpowiednie do prowadzonej w danej chwili przez podmiot działalności i aktualizować w razie potrzeby. Opłata rejestrowa jest wymagana w przypadku podmiotów wymienionych w art. 57 UO2, ale tylko raz się ją wnosi niezależnie od ilości zaznaczonych w rejestrze działów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184)
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego (Dz. U. poz. 1696)
[7] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD)
[8] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP)
[9] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA)
[10] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK)
[11] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE2)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO
Transport odpadów od 24.01.2018 r.

Joanna Wilczyńska (14.06.2018)
Pytania i odpowiedzi | 17 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


komentarzy 17

“Aktualizacja wpisu do rejestru BDO”
 1. 1 Dominika napisał(a) 10:38, 10.07.2018:

  Mam pytanie odnośnie stosowania nr BDO. Jedną z gałęzi działalności firmy jest wprowadzanie produktów w opakowaniach – na mocy art. 63 ustawy o odpadach nr rejestrowy umieszczamy na dokumentach związanych ze sprzedażą ww. produktów – tj. faktury, paragony, umowy sprzedaży ect.
  Czy nr ten musimy również stosować w przypadku realizowania naszej pozostałej działalności innej niż wymieniona w art.57 ust.1 – tj. świadczenie usług, sprzedaż produktów niepakowanych, czy też przy zleceniu firmie zewnętrznej gospodarowania naszymi odpadami ?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:10, 10.07.2018:

  Dominika, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego w BDO na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu tych produktów w opakowaniach. Nie musi więc podawać tego numeru w związku z inną działalnością, a jedynie w dokumentach (KEO, KPO) i sprawozdaniach odpadowych , tam gdzie we wzorze jest pole do podania tego numeru.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:23, 02.01.2019:

  Od 15.01.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 4. 4 Monika napisał(a) 17:43, 03.01.2019:

  Witam! mam pytanie odnośnie wniosku do BDO.
  mianowicie :nastąpiło przekształcenie dotychczas działającego podmiotu ( osoba fizyczna CEIDG ) w spółkę z o.o. Zgodnie z przepisem art.553 paragraf 1 ustawy z dn.15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.
  Czy w związku z powyższym należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wniosek aktualizacyjny ( termin 30 dni ) czy też nowy wniosek o wpis do rejestru BDO ( w jakim terminie ?). Dotychczasowa firma posiadała wpis do rejestru BDO.
  Jest nowy NIP i Regon oraz zmiana nazwy firmy, reszta bez zmian.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:53, 06.01.2019:

  Monika (4), moim zdaniem art. 553 KSH nie ma tu zastosowania. Jeżeli przedsiębiorca jako osoba fizyczna wpisana do CEIDG będzie dalej prowadzić działalność jako spółka z o.o., to nie jest to przekształcenie spółki w nową spółkę, a nowa spółka z o.o. będzie nowym podmiotem (nowy NIP), który nie przejmuje praw i obowiązków dotychczas prowadzonych przez przedsiębiorcę wpisanego do BDO.
  Dlatego w tym przypadku moim zdaniem nie jest wymagana aktualizacja danych w rejestrze BDO (30 dni – wg art. 59 ustawy o odpadach), ale jeżeli trwale została zaprzestana działalność gospodarcza jako osoby fizycznej, to ma zastosowanie art. 60 o wykreśleniu z rejestru BDO:
  „Art. 60. 1. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru.”
  Natomiast nowa spółka z o.o. powinna moim zdaniem uzyskać nowy numer BDO.
  Proponuję jednak tę kwestię wyjaśnić u marszałka województwa, który dokonał wpisu do rejestru BDO.

 6. 6 Karolina Kowalska napisał(a) 15:16, 18.01.2019:

  Co w sytuacji, gdy pomyłkowo zarejestrowaliśmy firmę, która tak naprawdę nie podlega ustawie o gospodarowaniu odpadami…. a tym samym -wpisem do rejestru?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:20, 20.01.2019:

  Karolina (6), w każdym przypadku, gdy dane w rejestrze BDO dla danego podmiotu nie są aktualne (zmieniły się, albo zostały omyłkowo podane), to trzeba dokonać ich zmiany (wg art. 59 ustawy o odpadach: w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana) przez złożenie marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego.
  W rozporządzeniu z nowymi wzorami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2528), tak jak w starym, do aktualizacji jest to ten sam wzór z załącznika nr 1 co do wpisu do rejestru BDO. Przy aktualizacji trzeba zaznaczyć pole „AKTUALIZACYJNY” i wpisać nadany już w BDO indywidualny „Numer rejestrowy”.
  Jeżeli w rejestrze wykazany jest omyłkowo np. dział VI, to w formularzu aktualizacyjnym w dziale I przy odpowiednich tabelach działu VI zaznaczyć „NIE”.
  Gdyby podmiot nie wymagał już w ogóle wpisu do rejestru BDO (w żadnym dziale II-XIII), to wówczas w terminie 14 dni (art. 60 ustawy o odpadach) musi złożyć do marszałka województwa wniosek o trwałe wykreślenie z rejestru wg wzoru z załącznika nr 2 do rozporządzenia, a marszałek województwa wykreśli podmiot z rejestru w drodze decyzji i podmiot nie będzie miał już numeru w rejestrze BDO.
  Patrz: Częste pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Środowiska

 8. 8 Monika napisał(a) 13:20, 27.02.2019:

  Dzień dobry!
  zacytuję ( częściowo ) art 64 ustawy o odpadach :

  „Art. 64. 1. Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru w przypadku:

  1) nieuiszczenia opłaty rocznej, w przypadkach gdy jest wymagana;”

  czy należy rozumieć, iż w przypadku gdy dany podmiot „zapomni” o uiszczeniu opłaty rocznej zostanie z urzędu wykreślony z rejestru i nie będzie mógł się ponownie zarejestrować w rejestrze BDO i tym samym należy zakończyć działalność gospodarczą?? ?
  jeśli tak, to który art.o tym mówi?

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:55, 28.02.2019:

  Monika (8), opłata roczna za rejestr w BDO dotyczy wyłącznie podmiotów wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach i w przypadku jej nieuiszczenia marszałek województwa dokonana wykreślenia w rejestru BDO wyłącznie w tym zakresie (patrz art. 64 ust 2). Wykreślenie to będzie w drodze decyzji wydanej z urzędu. Najpierw więc marszałek województwa powinien zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. zawiadomić o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Można więc jeszcze wnieść opłatę i sprawa będzie bezprzedmiotowa – dezyzja nie zostanie wydana i nie będzie wykreślenia z BDO.
  Gdyby podmiot jednak został wykreślony z BDO w zakresie art. 57 ust. 1, to nie może prowadzić takiej działalności, gdyż nie może umieszczać numeru BDO w związku z taką działalnością i podlega administracyjnej karze 5 tys. zł – 1 mln zł (art. 63 i art. 194 ust. 1 pkt 5a ustawy o odpadach).
  Jeżeli podmiot chce dalej prowadzić działalność objętą opłatą roczną, to musi ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO i dokonać opłaty najpierw rejestrowej, a w następnym roku – opłaty rocznej (patrz art. 50 ust. 1-3, art. 179 ustawy o odpadach).

 10. 10 Ilona napisał(a) 13:02, 18.12.2019:

  Witam. Czy wprowadzony pojazd ciężarowy także uwzględniamy w sprawozdaniach BDO?

 11. 11 Marta napisał(a) 16:03, 24.01.2020:

  Jeżeli podmiot mający wpis do rejestru z urzędu posiada dwie działalności z osobnymi numerami BDO w dwóch różnych likalizacjach z których jedna działalność została zakończona to w jaki sposób złożyć wniosek elektronicznie , czy w formie papierowej ) i na jakim formularzu ? Czy opłata roczna musi być wniesiona do końca lutego tego roku ? Jakie wymagania komputerowe ma program BDO , jeśli nie możemy się zalogować na naszym komputerze ?

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:17, 26.01.2020:

  Ilona (10), rejestr na wniosek w BDO w dziale dotyczącym pojazdów i roczne sprawozdanie poprzez BDO dotyczy przedsiębiorcy wprowadzającego pojazdy na terytorium kraju objęte ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przez które rozumie się:
  1) pojazdy samochodowe:
  – kategorii M1 (pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy),
  – kategorii N1 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t);
  2) motorowery trójkołowe zaliczane do kategorii L2e.
  Natomiast „wprowadzający” to producent pojazdu lub prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów. Wprowadzenie pojazdu oznacza wprowadzenie po raz pierwszy na terytorium kraju w celu dystrybucji.
  Nie dotyczy to więc większych pojazdów ciężarowych (> 3,5 t).
  Jeżeli jednak wraz z pojazdami (każdymi) wprowadzasz opony, oleje lub preparaty smarowe oraz akumulatory lub baterie, które stanowią część składową lub przynależność tych pojazdów, to musisz na wniosek wpisać się do rejestru BDO wg wyjaśnień MŚ jako przedsiębiorca:
  – “wprowadzający na terytorium kraju produkty” (oleje i preparaty smarowe, opony),
  – “wprowadzający baterie lub akumulatory”.
  Uzyskany numer rejestru w BDO musisz zamieszczać na dokumentach związanych z wprowadzeniem tych olejów, smarów, opon, baterii i akumulatorów, ale musisz również spełnić wiele obowiązków dotyczących uzyskania dla nich odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu lub wniesienia opłaty produktowej …, a także wprowadzić roczne sprawozdanie poprzez BDO:
  – za 2019 r. – do 30 czerwca 2020 r. (epizodycznie wg ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zmieniającej),
  – za następne lata – do 15 marca.

 13. 13 Anna napisał(a) 12:21, 21.03.2020:

  Jakie dokumenty powinnam dostarczyć do UM w sytuacji gdy planuje zamknąć skup makulatury jednakze firma dalej będzie dzialala tylko pod innym profilem, tzn. wiodacym pkd nie bedzie juz zbieranie odpadow, tylko sprzedaz towarów, wyrobów gotowych. Czy musze takze dokonac wykreslenia w U.G. pkd dotyczącego zbierania makulatury? Jakie dokumenty poza karta przekazania odpadu za okres od 01.01.2020 do dnia, w którym dokonam zamknięcia muszę jeszcze dostarczyc i gdzie?

 14. 14 mONIKA napisał(a) 12:05, 26.08.2020:

  Jaka jest opłata za aktualizację kodu BDO

 15. 15 Anna napisał(a) 14:07, 03.09.2020:

  1. Załóżmy, że moja firma wytworzy odpad, który nie podlega obowiązkowi ewidencji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu). Jednak przekazując go muszę w systemie BDO wypełnić KPO. Czy dla tego odpadu nie prowadzę karty ewidencji odpadu? Co ze sprawozdaniem?
  2. Moja firma wytworzyła odpad , którego do tej pory nie mieliśmy. Nie mamy go wpisanego w Dziale XII. Czy wystarczy, że złożymy wniosek aktualizacyjny, w którym uwzględnimy nowy kod odpadu? Jaki jest na to termin? Czy wystarczy to zrobić pod koniec roku kalendarzowego? (Wtedy znamy już wszystkie kody odpadów powstałych w danym roku).

 16. 16 Beata napisał(a) 21:19, 04.12.2020:

  Logując sie poprzez profil zaufany i podłączajac system BDO pod niego , cały profil jest przypisany do tego użytkownika. I to on ustala użytkowników. Co w sytuacji kiedy w naszej firmie osoba ta odeszła z pracy ? Czy ona musi ustalić głównego użytkownika i on później może ją usunąć z profilu firmy ? Musze przypisać pod inne konto zaufane BDO. Jak to zrobić ? Z Urzędu Marszałkowiskiego odsyłają mnie do ministerstwa.

 17. 17 Slawek napisał(a) 13:32, 18.12.2021:

  Witam, pytam w imieniu znajomych.
  Został nadany nr BDO, po jakimś czasie przyszedł list z nr. Niestety list został zgubiony i nie został zapisany nr BDO. Pytanie: czy i w jaki sposób można znaleść (uzyskać) kopię nr oraz haseł do logowania?
  Proszę o informację na email.
  Dziękuję za pomoc.


Skomentuj...