Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rejestr w BDO na wniosek

Podmioty obowiązane do uzyskania na wniosek wpisu do nowego rejestru w ramach BDO muszą złożyć wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. W komunikacie [2] MŚ ogłosił, że 24 stycznia 2018 r. utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1  UO2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W rozporządzeniu [3] podany jest adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl.

Do rejestru podmioty wpisywane są przez marszałka województwa na wniosek (art. 50 ust. 1 UO2) albo z urzędu (art. 51 ust. 1 UO2). Marszałek województwa nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który powinien w terminie do 24 lipca 2018 r. złożyć wniosek rejestracyjny wg wzoru [4]. Jeżeli w tym terminie podmiot nie złoży wniosku, to bez uzyskania wpisu do rejestru w ramach BDO nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 UO2, przewidziane są sankcje (od daty utworzenia BDO):

Art. 179. Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Wg art. 50 ust. 1 UO2:

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty (*opony, * oleje smarowe, preparaty smarowe)
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP):

a) *wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym** (USEE2):

a) *wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA):

a) *wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2):

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) ***prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) ***wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 tj. posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK)

– ***organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– ***opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) *wprowadzających opakowania,
f) *wprowadzających produkty w opakowaniach.

*) wpis podmiotu podlega opłacie rejestrowej i w następnych latach (do końca lutego) opłacie rocznej [5] wnoszonej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego

**) do 28 lutego 2018 r. podmiot wpisany do dotychczasowego rejestru GIOŚ  jest obowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny wg wzoru [4] w szczególności zawierający informacje w zakresie obowiązujących od 2018 r. nowych grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego określonych w załączniku nr 1 do USEE2 (obowiązek wynika z art. 13 ust. 2 ustawy – Dz. U. z 2017 r. poz. 2422)

***) we wzorze rejestracyjnym [4] podmiot nie jest wymieniony

Podmiot składa jeden wniosek o wpis do rejestru, również wtedy gdy wykonuje/zamierza wykonywać działalność w więcej niż jednym ww. zakresie. Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl oraz w formie pisemnej. Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołączyć należy (art. 53 ust. 7 UO2):

1) w przypadku wszystkich podmiotów:

a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;

2) w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:

a) uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 USEE2, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c) uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 USEE2 – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;

3) w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową tej organizacji o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego tej organizacji na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

4) w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w UPROD:

– zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek tej organizacji o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego tej organizacji na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

5) w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory:

– informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w tym sytemie;

6) w przypadku wprowadzających pojazdy:

– umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

W ww. oświadczeniach należy zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Uwaga. Wg przepisów przejściowych art. 234 UO2:

2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.
3. Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez GIOŚ na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.
5. W przypadku gdy marszałek województwa, dokonując z urzędu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 3 lub 4, do złożenia brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie, podmiot o którym mowa w ust. 3 lub 4, jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
7. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru rejestrowego podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych.
8. Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
9. Po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, przez podmiot, o którym mowa w ust. 2–4, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio przez GIOŚ lub przez starostę.

Uwaga. Wg art. 63 i art. 24 ust. 5 UO2, numer rejestrowy musi być umieszczany:

 • na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością przez podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, a więc podmiot obowiązany do opłaty rejestrowej/rocznej,
 • na dokumentach związanych z usługą transportu przez wykonującego usługę transportu odpadów (numer rejestrowy zastępuje dotychczasowe zezwolenie na transport odpadów).

Ponadto, numer rejestrowy będzie każdy musiał podawać w prowadzonej ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, jaka będzie od 2020 roku prowadzona w ramach BDO.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (15-02-2018)
Nowości | 42 komentarze »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


komentarze 42

“Rejestr w BDO na wniosek”
 1. 1 Agnieszka napisał(a) 11:57, Luty 19th, 2018:

  A jak ma postąpić podmiot, który ma decyzję na transport, a więc musi złożyć wniosek o wpis do rejestru, ale jednocześnie ma pozwolenie zintegrowane, a więc będzie wpisywany z urzędu.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:20, Luty 20th, 2018:

  Agnieszko, dla danego podmiotu zostanie przydzielony tylko 1 numer rejestrowy w BDO.
  Jeżeli dla transportującego odpady zostanie już nadany numer rejestrowy z urzędu (ze względu na pozwolenie zintegrowane), to wówczas powinien złożyć wniosek aktualizacyjny jako prowadzący działalność usługową w zakresie transportu odpadów. Natomiast jeżeli nie ma jeszcze numeru rejestrowego, to składa wniosek o wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów, a po nadaniu numeru rejestrowego marszałek uzupełni mu dane w rejestrze w zakresie pozwolenia zintegrowanego.

 3. 3 Marek napisał(a) 21:30, Luty 28th, 2018:

  To jak ma dokonać rejestracji podmiot będący wytwórcą odpadów obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 tj. posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów), skoro we wzorze rejestracyjnym [4] podmiot nie jest wymieniony…

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:57, Luty 28th, 2018:

  Marku, jest czas do złożenia wniosku o wpis do rejestru do 24.07.2018 r. Na stronach urzędów marszałkowskich są podawane wzory wniosków i oświadczeń, np. UM Województwa Małopolskiego ładnie podaje wymagania, wzory, a także Częste pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Środowiska. MŚ m.in. odpowiada: „W chwili obecnej należy wprowadzić same dane identyfikujące taki podmiot tj. nazwa/imię nazwisko/adres i zarejestrować taki wniosek, który dostępny jest w Dziale I Rejestru-BDO. W przypadku gdy będzie już dostępny formularz dedykowany np. wytwórcom odpadów, organizacjom samorządu gospodarczego, podmiotom wpisanym do rejestru działalności regulowanej, możliwe będzie uzupełnienie informacji w rejestrze o dalsze dane przez złożenie wniosku aktualizacyjnego.”

 5. 5 Marek napisał(a) 23:53, Luty 28th, 2018:

  Bardzo dziękuję.

 6. 6 Marta napisał(a) 20:45, Marzec 31st, 2018:

  Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej, nie widzę takiej możliwości na stronie internetowej BDO?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:49, Kwiecień 3rd, 2018:

  Możliwość logowana się na stronie rejestru BDO jest w prawym górnym rogu – w tym samym wierszu, co są wnioski do pobrania

 8. 8 Edyta napisał(a) 08:20, Kwiecień 4th, 2018:

  Dzień dobry, kto musi być wpisany jako wnioskujący? Prezes czy wyznaczony pracownik? Czy musi mieć pełnomocnictwo?

 9. 9 zdzisław napisał(a) 09:06, Kwiecień 16th, 2018:

  Dzień dobry.
  Czy istnieje szczegółowy wykaz dokumentów na jakich powinien być umieszczony nadany numer w BDO?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:35, Kwiecień 16th, 2018:

  Podmiot, którego wpis do rejestru BDO podlega opłacie rejestrowej (art. 57 ust. 1 UO2), a także transportujący odpady obowiązany jest umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru. Przepisy nie precyzują, o jakie dokumenty chodzi. Jedynie w zakresie sprzętu elektr. określone jest w USEE2:
  „Art. 12. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu.
  2. Wprowadzający sprzęt, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jest obowiązany do umieszczania na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela, numeru rejestrowego tego autoryzowanego przedstawiciela.”
  Administracyjna kara za nieumieszczanie tego numeru wynosi 1 tys.- 1 mln zł (art. 194 UO2).

 11. 11 Zdzisław napisał(a) 18:58, Kwiecień 16th, 2018:

  Dziękuje bardzo za informację. Pozdrawiam

 12. 12 Edyta napisał(a) 14:41, Maj 1st, 2018:

  Witam
  Prowadzę firmę tzn głównym przedmiotem działalności jest remont palet z drzewa które równiez sa przez nas transportowane. Czy we wniosku rejestracyjnym oprócz transportu odpadów jest dla tego rodzaju działalności dedykowany rozdział?

 13. 13 Zosia napisał(a) 12:46, Maj 13th, 2018:

  Witam. Podmiot złożył wniosek o wykreślenie z rejestru BDO. Jak powinna wyglądać decyzja o wykreśleniu, co powinna zawierać, jak ją napisać, proszę o pomoc. Dziękuję

 14. 14 IWONA napisał(a) 06:39, Maj 17th, 2018:

  Witam.
  Jeżeli firma posiada pozwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów musi składać wniosek o wpis, czy zostanie wpisana z urzędu?

  Dziękuję za odpowiwedź

 15. 15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:01, Maj 17th, 2018:

  Iwona, jeżeli podmiot posiada zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów, to z urzędu zostanie wpisany do rejestru-BDO. Gdyby jednak podmiot, który ma już nadany numer rejestrowy, chciał prowadzić działalność wymagającą wpisania do rejestru na wniosek, to musi złożyć wniosek aktualizacyjny (trzeba wybrać odpowiedni dział we wzorze wniosku aktualizacyjnego).

 16. 16 Marcin napisał(a) 16:25, Czerwiec 7th, 2018:

  Dzień dobry
  Jeśli importuję (spoza i z wewnątrz UE) i sprzedaję w Polsce artykuły dziecięce (wózki, kojce) w opakowaniach tekturowych, czy podlegam obowiązkowi rejestracji w BDO?
  Dziękuję

 17. 17 Ludwika napisał(a) 08:24, Czerwiec 8th, 2018:

  Dzień Dobry,

  Jesteśmy producentem kabin sanitarnych, wysyłając towar do Klientów wprowadzamy opakowania. Współpracujemy z firmą Rekpol. Według powyższych mam wypełniony dział VI tabela 4,5. Zastanawiam się czy jako, że jesteśmy producentem powinnam wypełnić dział IV ? chyba nie skoro nie jest to sprzęt elektryczny/elektroniczny ? ale nie jestem pewna.

 18. 18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:37, Czerwiec 14th, 2018:

  Marcin, jeżeli sprowadzasz do Polski artykuły dziecięce (wózki, kojce) w opakowaniach, to podlegasz obowiązkowi rejestracji w BDO na wniosek z zakresu UGOPAK jako przedsiębiorca „wprowadzający produkty w opakowaniach”, a więc zaznaczasz i wypełniasz dział VI tabela 4 we wniosku rejestracyjnym, a jeżeli już posiadasz numer rejestrowy – to we wniosku aktualizacyjnym.
  Uwaga. Jeżeli wcześniej prowadziłeś taką działalność, ale do tej pory nie wywiązywałeś się z obowiązków UGOPAK, to możesz się spodziewać, że marszałek województwa „upomni się” o zaległe sprawozdania i opłatę produktową.

 19. 19 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:18, Czerwiec 14th, 2018:

  Ludwika, jeżeli jesteście producentem kabin sanitarnych i sprzedajecie je w opakowaniach, to w rejestrze BDO dobrze jest wypełniony dział VI tabela 4 – jeżeli wysyłacie je do klientów w kraju (jako wprowadzający produkty w opakowaniach), a także dział VI tabela 5 – jeżeli wysyłacie je poza kraj (jako eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach) lub sprowadzacie opakowania do tych kabin (jako wprowadzający opakowania).
  Kabiny sanitarne nie kwalifikują się jako „sprzęt elektryczny i elektroniczny”, a więc nie zaznacza się działu IV w rejestrze BDO, który dotyczy takiego sprzętu.
  Uwaga. Kabiny sanitarne pewnie nie mają, ale niektóre produkty produkowane albo sprowadzane do kraju zawierają jako część składowa lub przynależność baterie lub akumulatory, opony, oleje lub preparaty smarowe. Wówczas wg wyjaśnień MŚ podmiot musi być wpisany do rejestru BDO odpowiednio w dziale II tabela 1 (jako przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty) – w przypadku opon oraz olejów i preparatów smarowych, a także w dziale V tabela 1 (jako wprowadzający baterie lub akumulatory) – w przypadku baterii i akumulatorów.
  Po wpisie do tych działów można się spodziewać, że marszałek województwa „upomni się” o zaległe sprawozdania i opłatę produktową z UPROD i UBA, a także zaległą opłatę na publiczne kampanie edukacyjne z UBA.

 20. 20 Marta napisał(a) 21:24, Czerwiec 17th, 2018:

  Witam serdecznie, czy jezeli firma ma zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie i transport to musi składać wniosek czy wszystkie trzy decyzje zostaną wpisane z urzędu. I jak to sprawdzić czy firma już została wpisana.

 21. 21 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:14, Czerwiec 18th, 2018:

  Marta, czy firma jest wpisana w BDO, sprawdzić można w rejestrze, gdzie jest możliwość wyszukiwania m.in. wg nazwiska, nazwy firmy, NIP, adresu.
  Jednak ze względu na prowadzenie transportu należy dokonać wpisu w rejestrze na wniosek, albo złożyć wniosek aktualizacyjny, jeżeli będzie już nadany numer rejestrowy (przy wpisie z urzędu ze względu na pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na zbieranie odpadów).

 22. 22 Marta napisał(a) 19:28, Czerwiec 18th, 2018:

  Dziekuje bardzo za odpowiedz. Sprawdzałam w BDO w rejestrze czy jest firma wpisana z urzedu, ale niestety nie jest. Wiec w takiej sytuacji muszę chyba zgłosić wszystko i nie czekać na zgłoszenie z urzedu???

 23. 23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:32, Czerwiec 19th, 2018:

  Marta, jeżeli firma prowadzi działalność usługową w zakresie transportu odpadów, to musi złożyć wniosek o wpis do rejestru tylko w tym zakresie. Jak będzie przydzielony numer rejestrowy firmie, to z urzędu marszałek uzupełni informacje w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie odpadów, na co jest czas do 24 lipca 2018 r.

 24. 24 Joanna napisał(a) 12:49, Czerwiec 21st, 2018:

  Firma sprowadza opony rowerowe z Niemiec, jako produkt handlowy ,czy to należy wpisac i jakie sankcje grozą za brak opłat produktowych?

 25. 25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:22, Czerwiec 21st, 2018:

  Joanna, w załączniku nr 4a do UPROD wymienione są „Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach (PKWiU 22.11.12.0)”. Jeżeli firma takie opony sprowadza do kraju, to musi być wpisana w rejestrze BDO w dziale II tabela 1 jako „Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty”.
  Jeżeli firma wcześniej nie wywiązywała się z obowiązków osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku (75%) i recyklingu (15%), to będzie musiała wnieść opłatę produktową z odsetkami, a za brak sprawozdań grozi grzywna.

 26. 26 Danuta napisał(a) 12:48, Lipiec 6th, 2018:

  Czy sklep prowadzący sprzedaż hurtową i detaliczną sprzętu AGD, baterii, akumulatorów, żarówek itp powinien zgłosić wniosek o wpis do BDO. Pozostające opakowania odbiera firma recyklingowa.

 27. 27 Iweta napisał(a) 13:23, Lipiec 6th, 2018:

  Czy jeśli firma prowadzi tylko wytwarzanie odpadów nie wymagające pozwolenia musi rejestrować się w BDO?
  Odpady to głównie zużyte opony, szmaty w warsztacie,akumulatory i baterie ołowiowe,złom i odpady metalowe,filtry olejowe,oleje silnikowe i odpady komunalne .Odpady są odbierane przez firmy zewnętrzne

 28. 28 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:28, Lipiec 7th, 2018:

  Danuta i Iweta, jeżeli nie musicie mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ale musicie prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów, to niezależnie od tego, kto odbiera te odpady, musicie złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO w zakresie wytwarzania odpadów, ale obecnie brak jest wzoru, a projekt nowego rozporządzenia uwzględnia wzór dla wytwórców odpadów w dziale XII.

 29. 29 Kasia napisał(a) 08:28, Lipiec 10th, 2018:

  Czy każda firma ma obowiązek zgłosić się do BDO? Czy jako firma zajmująca się przewozem osób ciąży na nas taki obowiązek?

 30. 30 Aleksandra napisał(a) 09:49, Lipiec 10th, 2018:

  Produkujemy odpady w formie wiórów i w formie odpadów twardych – zazwyczaj sprzedajemy odpady po czym otrzymujemy kartę przekazania odpadów (zdarza się też tak, że płacimy za odbiór odpadów).

  Również kupujemy towar zza granicy i Polski na paletach.

  W takich przypadkach, które działy/tabelę musimy uzupełnić?

  Specjalizujemy się w mechanicznej obróbce tworzyw konstrukcyjnych oraz dystrybucji półfabrykatów tworzyw – czy w ten sposób wprowadzamy produkty na terytorium kraju?

 31. 31 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:21, Lipiec 15th, 2018:

  Kasia, nie każda firma ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO, ale tylko podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Natomiast podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach będą wpisane do rejestru BDO z urzędu.
  Jeżeli więc firma zajmująca się przewozem osób nie wytwarza odpadów innych niż komunalne wymagających prowadzenia ewidencji (np. z warsztatu naprawy pojazdów) i nie prowadzi poza tym innej działalności wymienionej w art. 50 ust. 1, to nie ma obowiązku składania wniosku i nawet nie będzie miała możliwości zaznaczenia żadnego działu we wzorze.

 32. 32 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:35, Lipiec 15th, 2018:

  Aleksandra, jeżeli nie posiadacie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a musicie prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to do rejestru BDO wpiszecie się w zakresie wytwarzania odpadów, ale obecnie brak jest wzoru, a projekt nowego rozporządzenia uwzględnia wzór dla wytwórców odpadów w dziale XII.
  Natomiast tabelę 4 w dziale VI zaznaczacie, jeżeli jesteście „wprowadzającym produkty w opakowaniach” (czyli po raz pierwszy na rynek krajowy wprowadzacie swoje wyroby, albo sprowadzacie z zagranicy, palety to też jest „opakowanie”).

 33. 33 Magdalena napisał(a) 13:19, Lipiec 17th, 2018:

  Kupuję rowery z Niemiec w kartonach (w opakowaniach) i w takich opakowaniach je sprzedaje. W takim razie rejestruję się jako „wprowadzający produkty w opakowaniach”, tak? Czy skoro rower ma opony, sporadycznie lampki na baterie, to muszę również wypełnić działy o oponach i o bateriach?
  I drugie pytanie – używane części samochodowe. Czy to też wpisuję? W jakim dziale?

 34. 34 magda napisał(a) 21:03, Lipiec 17th, 2018:

  witam, jestem firmą sprowadzającą auta używane , wystarczy , że wypełnię dział III tabelę 1. Dzięki

 35. 35 Basia napisał(a) 15:53, Lipiec 18th, 2018:

  Czy jeśli firma prowadzi uproszczoną ewidencję odpadów (wylacznie kpo) ze względu na ilości wytwarzanych odpadów również musi wystąpić o numer rejestrowy?

 36. 36 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:15, Lipiec 18th, 2018:

  Magda – z komentarza 33 i 34,
  w rejestrze BDO dodatkowo trzeba wypełnić (patrz komentarz 19 i wyjaśnienia MŚ):
  – dział II tabela 1 – w przypadku wprowadzania do kraju opon i olejów/preparatów smarowych
  – dział V tabela 1 – w przypadku wprowadzania do kraju baterii lub akumulatorów
  (bo są wprowadzane do kraju w związku z wprowadzanymi używanymi lub nowymi autami czy rowerami);
  patrz tez powyższy komentarz 19 i 25

 37. 37 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:20, Lipiec 18th, 2018:

  Basia, uproszczona ewidencja prowadzona tylko z KPO nie zwalnia z wpisu do rejestru BDO w przypadku wytwarzanych odpadów, dla których nie ma pozwolenia na wytwarzanie albo pozwolenia zintegrowanego, bo od 2020 roku KPO będzie się wystawiać elektronicznie za pomocą BDO.

 38. 38 Agnieszka napisał(a) 12:43, Lipiec 19th, 2018:

  Mam pytanie, jeśli moja firma posiada pozwolenie zintegrowane, w związku z tym marszałek wpisuje do rejestru z urzędu („sam”), jednocześnie moja firma sprowadza śruby w kartonach i na paletach z Azji to mamy składać wniosek o wpis do rejestru czy nie?

 39. 39 Kazimiera napisał(a) 12:46, Lipiec 19th, 2018:

  czy firma prowadząca obrót stalą, i obróbka stali, stal jest zakupowana w kręgach bywa foliowana lub na paletach te zaś są zwracane producentowi a folia sprzedawana jako odpad do firmy tym się zajmującej jak również sprzedajemy złom po obróbce blach czy mamy obowiązek rejestracji w BDO, który pkt nas obowiązuje? co z zakupionym tonerem i zwracanymi opakowaniami do firmy od której to zakupiliśmy, czy sprzętem biurowym,ponadto właściciel ma inne firmy jak hurtownia piwa oraz usługi gastronomiczne i browar czy każda z tych działalności i firm musi rejestrować się w BDO? które pkt należy wypełnić?

 40. 40 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:04, Lipiec 19th, 2018:

  Agnieszka (38), jeżeli już masz numer rejestrowy BDO nadany z urzędu, to jeżeli sprowadzasz do kraju produkty w opakowaniach, musisz złożyć wniosek aktualizacyjny i zaznaczyć w dziale VI „Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach”.
  Natomiast jeżeli jeszcze nie masz numeru, to składasz wniosek rejestracyjny dla działu VI, a marszałek uzupełni rejestr sam o pozwolenie zintegrowane.
  Patrz „Aktualizacja wpisu do rejestru BDO„.

 41. 41 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:13, Lipiec 19th, 2018:

  Kazimiera (39), jeżeli firma kupuje stal za granicą, to wówczas jest „wprowadzająca produkty w opakowaniach” i musi rejestrować się w BDO w dziale VI tabela 4, bo opakowania po raz pierwszy znajdą się w kraju. To samo dotyczy innych produktów, gdy ich opakowania po raz pierwszy są wprowadzone na rynek krajowy. Tak więc jeżeli stal, tonery, sprzęt, piwo itd. firma kupuje w kraju, to nie jest „wprowadzającym produkty w opakowaniach”, a więc nie wypełnia działu VI tabela 4.

 42. 42 Sebastian napisał(a) 14:18, Lipiec 21st, 2018:

  prowadze warsztat samochodowy, wiec moje odpady to zuzyte opony, olej i filtry. nie mam zielonego pojecia ktory dzial mnie dotyczy, a niewiele czasu zostalo na zlozenie wniosku.
  w komentarzu 28 jest mowa o nowym projekcie i dziale XII. co na dzisiaj zaznaczyc we wniosku?


Skomentuj...