Śmiało! Zadaj pytanie tu:


  • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rejestr w BDO z urzędu

Podmioty, które z urzędu zostaną wpisane do nowego rejestru w ramach BDO w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, określone są w art. 51 ust. 1 UO2. W komunikacie [2] MŚ ogłosił, że 24 stycznia 2018 r. utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1  UO2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W rozporządzeniu [3] podany jest adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl.

Do rejestru podmioty wpisywane są przez marszałka województwa na wniosek (art. 50 ust. 1 UO2) albo z urzędu (art. 51 ust. 1 UO2). Marszałek województwa nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

Wg art. 51 ust. 1 UO2:

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:
1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
4) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
5) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
6) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpisu do rejestru z urzędu w przypadku ww. podmiotów wymienionych w:
– pkt 1-5 – dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności podmiotu,
– pkt 6 – dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Jeżeli podmiot jest już na wniosek wpisany do rejestru w ramach BDO, to marszałek nie nadaje podmiotowi nowego numeru rejestrowego, ale tylko uzupełnia rejestr o brakujące informacje wymagane dla wpisu do rejestru z urzędu określone w art. 52 ust. 2 UO2:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
3) numer REGON, o ile został nadany;
4) odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, koncesji na podziemne składowanie odpadów  lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
5) informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia;
6) informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;
7) informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne – w przypadku działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
8) wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych – w przypadku przetwarzania olejów odpadowych.

Natomiast gdy podmiot jest już z urzędu wpisany do rejestru w ramach BDO, to musi złożyć wniosek aktualizacyjny, jeżeli chce wykonywać działalność wymagającą wpisu do rejestru na wniosek.

Uwaga. Wg przepisów przejściowych art. 234 UO2:

4. Inne niż wymienione w ust. 3 podmioty, podlegające z urzędu wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, zgodnie z art. 51 ust. 1, spełniające wymagania do uzyskania tego wpisu w dniu utworzenia rejestru, są wpisywane do tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia (tj. do 24.07.2018 r.).
5. W przypadku gdy marszałek województwa, dokonując z urzędu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 3 lub 4, do złożenia brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie, podmiot o którym mowa w ust. 3 lub 4, jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego (wg wzoru [4]) zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl oraz w formie pisemnej.

Wg art. 51 ust. 2 UO2 nie podlega wpisowi do rejestru w ramach BDO:

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 (tj. zgodnie z rozporządzeniem [5]);
2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (19-02-2018)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , , , , ,


komentarze 2

“Rejestr w BDO z urzędu”
  1. 1 pytanie napisał(a) 13:17, Kwiecień 19th, 2018:

    Witam

    proszę o odpowiedź, jaki jest statut podmiotów w zakresie konieczności wpisu do BDO, podmiotów, które dawniej wg Ustawy o odpadach z 2001 roku, objęte były obowiązkiem składania informacji o wytwarzanych odpadach lub programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a w świetle UO 2, nie nie przekraczają limitu wytworzonych odpadów z instlacji lub wytwarzają tylko poza instalacją – brak konieczności uzyskania pozwolenie na wytwarzanie odpadów a istnieje obowiązek ich ewidencji. Czy takie podmioty powinny składać wniosek rejestracyjny?

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:05, Kwiecień 19th, 2018:

    Tak, ale wzór wniosku dla takich wytwórców odpadów obowiązanych do ewidencji dopiero jest dodany w dziale XII projektu


Skomentuj...