Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rejestr w BDO z urzędu

Podmioty, które z urzędu zostaną wpisane do nowego rejestru w ramach BDO w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, określone są w art. 51 ust. 1 UO2. W komunikacie [2] MŚ ogłosił, że 24 stycznia 2018 r. utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1  UO2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W rozporządzeniu [3] podany jest adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl.

Do rejestru podmioty wpisywane są przez marszałka województwa na wniosek (art. 50 ust. 1 UO2) albo z urzędu (art. 51 ust. 1 UO2). Marszałek województwa nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

Wg art. 51 ust. 1 UO2:

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:
1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
4) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
5) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
6) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpisu do rejestru z urzędu w przypadku ww. podmiotów wymienionych w:
– pkt 1-5 – dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności podmiotu,
– pkt 6 – dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Jeżeli podmiot jest już na wniosek wpisany do rejestru w ramach BDO, to marszałek nie nadaje podmiotowi nowego numeru rejestrowego, ale tylko uzupełnia rejestr o brakujące informacje wymagane dla wpisu do rejestru z urzędu określone w art. 52 ust. 2 UO2:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
3) numer REGON, o ile został nadany;
4) odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, koncesji na podziemne składowanie odpadów  lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
5) informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia;
6) informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;
7) informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne – w przypadku działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
8) wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych – w przypadku przetwarzania olejów odpadowych.

Natomiast gdy podmiot jest już z urzędu wpisany do rejestru w ramach BDO, to musi złożyć wniosek aktualizacyjny w przypadku zmiany wpisanych danych, albo jeżeli chce wykonywać działalność wymagającą wpisu do rejestru na wniosek.

Uwaga. Wg przepisów przejściowych art. 234 UO2:

4. Inne niż wymienione w ust. 3 podmioty, podlegające z urzędu wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, zgodnie z art. 51 ust. 1, spełniające wymagania do uzyskania tego wpisu w dniu utworzenia rejestru, są wpisywane do tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia (tj. do 24.07.2018 r.).
5. W przypadku gdy marszałek województwa, dokonując z urzędu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 3 lub 4, do złożenia brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie, podmiot o którym mowa w ust. 3 lub 4, jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego (wg wzoru [4]) zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl oraz w formie pisemnej.

Wg art. 51 ust. 2 UO2 nie podlega wpisowi do rejestru w ramach BDO:

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 (tj. zgodnie z rozporządzeniem [5]);
2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (19.02.2018)
Nowości | 26 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , ,


komentarzy 26

“Rejestr w BDO z urzędu”
 1. 1 pytanie napisał(a) 13:17, 19.04.2018:

  Witam

  proszę o odpowiedź, jaki jest statut podmiotów w zakresie konieczności wpisu do BDO, podmiotów, które dawniej wg Ustawy o odpadach z 2001 roku, objęte były obowiązkiem składania informacji o wytwarzanych odpadach lub programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a w świetle UO 2, nie nie przekraczają limitu wytworzonych odpadów z instlacji lub wytwarzają tylko poza instalacją – brak konieczności uzyskania pozwolenie na wytwarzanie odpadów a istnieje obowiązek ich ewidencji. Czy takie podmioty powinny składać wniosek rejestracyjny?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:05, 19.04.2018:

  Tak, ale wzór wniosku dla takich wytwórców odpadów obowiązanych do ewidencji dopiero jest dodany w dziale XII projektu

 3. 3 Renata napisał(a) 08:15, 27.06.2018:

  Witam,
  Proszę o odpowiedź, co w sytuacji gdy firma posiada Decyzję pozwalającą na wytwarzanie odpadów. Ponadto firma wprowadza produkty w opakowaniach na rynek krajowy i zagraniczny. Czy taka firma jest zgłaszana do rejestru z urzędu czy powinna złożyć wniosek?
  Z góry dziękuję za informację.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:42, 07.07.2018:

  Renata, jeżeli jeszcze marszałek województwa (właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów przez firmę) nie dokonał wpisu do rejestru BDO z urzędu (ze względu na posiadane przez firmę pozwolenie na wytwarzanie odpadów) i nie zawiadomił firmy o nadanym numerze rejestrowym oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do konta w BDO, to firma musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO w zakresie działu VI – „Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach” oraz „Tabela 5. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach” zaznaczając tylko prowadzoną działalność. Wpis w zakresie „wprowadzającego produkty w opakowaniach” wymaga opłaty rejestrowej (jeżeli przed utworzeniem rejestru w BDO firma nie zawiadomiła o tej działalności marszałka) w wysokości 100 zł – mikroprzedsiębiorcy, 300 zł – pozostali, a w następnych latach opłata roczna też tej wysokości.
  Natomiast gdyby firma miała już nadany numer rejestrowy, to wówczas zamiast wniosku o wpis do rejestru należy złożyć wniosek aktualizacyjny.

 5. 5 witold napisał(a) 07:09, 20.07.2018:

  prowadze skup zlomu posiadam wszelkie zezwolenia na skladowanie i transport czy potrzebuje skladac wniosek

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:30, 22.07.2018:

  Witold (5), jeżeli chcesz transportować odpady, to musisz złożyć do 24 lipca 2018 r. wniosek o wpis do rejestru BDO w dziale VII, bo tylko do tej daty jest ważne zezwolenie na transport odpadów, a dalsza działalność może być prowadzona na podstawie rejestru – otrzymany numer rejestrowy musisz umieszczać na dokumentach związanych z usługą transportu.
  Jeżeli masz zezwolenie ma zbieranie złomu, to marszałek województwa z urzędu wpisze tę działalność do rejestru BDO w dziale XI, ale zezwolenie nie traci ważności.
  Numer rejestrowy będziesz mieć jeden.

 7. 7 Jan napisał(a) 13:19, 25.09.2018:

  Dzień dobry
  Firma, w której pracuje posiada nadany na wniosek numer rejestrowy w zakresie wprowadzającego produkty w opakowaniach oraz wprowadzającego opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (Dział VI, tabela 4 i 5).

  Oprócz tego firma posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowane dla instalacji, które obejmują wytwarzanie odpadów. Wg art. 51 ust. 1 UO2 powinniśmy być wpisani do rejestru z urzędu (Dział XI), a nie jesteśmy. Co należy w takim przypadku zrobić?

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:24, 25.09.2018:

  Jan (7), trzeba cierpliwie czekać, aż marszałek województwa dokona wpisu do rejestru z urzędu podając informacje o pozwoleniach. Brak wpisu w zakresie pozwolenia dotyczącego wytwarzania odpadów nie przeszkadza w niczym.
  Gorzej byłoby w przypadku zezwoleń na zbieranie czy przetwarzanie odpadów, bo trzeba by okazać ważne zezwolenie przy przekazywaniu odpadów, gdyż nie można przekazać odpadów komuś, kto nie posiada zezwolenia, a powinien je mieć. Natomiast jeżeli zezwolenie jest wpisane do BDO, to jest to jakiś dowód na jego posiadanie.

 9. 9 Jan napisał(a) 06:17, 26.09.2018:

  czyli jeżeli dana firma posiada zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów powinna mieć z urzędu nadany numer rejestrowy. Rozumiem, że nie można przekazywać odpadów firmom, które nie mają numeru w BDO? I to samo jest z transportem? Nie można przekazywać odpadów do transportu firmom, które nie mają numer w BDO, z tym, że tu rejestr następuje na wniosek?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:28, 02.01.2019:

  Od 15.01.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 11. 11 Piotrek napisał(a) 09:46, 17.01.2019:

  dzień dobry,

  jako przewoźnik co potrzebuje zrobić by uzyskać pozwolenie na przewóz np. makulatury? Klient wymaga pozwolenia BDO właśnie.

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:10, 17.01.2019:

  Piotrek (11), od 24.07.2018 r. nie ma już zezwoleń (decyzji administracyjnych) na transport odpadów, ale transportujący odpady musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO.
  Transportujący musi złożyć wniosek (obecnie tylko w formie papierowej) do marszałka województwa, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wykonującego transport.
  Trzeba wypełnić Dział I i VII wzorów określonych w nowym rozporządzeniu.
  Do wniosku trzeba wg art. 53 ust. 7 ustawy o opadach dołączyć:
  – oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym,
  a w oświadczeniu trzeba napisać: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  Przy okazji przypominam, że wg art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach, nie podlega wpisowi do rejestr BDO:
  4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

 13. 13 Monika napisał(a) 10:47, 19.02.2019:

  Witam czy jako firma produkcyjna której efektem ubocznym jest złom musimy być wpisani do BDO??

 14. 14 witold napisał(a) 13:49, 21.02.2019:

  Jesteśmy firmą odbierająca od naszych klientów zużyte mat. eksploatacyjne (tonery) oraz sprzęt biurowy, powyższe są odbierane przez firmy utylizacyjne. czy w takim przypadku mamy posiadać numer rejestracyjny BDO ? jeśli tak to które tabelki są do wypełnienia ?

 15. 15 Barbara napisał(a) 08:13, 07.08.2019:

  W trakcie przeprowadzanej likwidacji składników majątku w ośrodku pomocy społecznej wykazano zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny a także złom. Nikt nie wnioskował o nadanie nr rejestrowego wcześniej. Czy należy teraz taki wniosek złożyć? Jak go wypełnić?

 16. 16 Łucja napisał(a) 20:59, 17.10.2019:

  1. Co zrobić jeśli firma do tej pory nie umieszczała numeru rejestrowego BDO na fakturach? Czy trzeba „zaktualizować” zaległe faktury?

  2. Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów. Księgowa zapytała mnie, czy to mają być tylko faktury związane z odpadami czy wszystkie?

 17. 17 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:54, 17.10.2019:

  Łucja (16), może pomocne będą odpowiedzi na pytania nr 20-22 zamieszczone w BDO

 18. 18 MICHAŁ napisał(a) 11:25, 23.10.2019:

  Moja firma zajmuje się budownictwem infrastrukturalnym. Otrzymaliśmy ofertę na utylizację podkładów kolejowych od podmiotu z główną siedzibą w Szwajcarii. Owa firma nie figuruje w BDO, posługuje się niemieckojęzycznym certyfikatem ZZSE001000161001, w którym występuje kod
  „170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind”.
  Czy owa firma powinna posiadać wpis do BDO?

 19. 19 Paweł napisał(a) 12:04, 29.11.2019:

  Ponawiam pytanie Pani Moniki:
  „Monika napisał(a) 10:47, 19.02.2019:
  Witam czy jako firma produkcyjna której efektem ubocznym jest złom musimy być wpisani do BDO??” ?

 20. 20 Patrycja napisał(a) 20:58, 04.12.2019:

  Witam czy jako firma produkcyjna której efektem ubocznym jest stal jako odpad produkcyjny (złom) musi być wpisana do BDO?

 21. 21 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:22, 11.01.2020:

  Uchwalona w czwartek ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – została przekazana do Senatu.
  Do 30.06.2020 dopuszcza się papierową ewidencję odpadów KEO KPO…

 22. 22 Marek napisał(a) 15:25, 13.01.2020:

  Jako firma która posiadała decyzję na zbieranie transport i przetwarzanie odpadów zostałem automatycznie wpisany do BDO z urzędu jednak po sprawdzeniu zauważyłem, że nie posiadam wypełnionego działu VII odnośnie transportu odpadów co powinienem zrobić?
  W dziale XI jest podane, że posiadam decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 23. 23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:56, 13.01.2020:

  Marek (22), zezwolenia na transport odpadów obowiązywały max do 24.07.2018 r.
  Od tego czasu na działalność związaną z transportem odpadów wymagany jest wyłącznie wpis w rejestrze BDO w dziale VII.
  Musisz więc dokonać na swój wniosek aktualizacji w rejestrze BDO – dodać dział VII. Dla tego działu nie jest wymagana opłata rejestracyjna.

 24. 24 Iza napisał(a) 12:13, 15.01.2020:

  Mam pytanie, po jakim czasie od złożenia wniosku rejestrowego zostanie nadany numer BDO dla firmy?

 25. 25 Agnieszka napisał(a) 15:06, 15.01.2020:

  posiadam zezwolenie na zbieranie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wydane 05-02-2015, nr został nadany z urzędu. Czy obowiązuje mnie opłata na ten rok?

 26. 26 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:00, 31.01.2020:

  31.01.2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150).
  Przesunięto z 15 marca na 30.06.2020 r. sprawozdania odpadowe za 2019 rok przez BDO, a te dotyczące odpadów komunalnych – z 31 stycznia na 30.06.2020 r.
  Od 1 stycznia do 30.06.2020 dopuszczona jest papierowa ewidencja odpadów (KPO, KEO …), ale opłaty produktowe i recyklingowe są bez zmian terminu.
  W załącznikach nr 5a-5g do ustawy o odpadach dodane są wzory papierowej ewidencji na okres do 30.06.2020 r. oraz na okres awarii systemu BDO (ewidencja taka i tak musi być potem wprowadzona do BDO).


Skomentuj...