Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rejestr w BDO na wniosek

Podmioty obowiązane do uzyskania na wniosek wpisu do nowego rejestru w ramach BDO muszą złożyć wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. W komunikacie [2] MŚ ogłosił, że 24 stycznia 2018 r. utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1  UO2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W rozporządzeniu [3] podany jest adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl.

Do rejestru podmioty wpisywane są przez marszałka województwa na wniosek (art. 50 ust. 1 UO2) albo z urzędu (art. 51 ust. 1 UO2). Marszałek województwa nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który powinien w terminie do 24 lipca 2018 r. złożyć wniosek rejestracyjny wg wzoru [4]. Jeżeli w tym terminie podmiot nie złoży wniosku, to bez uzyskania wpisu do rejestru w ramach BDO nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 UO2, przewidziane są sankcje (od daty utworzenia BDO):

Art. 179. Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Wg art. 50 ust. 1 UO2:

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty (*opony, * oleje smarowe, preparaty smarowe)
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP):

a) *wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym** (USEE2):

a) *wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA):

a) *wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2):

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) ***prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) ***wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 tj. posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK)

– ***organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– ***opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) *wprowadzających opakowania,
f) *wprowadzających produkty w opakowaniach.

*) wpis podmiotu podlega opłacie rejestrowej i w następnych latach (do końca lutego) opłacie rocznej [5] wnoszonej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego

**) do 28 lutego 2018 r. podmiot wpisany do dotychczasowego rejestru GIOŚ  jest obowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny wg wzoru [4] w szczególności zawierający informacje w zakresie obowiązujących od 2018 r. nowych grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego określonych w załączniku nr 1 do USEE2 (obowiązek wynika z art. 13 ust. 2 ustawy – Dz. U. z 2017 r. poz. 2422)

***) we wzorze rejestracyjnym [4] podmiot nie jest wymieniony

Podmiot składa jeden wniosek o wpis do rejestru, również wtedy gdy wykonuje/zamierza wykonywać działalność w więcej niż jednym ww. zakresie. Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl oraz w formie pisemnej. Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołączyć należy (art. 53 ust. 7 UO2):

1) w przypadku wszystkich podmiotów:

a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;

2) w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:

a) uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 USEE2, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c) uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 USEE2 – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;

3) w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową tej organizacji o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego tej organizacji na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

4) w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w UPROD:

– zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek tej organizacji o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego tej organizacji na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

5) w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory:

– informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w tym sytemie;

6) w przypadku wprowadzających pojazdy:

– umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

W ww. oświadczeniach należy zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Uwaga. Wg przepisów przejściowych art. 234 UO2:

2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.
3. Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez GIOŚ na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.
5. W przypadku gdy marszałek województwa, dokonując z urzędu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 3 lub 4, do złożenia brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie, podmiot o którym mowa w ust. 3 lub 4, jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
7. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru rejestrowego podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych.
8. Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
9. Po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, przez podmiot, o którym mowa w ust. 2–4, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio przez GIOŚ lub przez starostę.

Uwaga. Wg art. 63 i art. 24 ust. 5 UO2, numer rejestrowy musi być umieszczany:

 • na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością przez podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, a więc podmiot obowiązany do opłaty rejestrowej/rocznej,
 • na dokumentach związanych z usługą transportu przez wykonującego usługę transportu odpadów (numer rejestrowy zastępuje dotychczasowe zezwolenie na transport odpadów).

Ponadto, numer rejestrowy będzie każdy musiał podawać w prowadzonej ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, jaka będzie od 2020 roku prowadzona w ramach BDO.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (15.02.2018)
Nowości | 189 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


komentarzy 189

“Rejestr w BDO na wniosek”
 1. 1 Agnieszka napisał(a) 11:57, 19.02.2018:

  A jak ma postąpić podmiot, który ma decyzję na transport, a więc musi złożyć wniosek o wpis do rejestru, ale jednocześnie ma pozwolenie zintegrowane, a więc będzie wpisywany z urzędu.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:20, 20.02.2018:

  Agnieszko, dla danego podmiotu zostanie przydzielony tylko 1 numer rejestrowy w BDO.
  Jeżeli dla transportującego odpady zostanie już nadany numer rejestrowy z urzędu (ze względu na pozwolenie zintegrowane), to wówczas powinien złożyć wniosek aktualizacyjny jako prowadzący działalność usługową w zakresie transportu odpadów. Natomiast jeżeli nie ma jeszcze numeru rejestrowego, to składa wniosek o wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów, a po nadaniu numeru rejestrowego marszałek uzupełni mu dane w rejestrze w zakresie pozwolenia zintegrowanego.

 3. 3 Marek napisał(a) 21:30, 28.02.2018:

  To jak ma dokonać rejestracji podmiot będący wytwórcą odpadów obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 tj. posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów), skoro we wzorze rejestracyjnym [4] podmiot nie jest wymieniony…

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:57, 28.02.2018:

  Marku, jest czas do złożenia wniosku o wpis do rejestru do 24.07.2018 r. Na stronach urzędów marszałkowskich są podawane wzory wniosków i oświadczeń, np. UM Województwa Małopolskiego ładnie podaje wymagania, wzory, a także Częste pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Środowiska. MŚ m.in. odpowiada: „W chwili obecnej należy wprowadzić same dane identyfikujące taki podmiot tj. nazwa/imię nazwisko/adres i zarejestrować taki wniosek, który dostępny jest w Dziale I Rejestru-BDO. W przypadku gdy będzie już dostępny formularz dedykowany np. wytwórcom odpadów, organizacjom samorządu gospodarczego, podmiotom wpisanym do rejestru działalności regulowanej, możliwe będzie uzupełnienie informacji w rejestrze o dalsze dane przez złożenie wniosku aktualizacyjnego.”

 5. 5 Marek napisał(a) 23:53, 28.02.2018:

  Bardzo dziękuję.

 6. 6 Marta napisał(a) 20:45, 31.03.2018:

  Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej, nie widzę takiej możliwości na stronie internetowej BDO?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:49, 03.04.2018:

  Możliwość logowana się na stronie rejestru BDO jest w prawym górnym rogu – w tym samym wierszu, co są wnioski do pobrania

 8. 8 Edyta napisał(a) 08:20, 04.04.2018:

  Dzień dobry, kto musi być wpisany jako wnioskujący? Prezes czy wyznaczony pracownik? Czy musi mieć pełnomocnictwo?

 9. 9 zdzisław napisał(a) 09:06, 16.04.2018:

  Dzień dobry.
  Czy istnieje szczegółowy wykaz dokumentów na jakich powinien być umieszczony nadany numer w BDO?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:35, 16.04.2018:

  Podmiot, którego wpis do rejestru BDO podlega opłacie rejestrowej (art. 57 ust. 1 UO2), a także transportujący odpady obowiązany jest umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru. Przepisy nie precyzują, o jakie dokumenty chodzi. Jedynie w zakresie sprzętu elektr. określone jest w USEE2:
  „Art. 12. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu.
  2. Wprowadzający sprzęt, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jest obowiązany do umieszczania na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela, numeru rejestrowego tego autoryzowanego przedstawiciela.”
  Administracyjna kara za nieumieszczanie tego numeru wynosi 1 tys.- 1 mln zł (art. 194 UO2).

 11. 11 Zdzisław napisał(a) 18:58, 16.04.2018:

  Dziękuje bardzo za informację. Pozdrawiam

 12. 12 Edyta napisał(a) 14:41, 01.05.2018:

  Witam
  Prowadzę firmę tzn głównym przedmiotem działalności jest remont palet z drzewa które równiez sa przez nas transportowane. Czy we wniosku rejestracyjnym oprócz transportu odpadów jest dla tego rodzaju działalności dedykowany rozdział?

 13. 13 Zosia napisał(a) 12:46, 13.05.2018:

  Witam. Podmiot złożył wniosek o wykreślenie z rejestru BDO. Jak powinna wyglądać decyzja o wykreśleniu, co powinna zawierać, jak ją napisać, proszę o pomoc. Dziękuję

 14. 14 IWONA napisał(a) 06:39, 17.05.2018:

  Witam.
  Jeżeli firma posiada pozwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów musi składać wniosek o wpis, czy zostanie wpisana z urzędu?

  Dziękuję za odpowiwedź

 15. 15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:01, 17.05.2018:

  Iwona, jeżeli podmiot posiada zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów, to z urzędu zostanie wpisany do rejestru-BDO. Gdyby jednak podmiot, który ma już nadany numer rejestrowy, chciał prowadzić działalność wymagającą wpisania do rejestru na wniosek, to musi złożyć wniosek aktualizacyjny (trzeba wybrać odpowiedni dział we wzorze wniosku aktualizacyjnego).

 16. 16 Marcin napisał(a) 16:25, 07.06.2018:

  Dzień dobry
  Jeśli importuję (spoza i z wewnątrz UE) i sprzedaję w Polsce artykuły dziecięce (wózki, kojce) w opakowaniach tekturowych, czy podlegam obowiązkowi rejestracji w BDO?
  Dziękuję

 17. 17 Ludwika napisał(a) 08:24, 08.06.2018:

  Dzień Dobry,

  Jesteśmy producentem kabin sanitarnych, wysyłając towar do Klientów wprowadzamy opakowania. Współpracujemy z firmą Rekpol. Według powyższych mam wypełniony dział VI tabela 4,5. Zastanawiam się czy jako, że jesteśmy producentem powinnam wypełnić dział IV ? chyba nie skoro nie jest to sprzęt elektryczny/elektroniczny ? ale nie jestem pewna.

 18. 18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:37, 14.06.2018:

  Marcin, jeżeli sprowadzasz do Polski artykuły dziecięce (wózki, kojce) w opakowaniach, to podlegasz obowiązkowi rejestracji w BDO na wniosek z zakresu UGOPAK jako przedsiębiorca „wprowadzający produkty w opakowaniach”, a więc zaznaczasz i wypełniasz dział VI tabela 4 we wniosku rejestracyjnym, a jeżeli już posiadasz numer rejestrowy – to we wniosku aktualizacyjnym.
  Uwaga. Jeżeli wcześniej prowadziłeś taką działalność, ale do tej pory nie wywiązywałeś się z obowiązków UGOPAK, to możesz się spodziewać, że marszałek województwa „upomni się” o zaległe sprawozdania i opłatę produktową.

 19. 19 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:18, 14.06.2018:

  Ludwika, jeżeli jesteście producentem kabin sanitarnych i sprzedajecie je w opakowaniach, to w rejestrze BDO dobrze jest wypełniony dział VI tabela 4 – jeżeli wysyłacie je do klientów w kraju (jako wprowadzający produkty w opakowaniach), a także dział VI tabela 5 – jeżeli wysyłacie je poza kraj (jako eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach) lub sprowadzacie opakowania do tych kabin (jako wprowadzający opakowania).
  Kabiny sanitarne nie kwalifikują się jako „sprzęt elektryczny i elektroniczny”, a więc nie zaznacza się działu IV w rejestrze BDO, który dotyczy takiego sprzętu.
  Uwaga. Kabiny sanitarne pewnie nie mają, ale niektóre produkty produkowane albo sprowadzane do kraju zawierają jako część składowa lub przynależność baterie lub akumulatory, opony, oleje lub preparaty smarowe. Wówczas wg wyjaśnień MŚ podmiot musi być wpisany do rejestru BDO odpowiednio w dziale II tabela 1 (jako przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty) – w przypadku opon oraz olejów i preparatów smarowych, a także w dziale V tabela 1 (jako wprowadzający baterie lub akumulatory) – w przypadku baterii i akumulatorów.
  Po wpisie do tych działów można się spodziewać, że marszałek województwa „upomni się” o zaległe sprawozdania i opłatę produktową z UPROD i UBA, a także zaległą opłatę na publiczne kampanie edukacyjne z UBA.

 20. 20 Marta napisał(a) 21:24, 17.06.2018:

  Witam serdecznie, czy jezeli firma ma zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie i transport to musi składać wniosek czy wszystkie trzy decyzje zostaną wpisane z urzędu. I jak to sprawdzić czy firma już została wpisana.

 21. 21 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:14, 18.06.2018:

  Marta, czy firma jest wpisana w BDO, sprawdzić można w rejestrze, gdzie jest możliwość wyszukiwania m.in. wg nazwiska, nazwy firmy, NIP, adresu.
  Jednak ze względu na prowadzenie transportu należy dokonać wpisu w rejestrze na wniosek, albo złożyć wniosek aktualizacyjny, jeżeli będzie już nadany numer rejestrowy (przy wpisie z urzędu ze względu na pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na zbieranie odpadów).

 22. 22 Marta napisał(a) 19:28, 18.06.2018:

  Dziekuje bardzo za odpowiedz. Sprawdzałam w BDO w rejestrze czy jest firma wpisana z urzedu, ale niestety nie jest. Wiec w takiej sytuacji muszę chyba zgłosić wszystko i nie czekać na zgłoszenie z urzedu???

 23. 23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:32, 19.06.2018:

  Marta, jeżeli firma prowadzi działalność usługową w zakresie transportu odpadów, to musi złożyć wniosek o wpis do rejestru tylko w tym zakresie. Jak będzie przydzielony numer rejestrowy firmie, to z urzędu marszałek uzupełni informacje w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie odpadów, na co jest czas do 24 lipca 2018 r.

 24. 24 Joanna napisał(a) 12:49, 21.06.2018:

  Firma sprowadza opony rowerowe z Niemiec, jako produkt handlowy ,czy to należy wpisac i jakie sankcje grozą za brak opłat produktowych?

 25. 25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:22, 21.06.2018:

  Joanna, w załączniku nr 4a do UPROD wymienione są „Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach (PKWiU 22.11.12.0)”. Jeżeli firma takie opony sprowadza do kraju, to musi być wpisana w rejestrze BDO w dziale II tabela 1 jako „Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty”.
  Jeżeli firma wcześniej nie wywiązywała się z obowiązków osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku (75%) i recyklingu (15%), to będzie musiała wnieść opłatę produktową z odsetkami, a za brak sprawozdań grozi grzywna.

 26. 26 Danuta napisał(a) 12:48, 06.07.2018:

  Czy sklep prowadzący sprzedaż hurtową i detaliczną sprzętu AGD, baterii, akumulatorów, żarówek itp powinien zgłosić wniosek o wpis do BDO. Pozostające opakowania odbiera firma recyklingowa.

 27. 27 Iweta napisał(a) 13:23, 06.07.2018:

  Czy jeśli firma prowadzi tylko wytwarzanie odpadów nie wymagające pozwolenia musi rejestrować się w BDO?
  Odpady to głównie zużyte opony, szmaty w warsztacie,akumulatory i baterie ołowiowe,złom i odpady metalowe,filtry olejowe,oleje silnikowe i odpady komunalne .Odpady są odbierane przez firmy zewnętrzne

 28. 28 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:28, 07.07.2018:

  Danuta i Iweta, jeżeli nie musicie mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ale musicie prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów, to niezależnie od tego, kto odbiera te odpady, musicie złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO w zakresie wytwarzania odpadów, ale obecnie brak jest wzoru, a projekt nowego rozporządzenia uwzględnia wzór dla wytwórców odpadów w dziale XII.

 29. 29 Kasia napisał(a) 08:28, 10.07.2018:

  Czy każda firma ma obowiązek zgłosić się do BDO? Czy jako firma zajmująca się przewozem osób ciąży na nas taki obowiązek?

 30. 30 Aleksandra napisał(a) 09:49, 10.07.2018:

  Produkujemy odpady w formie wiórów i w formie odpadów twardych – zazwyczaj sprzedajemy odpady po czym otrzymujemy kartę przekazania odpadów (zdarza się też tak, że płacimy za odbiór odpadów).

  Również kupujemy towar zza granicy i Polski na paletach.

  W takich przypadkach, które działy/tabelę musimy uzupełnić?

  Specjalizujemy się w mechanicznej obróbce tworzyw konstrukcyjnych oraz dystrybucji półfabrykatów tworzyw – czy w ten sposób wprowadzamy produkty na terytorium kraju?

 31. 31 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:21, 15.07.2018:

  Kasia, nie każda firma ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO, ale tylko podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Natomiast podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach będą wpisane do rejestru BDO z urzędu.
  Jeżeli więc firma zajmująca się przewozem osób nie wytwarza odpadów innych niż komunalne wymagających prowadzenia ewidencji (np. z warsztatu naprawy pojazdów) i nie prowadzi poza tym innej działalności wymienionej w art. 50 ust. 1, to nie ma obowiązku składania wniosku i nawet nie będzie miała możliwości zaznaczenia żadnego działu we wzorze.

 32. 32 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:35, 15.07.2018:

  Aleksandra, jeżeli nie posiadacie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a musicie prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to do rejestru BDO wpiszecie się w zakresie wytwarzania odpadów, ale obecnie brak jest wzoru, a projekt nowego rozporządzenia uwzględnia wzór dla wytwórców odpadów w dziale XII.
  Natomiast tabelę 4 w dziale VI zaznaczacie, jeżeli jesteście „wprowadzającym produkty w opakowaniach” (czyli po raz pierwszy na rynek krajowy wprowadzacie swoje wyroby, albo sprowadzacie z zagranicy, palety to też jest „opakowanie”).

 33. 33 Magdalena napisał(a) 13:19, 17.07.2018:

  Kupuję rowery z Niemiec w kartonach (w opakowaniach) i w takich opakowaniach je sprzedaje. W takim razie rejestruję się jako „wprowadzający produkty w opakowaniach”, tak? Czy skoro rower ma opony, sporadycznie lampki na baterie, to muszę również wypełnić działy o oponach i o bateriach?
  I drugie pytanie – używane części samochodowe. Czy to też wpisuję? W jakim dziale?

 34. 34 magda napisał(a) 21:03, 17.07.2018:

  witam, jestem firmą sprowadzającą auta używane , wystarczy , że wypełnię dział III tabelę 1. Dzięki

 35. 35 Basia napisał(a) 15:53, 18.07.2018:

  Czy jeśli firma prowadzi uproszczoną ewidencję odpadów (wylacznie kpo) ze względu na ilości wytwarzanych odpadów również musi wystąpić o numer rejestrowy?

 36. 36 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:15, 18.07.2018:

  Magda – z komentarza 33 i 34,
  w rejestrze BDO dodatkowo trzeba wypełnić (patrz komentarz 19 i wyjaśnienia MŚ):
  – dział II tabela 1 – w przypadku wprowadzania do kraju opon i olejów/preparatów smarowych
  – dział V tabela 1 – w przypadku wprowadzania do kraju baterii lub akumulatorów
  (bo są wprowadzane do kraju w związku z wprowadzanymi używanymi lub nowymi autami czy rowerami);
  patrz tez powyższy komentarz 19 i 25

 37. 37 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:20, 18.07.2018:

  Basia, uproszczona ewidencja prowadzona tylko z KPO nie zwalnia z wpisu do rejestru BDO w przypadku wytwarzanych odpadów, dla których nie ma pozwolenia na wytwarzanie albo pozwolenia zintegrowanego, bo od 2020 roku KPO będzie się wystawiać elektronicznie za pomocą BDO.

 38. 38 Agnieszka napisał(a) 12:43, 19.07.2018:

  Mam pytanie, jeśli moja firma posiada pozwolenie zintegrowane, w związku z tym marszałek wpisuje do rejestru z urzędu („sam”), jednocześnie moja firma sprowadza śruby w kartonach i na paletach z Azji to mamy składać wniosek o wpis do rejestru czy nie?

 39. 39 Kazimiera napisał(a) 12:46, 19.07.2018:

  czy firma prowadząca obrót stalą, i obróbka stali, stal jest zakupowana w kręgach bywa foliowana lub na paletach te zaś są zwracane producentowi a folia sprzedawana jako odpad do firmy tym się zajmującej jak również sprzedajemy złom po obróbce blach czy mamy obowiązek rejestracji w BDO, który pkt nas obowiązuje? co z zakupionym tonerem i zwracanymi opakowaniami do firmy od której to zakupiliśmy, czy sprzętem biurowym,ponadto właściciel ma inne firmy jak hurtownia piwa oraz usługi gastronomiczne i browar czy każda z tych działalności i firm musi rejestrować się w BDO? które pkt należy wypełnić?

 40. 40 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:04, 19.07.2018:

  Agnieszka (38), jeżeli już masz numer rejestrowy BDO nadany z urzędu, to jeżeli sprowadzasz do kraju produkty w opakowaniach, musisz złożyć wniosek aktualizacyjny i zaznaczyć w dziale VI „Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach”.
  Natomiast jeżeli jeszcze nie masz numeru, to składasz wniosek rejestracyjny dla działu VI, a marszałek uzupełni rejestr sam o pozwolenie zintegrowane.
  Patrz „Aktualizacja wpisu do rejestru BDO„.

 41. 41 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:13, 19.07.2018:

  Kazimiera (39), jeżeli firma kupuje stal za granicą, to wówczas jest „wprowadzająca produkty w opakowaniach” i musi rejestrować się w BDO w dziale VI tabela 4, bo opakowania po raz pierwszy znajdą się w kraju. To samo dotyczy innych produktów, gdy ich opakowania po raz pierwszy są wprowadzone na rynek krajowy. Tak więc jeżeli stal, tonery, sprzęt, piwo itd. firma kupuje w kraju, to nie jest „wprowadzającym produkty w opakowaniach”, a więc nie wypełnia działu VI tabela 4.

 42. 42 Sebastian napisał(a) 14:18, 21.07.2018:

  prowadze warsztat samochodowy, wiec moje odpady to zuzyte opony, olej i filtry. nie mam zielonego pojecia ktory dzial mnie dotyczy, a niewiele czasu zostalo na zlozenie wniosku.
  w komentarzu 28 jest mowa o nowym projekcie i dziale XII. co na dzisiaj zaznaczyc we wniosku?

 43. 43 Tad napisał(a) 14:03, 22.07.2018:

  Jak jest jeśli mam zawieszoną działalnośc czy też muszę się rejestrować w Bdo .
  Auto handel , wyprzedaje jeszcze kilka aut do całkowitego zamkniecia działalności.
  Czy bez tego numeru rejestrowego na fakturze nie bede mogł sprzedać auta?
  dziekuje

 44. 44 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:59, 22.07.2018:

  Sebastian (42), jeżeli nie masz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, to ze względu na wytwarzane odpady wymagające prowadzenia ewidencji (KEO, KPO) składasz do marszałka województwa (właściwego ze względu na swój adres zamieszkania lub siedzibę firmy) wniosek o wpis do rejestru BDO w dziale XII – chociaż nie ma jeszcze rozporządzenia ze wzorem dla działu XII, to na niektórych stronach urzędów marszałkowskich jest podany „Wzór formularza dla wytwórcy odpadów” i można składać wniosek, ale nie każdy marszałek województwa przyjmuje taki wniosek.

 45. 45 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:19, 22.07.2018:

  Tad (43), trudno mi się odnieść do pytania. Nie musisz się rejestrować w BDO, jeżeli nie jesteś „wprowadzającym pojazdy”, czyli nie jesteś producentem pojazdów i nie sprowadzasz ich do kraju. Natomiast jeżeli jesteś „wprowadzającym pojazdy”, to na dokumentach związanych z tą działalnością musisz podać numer rejestrowy z BDO.
  Jeżeli ktoś jest wpisany do rejestru, to wg art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach: „W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru.”

 46. 46 Joanna napisał(a) 10:59, 23.07.2018:

  Czy prowadząc małą piekarnię, gdzie sprzedaję pieczywo krojone zapakowane w woreczki też muszę zgłaszać się do BDO?

 47. 47 Kamil napisał(a) 11:04, 23.07.2018:

  Czy pielęgniarka prowadząca jednoosobową działalność w szpitalu na tzw. kontrakcie musi wpisać się do BDO?

 48. 48 teresa napisał(a) 10:41, 24.07.2018:

  Witam, prowadzę sklep ogrodniczy i zastanawiam się czy też muszę robić zgłoszenie jeżeli działamy na zasadzie zakup/sprzedaż towaru – „wchodzi i wychodzi” do/od nas w opakowaniach w których jest kupowany u dostawców lokalnych. [?] pozdrawiam.

 49. 49 Katarzyna napisał(a) 11:24, 24.07.2018:

  Witam, mamy nadany numer rejestrowy BDO z urzędu. Czy powinniśmy zaktualizować wpis do rejestru jako zakład produkcyjny (Dział II, tab.1), mający pozwolenie na przetwarzanie odpadów opakowaniowych w instalacji (Dział VI, Tab.3), wprowadzający produkty w opakowaniach – jak je wyprodukujemy to pakujemy i na rynek krajowy (Dział VI, Tab.4 i jak rozumiem też tab. 5 ze względu na eksport samych produktów w opakowaniach na rynki zagraniczne), także ciągle jesteśmy w dziale XII – wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji (to chyba każdy)?? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 50. 50 Agnieszka napisał(a) 08:33, 27.07.2018:

  Witam. Nie złożyłam w terminie wniosku jaka kara za to mi grozi? Chodzi o warsztat samochodowy oraz wulkanizacja czyli opony czy obowiązuje mnie opłata? Czy drukować cały wniosek czyli 35 stron czy tylko to co dotyczy mojej działalności?
  Pozdrawiam

 51. 51 Sylwia napisał(a) 12:11, 27.07.2018:

  Witam, czy w związku z prowadzeniem firmy cateringowej, restauracji jest jakiś obowiązek prowadzenia ewidencji i rejestracji w BDO ?

 52. 52 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:33, 02.01.2019:

  Od 15.01.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 53. 53 Dorota napisał(a) 19:34, 10.01.2019:

  witam ! w naszej gminie wybudowano oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej. Gmina będzie wystawiała faktury dla mieszkańców za ścieki.Mamy też umowę z firmą która będzie odbierała odpady z oczyszczalni ścieków. Czy wobec tego musimy się zarejestrować w BDO. Czy otrzymany numer w rejestrze BDO mamy umieszczać na wystawianych mieszkańcom fakturach .

 54. 54 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:07, 13.01.2019:

  Dorota (53), na pewno nie ma potrzeby umieszczania numeru rejestrowego BDO na fakturach za ścieki, gdyż nie jest to działalność wymieniona w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach (wymagająca opłaty rejestrowej/rocznej), a wg art. 63 tej ustawy tylko dla takich działalności jest ten obowiązek.
  Wpisany do rejestru BDO musi być wytwórca odpadów powstających w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków, a więc jeżeli ma pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub też zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie oczyszczania ścieków, to będzie wpisany do rejestru BDO z urzędu (dział XI), a jeżeli nie ma takich decyzji – to musi się wpisać do rejestru BDO na wniosek (dział XII).
  Jeżeli więc oczyszczalnia ścieków eksploatowana jest przez gminną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to wpis do rejestru BDO wg mnie powinna mieć gmina, a jeżeli eksploatowana jest przez PWiK – to to przedsiębiorstwo.
  Jednak we wzorach w dziale I jest tylko „1. Dane przedsiębiorcy” …

 55. 55 Sylwia napisał(a) 13:29, 28.01.2019:

  Witam. Pracuje w firmie IT, w której odpady komunalne są odbierane tylko przez zarządce nieruchomości, dodatkowo dysponujemy sprzętem IT na potrzeby pracowników, mamy karty przekazania odpadów elektrośmieci przez różne firmy. Czy musimy się zarejestrować w BDO ? Dziękuję z góry za pomoc.

 56. 56 Anna napisał(a) 11:18, 18.02.2019:

  A jeśli firma zajmuje się transportem odpadów, musi też umieszczać na każdej fakturze nr bdo ?

 57. 57 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:15, 18.02.2019:

  Anna (56), tak, transportujący odpady musi umieścić numer BDO na każdej fakturze dotyczącej transportowanych odpadów, bo wg art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach:
  „5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach związanych z tą usługą.”

 58. 58 Natalia napisał(a) 13:53, 18.02.2019:

  Witam. Czy w firmie budowlanej, w której wytwarzane są odpady w ilości większej niż 5 ton rocznie z wszystkich budów (znajdujących się na terenie jednego województwa), mogę złożyć tylko jeden ogólny wniosek, czy muszę składać każdorazowo wniosek przed rozpoczęciem budowy?

 59. 59 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:58, 18.02.2019:

  Natalia (58), wg obecnie obowiązującego wzoru nie trzeba każdorazowo przed rozpoczęciem budowy składać wniosku o wpis do rejestru BDO. W przypadku wykonywania usług w zakresie m.in. budowy należy wg objaśnienia do działu XII wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzeniem działalności w zakresie świadczeniem tych usług. Trzeba będzie złożyć wniosek aktualizacyjny, gdyby te dane się zmieniły. Wg obecnego wzoru należy też podać w dziale XII kody i rodzaje wytwarzanych (pomyłkowo we wzorze jest „przetwarzanych”) odpadów, ale wg projektu zmian art. 52 ustawy o odpadach ma być to niewymagane.

 60. 60 Ilona napisał(a) 15:22, 06.03.2019:

  Jezeli sprowadzam samochody w dziale V tabela 2 zaznaczylam samodzielnie to muszę podpisac umowę z zakladem przeywarzania baterii i akumulatorow?

 61. 61 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:41, 10.03.2019:

  Ilona (60), jeżeli sprowadzasz samochody, a wraz z nimi baterie i akumulatory, to jako „wprowadzający” baterie i akumulatory musisz być wpisana w BDO w dziale V tabela 1, a ponadto zgodnie z art. 36 ustawy o bateriach i akumulatorach musisz mieć umowę z zakładem przetwarzania:
  Art. 36. 1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
  Zobacz też powyższy komentarz 19.

 62. 62 Agata napisał(a) 09:31, 13.03.2019:

  Mam pytanie odnośnie działu XII i wniosku aktualizacyjnego.
  Wycofalismy z uzytkowania w firmie stary wózek widłowy. Wózek został przekazany do recyklingu i otrzymalismy KPO natomiast wymontowany z niego akumulator został również przekazany do recyklingu i otrzymalismy KPO. Czy przekazany złom baterii i akumulatorów ołowianych o kodzie 16 06 01 powinnien zostać umieszczony w tym dziale? Nie planujemy w najbliższym czasie złomowania kolejnych wózków a stare akumulatory oddajemy w sklepie przy zakupie nowych.

  Z góry dziękuje za odpowiedx.

 63. 63 Ela napisał(a) 09:12, 14.03.2019:

  Proszę o odpowiedź na pytania 46,47,48

 64. 64 Karol napisał(a) 13:51, 08.05.2019:

  Witam, czy w związku z prowadzeniem restauracji z salą weselną i cateringu dla firm, jest jakiś obowiązek prowadzenia ewidencji i rejestracji w BDO ?

 65. 65 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:39, 13.05.2019:

  Agata (62), proponuję nie aktualizować teraz wpisu w dziale XII rejestru BDO, gdyż:
  – ewidencja poprzez BDO będzie sporządzana elektronicznie dopiero od 1.01.2020 r.
  – w dziale XII nie będzie wymagane podawanie kodów odpadów, bo wg projektu art. 52.1.8.f ustawy o odpadach będzie brzmieć:
  f) wytwórcy odpadów – informację o wytwarzaniu miejscu wytwarzania odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

 66. 66 Marta napisał(a) 09:08, 22.05.2019:

  Witam, proszę o rade. Jak wygląda sprawa z galeriami handlowymi? Jako galeria wytwarzamy dużo kartonów, żarówek, filtrów, które trzeba przekazać do utylizacji. Czy musimy rejestrować placówkę w BDO?

 67. 67 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:11, 25.05.2019:

  Marta (66), prowadzący placówkę handlową musi być wpisany do rejestru BDO w dziale XII, jeżeli wytwarza odpady wymagające prowadzenia ewidencji odpadów (KEO, KPO), bo od 1.01.2020 r. ewidencja ta będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez BDO.
  Rozporządzenie określa, dla jakich rodzajów odpadów i ich ilości nie jest wymagane prowadzenie ewidencji odpadów. Nie ma w nim wymienionych m.in. odpadów opakowaniowych, a więc wymagają prowadzenia ewidencji, a tym samym wpisu do rejestru BDO.

 68. 68 Michał napisał(a) 21:27, 30.05.2019:

  Prowadzimy firmę serwisującą klimatyzację. Zakładamy nowe i usuwamy zużyte filtry powietrza. Wykonujemy również naprawy urządzeń klimatyzacyjnych co czasami generuje odpady w postaci zabrudzonych olejem papierów czy tekstyliów. Zużyte filtry i odpady odbiera od nas firma zajmującą się utylizacją odpadów. Czy musimy być wpisani do rejestru BOD?

 69. 69 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:10, 30.05.2019:

  Michał (68), firma serwisowa musi być wpisana do rejestru BDO w dziale XII, jeżeli jest wytwórcą odpadów i musi prowadzić ich ewidencję.
  Bez tego wpisu nie będzie miała dostępu do BDO i od 1.01.2020 r. nie będzie mogła poprzez BDO wystawić KPO (karty przekazania odpadów) i założyć KEO (karty ewidencji odpadów), ani nie będzie mogła złożyć sprawozdania poprzez BDO do marszałka województwa o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów.

 70. 70 ANIA napisał(a) 07:53, 21.06.2019:

  Które działy powinny być wypełnione we wniosku BDO dla warsztatu samochodowego?
  Warsztat będzie zajmował się świadczeniem usług(w tym serwis klimatyzacji) oraz sprzedażą części (w tym akumulatory).
  Czy należy dołączyć do wniosku opłatę?

 71. 71 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:14, 30.06.2019:

  Ania (70), prowadzący warsztat samochodowy jeżeli nie ma pozwolenia na wytwarzanie odpadów (czyli nie będzie wpisany z urzędu do rejestru BDO), to musi być wpisany do rejestru BDO w dziale XII, bo wytwarza odpady wymagające prowadzenia ewidencji odpadów (KEO, KPO), a od 1.01.2020 r. ewidencja ta będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez BDO. Rejestracja w tym zakresie nie wymaga opłaty rejestracyjnej ani potem rocznej, bo nie jest to działalność wymieniona w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.
  Natomiast w innym zakresie może być wymagany wpis do rejestru BDO i to z opłatą rejestracyjną i potem roczną, jeżeli w warsztacie sprzedawane są produkty, które prowadzący warsztat sprowadza z zagranicy, a więc gdy jest np. „wprowadzającym” na rynek krajowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny, baterie lub akumulatory, opony, oleje smarowe lub w opakowaniach inne produkty.

 72. 72 Jarek Ebing napisał(a) 09:04, 10.07.2019:

  Witam

  Firma uzyskała numer BDO jako transportująca odpady. Przy uzyskaniu BDO nie było opłaty rejestrującej. W tym momencie przychodzą wiadomości z urzędu odnośnie opłaty rocznej. Proszę mi powiedzieć czy jest ona należna czy nie ?

 73. 73 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:50, 10.07.2019:

  Jarek (72), opłatę rejestrową, a w następnych latach roczną muszą wnosić podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.
  Sprawdź w swoim rejestrze BDO, czy jest zaznaczony któryś inny dział niż VII (dla transportujących). Musisz to wyjaśnić, bo transportujący nie płaci opłaty rocznej (art. 57 ust. 3 i 4).

 74. 74 Jarek Ebing napisał(a) 10:30, 10.07.2019:

  Pani Joanno bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Sprawdziłem dokładnie i mam tylko dział 7 zaznaczony. Także wychodzi na to że Urząd Marszałkowski z automatu rozsyłam do wszystkich podmiotów zarejestrowanych prawdopodobnie bez weryfikacji i wyłączenia firm zarejestrowanych tylko i wyłącznie w dziale VII. Dla pewności zadzwonię jeszcze.
  Dziękuje za pomoc

 75. 75 Magda napisał(a) 17:42, 16.07.2019:

  Witam.
  Jak wygląda sytuacja z wpisem do rejestru BDO firmy handlującej sprowadzanymi z krajów UE motocyklami i skuterami? Które działy wniosku powinny być wypełnione?

 76. 76 Ania napisał(a) 12:39, 18.07.2019:

  Witam, Mam pytanie, czy firma produkcyjna wytwarzająca art tekstylne kołdry w dziale VI tab. 4 wniosku o rejestrację jak powinna prawidłowo wypełnić tą pozycję? Wyroby pakowane są w walizki z tworzywa sztucznego a w transporcie zbiorczym w karton. Nie korzystamy z żadnych dodatkowych organizacji odzysku. Jak towar do produkcji przyjeżdża do nas to również w kartonach lub owinięty folią – takie odpady odbiera od nas firma zajmująca się odbieraniem odpadów nic więcej…

 77. 77 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:58, 29.07.2019:

  Magda (75), jest teraz nowy zakres strony BDO.
  Pomocna tam jest zakładka „SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO”, gdzie krok po kroku odpowiada się na kolejne pytania.

 78. 78 Paulina napisał(a) 14:38, 20.08.2019:

  Witam,
  Jesteśmy małą firmą informatyczną, gdzie sprowadzamy sprzęt elektroniczny zza granicy i sprzedajemy go później w dodatkowym opakowaniu – folia stretch. W swojej ofercie mamy również różne baterie. Pytanie dotyczy wypełnienia wniosku. Powinniśmy wypełnić dział IV, V i VI? Oraz jeżeli tak, to które tabele i punkty jej należy wypełnić? Z góry dziękuję za pomoc.

 79. 79 Katarzyna napisał(a) 12:02, 26.08.2019:

  Dzień dobry,
  Jesteśmy firmą budowlaną i realizujemy budowy na terenie całej Polski. Możemy z dnia na dzień podpisać umowę i w ciągu kilku dni realizować inwestycję w innej miejscowości.
  Kiedy mamy zrobić zgłoszenie aktualizacyjne do działu XII jako wytwórcy odpadów w danej gminie – czy może to być już po zrealizowaniu prac?

 80. 80 krystyna napisał(a) 10:29, 04.09.2019:

  Dzień dobry
  Prowadzimy firmę usługową w zakresie instalacje sanitarne generujemy odpady
  komunalne, a także sprzedajemy urządzenia
  w opakowaniach pozyskanych w Polsce czy mamy obowiązek rejestrowy BDO?
  Posiadamy umowę z firmą odbierającą odpady komunalne

 81. 81 Monika napisał(a) 09:09, 25.09.2019:

  Witam,
  od tygodnia prowadzę sklep detaliczny części zamiennych do maszyn rolniczych. Sprzedaję również akumulatory kwasowe (kupuję u hurtownika). Uzyskałam informację iż musze się zarejestrować w BDO. którą część/dział wniosku mam wypełnić? Tak samo jest z odpadami, jedynymi które generuje mój sklep są kartowy, w których przysyłane są części do maszyn- w związku z powyższym jaki dział wniosku mam wypełnić. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.

 82. 82 Natalia napisał(a) 11:53, 09.10.2019:

  Witam,
  Jesteśmy firmą zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną towarów hydrauliczno-sanitarnych. Jesteśmy hurtownia i mamy sklepy, sprzedajemy towary w opakowaniach pozyskany od Polskich i zagranicznych (jedna firma) producentów , Czy podlegami wpisowi do BDO? Posiadamy umowę z firmą odbierającą odpady komunalne

 83. 83 Agnieszka napisał(a) 15:46, 04.11.2019:

  Witam,

  Czy firmy budowlane są zwolnione z opłaty rejestracyjnej . Nigdzie nie mogę znależć o tym informacji a Pani z Urzedu Marszałkowskiego z którą rozmawiałam mówiła, że firmy wypełniające dział XII są zwolnione z opłaty. CZy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć?

 84. 84 Paweł napisał(a) 15:54, 22.11.2019:

  Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą gdzie dodatkowo sprzedaje się oleje i płyny do samochodów (bez ich wymiany – sam sklep i klienci nie zostawiają u mnie pustych opakowań) też muszę się zarejestrować?

 85. 85 Aneta napisał(a) 09:40, 23.11.2019:

  Witam jestem wspólnikiem spółki podmiotu medycznego prowadzącego dzialalnosc ambulatoryjna, wytwarzany odpady med objęte umowa o odbiór – czy podlegam wpisowi do rejestry a jedli tak to w zakresie jakich działów?

 86. 86 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:34, 25.11.2019:

  Pomocne będą newsy na stronie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami):
  *Czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklep spożywczy, aptekę albo warsztat samochodowy zobowiązani są do rejestracji w BDO https://bit.ly/37M5Mxs
  *Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO: https://bit.ly/2QWDVVn

 87. 87 Konrad napisał(a) 09:38, 27.11.2019:

  Dzień dobry, prowadzę lokal gastronomiczny typu fast food, wydajemy dania na tackach/opakowaniach papierowych i kubeczkach plastikowych na piwo/napoje. Po dostawach zostaje dużo kartonów i opakowań plastikowych. Czy trzeba taką działalność rejestrować w BDO?

 88. 88 Aleksandra napisał(a) 11:13, 27.11.2019:

  Witam, prowadzę lokal gastronomiczny z produktami na wynos. Używamy opakowań plastikowych i papierowych. Produkty których używamy też generują odpady papierowe plastikowe, szklane i metalowe np. puszki. Czy muszę rejestrować się w BDO? Po telefonie do Urzędu Marszałkowskiego dowiedziałam się, że sami nie są zorientowani i lepiej się rejestrować. Proszę o pomoc.

 89. 89 Aldona napisał(a) 21:15, 27.11.2019:

  Dzień dobry. Jestem obecnie na zawieszonej działalność gospodarczej – salon fryzjerski, nie posiadam pracowników. Kiedy mam zgłosić swoją firmę? Z dniem odwiedzenia działalności mam wysłać wniosek? Jestem z małej miejscowości gdzie nie ma firm które by odbierały ode mnie odpady chemiczne typu resztki farb, aluminium itp. Co po rejestracji, kompletnie nie wiem z której strony się do tego zabrać, jak segregowac śmieci w salonie… Na czym polegają raporty które trzeba wysyłać – i gdzie? Też coś mi się obiło o uszy że na paragonach ma być jakiś numer bardzo proszę o pomoc

 90. 90 Ryszard napisał(a) 12:10, 28.11.2019:

  Prowadzę salon fryzjerski
  odpadami są
  -tubki aluminowe po farbach
  – włosy
  -zużyty elektrosprzęt
  -świetlówki
  -pakowania butelek plastikowych
  – kartoniki po farbach
  1. jakie działy mam wypełnić we wniosku i gdzie szukać kodów towarowych
  2 Czy umowa z zakładem odbierającym odpady wystarczy

 91. 91 BARBARA napisał(a) 12:41, 29.11.2019:

  Czy jako firma wprowadzająca na rynek opakowania (pakujemy chleb do woreczków w piekarni, itp) musimy zapłacić opłatę rejestracyjną i w jakiej kwocie ?

 92. 92 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:05, 30.11.2019:

  Barbara (91), opłata rejestracyjna (a później roczna) za wpis do rejestru BDO wynosi:
  100 zł – mikroprzedsiębiorcy
  300 zł – pozostali przedsiębiorcy
  Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy (art. 57 UO2):
  – wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
  – wprowadzający baterie lub akumulatory
  – wprowadzający pojazdy (samochodowe kategorii M1 lub N1, motorowery trójkołowe kategorii L2e)
  – producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
  wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
  – wprowadzający na terytorium kraju opony
  – wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.
  Natomiast wg art. 8 pkt 23 lit. c UGOPAK przez „wprowadzającego produkty w opakowaniach” rozumie się m.in.:
  c) prowadzącego:
  – jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  – więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

  Jeżeli więc sklep (piekarnia) ma mniejszą powierzchnię, to prowadzący sklep nie jest „wprowadzającym opakowania” w rozumieniu UGOPAK, a więc nie rejestruje się w BDO w dziale VI tabela 4 i nie podlega opłacie rejestrowej.
  Jednak prowadzący taki sklep będzie wymagać rejestracji w BDO (bez opłaty rejestrowej i do końca roku jedynie w dziale I BDO, bo nie ma odpowiedniego wzoru), jeżeli oferowane są w sklepie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tym sklepie, objęte opłatą recyklingową (20 gr/szt. + Vat). Opłatą recyklingową nie są objęte jedynie (art. 8 pkt 15a lit. b, art. 40a ust. 2 UGOPAK):
  bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

 93. 93 Lucyna napisał(a) 10:08, 02.12.2019:

  Witam prowadze kwiaciarnie nie używam reklamowek pakuje w papier,w czasie swiatecznym sprzedaje lampki choinkowe ktore kupuje w hurcie ,czy tez musze sie rejestrowac

 94. 94 Przemysław napisał(a) 10:21, 02.12.2019:

  Dzień dobry, prowadzę mały lokal gastronomiczny typu fast food, dania są wydawane na plastikowych talerzach, na tackach/opakowaniach papierowych. Oprócz tego dowozimy jedzenie do klienta również w opakowaniach jednorazowych. Czy trzeba taką działalność rejestrować w BDO, jeśli tak to czy dział VI tabela 4 wystarczy? Bardzo dziękuje za odpowiedź.

 95. 95 KAROLINA napisał(a) 19:55, 02.12.2019:

  Witam, jeszcze w grudniu chciałam otworzyć działalność gospodarczą.
  Będą wykonywane usługi z zakresu stylizacji rzęs oraz brwi, szkolenia z tego zakresu również oraz dystrybucja produktów do stylizacji rzęs oraz brwi.
  Produkty do sprzedaży będą sprowadzane z Anglii.
  Jakie rubryki w formularzu powinnam wypełnić. Dopiero się dowiedziałam o tym i nie wiem czy najpierw powinnam zarejestrować się do BDO A następnie otworzyć działalność?
  Bardzo bym.prosila o odpowiedź, dziękuję

 96. 96 Mariusz napisał(a) 12:21, 03.12.2019:

  Witam,
  1. Prowadzą małą pracownię stolarską i zostają mi opakowania po bejcach, lakierach, rozpuszczalnikach (kilka w skali kwartału). Czy muszę to ewidencjonować, czy wystarczy tylko przekazać firmie utylizującej.
  2. Produkuję też lampy drewniane (pojedyncze sztuki) zawierające diody LED czy zasilacze. Czy jestem „wprowadzającym sprzęt elektryczny”?

 97. 97 Bożena napisał(a) 13:20, 03.12.2019:

  Witam czy prowadząc sklep rowerowy też muszę się rejestrować? Towar zamawiany jest od polskich firm (części,rowery) rowery przychodzą w kartonach ale sprzedawane już bez i tylko w sklepie stacjonarnym. Prowadzony jest serwis i tutaj odpadami są stare opon,dętki, części metalowe.

 98. 98 Wojciech napisał(a) 09:49, 04.12.2019:

  Prowadzę lunch-bar w biurowcu. Pełna produkcja, obróbka warzyw, mięsa itd.
  Podpisane umowy na odbiór odpadów pokonsumpcyjnych oraz zużytego oleju. Umowa na odbiór odpadów komunalnych w ramach czynszu z właścicielem biurowca.
  Oprócz posiłków na miejscu na talerzach ceramicznych również obiady na wynos w opakowaniach plastikowych, w tym owiniętych folią aluminiową.

  Które działy powinienem wypełnić i jakich kodów użyć?

 99. 99 Paweł napisał(a) 15:00, 04.12.2019:

  Witam. Czy jeśli firma biorąca towar tylko w Polskich hurtowniach w opakowaniach tekturowych lub plastikowych typu latarki, baterie bądź odzież też wymaga rejestracji w BDO?

 100. 100 Kamila napisał(a) 21:06, 04.12.2019:

  Dzień dobry. Prowadzę jednoosobową firmę zajmującą się sprzedażą części samochodowych przez internet. Części zakupowane są z zagranicy.
  Dodatkowymi odpadami będą:
  *tonery do drukarek
  *rękawice
  *folia strecz
  * taśma klejąca
  * rękawice
  *czyściwo- w małych ilościach
  – jakie działy mam wypełnić we wniosku i gdzie szukać kodów towarowych
  – Czy jest na rynku jakaś firma która zajmuje się wypełnianiem takich wniosków?

  Dziękuje

 101. 101 Karolina napisał(a) 14:55, 05.12.2019:

  Witam, jesteśmy producentem akcesoriów meblowych. Wysyłamy do firm nasze artykuły w workach i kartonach zbiorczych 9np po 200 szt kółek), kartony są bez logo.
  Kartony kupujemy od firmy produkującej wyroby kartonowe.
  Czy musimy rejestrować się w BDO i jaki dział musimy wypełnić.

 102. 102 Kamil napisał(a) 13:38, 06.12.2019:

  Witam. Prowadzę mały sklepik z artykułami na przyjęcia typu talerzyki, kubeczki, balony i inne. Wszystkie produkty kupuję od hurtowni zarejestrowanych w Polsce. Towar z hurtowni przychodzi do mnie w kartonie zbiorczym. Oprócz tego mam fotobudkę w której znajduje się drukarka termosublimacyjna, do której kupuje papier i folię do wydruku zdjęć: PAPIER DS-RX1HS. Posiadam oprócz tego w sklepie drukarkę atramentową w której wbudowane są na stałe pojemniki z tuszem. Kupuję więc tylko tusz w buteleczkach, który przelewam do drukarki. Odpady mam zabierane przez PPUK raz w miesiącu. Proszę o informację czy muszę się rejestrować w BDO. Pozdrawiam

 103. 103 Robert napisał(a) 14:52, 06.12.2019:

  Witam. Żona jest pielęgniarką i ma indyw. praktykę. Do tej pory pracowała na kontrakcie więc BDO nie było. Teraz chce się rozwinąć i świadczyć usługi w domach i gabinetach kosmetycznych. Jakie trzeba wpisać miejsce wytwarzania odpadów? Przecież do wniosku nie da się wpisać miejsc, które się zmieniają. Czy wystarczy wpisanie adresu rejestrowego i przechowywanie odpadów zgodnie z rozporządzeniem?

 104. 104 Bernadeta napisał(a) 22:32, 06.12.2019:

  Witam, jednoosobowa działalność gospodarcza firma budowlana zajmuje się głównie układaniem płytek. Klient sam dokonuje zakupu materiałów do remontu, również klient dokonuje wywozu odpadów. Czy w takiej sytuacji konieczna jest rejestracja BDO? Jeśli tak, który dzial wypełnić? Czy dokonuje opłaty? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 105. 105 Jarek napisał(a) 22:42, 06.12.2019:

  witam. mam zawieszoną działalność czy musze zgłaszać się do bdo.

 106. 106 ania napisał(a) 22:46, 06.12.2019:

  witam. prowadze działalność w domu i zajmuje się krawiectwem czy musze się rejestrować, sprzedaje tez uszyte przez siebie rzeczy.

 107. 107 Justyna napisał(a) 10:29, 09.12.2019:

  Prowadzę sklep ogrodniczy i sprzedaż pasz, przyjmujemy towar w opakowaniach, głównie kartony (tektura) i folie. Który dział muszę wypełnić i jakie są kody tych odpadów. Opłata rejestracyjna nas obowiązuje?
  Dotychczas folię odbierała firma dostarczająca nam paszę, jednak nie mieliśmy na to umowy pisemnej. A tekturę sprzedawaliśmy w punkcie skupu. Czy musimy mieć podpisane umowy z tymi firmami i czy konieczne jest prowadzenie rejestru ile tych odpadów przekazujemy? Dziękuję za odpowiedź.

 108. 108 Paulian napisał(a) 10:34, 10.12.2019:

  Witam . Prowadzę pasmanterię. Zamawiam towar który jest przysyłany z hurtowni w kartonach . czy mam obowiązek prowadzenia ewidencji. kartony wyrzucam przy sklepie do odpadów papierowych. czy moge to podpiąć pod tworzywa sztuczne?

 109. 109 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:55, 11.12.2019:

  Paulina (108), proponuję kontakt tel. w sprawie BDO – 882 037 370 – tj. do firmy, z którą współpracuję

 110. 110 Kamil napisał(a) 11:53, 12.12.2019:

  Witam. Prowadzę mały sklepik z artykułami na przyjęcia typu talerzyki, kubeczki, balony i inne. Wszystkie produkty kupuję od hurtowni zarejestrowanych w Polsce. Towar z hurtowni przychodzi do mnie w kartonie zbiorczym. Oprócz tego mam fotobudkę w której znajduje się drukarka termosublimacyjna, do której kupuje papier i folię do wydruku zdjęć: PAPIER DS-RX1HS. Posiadam oprócz tego w sklepie drukarkę atramentową w której wbudowane są na stałe pojemniki z tuszem. Kupuję więc tylko tusz w buteleczkach, który przelewam do drukarki. Odpady mam zabierane przez PPUK raz w miesiącu. Proszę o informację czy muszę się rejestrować w BDO. Pozdrawiam

 111. 111 Violetta napisał(a) 14:18, 12.12.2019:

  Witam. Prowadzę salon fryzjerski i salon medycyny estetycznej.Proszę o informacje jakie działy mam zaznaczyć i jakie kody obowiązują.Odpady medyczne odbiera od nas firma z którą mamy podpisaną umowę na odbiór. Odpady z fryzjerstwa odbiera firma komunalna.

 112. 112 Anna napisał(a) 22:38, 12.12.2019:

  Czy przy zawieszonej działalności muszę się rejestrować w BDO. Działalność zawieszona od 1 pażdziernika 2019. Pozdrawiam

 113. 113 Monika napisał(a) 08:36, 13.12.2019:

  Dzień dobry,
  w którym miejscu we wniosku rejestracyjnym BDO należy umieścić informację, że firma zbiera akumulatory

 114. 114 Katarzyna napisał(a) 11:02, 13.12.2019:

  Prowadzę salon fryzjerski
  odpadami są
  -tubki aluminowe po farbach
  -butelki aluminiowe po lakierach
  – włosy
  -zużyty elektrosprzęt
  -świetlówki
  -pakowania butelek plastikowych
  – kartoniki po farbach
  1. jakie działy mam wypełnić we wniosku i gdzie szukać kodów towarowych?
  2 Czy umowa z zakładem odbierającym odpady wystarczy?

 115. 115 Anna napisał(a) 11:50, 13.12.2019:

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w domu (sklep internetowy – nowa odzież z UE przychodzi zapakowana w kartony, a sprzedaję w Polsce). Czy muszę rejestrować w BDO?

 116. 116 Michal napisał(a) 12:16, 13.12.2019:

  Dzień dobry
  Prowadzę sklep internetowy i sprzedaz na allegro. 99% zamówień to sprzedaż w modelu dropshipping czyli wysyłka towaru do klienta prosto z hurtowni. Lecz kilkadziesiąt zamówień w roku to wysyłka bezpośrednio ode mnie. Czy muszę mieć wpis do BDO jako wprowadzający opakowania (kartony, streche, foliopaki kurierskie)??

 117. 117 Agnieszka napisał(a) 13:48, 13.12.2019:

  Świetna strona, przebijam się przez te meandry przepisów i to jest naprawdę ciężka sprawa dla zwykłego człowieka.

  Mój przypadek; gabinet kosmetyczny, bez odpadów medycznych,ale są niebezpieczne (typu, butelki acetonie,lakierach do paznokci, chemia do odkażania) ,to mam wpisać w dziale XII (kody jakoś sobie znajdę),dodatkowo sprzedaję drobne rzeczy w internecie pakowane do wysyłki w karton z odzysku ze śmietnika i sklejone taśmą ze sklepu ;),jak dotąd znalazłam, że powinnam wypełnić dział VI tabele 4 i uiścić opłatę, ale mój gabinet ma pewnie z 50m2, więc to mnie nie dotyczy, zapewne Michała i Anny powyżej też ?

 118. 118 roksana napisał(a) 13:48, 13.12.2019:

  Witam, prowadzę autokomis powinnam wypełnic tabelke 1 z działu II , tabelke 1 z działu III oraz tabelke 1 z działu V. co powinnam tam wpisac. bardzo proszę o pomoc

 119. 119 Agnieszka napisał(a) 14:23, 13.12.2019:

  Doczytałam, że to tyczy się sklepów stacjonarnych i produktów sprzedawanych na miejscu, czyli jednak trzeba wypełnić dział VI i zapłacić.
  W moim przypadku jest to rzemiosło, czyli sama to wytwarzam-to jakby miał to jakieś znaczenia,ale nie sadze…

 120. 120 Agnieszka napisał(a) 19:35, 15.12.2019:

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (sala weselna, organizacja przyjęć).
  Wszystkie posiłki organizowane są przez zewnętrzną firmę cateringową.

  Czy w takim wypadku powstaje obowiązek wpisu do BDO?

 121. 121 Marysia napisał(a) 22:25, 15.12.2019:

  Czy Zaklad Stolarski należy wpisac do BDO i jaki to dzial i tabela, Gabinet Stomatologiczny , jaki dzial i tabela, Zaklad Piekarniczy – jaki dzial i tabela

 122. 122 Tomasz napisał(a) 09:55, 16.12.2019:

  Witam. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – Jestem grafikiem komputerowym a moje firma to działaność usługowo-produkcyjna. Produkcja działa u mnie tylko na zasadzie pośrednictwa. Tzn. współpracujące ze mną drukarnie wytwarzają produkty i opakowania typu stretch/karton/taśmy. Produkcja u mnie bezpośrednio to jedynie wydruk, ksero, laminowanie i bindowanie. Produkuję też naklejki, ale działa to na zasadzie oddania klientowi naciętej folii na ploterze, z czego wyrzucam dosłownie mikrogramy ścinków. Odpadów generuję bardzo mało. Max do 2,5 kg w ciągu roku. Zużytych tonerów max 2 do 3 na rok. Powierzchnia mojego biura to 17m kwadratowych. Czy muszę się wpisać?

 123. 123 Ania napisał(a) 10:21, 16.12.2019:

  Czy prowadząc sklep spożywczy w którym nie ma foliówek są tylko papierowe torby muszę rejestrować się w BDO?

 124. 124 Monika napisał(a) 17:22, 16.12.2019:

  Witam,
  Prowadzę piekarnię, w której pakuję chleb do woreczków/ reklamówek. Czy w takim przypadku muszę złożyć rejestrację do BDO ? Jeżeli tak to który punkt mnie będzie obowiązywał ?

 125. 125 Robert napisał(a) 22:00, 16.12.2019:

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą, a dokładniej mobilny punkt gastronomiczny, bez tłuszczu do smażenia. Pizza w kartonach na wynos
  Czy muszę się rejestrować?

 126. 126 Robert napisał(a) 23:48, 16.12.2019:

  Dzień dobry
  Prowadzę działalność gospodarczą – instalacje elektryczne , konserwacja urządzeń / czyli wytwarzam odpady komunalne , gruz ,wymiana świetlówek , wymiana opraw oświetleniowych oraz wyłączników itp PKD 43.21Z 33.14Z ,43.39Z/ czy mam obowiązek rejestracji BDO ewentualnie jakie działy i tabele mam wypełnić i jaką uiścić opłatę rejestracyjną czy roczną

 127. 127 Teresa napisał(a) 00:23, 17.12.2019:

  Dzień dobry – prowadzę sprzedaż wysyłkową własnego rękodzieła. Wysyłając produkt pakuję go w woreczek foliowy zakupiony w sklepie IKEA lub innym, następnie w zwykły karton zakupiony na poczcie lub w sklepie, dodatkowo, przed otwarciem pudełka zabezpieczam taśmą. Zakupione woreczki i kartony nie posiadają mojego loga, naklejona jest tylko kartka z adresem nadawcy i odbiorcy.Biorąc pod uwagę, że : „Wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach do obrotu, w szczególności:

  wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem, rozumianym jako znak towarowy (ustawa prawo własności przemysłowej Dz.U. 2013, poz. 1410 oraz 2015, poz. 1266, 1505 i 1615) lub pod własnym imieniem, nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy” to czy mam obowiązek zarejestrować się do BDO jako wprowadzający produkt w opakowaniach?

 128. 128 Agnieszka napisał(a) 09:11, 17.12.2019:

  Teresa
  Poczytaj to;
  https://bip.malopolska.pl/e,pobierz.html?id=1532886

  Czyli musisz sie zarejestrować,wiekszym problemem jest to,że musisz zapłacić za 5 lat do tyłu opłaty produktowej,czyli za wagę opakowań które wprowadziłaś,plus odsetki,

  Może lepiej będzie się zarejestrować na czysto (jakbyś startowała z wysyłką od początku),nie sadze,żeby mieli czas i moce zajmować się takimi detalistami,
  dodam ,ze jesteś zwolniona z tej opłaty jeżeli nie wprowadzasz rocznie 1 tony opakowań rocznie,ale musisz spełnić warunki o których jest mowa tym linku,czyli rejestracja,potem prowadzenie ewidencji ilości opakowań które wprowadzasz i na podstawie tego po zdaniu rocznego raportu jesteś zwolniona z opłaty.
  Jestem laikiem i moje rady to tyle co zdołałam ogarnąć przez pare dni czytania tych zawiłosci ;)

 129. 129 Agnieszka napisał(a) 09:25, 17.12.2019:

  A,jeszcze jedno,zdaje się,ze jakbyś korzystała z opakowań z odzysku to nie są to opakowania które wprowadzasz pierwsza na rynek,czyli w takim przypadku nie musisz ich uwzględniać w ewidencji.
  Tu masz dobrą stronę z poradami;
  https://odpady-help.pl/porady/kategorie

 130. 130 Teresa napisał(a) 10:24, 17.12.2019:

  Agnieszka,
  Do 5 lat działalności i 1 tony opakowań to mi jeszcze daleko. Dziękuję za podpowiedzi, poczytam jeszcze.

 131. 131 Tomek 79 napisał(a) 10:33, 17.12.2019:

  Dzień dobry
  Prowadzę firmę budowlano remontową
  który dział wypełniam ? (ja sądzę że XII ale jakie kody mam wpisać)
  Pozdrawiam

 132. 132 Agnieszka napisał(a) 11:03, 17.12.2019:

  W necie znajdziesz kody bez problemu

  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kody+odpad%C3%B3w+budowlanych

 133. 133 Anna napisał(a) 12:51, 17.12.2019:

  Dzień dobry,
  Czy jeśli od roku mam zawieszoną działalność (wcześniej sklep odzieżowy, teraz zarejestrowany u mnie w domu), również muszę rejestrować się w BDO? Wiadomo, w sklepie używa się foliowych reklamówek, ale obecnie, jak wspominam, działalność jest zawieszona i nie jest w związku z tym wykonywana żadna sprzedaż, nawet zbycie towaru.

 134. 134 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:59, 17.12.2019:

  Zobacz zamieszczone 17.12.2019 r. na stronie MK:
  Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące wpisu do rejestru-BDO

 135. 135 Darek napisał(a) 21:53, 17.12.2019:

  Dzień dobry, prowadzę hurtową sprzedaż towarów którymi są zakrętki do słoików. Czasami sprowadzam towar z zagranicy. Jest on pakowany w kartony tekturowe, w których jest dalej odsprzedawany. Wewnątrz są zakrętki metalowe. Czy są traktowane jako opakowanie?
  Jak „to ugruźć”?

 136. 136 Dagmara napisał(a) 14:38, 18.12.2019:

  Dzień dobry, prowadzę zakład piekarniczy. Które tabele we wniosku rejestrowym BDO powinnam wypełnić?
  Wydaje mi się, że te z działu II, ale czy wszystkie?
  Co z olejem z frytownic?

 137. 137 Klara napisał(a) 09:08, 19.12.2019:

  Dzień dobry, prowadzimy mały skład sprzedajemy opał oraz kruszywa m.in. piasek, kamień wszystkie materiały sprzedawane są luzem. Jednak we wpisie w CiDG mamy wiele kodów PKD które daleko odbiegają od obecnej profesji np. produkcja opon. I teraz pytanie co ma znaczenie czy to co faktycznie wykonujemy w danej chwili, czy może to jakie kody PKD mamy we wpisie? Bardzo proszę o pomoc

 138. 138 kamila napisał(a) 10:40, 19.12.2019:

  czy majac warsztat samochodowy i zgłaszajac go do BDO jestem zobowiazana uiscic opłate rejestroiwa

 139. 139 Joachim napisał(a) 12:46, 19.12.2019:

  Witam mam pytanie jestem producentem
  Mebli Kuchennych
  jaki mam zaznaczyć
  punkt ???
  Pozdrawiam

 140. 140 Agnieszka napisał(a) 13:36, 19.12.2019:

  Witam czy jako prowadzenie działalności jednoosobowej konkretnie kwiaciarni mam obowiązek rejestracji w BDO? Proszę o pomoc bo jaz nic z tego nie rozumiem

 141. 141 Gosia napisał(a) 15:55, 19.12.2019:

  Dzień dobry,
  mam kawiarnię i sprzedaż ciast na zamówienie – jakie tabele mnie dotyczą, bo rozumiem, że podlegam obowiązkowi rejestracji w BDO?

 142. 142 Monika napisał(a) 16:33, 19.12.2019:

  Pani Joanno bardzo proszę o odpowiedz, GASTRONOMIA TAKŻE CHCE POMOCY firma cateringowa , odpady podobne jak w gospodarstwie domowym, typu opakowania po serku czy słoik po majonezie, wprowadza swój wyrób w opakowaniu z tworzywa sztucznego lecz rocznie tych opakowań nie ma tyle by przekraczały poziom to 5mg . Rejestrować czy nie ?

 143. 143 Kasia napisał(a) 00:29, 20.12.2019:

  Witam :)
  Zgłębiam mocno temat od kilku dni, ale wciaz jest duzo niejasnosci.
  Z tego co wiem, z takim pytaniem jest b duzo osob wiec prosze o odp :)
  Prowadze sklep internetowy = wysyłkowy w domu (mala powierzchnia).
  Pytanie dot foliopakow kurierskich – pakuje odziez w woreczki celofanowe i w foliopaki kurierskie i wysylam klientom i to opakowanie u nich zostaje jako odpad.
  Odpadow innych jako takich nie mam – jedynie duze kartony, w ktorych dostaje towar z hurtowi ale zostawiem je na wlasne potrzeby i trzymam w nich towar – wiec nie sa to odpady.
  Pytania:
  – czy mam obowiazek rejestr sie w BDO ( ztego co sie doczytalam to raczej tak?)
  – jesli tak, to czy ewidencjnowac foliopaki i celofan i od kazdego oplacac od nich oplate recykling 20gr + vat? i czy wykazywac ją na parag fisk?
  – jesli to w-tko jest na TAk to ktory dzial wypelniam w druku?

  Z gory dziekuje i w imieniu wszystkich majacych podobny problem?

 144. 144 Grzegorz napisał(a) 14:27, 20.12.2019:

  Witam
  Prowadzę autokomis, ale nie sprowadzam osobiście aut z zagranicy. Handluje samochodami już zarejestrowanymi w Polsce lub autami które zostały sprowadzone przez podmioty trzecie które dokonały przed przekazaniem aut do sprzedaży wszystkich opłat i zgłoszeń niezbednych do zarejestrowania auta. Nie handluje częściami, oponami itd. Czy w takim wypadku podlegam pod ustawę BDO, czy muszę się zarejestrować?

 145. 145 Pałla napisał(a) 17:13, 20.12.2019:

  Witam
  Prowadzę małą gastronomię a konkretnie kebaba, nie mamy możliwości konsumpcji na miejscu więc klient zamowione jedzenie zabiera na wynos w tekturowych lub styropianowych boxach, czy my też musimy złożyć wniosek do bdo?

 146. 146 iwona napisał(a) 15:06, 21.12.2019:

  Witam,ktory dzial powinnam wypelnic podczas rejestracji prowadzac maly bar gastronomiczny i kiosk z pamiatkami?Bardzo prosze o odpowiedz.

 147. 147 Kinga napisał(a) 12:52, 22.12.2019:

  Witam, proszę o wskazówkę jaki dział rejestracji wypełnić, gdy jestem wytwórcą odpadów niebezpiecznych (salon kosmetyczny,studio tatuażu), bo jak rozumiem mam obowiązek rejestracji?

 148. 148 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:31, 22.12.2019:

  Kinga (147), jeżeli musisz prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to wymagany jest wpis w rejestrze BDO w dziale XII – zobacz objaśnienia prawne.
  Zobacz, jest nowa wersja z 20 XII projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których ich wytwórca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – m.in. dodane są odpady niebezpieczne. Ma obowiązywać od 1.01.2020 r.

 149. 149 Marcin napisał(a) 00:20, 23.12.2019:

  Witam. Prowadzę w jednym lokalu kawiarnie/cukiernie/lodziarnie. Od firmy makro na bieżące potrzeby kupujemy w małych ilościach plastikowe słomki, plastikowe łyżeczki oraz plastikowe opakowania do pakowania ciast na wynos. Czy moja firma podlega obowiązkowi rejestracji?

 150. 150 Natalia napisał(a) 09:06, 24.12.2019:

  Dzień dobry, prowadzę sklep internetowy z suplementami diety zakupionym w Niemczech. Wprowadzam je pierwszy raz do obrotu pakuje w pudełka , papier a czasami folie bąbelkowa. dodatkowo z Tajwanu otrzymujemy zbiorcze opakowania które sa konfekcjonowane w Polce do mniejszych opakowan. czy mnie dotyczy dzial 6??

 151. 151 Mariusz napisał(a) 08:24, 27.12.2019:

  Dzień dobry
  Mam zarejestrowaną firmę w mieszkaniu i sprzedaję drobne przedmioty z biżuterii, generalnie sprowadzam je bez opakowań i wysyłam tylko w kopercie – nie mam jako tako żadnych odpadów. Czy musze sie rejestrować w BDO?

 152. 152 Agnieszka napisał(a) 10:52, 27.12.2019:

  Joanna Wilczyńska;
  Jak zinterpretować to objaśnienie prawne ministra klimatu,z jednej strony pisze, ze kosmetyczka, fryzjer o ile produkują tylko śmiecie komunalne i nie produkują medycznych odpadów są zwolnieni z wpisu,ale zaraz pod tym jest, że „Odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne.”,a każda fryzjerka czy kosmetyczka wytwarza takie odpady,np. buteleczka po acetonie czy pusty sprej czy popularny środek do czyszczenia toalety .

 153. 153 Ola napisał(a) 13:53, 27.12.2019:

  Witam,
  od ponad roku prowadzę wulkanizację,używane opony które ludzie zostawiają utylizuje przekazując innej firmie. Otrzymuje potwierdzenie, kartę przekazania opon. Na dniach domówiłam się z firmą, od której kupuje nowe opony dla Klientów,że używane dokupią ode mnie,czyli ta sama procedura jak wyżej,ale muszę mieć nadany nr rejestracyjny. Moje pytanie wypełniając wniosek i będąc w opisanej sytuacji powinnam uzupełnić wyłącznie tabelę dział II, tabela 1?Jeżeli nie mam podpisanej umowy z firmami, którym przekazuje opony,co powinnam zaznaczyć w sposobie samodzielnie,za pośrednictwem organizacji? Będę wdzięczna za pomoc.Pozdrawiam

 154. 154 Marta napisał(a) 15:33, 27.12.2019:

  Dzień dobry, firma jednoosobowa , prowadzi sprzedaż i serwis urządzeń wytwarzających gorące powietrze. Sprowadza kilka pojedynczych takich urządzeń z Niemiec , inne kupuje od polskiego przedstawiciela. Urządzenia są sprzedawane klientom (tylko i wyłącznie firmy i osoby prowadzące dg) w opakowaniu w którym przyszły, nie są przepakowywane. Przepakowywane są jedynie części do tych urządzeń. Wysyłka serwisowanego sprzętu odbywa się w tych samych opakowaniach w których trafiły do serwisu.
  Czy musi się rejestrować w BDO?

 155. 155 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:19, 29.12.2019:

  Agnieszka (152), prawidłowe jest objaśnienie prawne Ministra Klimatu, że kosmetyczka czy fryzjer nie musi mieć wpisu w rejestrze BDO, jeżeli wytwarza jedynie odpady komunalne. Prawidłowe jest też (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach) jego stwierdzenie, że “Odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne.” Jednak jak słusznie zauważyłaś, „każda fryzjerka czy kosmetyczka wytwarza odpady niebezpieczne, np. buteleczka po acetonie czy pusty sprej czy popularny środek do czyszczenia toalety”.
  Tak więc fryzjerka, kosmetyczka czy inny podmiot (np. urząd, szkoła, prowadzący warsztat, usługi …) wytwarzający odpady niebezpieczne poza gospodarstwem domowym lub odpady inne niż niebezpieczne niebędące odpadami komunalnymi musi mieć wpis w rejestrze BDO w dziale XII w przypadku gdy:
  – nie jest obowiązany uzyskać pozwolenia na wytwarzanie albo pozwolenia zintegrowanego oraz
  – obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów (jutro ma być ogłoszone rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

 156. 156 Tomek napisał(a) 19:28, 29.12.2019:

  A czy jeśli zaznacze że odpadami zajmuje sie samodzielnie to musze mieć kazdego roku dokument że oddałem śmieci do firmy zajmującej się odpadami? Jeśli praktycznie ich nie mam?

 157. 157 Ryszard napisał(a) 11:19, 30.12.2019:

  Prowadzę 7 sklepów spożywczo-przemysłowy i własny magazyn. Nie prowadzę opakowań w torebkach foliowych a jedynie torby papierowe oraz torebki tzw zrywki. Towar otrzymuję w kartonach i innych opakowaniach tekturowych oraz opakowaniach foliowych np. piwo, mąka, cukier. Poza tym pozostałe produkty przeterminowane spożywcze jako biodegradowalne można uznać jako komunalne nie niebezpieczne. Co muszę zarejestrować w BDO

 158. 158 Katarzyna napisał(a) 13:07, 30.12.2019:

  Witam,
  prowadzę sklep odzieżowy dziecięcy. Towar pakuję klientowi to torby papierowej .Czy w takim razie muszę się rejestrować?
  Drugie pytanie.Odzież importuje z Włoch i Hiszpani, towar przychodzi w dużych tekturowych pudłach, które następnie odbiera ode mnie przedsiębiorstwo komunalne, czy to też jest obowiązkiem rejestracji?

 159. 159 GOŚKA napisał(a) 14:41, 30.12.2019:

  Witam. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą transport odpadów jestem zgłoszona do BDO w dziale VII Transportującym odpady przy wykonywaniu usług transportowych powstają takie odpady jak: wymiana opon, które zostawiam w sklepie, w którym dokonuję zakupu i wymiany opony lub podobna sytuacja kiedy wymieniamy olej silnikowy jest on wymieniany u mechanika i przepracowany olej zostaje u wymieniającego na w/w usługi mam faktury co w takiej sytuacji czy powinnam zgłosić aktualizację w BDO jeżeli tak to w jakich działach? Proszę o pomoc bo nigdzie nie mogę dotrzeć do informacji na ten temat.

 160. 160 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:39, 30.12.2019:

  Nie musisz mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale XII, jeżeli wytwarzasz odpady, których rodzaje i ilości określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)

 161. 161 kinga napisał(a) 22:59, 30.12.2019:

  Czy to rozporządzenie już weszło w życie?

 162. 162 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:28, 30.12.2019:

  Kinga (161), rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531) wchodzi w życie 1.01.2020 r.

 163. 163 kinga napisał(a) 23:41, 30.12.2019:

  Pytam, bo na grupie biznesowej pisali ostatnio, że to jest na razie projekt i jeszcze na stronie widnieje jako projekt nieuchwalony czy cos w tym stylu. Dziekuje.

 164. 164 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:31, 31.12.2019:

  Dzisiaj wniesiono do Sejmu poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Dotyczy dodania przepisów regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.
  Patrz m.in.:
  „Art. 236a. 1. W okresie do 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”
  „Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.”

 165. 165 MAJKA napisał(a) 14:16, 03.01.2020:

  Pani Joanno , jeszcze nie otrzymaliśmy nr BDO . Czy teraz musżę czekać aż do uzyskania tego nr aby oddać odpady? Jak z inwentaryzacją odpadów? Do tej pory się tym nie zajmowałam .Jesteśmy firmą produkującą meble twarde oraz tapicerowane. Jak ma u nas wyglądać ta ewidencja ? Jak to praktykować? Proszę o pomoc

 166. 166 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:21, 11.01.2020:

  Uchwalona w czwartek ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – została przekazana do Senatu.
  Do 30.06.2020 dopuszcza się papierową ewidencję odpadów KEO KPO…

 167. 167 Ania napisał(a) 12:31, 13.01.2020:

  Prowadzę działalność mobilna jaka salon kosmetyczny, działalność ta jest zawieszona od marca 2019 roku, jeszcze nie wiem czy będzie odwieszona czy za jakiś czas ja zupełnie zamknę. Co w takim przypadku?
  Czy mimo zawieszenia powinnam zgłosić się do BDO?
  Proszę o informacje

 168. 168 Aneta napisał(a) 15:13, 13.01.2020:

  Dzień dobry, jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym, zajmujemy się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków od mieszkańców gminy, oprócz tego zbieramy i transportujemy odpady komunalne z firm na terenie naszej gminy, czy w takim przypadku musimy umieszczać numer bdo na fakturach?
  Drugie pytanie czy musimy dokonać aktualizacji w wniosku bdo jeżeli prowadzimy oczyszczalnie ścieków, bo PSZOK tak ale czy jest jakiś dział na oczyszczalnie? Proszę o pomoc

 169. 169 Justyna napisał(a) 17:15, 16.01.2020:

  Dzień dobry, chciałam zapytać odnośnie przypisania konta podmiotu do BDO, chcemy przypisać konto by wygenerować kartę odpadów ale konto się aktualizuje ale nie przypisuje a rejestrację robuliśmy w sierpniu 2018 roku czy trzeba zaktualizować wniosek?

 170. 170 Jagoda napisał(a) 21:48, 17.01.2020:

  Witam, pytam jako pracownik urzędu, czy podmiot prowadzący zbieranie złomu może składać do urzędu tzw. Półroczne sprawozdanie o zebranych odpadach za poprzednie półrocze jeszcze w wersji papierowej (wymóg zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)? Czy powinienem już takie sprawozdanie złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy Bdo? Mam wątpliwości gdyż przecież od stycznia 2020 roku istnieje ewidencja i sprawozdawczość firm odbierajacych odpady wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy Bdo. Nie wiem czy mam rację czy jestem w błędzie? Proszę o poradę jeśli się mylę. Z góry dziękuję za odpowiedź

 171. 171 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:58, 18.01.2020:

  Jagoda (170), za 2019 r. nie ma już półrocznych sprawozdań „odpadowych” do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, są tylko roczne, wymagane na podstawie ustawy:
  – art. 9n – składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  – art. 9na – składanych przez podmioty (oprócz gminy) prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
  – art. 9nb – składanych przez podmioty prowadzące zbieranie (w tym punkt skupu) odpadów komunalnych stanowiących frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (uwaga – od 2020 r. dotyczy wszystkich odpadów komunalnych).
  Sprawozdania te powinny być złożone do 31 stycznia, po raz pierwszy do 31.01.2020 r. tylko elektronicznie poprzez BDO.
  Wczoraj Senat uchwalił przyjęcie ustawy z 9.01.2020 o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: https://bit.ly/2R4AiMq z poprawkami nr 1, 3, 4, 5, 7, 9 i 11: https://bit.ly/2ND4MD7, m.in. z poprawką, która dodaje do ustawy:
  „Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
  2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.”
  Czy Sejm te poprawki przyjmie 22-23 I?

 172. 172 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:59, 30.01.2020:

  31.01.2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150).
  Przesunięto z 15 marca na 30.06.2020 r. sprawozdania odpadowe za 2019 rok przez BDO, a te dotyczące odpadów komunalnych – z 31 stycznia na 30.06.2020 r.
  Od 1 stycznia do 30.06.2020 dopuszczona jest papierowa ewidencja odpadów (KPO, KEO …), ale opłaty produktowe i recyklingowe są bez zmian terminu.
  W załącznikach nr 5a-5g do ustawy o odpadach dodane są wzory papierowej ewidencji na okres do 30.06.2020 r. oraz na okres awarii systemu BDO (ewidencja taka i tak musi być potem wprowadzona do BDO).

 173. 173 Karolina napisał(a) 09:23, 02.02.2020:

  Dzień dobry
  Prowadzę firmę sp.zo.o. która świadczy usługi naprawy i produkcji części samochodowych.Mam nadany numer BDO od stycznia 2020r ( zużyte sorbenty do czyszczenia części ) odbiera firma specjalizująca się w tych sprawach.
  Klienci przysyłają do mnie w kartonach części do naprawy a ja te części odsyłam już w nowych, które zamawiam u producenta kartonów. Teraz moje pytanie. Czy ja muszę zgłosić aktualizację ,że będę miała kartony i papier jako odpad ( stare kartony klienta)?
  I czy ja wysyłając towar klientowi w nowych kartonach oklejonych taśmą firmową jestem wprowadzającą opakowania?

 174. 174 Karolina napisał(a) 09:32, 02.02.2020:

  Zaznaczam ,że firma ma mniej niż 500m2

 175. 175 Rafał napisał(a) 10:20, 11.02.2020:

  Witam, proszę o pomoc bo nikt nie potrafi mi odpowiedzieć . Prowadzę sklep rowerowy o powierzchni 150mkw z serwisem. Rowery otrzymuję w kartonach , które sprzedaję klientom i wystawiam im za to paragon lub fakturę. Podlegam w tej kwestii rejestacji w BDO ? Na serwisie, wszystkie zużyte opony i dętki wydajemy klientom, nie posiadamy w ten sposób odpadów bo są to odpady klientów. Podlegam w tej kwestii rejestracji BDO ?

 176. 176 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:06, 11.04.2020:

  Wg zmienionego art. 236a ustawy o odpadach, od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (zamiast do 30 czerwca 2020 r.) ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej wg wzorów z załączników nr 5a-5g do ustawy o odpadach. Jednak taka ewidencja musi być wprowadzona do BDO do 31 stycznia 2021 r. (zamiast do 31 lipca 2020 r.).

 177. 177 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:26, 23.05.2020:

  W art. 236a ustawy o odpadach został usunięty ust. 3 przez tarczę antykryzysową 3.0. Został więc usunięty obowiązek wprowadzenia dokumentów do BDO do 31.01.2021 r. w przypadku prowadzenia w 2020 r. ewidencji odpadów w formie papierowej.

 178. 178 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:26, 23.05.2020:

  Wg zmienionego art. 237ea ustawy o odpadach przez tarczę antykryzysową 3.0:
  „237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.
  2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.”

 179. 179 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:26, 23.05.2020:

  Wg zmienionego art. 12a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez tarczę antykryzysową 3.0:
  „Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.
  3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
  4. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

 180. 180 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:31, 23.05.2020:

  Jeżeli złożyłeś wniosek o wpis do rejestru BDO, to do końca 2020 r. możesz spokojnie czekać na wpis do rejestru, bo do ustawy o odpadach został dodany art. 236b przez tarczę antykryzysową 3.0:
  „Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.
  2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.
  3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.”

 181. 181 Wojtek napisał(a) 22:22, 15.07.2020:

  Witam, proszę o pomoc. Czy pracownia protetyczna (technik dentystyczny) również powinien rejestrować się w BDO? Nie jest to stomatolog, więc nie ma odpadów medycznych jak np. igły, czy waciki z krwią. W wytycznych też nie ma sprecyzowanej pozycji dla techników.

 182. 182 Marta napisał(a) 19:50, 17.08.2020:

  Witam gdzie mogę sprawdzić czy mój wniosek został przyjęty, czy trzeba go poprawić? Złożyłam go już dawno temu i nie ma żadnego odzewu.

 183. 183 Roma napisał(a) 09:12, 25.08.2020:

  Dzień dobry, zastanawiam się nad wypełnieniem działu V, tabela 7.
  w poprzednim punkcie wyliczyłam ilość kg sprowadzonego sprzętu do Polski, ale z tego 2 pozycje są sprzedane, reszta jest na magazynie. jaką w takim razie wartość wpisać w tabeli 7? a jeśli tylko z tych dwóch pozycji sprzedanych/ przychód netto/, to reszta jest do przeniesienia na następny rok?

 184. 184 Maciej napisał(a) 13:51, 11.11.2020:

  Pani Joanno odnosząc się do Pani komentarza nr 180. Czy jeżeli importuje samochody, a czekam za nadaniem nr BDO mogę to wykonywać?

 185. 185 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:22, 11.11.2020:

  Maciej (184), tak, do końca 2020 r. można importować samochody bez nadanego numeru BDO, jeżeli został złożony wniosek o wpis do rejestru BDO w dziale III tabela 1 (wprowadzający pojazdy).
  Zgodnie bowiem z art. 236b ust. 3 ustawy o odpadach w tym terminie nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3, które stanowią:
  2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.
  3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

  W takim też przypadku nie stosuje się kary 5 tys. – 1 mln zł w poniższym przypadku:
  Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
  5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru.

 186. 186 Gosia napisał(a) 17:34, 10.01.2021:

  Dzień dobry, a jakie działania powinno się podjąć jeśli podmiot trzeci podrzuca na nieruchomość której nie jest właścicielem odpady (w tym azbest). Właściciel nieruchomości (przedsiębiorca) chce zlecić usunięcie ww. odpadów odpowiedniej firmie. Czy właściciel nieruchomości musi być wpisany do BDO?

 187. 187 Kasia napisał(a) 13:03, 24.02.2021:

  Witam, również proszę o odpowiedź odnośnie pracowni protetycznych – czy one podlegają obowiązkowi rejestracji?

 188. 188 Katarzyna napisał(a) 23:06, 04.08.2021:

  Pani Joanno
  Proszę o podpowiedź jak zarejestrować w BDO odpady z serwisu rowerowego – opony,dętki.
  Pozdrawiam

 189. 189 Ewa napisał(a) 16:58, 08.02.2024:

  Prowadzę mały sklepik z pasmanteria, chciałabym wprowadzić usługę ksero. Czy muszę dokonać wpisu do bdo?


Skomentuj...