Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rejestr w BDO na wniosek

Podmioty obowiązane do uzyskania na wniosek wpisu do nowego rejestru w ramach BDO muszą złożyć wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. W komunikacie [2] MŚ ogłosił, że 24 stycznia 2018 r. utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1  UO2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W rozporządzeniu [3] podany jest adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl.

Do rejestru podmioty wpisywane są przez marszałka województwa na wniosek (art. 50 ust. 1 UO2) albo z urzędu (art. 51 ust. 1 UO2). Marszałek województwa nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który powinien w terminie do 24 lipca 2018 r. złożyć wniosek rejestracyjny wg wzoru [4]. Jeżeli w tym terminie podmiot nie złoży wniosku, to bez uzyskania wpisu do rejestru w ramach BDO nie będzie mógł prowadzić działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 UO2, przewidziane są sankcje (od daty utworzenia BDO):

Art. 179. Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Wg art. 50 ust. 1 UO2:

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty (*opony, * oleje smarowe, preparaty smarowe)
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP):

a) *wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym** (USEE2):

a) *wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA):

a) *wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2):

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) ***prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) ***wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 tj. posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK)

– ***organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– ***opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) *wprowadzających opakowania,
f) *wprowadzających produkty w opakowaniach.

*) wpis podmiotu podlega opłacie rejestrowej i w następnych latach (do końca lutego) opłacie rocznej [5] wnoszonej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego

**) do 28 lutego 2018 r. podmiot wpisany do dotychczasowego rejestru GIOŚ  jest obowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny wg wzoru [4] w szczególności zawierający informacje w zakresie obowiązujących od 2018 r. nowych grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego określonych w załączniku nr 1 do USEE2 (obowiązek wynika z art. 13 ust. 2 ustawy – Dz. U. z 2017 r. poz. 2422)

***) we wzorze rejestracyjnym [4] podmiot nie jest wymieniony

Podmiot składa jeden wniosek o wpis do rejestru, również wtedy gdy wykonuje/zamierza wykonywać działalność w więcej niż jednym ww. zakresie. Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl oraz w formie pisemnej. Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołączyć należy (art. 53 ust. 7 UO2):

1) w przypadku wszystkich podmiotów:

a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;

2) w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:

a) uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 USEE2, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c) uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 USEE2 – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;

3) w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową tej organizacji o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego tej organizacji na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

4) w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w UPROD:

– zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek tej organizacji o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego tej organizacji na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

5) w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory:

– informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w tym sytemie;

6) w przypadku wprowadzających pojazdy:

– umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

W ww. oświadczeniach należy zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Uwaga. Wg przepisów przejściowych art. 234 UO2:

2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.
3. Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez GIOŚ na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.
5. W przypadku gdy marszałek województwa, dokonując z urzędu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 3 lub 4, do złożenia brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie, podmiot o którym mowa w ust. 3 lub 4, jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
7. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru rejestrowego podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych.
8. Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
9. Po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, przez podmiot, o którym mowa w ust. 2–4, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio przez GIOŚ lub przez starostę.

Uwaga. Wg art. 63 i art. 24 ust. 5 UO2, numer rejestrowy musi być umieszczany:

 • na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością przez podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, a więc podmiot obowiązany do opłaty rejestrowej/rocznej,
 • na dokumentach związanych z usługą transportu przez wykonującego usługę transportu odpadów (numer rejestrowy zastępuje dotychczasowe zezwolenie na transport odpadów).

Ponadto, numer rejestrowy będzie każdy musiał podawać w prowadzonej ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, jaka będzie od 2020 roku prowadzona w ramach BDO.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (15.02.2018)
Nowości | 82 komentarze »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


komentarze 82

“Rejestr w BDO na wniosek”
 1. Avatar
  1 Agnieszka napisał(a) 11:57, 19.02.2018:

  A jak ma postąpić podmiot, który ma decyzję na transport, a więc musi złożyć wniosek o wpis do rejestru, ale jednocześnie ma pozwolenie zintegrowane, a więc będzie wpisywany z urzędu.

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:20, 20.02.2018:

  Agnieszko, dla danego podmiotu zostanie przydzielony tylko 1 numer rejestrowy w BDO.
  Jeżeli dla transportującego odpady zostanie już nadany numer rejestrowy z urzędu (ze względu na pozwolenie zintegrowane), to wówczas powinien złożyć wniosek aktualizacyjny jako prowadzący działalność usługową w zakresie transportu odpadów. Natomiast jeżeli nie ma jeszcze numeru rejestrowego, to składa wniosek o wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów, a po nadaniu numeru rejestrowego marszałek uzupełni mu dane w rejestrze w zakresie pozwolenia zintegrowanego.

 3. Avatar
  3 Marek napisał(a) 21:30, 28.02.2018:

  To jak ma dokonać rejestracji podmiot będący wytwórcą odpadów obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 tj. posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów), skoro we wzorze rejestracyjnym [4] podmiot nie jest wymieniony…

 4. Joanna Wilczyńska
  4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:57, 28.02.2018:

  Marku, jest czas do złożenia wniosku o wpis do rejestru do 24.07.2018 r. Na stronach urzędów marszałkowskich są podawane wzory wniosków i oświadczeń, np. UM Województwa Małopolskiego ładnie podaje wymagania, wzory, a także Częste pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Środowiska. MŚ m.in. odpowiada: “W chwili obecnej należy wprowadzić same dane identyfikujące taki podmiot tj. nazwa/imię nazwisko/adres i zarejestrować taki wniosek, który dostępny jest w Dziale I Rejestru-BDO. W przypadku gdy będzie już dostępny formularz dedykowany np. wytwórcom odpadów, organizacjom samorządu gospodarczego, podmiotom wpisanym do rejestru działalności regulowanej, możliwe będzie uzupełnienie informacji w rejestrze o dalsze dane przez złożenie wniosku aktualizacyjnego.”

 5. Avatar
  5 Marek napisał(a) 23:53, 28.02.2018:

  Bardzo dziękuję.

 6. Avatar
  6 Marta napisał(a) 20:45, 31.03.2018:

  Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru w formie elektronicznej, nie widzę takiej możliwości na stronie internetowej BDO?

 7. Joanna Wilczyńska
  7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:49, 03.04.2018:

  Możliwość logowana się na stronie rejestru BDO jest w prawym górnym rogu – w tym samym wierszu, co są wnioski do pobrania

 8. Avatar
  8 Edyta napisał(a) 08:20, 04.04.2018:

  Dzień dobry, kto musi być wpisany jako wnioskujący? Prezes czy wyznaczony pracownik? Czy musi mieć pełnomocnictwo?

 9. Avatar
  9 zdzisław napisał(a) 09:06, 16.04.2018:

  Dzień dobry.
  Czy istnieje szczegółowy wykaz dokumentów na jakich powinien być umieszczony nadany numer w BDO?

 10. Joanna Wilczyńska
  10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:35, 16.04.2018:

  Podmiot, którego wpis do rejestru BDO podlega opłacie rejestrowej (art. 57 ust. 1 UO2), a także transportujący odpady obowiązany jest umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru. Przepisy nie precyzują, o jakie dokumenty chodzi. Jedynie w zakresie sprzętu elektr. określone jest w USEE2:
  “Art. 12. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu.
  2. Wprowadzający sprzęt, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jest obowiązany do umieszczania na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela, numeru rejestrowego tego autoryzowanego przedstawiciela.”
  Administracyjna kara za nieumieszczanie tego numeru wynosi 1 tys.- 1 mln zł (art. 194 UO2).

 11. Avatar
  11 Zdzisław napisał(a) 18:58, 16.04.2018:

  Dziękuje bardzo za informację. Pozdrawiam

 12. Avatar
  12 Edyta napisał(a) 14:41, 01.05.2018:

  Witam
  Prowadzę firmę tzn głównym przedmiotem działalności jest remont palet z drzewa które równiez sa przez nas transportowane. Czy we wniosku rejestracyjnym oprócz transportu odpadów jest dla tego rodzaju działalności dedykowany rozdział?

 13. Avatar
  13 Zosia napisał(a) 12:46, 13.05.2018:

  Witam. Podmiot złożył wniosek o wykreślenie z rejestru BDO. Jak powinna wyglądać decyzja o wykreśleniu, co powinna zawierać, jak ją napisać, proszę o pomoc. Dziękuję

 14. Avatar
  14 IWONA napisał(a) 06:39, 17.05.2018:

  Witam.
  Jeżeli firma posiada pozwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów musi składać wniosek o wpis, czy zostanie wpisana z urzędu?

  Dziękuję za odpowiwedź

 15. Joanna Wilczyńska
  15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:01, 17.05.2018:

  Iwona, jeżeli podmiot posiada zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów, to z urzędu zostanie wpisany do rejestru-BDO. Gdyby jednak podmiot, który ma już nadany numer rejestrowy, chciał prowadzić działalność wymagającą wpisania do rejestru na wniosek, to musi złożyć wniosek aktualizacyjny (trzeba wybrać odpowiedni dział we wzorze wniosku aktualizacyjnego).

 16. Avatar
  16 Marcin napisał(a) 16:25, 07.06.2018:

  Dzień dobry
  Jeśli importuję (spoza i z wewnątrz UE) i sprzedaję w Polsce artykuły dziecięce (wózki, kojce) w opakowaniach tekturowych, czy podlegam obowiązkowi rejestracji w BDO?
  Dziękuję

 17. Avatar
  17 Ludwika napisał(a) 08:24, 08.06.2018:

  Dzień Dobry,

  Jesteśmy producentem kabin sanitarnych, wysyłając towar do Klientów wprowadzamy opakowania. Współpracujemy z firmą Rekpol. Według powyższych mam wypełniony dział VI tabela 4,5. Zastanawiam się czy jako, że jesteśmy producentem powinnam wypełnić dział IV ? chyba nie skoro nie jest to sprzęt elektryczny/elektroniczny ? ale nie jestem pewna.

 18. Joanna Wilczyńska
  18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:37, 14.06.2018:

  Marcin, jeżeli sprowadzasz do Polski artykuły dziecięce (wózki, kojce) w opakowaniach, to podlegasz obowiązkowi rejestracji w BDO na wniosek z zakresu UGOPAK jako przedsiębiorca “wprowadzający produkty w opakowaniach”, a więc zaznaczasz i wypełniasz dział VI tabela 4 we wniosku rejestracyjnym, a jeżeli już posiadasz numer rejestrowy – to we wniosku aktualizacyjnym.
  Uwaga. Jeżeli wcześniej prowadziłeś taką działalność, ale do tej pory nie wywiązywałeś się z obowiązków UGOPAK, to możesz się spodziewać, że marszałek województwa “upomni się” o zaległe sprawozdania i opłatę produktową.

 19. Joanna Wilczyńska
  19 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:18, 14.06.2018:

  Ludwika, jeżeli jesteście producentem kabin sanitarnych i sprzedajecie je w opakowaniach, to w rejestrze BDO dobrze jest wypełniony dział VI tabela 4 – jeżeli wysyłacie je do klientów w kraju (jako wprowadzający produkty w opakowaniach), a także dział VI tabela 5 – jeżeli wysyłacie je poza kraj (jako eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach) lub sprowadzacie opakowania do tych kabin (jako wprowadzający opakowania).
  Kabiny sanitarne nie kwalifikują się jako “sprzęt elektryczny i elektroniczny”, a więc nie zaznacza się działu IV w rejestrze BDO, który dotyczy takiego sprzętu.
  Uwaga. Kabiny sanitarne pewnie nie mają, ale niektóre produkty produkowane albo sprowadzane do kraju zawierają jako część składowa lub przynależność baterie lub akumulatory, opony, oleje lub preparaty smarowe. Wówczas wg wyjaśnień MŚ podmiot musi być wpisany do rejestru BDO odpowiednio w dziale II tabela 1 (jako przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty) – w przypadku opon oraz olejów i preparatów smarowych, a także w dziale V tabela 1 (jako wprowadzający baterie lub akumulatory) – w przypadku baterii i akumulatorów.
  Po wpisie do tych działów można się spodziewać, że marszałek województwa „upomni się” o zaległe sprawozdania i opłatę produktową z UPROD i UBA, a także zaległą opłatę na publiczne kampanie edukacyjne z UBA.

 20. Avatar
  20 Marta napisał(a) 21:24, 17.06.2018:

  Witam serdecznie, czy jezeli firma ma zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie i transport to musi składać wniosek czy wszystkie trzy decyzje zostaną wpisane z urzędu. I jak to sprawdzić czy firma już została wpisana.

 21. Joanna Wilczyńska
  21 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:14, 18.06.2018:

  Marta, czy firma jest wpisana w BDO, sprawdzić można w rejestrze, gdzie jest możliwość wyszukiwania m.in. wg nazwiska, nazwy firmy, NIP, adresu.
  Jednak ze względu na prowadzenie transportu należy dokonać wpisu w rejestrze na wniosek, albo złożyć wniosek aktualizacyjny, jeżeli będzie już nadany numer rejestrowy (przy wpisie z urzędu ze względu na pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na zbieranie odpadów).

 22. Avatar
  22 Marta napisał(a) 19:28, 18.06.2018:

  Dziekuje bardzo za odpowiedz. Sprawdzałam w BDO w rejestrze czy jest firma wpisana z urzedu, ale niestety nie jest. Wiec w takiej sytuacji muszę chyba zgłosić wszystko i nie czekać na zgłoszenie z urzedu???

 23. Joanna Wilczyńska
  23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:32, 19.06.2018:

  Marta, jeżeli firma prowadzi działalność usługową w zakresie transportu odpadów, to musi złożyć wniosek o wpis do rejestru tylko w tym zakresie. Jak będzie przydzielony numer rejestrowy firmie, to z urzędu marszałek uzupełni informacje w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie odpadów, na co jest czas do 24 lipca 2018 r.

 24. Avatar
  24 Joanna napisał(a) 12:49, 21.06.2018:

  Firma sprowadza opony rowerowe z Niemiec, jako produkt handlowy ,czy to należy wpisac i jakie sankcje grozą za brak opłat produktowych?

 25. Joanna Wilczyńska
  25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:22, 21.06.2018:

  Joanna, w załączniku nr 4a do UPROD wymienione są “Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach (PKWiU 22.11.12.0)”. Jeżeli firma takie opony sprowadza do kraju, to musi być wpisana w rejestrze BDO w dziale II tabela 1 jako “Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty”.
  Jeżeli firma wcześniej nie wywiązywała się z obowiązków osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku (75%) i recyklingu (15%), to będzie musiała wnieść opłatę produktową z odsetkami, a za brak sprawozdań grozi grzywna.

 26. Avatar
  26 Danuta napisał(a) 12:48, 06.07.2018:

  Czy sklep prowadzący sprzedaż hurtową i detaliczną sprzętu AGD, baterii, akumulatorów, żarówek itp powinien zgłosić wniosek o wpis do BDO. Pozostające opakowania odbiera firma recyklingowa.

 27. Avatar
  27 Iweta napisał(a) 13:23, 06.07.2018:

  Czy jeśli firma prowadzi tylko wytwarzanie odpadów nie wymagające pozwolenia musi rejestrować się w BDO?
  Odpady to głównie zużyte opony, szmaty w warsztacie,akumulatory i baterie ołowiowe,złom i odpady metalowe,filtry olejowe,oleje silnikowe i odpady komunalne .Odpady są odbierane przez firmy zewnętrzne

 28. Joanna Wilczyńska
  28 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:28, 07.07.2018:

  Danuta i Iweta, jeżeli nie musicie mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ale musicie prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów, to niezależnie od tego, kto odbiera te odpady, musicie złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO w zakresie wytwarzania odpadów, ale obecnie brak jest wzoru, a projekt nowego rozporządzenia uwzględnia wzór dla wytwórców odpadów w dziale XII.

 29. Avatar
  29 Kasia napisał(a) 08:28, 10.07.2018:

  Czy każda firma ma obowiązek zgłosić się do BDO? Czy jako firma zajmująca się przewozem osób ciąży na nas taki obowiązek?

 30. Avatar
  30 Aleksandra napisał(a) 09:49, 10.07.2018:

  Produkujemy odpady w formie wiórów i w formie odpadów twardych – zazwyczaj sprzedajemy odpady po czym otrzymujemy kartę przekazania odpadów (zdarza się też tak, że płacimy za odbiór odpadów).

  Również kupujemy towar zza granicy i Polski na paletach.

  W takich przypadkach, które działy/tabelę musimy uzupełnić?

  Specjalizujemy się w mechanicznej obróbce tworzyw konstrukcyjnych oraz dystrybucji półfabrykatów tworzyw – czy w ten sposób wprowadzamy produkty na terytorium kraju?

 31. Joanna Wilczyńska
  31 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:21, 15.07.2018:

  Kasia, nie każda firma ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO, ale tylko podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Natomiast podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach będą wpisane do rejestru BDO z urzędu.
  Jeżeli więc firma zajmująca się przewozem osób nie wytwarza odpadów innych niż komunalne wymagających prowadzenia ewidencji (np. z warsztatu naprawy pojazdów) i nie prowadzi poza tym innej działalności wymienionej w art. 50 ust. 1, to nie ma obowiązku składania wniosku i nawet nie będzie miała możliwości zaznaczenia żadnego działu we wzorze.

 32. Joanna Wilczyńska
  32 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:35, 15.07.2018:

  Aleksandra, jeżeli nie posiadacie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a musicie prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, to do rejestru BDO wpiszecie się w zakresie wytwarzania odpadów, ale obecnie brak jest wzoru, a projekt nowego rozporządzenia uwzględnia wzór dla wytwórców odpadów w dziale XII.
  Natomiast tabelę 4 w dziale VI zaznaczacie, jeżeli jesteście “wprowadzającym produkty w opakowaniach” (czyli po raz pierwszy na rynek krajowy wprowadzacie swoje wyroby, albo sprowadzacie z zagranicy, palety to też jest “opakowanie”).

 33. Avatar
  33 Magdalena napisał(a) 13:19, 17.07.2018:

  Kupuję rowery z Niemiec w kartonach (w opakowaniach) i w takich opakowaniach je sprzedaje. W takim razie rejestruję się jako “wprowadzający produkty w opakowaniach”, tak? Czy skoro rower ma opony, sporadycznie lampki na baterie, to muszę również wypełnić działy o oponach i o bateriach?
  I drugie pytanie – używane części samochodowe. Czy to też wpisuję? W jakim dziale?

 34. Avatar
  34 magda napisał(a) 21:03, 17.07.2018:

  witam, jestem firmą sprowadzającą auta używane , wystarczy , że wypełnię dział III tabelę 1. Dzięki

 35. Avatar
  35 Basia napisał(a) 15:53, 18.07.2018:

  Czy jeśli firma prowadzi uproszczoną ewidencję odpadów (wylacznie kpo) ze względu na ilości wytwarzanych odpadów również musi wystąpić o numer rejestrowy?

 36. Joanna Wilczyńska
  36 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:15, 18.07.2018:

  Magda – z komentarza 33 i 34,
  w rejestrze BDO dodatkowo trzeba wypełnić (patrz komentarz 19 i wyjaśnienia MŚ):
  – dział II tabela 1 – w przypadku wprowadzania do kraju opon i olejów/preparatów smarowych
  – dział V tabela 1 – w przypadku wprowadzania do kraju baterii lub akumulatorów
  (bo są wprowadzane do kraju w związku z wprowadzanymi używanymi lub nowymi autami czy rowerami);
  patrz tez powyższy komentarz 19 i 25

 37. Joanna Wilczyńska
  37 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:20, 18.07.2018:

  Basia, uproszczona ewidencja prowadzona tylko z KPO nie zwalnia z wpisu do rejestru BDO w przypadku wytwarzanych odpadów, dla których nie ma pozwolenia na wytwarzanie albo pozwolenia zintegrowanego, bo od 2020 roku KPO będzie się wystawiać elektronicznie za pomocą BDO.

 38. Avatar
  38 Agnieszka napisał(a) 12:43, 19.07.2018:

  Mam pytanie, jeśli moja firma posiada pozwolenie zintegrowane, w związku z tym marszałek wpisuje do rejestru z urzędu (“sam”), jednocześnie moja firma sprowadza śruby w kartonach i na paletach z Azji to mamy składać wniosek o wpis do rejestru czy nie?

 39. Avatar
  39 Kazimiera napisał(a) 12:46, 19.07.2018:

  czy firma prowadząca obrót stalą, i obróbka stali, stal jest zakupowana w kręgach bywa foliowana lub na paletach te zaś są zwracane producentowi a folia sprzedawana jako odpad do firmy tym się zajmującej jak również sprzedajemy złom po obróbce blach czy mamy obowiązek rejestracji w BDO, który pkt nas obowiązuje? co z zakupionym tonerem i zwracanymi opakowaniami do firmy od której to zakupiliśmy, czy sprzętem biurowym,ponadto właściciel ma inne firmy jak hurtownia piwa oraz usługi gastronomiczne i browar czy każda z tych działalności i firm musi rejestrować się w BDO? które pkt należy wypełnić?

 40. Joanna Wilczyńska
  40 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:04, 19.07.2018:

  Agnieszka (38), jeżeli już masz numer rejestrowy BDO nadany z urzędu, to jeżeli sprowadzasz do kraju produkty w opakowaniach, musisz złożyć wniosek aktualizacyjny i zaznaczyć w dziale VI “Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach”.
  Natomiast jeżeli jeszcze nie masz numeru, to składasz wniosek rejestracyjny dla działu VI, a marszałek uzupełni rejestr sam o pozwolenie zintegrowane.
  Patrz “Aktualizacja wpisu do rejestru BDO“.

 41. Joanna Wilczyńska
  41 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:13, 19.07.2018:

  Kazimiera (39), jeżeli firma kupuje stal za granicą, to wówczas jest “wprowadzająca produkty w opakowaniach” i musi rejestrować się w BDO w dziale VI tabela 4, bo opakowania po raz pierwszy znajdą się w kraju. To samo dotyczy innych produktów, gdy ich opakowania po raz pierwszy są wprowadzone na rynek krajowy. Tak więc jeżeli stal, tonery, sprzęt, piwo itd. firma kupuje w kraju, to nie jest “wprowadzającym produkty w opakowaniach”, a więc nie wypełnia działu VI tabela 4.

 42. Avatar
  42 Sebastian napisał(a) 14:18, 21.07.2018:

  prowadze warsztat samochodowy, wiec moje odpady to zuzyte opony, olej i filtry. nie mam zielonego pojecia ktory dzial mnie dotyczy, a niewiele czasu zostalo na zlozenie wniosku.
  w komentarzu 28 jest mowa o nowym projekcie i dziale XII. co na dzisiaj zaznaczyc we wniosku?

 43. Avatar
  43 Tad napisał(a) 14:03, 22.07.2018:

  Jak jest jeśli mam zawieszoną działalnośc czy też muszę się rejestrować w Bdo .
  Auto handel , wyprzedaje jeszcze kilka aut do całkowitego zamkniecia działalności.
  Czy bez tego numeru rejestrowego na fakturze nie bede mogł sprzedać auta?
  dziekuje

 44. Joanna Wilczyńska
  44 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:59, 22.07.2018:

  Sebastian (42), jeżeli nie masz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, to ze względu na wytwarzane odpady wymagające prowadzenia ewidencji (KEO, KPO) składasz do marszałka województwa (właściwego ze względu na swój adres zamieszkania lub siedzibę firmy) wniosek o wpis do rejestru BDO w dziale XII – chociaż nie ma jeszcze rozporządzenia ze wzorem dla działu XII, to na niektórych stronach urzędów marszałkowskich jest podany “Wzór formularza dla wytwórcy odpadów” i można składać wniosek, ale nie każdy marszałek województwa przyjmuje taki wniosek.

 45. Joanna Wilczyńska
  45 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:19, 22.07.2018:

  Tad (43), trudno mi się odnieść do pytania. Nie musisz się rejestrować w BDO, jeżeli nie jesteś “wprowadzającym pojazdy”, czyli nie jesteś producentem pojazdów i nie sprowadzasz ich do kraju. Natomiast jeżeli jesteś “wprowadzającym pojazdy”, to na dokumentach związanych z tą działalnością musisz podać numer rejestrowy z BDO.
  Jeżeli ktoś jest wpisany do rejestru, to wg art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach: “W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru.”

 46. Avatar
  46 Joanna napisał(a) 10:59, 23.07.2018:

  Czy prowadząc małą piekarnię, gdzie sprzedaję pieczywo krojone zapakowane w woreczki też muszę zgłaszać się do BDO?

 47. Avatar
  47 Kamil napisał(a) 11:04, 23.07.2018:

  Czy pielęgniarka prowadząca jednoosobową działalność w szpitalu na tzw. kontrakcie musi wpisać się do BDO?

 48. Avatar
  48 teresa napisał(a) 10:41, 24.07.2018:

  Witam, prowadzę sklep ogrodniczy i zastanawiam się czy też muszę robić zgłoszenie jeżeli działamy na zasadzie zakup/sprzedaż towaru – “wchodzi i wychodzi” do/od nas w opakowaniach w których jest kupowany u dostawców lokalnych. [?] pozdrawiam.

 49. Avatar
  49 Katarzyna napisał(a) 11:24, 24.07.2018:

  Witam, mamy nadany numer rejestrowy BDO z urzędu. Czy powinniśmy zaktualizować wpis do rejestru jako zakład produkcyjny (Dział II, tab.1), mający pozwolenie na przetwarzanie odpadów opakowaniowych w instalacji (Dział VI, Tab.3), wprowadzający produkty w opakowaniach – jak je wyprodukujemy to pakujemy i na rynek krajowy (Dział VI, Tab.4 i jak rozumiem też tab. 5 ze względu na eksport samych produktów w opakowaniach na rynki zagraniczne), także ciągle jesteśmy w dziale XII – wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji (to chyba każdy)?? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 50. Avatar
  50 Agnieszka napisał(a) 08:33, 27.07.2018:

  Witam. Nie złożyłam w terminie wniosku jaka kara za to mi grozi? Chodzi o warsztat samochodowy oraz wulkanizacja czyli opony czy obowiązuje mnie opłata? Czy drukować cały wniosek czyli 35 stron czy tylko to co dotyczy mojej działalności?
  Pozdrawiam

 51. Avatar
  51 Sylwia napisał(a) 12:11, 27.07.2018:

  Witam, czy w związku z prowadzeniem firmy cateringowej, restauracji jest jakiś obowiązek prowadzenia ewidencji i rejestracji w BDO ?

 52. Joanna Wilczyńska
  52 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:33, 02.01.2019:

  Od 15.01.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 53. Avatar
  53 Dorota napisał(a) 19:34, 10.01.2019:

  witam ! w naszej gminie wybudowano oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej. Gmina będzie wystawiała faktury dla mieszkańców za ścieki.Mamy też umowę z firmą która będzie odbierała odpady z oczyszczalni ścieków. Czy wobec tego musimy się zarejestrować w BDO. Czy otrzymany numer w rejestrze BDO mamy umieszczać na wystawianych mieszkańcom fakturach .

 54. Joanna Wilczyńska
  54 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:07, 13.01.2019:

  Dorota (53), na pewno nie ma potrzeby umieszczania numeru rejestrowego BDO na fakturach za ścieki, gdyż nie jest to działalność wymieniona w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach (wymagająca opłaty rejestrowej/rocznej), a wg art. 63 tej ustawy tylko dla takich działalności jest ten obowiązek.
  Wpisany do rejestru BDO musi być wytwórca odpadów powstających w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków, a więc jeżeli ma pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub też zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie oczyszczania ścieków, to będzie wpisany do rejestru BDO z urzędu (dział XI), a jeżeli nie ma takich decyzji – to musi się wpisać do rejestru BDO na wniosek (dział XII).
  Jeżeli więc oczyszczalnia ścieków eksploatowana jest przez gminną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to wpis do rejestru BDO wg mnie powinna mieć gmina, a jeżeli eksploatowana jest przez PWiK – to to przedsiębiorstwo.
  Jednak we wzorach w dziale I jest tylko “1. Dane przedsiębiorcy” …

 55. Avatar
  55 Sylwia napisał(a) 13:29, 28.01.2019:

  Witam. Pracuje w firmie IT, w której odpady komunalne są odbierane tylko przez zarządce nieruchomości, dodatkowo dysponujemy sprzętem IT na potrzeby pracowników, mamy karty przekazania odpadów elektrośmieci przez różne firmy. Czy musimy się zarejestrować w BDO ? Dziękuję z góry za pomoc.

 56. Avatar
  56 Anna napisał(a) 11:18, 18.02.2019:

  A jeśli firma zajmuje się transportem odpadów, musi też umieszczać na każdej fakturze nr bdo ?

 57. Joanna Wilczyńska
  57 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:15, 18.02.2019:

  Anna (56), tak, transportujący odpady musi umieścić numer BDO na każdej fakturze dotyczącej transportowanych odpadów, bo wg art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach:
  “5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach związanych z tą usługą.”

 58. Avatar
  58 Natalia napisał(a) 13:53, 18.02.2019:

  Witam. Czy w firmie budowlanej, w której wytwarzane są odpady w ilości większej niż 5 ton rocznie z wszystkich budów (znajdujących się na terenie jednego województwa), mogę złożyć tylko jeden ogólny wniosek, czy muszę składać każdorazowo wniosek przed rozpoczęciem budowy?

 59. Joanna Wilczyńska
  59 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:58, 18.02.2019:

  Natalia (58), wg obecnie obowiązującego wzoru nie trzeba każdorazowo przed rozpoczęciem budowy składać wniosku o wpis do rejestru BDO. W przypadku wykonywania usług w zakresie m.in. budowy należy wg objaśnienia do działu XII wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzeniem działalności w zakresie świadczeniem tych usług. Trzeba będzie złożyć wniosek aktualizacyjny, gdyby te dane się zmieniły. Wg obecnego wzoru należy też podać w dziale XII kody i rodzaje wytwarzanych (pomyłkowo we wzorze jest “przetwarzanych”) odpadów, ale wg projektu zmian art. 52 ustawy o odpadach ma być to niewymagane.

 60. Avatar
  60 Ilona napisał(a) 15:22, 06.03.2019:

  Jezeli sprowadzam samochody w dziale V tabela 2 zaznaczylam samodzielnie to muszę podpisac umowę z zakladem przeywarzania baterii i akumulatorow?

 61. Joanna Wilczyńska
  61 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:41, 10.03.2019:

  Ilona (60), jeżeli sprowadzasz samochody, a wraz z nimi baterie i akumulatory, to jako “wprowadzający” baterie i akumulatory musisz być wpisana w BDO w dziale V tabela 1, a ponadto zgodnie z art. 36 ustawy o bateriach i akumulatorach musisz mieć umowę z zakładem przetwarzania:
  Art. 36. 1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
  Zobacz też powyższy komentarz 19.

 62. Avatar
  62 Agata napisał(a) 09:31, 13.03.2019:

  Mam pytanie odnośnie działu XII i wniosku aktualizacyjnego.
  Wycofalismy z uzytkowania w firmie stary wózek widłowy. Wózek został przekazany do recyklingu i otrzymalismy KPO natomiast wymontowany z niego akumulator został również przekazany do recyklingu i otrzymalismy KPO. Czy przekazany złom baterii i akumulatorów ołowianych o kodzie 16 06 01 powinnien zostać umieszczony w tym dziale? Nie planujemy w najbliższym czasie złomowania kolejnych wózków a stare akumulatory oddajemy w sklepie przy zakupie nowych.

  Z góry dziękuje za odpowiedx.

 63. Avatar
  63 Ela napisał(a) 09:12, 14.03.2019:

  Proszę o odpowiedź na pytania 46,47,48

 64. Avatar
  64 Karol napisał(a) 13:51, 08.05.2019:

  Witam, czy w związku z prowadzeniem restauracji z salą weselną i cateringu dla firm, jest jakiś obowiązek prowadzenia ewidencji i rejestracji w BDO ?

 65. Joanna Wilczyńska
  65 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:39, 13.05.2019:

  Agata (62), proponuję nie aktualizować teraz wpisu w dziale XII rejestru BDO, gdyż:
  – ewidencja poprzez BDO będzie sporządzana elektronicznie dopiero od 1.01.2020 r.
  – w dziale XII nie będzie wymagane podawanie kodów odpadów, bo wg projektu art. 52.1.8.f ustawy o odpadach będzie brzmieć:
  f) wytwórcy odpadów – informację o wytwarzaniu miejscu wytwarzania odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

 66. Avatar
  66 Marta napisał(a) 09:08, 22.05.2019:

  Witam, proszę o rade. Jak wygląda sprawa z galeriami handlowymi? Jako galeria wytwarzamy dużo kartonów, żarówek, filtrów, które trzeba przekazać do utylizacji. Czy musimy rejestrować placówkę w BDO?

 67. Joanna Wilczyńska
  67 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:11, 25.05.2019:

  Marta (66), prowadzący placówkę handlową musi być wpisany do rejestru BDO w dziale XII, jeżeli wytwarza odpady wymagające prowadzenia ewidencji odpadów (KEO, KPO), bo od 1.01.2020 r. ewidencja ta będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez BDO.
  Rozporządzenie określa, dla jakich rodzajów odpadów i ich ilości nie jest wymagane prowadzenie ewidencji odpadów. Nie ma w nim wymienionych m.in. odpadów opakowaniowych, a więc wymagają prowadzenia ewidencji, a tym samym wpisu do rejestru BDO.

 68. Avatar
  68 Michał napisał(a) 21:27, 30.05.2019:

  Prowadzimy firmę serwisującą klimatyzację. Zakładamy nowe i usuwamy zużyte filtry powietrza. Wykonujemy również naprawy urządzeń klimatyzacyjnych co czasami generuje odpady w postaci zabrudzonych olejem papierów czy tekstyliów. Zużyte filtry i odpady odbiera od nas firma zajmującą się utylizacją odpadów. Czy musimy być wpisani do rejestru BOD?

 69. Joanna Wilczyńska
  69 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:10, 30.05.2019:

  Michał (68), firma serwisowa musi być wpisana do rejestru BDO w dziale XII, jeżeli jest wytwórcą odpadów i musi prowadzić ich ewidencję.
  Bez tego wpisu nie będzie miała dostępu do BDO i od 1.01.2020 r. nie będzie mogła poprzez BDO wystawić KPO (karty przekazania odpadów) i założyć KEO (karty ewidencji odpadów), ani nie będzie mogła złożyć sprawozdania poprzez BDO do marszałka województwa o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów.

 70. Avatar
  70 ANIA napisał(a) 07:53, 21.06.2019:

  Które działy powinny być wypełnione we wniosku BDO dla warsztatu samochodowego?
  Warsztat będzie zajmował się świadczeniem usług(w tym serwis klimatyzacji) oraz sprzedażą części (w tym akumulatory).
  Czy należy dołączyć do wniosku opłatę?

 71. Joanna Wilczyńska
  71 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:14, 30.06.2019:

  Ania (70), prowadzący warsztat samochodowy jeżeli nie ma pozwolenia na wytwarzanie odpadów (czyli nie będzie wpisany z urzędu do rejestru BDO), to musi być wpisany do rejestru BDO w dziale XII, bo wytwarza odpady wymagające prowadzenia ewidencji odpadów (KEO, KPO), a od 1.01.2020 r. ewidencja ta będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez BDO. Rejestracja w tym zakresie nie wymaga opłaty rejestracyjnej ani potem rocznej, bo nie jest to działalność wymieniona w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.
  Natomiast w innym zakresie może być wymagany wpis do rejestru BDO i to z opłatą rejestracyjną i potem roczną, jeżeli w warsztacie sprzedawane są produkty, które prowadzący warsztat sprowadza z zagranicy, a więc gdy jest np. “wprowadzającym” na rynek krajowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny, baterie lub akumulatory, opony, oleje smarowe lub w opakowaniach inne produkty.

 72. Avatar
  72 Jarek Ebing napisał(a) 09:04, 10.07.2019:

  Witam

  Firma uzyskała numer BDO jako transportująca odpady. Przy uzyskaniu BDO nie było opłaty rejestrującej. W tym momencie przychodzą wiadomości z urzędu odnośnie opłaty rocznej. Proszę mi powiedzieć czy jest ona należna czy nie ?

 73. Joanna Wilczyńska
  73 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:50, 10.07.2019:

  Jarek (72), opłatę rejestrową, a w następnych latach roczną muszą wnosić podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.
  Sprawdź w swoim rejestrze BDO, czy jest zaznaczony któryś inny dział niż VII (dla transportujących). Musisz to wyjaśnić, bo transportujący nie płaci opłaty rocznej (art. 57 ust. 3 i 4).

 74. Avatar
  74 Jarek Ebing napisał(a) 10:30, 10.07.2019:

  Pani Joanno bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Sprawdziłem dokładnie i mam tylko dział 7 zaznaczony. Także wychodzi na to że Urząd Marszałkowski z automatu rozsyłam do wszystkich podmiotów zarejestrowanych prawdopodobnie bez weryfikacji i wyłączenia firm zarejestrowanych tylko i wyłącznie w dziale VII. Dla pewności zadzwonię jeszcze.
  Dziękuje za pomoc

 75. Avatar
  75 Magda napisał(a) 17:42, 16.07.2019:

  Witam.
  Jak wygląda sytuacja z wpisem do rejestru BDO firmy handlującej sprowadzanymi z krajów UE motocyklami i skuterami? Które działy wniosku powinny być wypełnione?

 76. Avatar
  76 Ania napisał(a) 12:39, 18.07.2019:

  Witam, Mam pytanie, czy firma produkcyjna wytwarzająca art tekstylne kołdry w dziale VI tab. 4 wniosku o rejestrację jak powinna prawidłowo wypełnić tą pozycję? Wyroby pakowane są w walizki z tworzywa sztucznego a w transporcie zbiorczym w karton. Nie korzystamy z żadnych dodatkowych organizacji odzysku. Jak towar do produkcji przyjeżdża do nas to również w kartonach lub owinięty folią – takie odpady odbiera od nas firma zajmująca się odbieraniem odpadów nic więcej…

 77. Joanna Wilczyńska
  77 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:58, 29.07.2019:

  Magda (75), jest teraz nowy zakres strony BDO.
  Pomocna tam jest zakładka “SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO”, gdzie krok po kroku odpowiada się na kolejne pytania.

 78. Avatar
  78 Paulina napisał(a) 14:38, 20.08.2019:

  Witam,
  Jesteśmy małą firmą informatyczną, gdzie sprowadzamy sprzęt elektroniczny zza granicy i sprzedajemy go później w dodatkowym opakowaniu – folia stretch. W swojej ofercie mamy również różne baterie. Pytanie dotyczy wypełnienia wniosku. Powinniśmy wypełnić dział IV, V i VI? Oraz jeżeli tak, to które tabele i punkty jej należy wypełnić? Z góry dziękuję za pomoc.

 79. Avatar
  79 Katarzyna napisał(a) 12:02, 26.08.2019:

  Dzień dobry,
  Jesteśmy firmą budowlaną i realizujemy budowy na terenie całej Polski. Możemy z dnia na dzień podpisać umowę i w ciągu kilku dni realizować inwestycję w innej miejscowości.
  Kiedy mamy zrobić zgłoszenie aktualizacyjne do działu XII jako wytwórcy odpadów w danej gminie – czy może to być już po zrealizowaniu prac?

 80. Avatar
  80 krystyna napisał(a) 10:29, 04.09.2019:

  Dzień dobry
  Prowadzimy firmę usługową w zakresie instalacje sanitarne generujemy odpady
  komunalne, a także sprzedajemy urządzenia
  w opakowaniach pozyskanych w Polsce czy mamy obowiązek rejestrowy BDO?
  Posiadamy umowę z firmą odbierającą odpady komunalne

 81. Avatar
  81 Monika napisał(a) 09:09, 25.09.2019:

  Witam,
  od tygodnia prowadzę sklep detaliczny części zamiennych do maszyn rolniczych. Sprzedaję również akumulatory kwasowe (kupuję u hurtownika). Uzyskałam informację iż musze się zarejestrować w BDO. którą część/dział wniosku mam wypełnić? Tak samo jest z odpadami, jedynymi które generuje mój sklep są kartowy, w których przysyłane są części do maszyn- w związku z powyższym jaki dział wniosku mam wypełnić. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.

 82. Avatar
  82 Natalia napisał(a) 11:53, 09.10.2019:

  Witam,
  Jesteśmy firmą zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną towarów hydrauliczno-sanitarnych. Jesteśmy hurtownia i mamy sklepy, sprzedajemy towary w opakowaniach pozyskany od Polskich i zagranicznych (jedna firma) producentów , Czy podlegami wpisowi do BDO? Posiadamy umowę z firmą odbierającą odpady komunalne


Skomentuj...