Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

CRO – Centralny Rejestr Operatorów już dostosowany

Centralny Rejestr Operatorów (CRO) z dniem 1 lutego 2018 r. został dostosowany do wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zmienionej 23 września 2017 r. przez ustawę – Dz. U. z 2017 r. 1567.

6 miesięcy od dnia dostosowania CRO tj. 1 sierpnia 2018 r. dla operatorów urządzeń (w tym systemów ochrony przeciwpożarowej) zawierających substancje kontrolowane lub F-gazy mija termin:

– uaktualnienia Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej sporządzonych przed 1.02.2018 r., poprzez (wg informacji BOWOiK):

  • zaznaczenie, czy został zainstalowany system wykrywania wycieków TAK/NIE
  • uzupełnienie województwa w adresie eksploatacji
    (pozostałe wymagane uaktualnienia, tj. dodanie na Karcie ilości F-gazu wyrażonej w tonach CO2 eq F-gazów oraz uzupełnienie Karty o dane administratora konta operatora i o nazwę województwa w danych Operatora, zostaną dokonane automatycznie przez system CRO);

– zamknięcia Kart założonych przed 1.02.2018 r. dla urządzeń (w tym systemów) zawierających 3 kg lub więcej f-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq F-gazów;

– założenia Kart dla urządzeń (w tym systemów) dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed 1.02.2018 r. zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg F-gazów;

– założenia Kart Urządzeń dla urządzeń będących agregatami chłodniczymi na samochodach ciężarowych chłodniach (o masie > 3,5 t) oraz przyczepach chłodniach lub będących organicznymi obiegami Rankine’a, zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej F-gazów.

Operatorem urządzenia w zasadzie jest użytkownik lub ewentualnie właściciel urządzenia, czy też podmiot zarządzający obiektem, w którym urządzenie się znajduje. Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia (art. 4 UOZON2).

Termin ”urządzenie” obejmuje:

  1. stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła
  2. agregaty chłodnicze zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach wg art. 2 pkt 26 i 27 rozporządzenia 517/2014 [3]
  3. rozdzielnice elektryczne wg art. 2 pkt 36 rozporządzenia 517/2014 [3]
  4. urządzenia zawierające F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne
  5. obiegi Rankine’a wg art. 2 pkt 34 rozporządzenia 517/2014 [3]
  6. stacjonarne urządzenia będące systemami ochrony przeciwpożarowej

Dla ww. urządzeń lp. 1-5 zakłada się Karty Urządzenia, a dla urządzeń lp. 6 – Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Karty zakłada się obecnie dla urządzeń zawierających ≥ 3 kg  substancji kontrolowanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 4 rozporządzenia 1005/2009 [2] lub ≥ 5 ton CO2 eq F-gazów (przed 1.02.2018 r. było ≥ 3 kg F-gazów) zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 517/2014 [3].

Przed założeniem Karty operator musi uzyskać dostęp do CRO poprzez wypełnienie na stronie internetowej CRO formularza rejestracyjnego (wg wzoru z rozporządzenia [4]) w celu uzyskania indywidualnego konta. Obecnie do danej karty mogą być przypisane najwyżej 3 osoby kontaktowe, a dana osoba kontaktowa może być przypisana do wielu kart jednocześnie.

Pomocne będą zamieszczone przez BOWOiK:

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (UOZON2) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951)
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. U. L 286/2009 r., str. 1, ze zm.)
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. U. L 150/2014 r., str. 195, ze zm.)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz. U. poz. 2419)

Tematy powiązane

Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC
Substancje zubożające warstwę ozonową i F-gazy – sprawozdania
Serwis pojazdów z klimatyzacją – wymagane szkolenie

Joanna Wilczyńska (11.02.2018)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , , , , , ,Skomentuj...