Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pomiary emisji ze średnich źródeł spalania (MCP)

Prowadzący eksploatację źródła MCP, wymagającego zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, będzie musiał wykonywać okresowe pomiary emisji. Obowiązek ten wynika ze zmiany rozporządzenia [2] przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1022).

Przed zmianą rozporządzenia obowiązek pomiarowy też dotyczył źródeł spalania paliw, ale tylko tych wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego.

Średnie źródło spalania paliw tzw. źródło MCP (ang. Medium Combustion Plant), to źródło o nominalnej mocy cieplnej (w paliwie) 1-50 MW, a dokładniej: nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, i które nie wchodzi w skład LCP tj. dużego źródła spalania paliw ≥ 50 MW ustalonego z uwzględnieniem pierwszej i drugiej zasady łączenia określonej w art. 157a ust. 2 pkt 1 i 2 POŚ.

Istniejące źródło MCP – to źródło oddane do użytkowania przed 20/21.12.2018 r. Gdy wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, to pomiary emisji tak jak dotychczas trzeba wykonywać co najmniej dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym (październik–marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień–wrzesień). Jeżeli istniejące źródło MCP podlega zgłoszeniu na podstawie rozporządzeń [3, 4], to okresowe pomiary emisji przeprowadzać trzeba będzie (nowy obowiązek) co najmniej raz na trzy lata, ale pierwsze trzeba wykonać:
do 1.01.2024 r. – dla źródła MCP > 5 MW,
do 1.01.2029 r. – dla źródła MCP 1-5 MW.

Nowe źródło MCP 1–50 MW – to źródło oddane do użytkowania po 19/20.12.2018 r. Do nich stosuje się trzecią zasadę łączenia (sumowanie mocy, gdy jest wspólny komin, albo możliwy jest wspólny komin) zdefiniowaną w art. 157a ust. 2 pkt 3 POŚ. Dla nowego źródła MCP pierwsze okresowe pomiary emisji trzeba wykonać do 4 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego albo dokonania zgłoszenia albo od daty rozpoczęcia użytkowania źródła, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza (a więc inaczej, niż pomiary wstępne wg art. 147 ust. 4, 4a, 5 i 5a POŚ). Następnie okresowe pomiary emisji przeprowadzać trzeba:
– co najmniej raz na trzy lata – gdy źródło MCP podlega zgłoszeniu (nowy obowiązek),
– co najmniej dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym (październik–marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień–wrzesień) – gdy źródło wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego.

Jeżeli źródło MCP eksploatowane jest jako szczytowe, to częstotliwość pomiarów okresowych uzależniona jest od jego mocy i określonego dla niego średniego rocznego czasu użytkowania, ale nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Wyniki pomiarów wielkości emisji ze źródła MCP, umożliwiające ocenę dotrzymywania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w rozporządzeniu [5] dotyczącym standardów, należy przechowywać przez 6 lat po upływie roku, w którym pomiar był wykonany. Obowiązek ten wynika z  art. 152 ust. 6a (w przypadku zgłoszenia) albo art. 184 ust. 2e POŚ (w przypadku pozwolenia), a więc okres archiwizacji jest o 1 rok dłuższy, niż określony 5 letni w art. 147 ust. 6 POŚ w przypadku pozostałych wyników pomiarów.

Uwaga. Do 1.01.2020 r. można jeszcze przejściowo stosować w pomiarach emisji określone w metodykach referencyjnych stare normy, które zostały w 2017 r. wycofane i zastąpione nowymi, co wynika z § 4 rozporządzenia (Dz. U. poz. 1022).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542, z późn. zm.)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U.  z 2010 r. poz. 881)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. poz. 880, z późn. zm.)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680)

Tematy powiązane

MCP – średnie źródła spalania paliw
Nowe standardy emisyjne
Zgłoszenie kotłowni położonych na terenie jednego zakładu
Zgłoszenie instalacji energetycznych
Instalacja energetyczna czy inna

Joanna Wilczyńska (02.06.2018)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...