Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Terminy rozpatrzenia wniosku wg k.p.a.

Po wszczęciu postępowania właściwy organ powinien załatwić sprawę:
– niezwłocznie,
– w ciągu miesiąca – w przypadkach wymagających wyjaśnień,
– w ciągu 2 miesięcy – w przypadkach skomplikowanych,
gdyż zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Ważna jest więc data wszczęcia postępowania (określa ją art. 61 k.p.a.), bo od niej liczone są powyższe terminy. Jednak w przypadku zwłoki organ powinien powiadomić podmiot wnioskujący o nowym terminie załatwienia sprawy, a podmiot może wnieść ponaglenie w przypadku bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania administracyjnego, o czym stanowi art. 36 i 37 k.p.a.:

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponadto, przed 30.04.2018 r. obowiązywał przepis art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [2], który stanowił:

9. Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

Wyłączenie od stosowania art. 11 ust. 9 SDG było przed 30.04.2018 r. m.in. w art. 7 ust. 6a UCZIP (dotyczyło zezwolenia w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części ), art. 18b UWŚ (dotyczyło zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków), art. 181 ust. 4 POŚ (dotyczyło pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wytwarzanie odpadów) oraz art. 41 ust. 10 UO2 (dotyczyło zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów).

Wyłączenia te zostały uchylone przez ustawę [7]. Nie oznacza to jednak, że teraz w przypadku wniosków o wydanie tych i innych decyzji na podstawie ustaw: UCZIP, UWŚ, POŚ, UO2 i innych można uznać, że organ wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie. Przepis art. 11 ust. 9 SDG nie znalazł bowiem swojego odpowiednika w obowiązującej od 30.04.2018 r. ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców [8] zastępującej SDG.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.), obowiązywała do 29.04.2018 r.
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.)
[4] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UWŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799)
[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[7]  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650)
[8] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (PP) (Dz. U. poz. 646)

Tematy powiązane

Moment wszczęcia postępowania administracyjnego
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Kiedy może być odmowa udzielenia zezwolenia na odzysk odpadów?

Joanna Wilczyńska (21.05.2018)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...