Śmiało! Zadaj pytanie tu:


  • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Terminy rozpatrzenia wniosku wg k.p.a.

Po wszczęciu postępowania właściwy organ powinien załatwić sprawę:
– niezwłocznie,
– w ciągu miesiąca – w przypadkach wymagających wyjaśnień,
– w ciągu 2 miesięcy – w przypadkach skomplikowanych,
gdyż zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Ważna jest więc data wszczęcia postępowania (określa ją art. 61 k.p.a.), bo od niej liczone są powyższe terminy. Jednak w przypadku zwłoki organ powinien powiadomić podmiot wnioskujący o nowym terminie załatwienia sprawy, a podmiot może wnieść ponaglenie w przypadku bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania administracyjnego, o czym stanowi art. 36 i 37 k.p.a.:

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponadto, przed 30.04.2018 r. obowiązywał przepis art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [2], który stanowił:

9. Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

Wyłączenie od stosowania art. 11 ust. 9 SDG było przed 30.04.2018 r. m.in. w art. 7 ust. 6a UCZIP (dotyczyło zezwolenia w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części ), art. 18b UWŚ (dotyczyło zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków), art. 181 ust. 4 POŚ (dotyczyło pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wytwarzanie odpadów) oraz art. 41 ust. 10 UO2 (dotyczyło zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów).

Wyłączenia te zostały uchylone przez ustawę [7]. Nie oznacza to jednak, że teraz w przypadku wniosków o wydanie tych i innych decyzji na podstawie ustaw: UCZIP, UWŚ, POŚ, UO2 i innych można uznać, że organ wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie. Przepis art. 11 ust. 9 SDG nie znalazł bowiem swojego odpowiednika w obowiązującej od 30.04.2018 r. ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców [8] zastępującej SDG.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.), obowiązywała do 29.04.2018 r.
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.)
[4] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UWŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799)
[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[7]  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650)
[8] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (PP) (Dz. U. poz. 646)

Tematy powiązane

Moment wszczęcia postępowania administracyjnego
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Kiedy może być odmowa udzielenia zezwolenia na odzysk odpadów?

Joanna Wilczyńska (21-05-2018)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...