Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.

Dopuszczalny czas magazynowania odpadów z 3 lat skrócony jest do 1 roku (z 1 wyjątkiem), bo od 5.09.2018 r. obowiązuje już zmiana art. 25 ustawy o odpadach przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Ustawa o odpadach [1], jako ustawa „matka” dla grupy ustaw szczegółowych w zakresie postępowania z niektórymi odpadami, podaje definicję (art. 3 ust. 1 pkt 5 UO2):

magazynowanie odpadów – to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów

Według art. 25 UO2 ogólne zasady dotyczące magazynowania w brzmieniu zmienionym od 5.09.2018 r. są następujące:

Art. 25. 1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 (brak rozporządzenia).
2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
4. Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata 1 rok.
4a. W ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
4b. Niezanieczyszczona gleba lub ziemia, wydobyte w trakcie robót budowlanych, stanowiące odpady przeznaczone do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Przez niezanieczyszczoną glebę lub ziemię rozumie się glebę lub ziemię, niezawierające substancji powodujących ryzyko w ilościach przekraczających dopuszczalne zawartości tych substancji, zgodnie z przepisami [3] wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 POŚ
5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.
6. Okresy magazynowania odpadów, o którym mowa w ust. 4, 4b i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów określane jest w decyzjach, m.in. pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, zezwoleniu na zbieranie odpadów, zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, ale od 5.09.2018 r. w zezwoleniu na zbieranie czy przetwarzanie odpadów dodatkowo musi być wskazanie (art. 43 UO2):

 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

a także od 5.09.2018 r. w ww. pozwoleniu i zezwoleniu muszą być określone warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, który podmiot musi dołączyć do wniosku o wydanie takiej decyzji w przypadku odpadów palnych, a ponadto podmiot obowiązany do posiadania zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów (innych niż obojętne) musi ustanowić zabezpieczenie roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego w przypadku konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Od 22.02.2019 r. będą natomiast obowiązywać ust. 6a-6e i 8a dodane do art. 25 UO2 zobowiązujące do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przez podmioty, które na zbieranie lub przetwarzanie odpadów muszą posiadać zezwolenie.

Ponadto w ustawie o odpadach [1] są zakazy dotyczące magazynowania odpadów:

Art. 13. 1. Zakazuje się łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów, a także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Art. 15. Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Trzeba jednak pamiętać, że dla niektórych rodzajów odpadów są przepisy szczegółowe dotyczące warunków ich magazynowania albo zakazu magazynowania, które czasem odbiegają od ogólnych zasad. Obejmuje to m.in.:

 • oleje odpadowe, dla których warunki magazynowania określa rozporządzenie [5];
 • odpady medyczne, które magazynuje się zgodnie z rozporządzeniem [6] m.in. w odpowiednio opisanych workach i pojemnikach o odpowiednich kolorach, we właściwej temperaturze i przed przekazaniem do unieszkodliwiania nie dłużej niż 30 dni, a w niektórych przypadkach 72 godz.;
 • komunalne osady ściekowe stosowane w celach określonych w art. 96 ust. 1 UO2, które trzeba wprowadzić do gruntu po przetransportowaniu
  ich na nieruchomość gruntową, na której mają być one stosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu – § 4 ust. 4 rozporządzenia [7];
 • pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów, które wg rozporządzenia [8] magazynuje się w taki sposób, aby zapobiec niedozwolonemu lub przypadkowemu uwolnieniu substancji zanieczyszczających do gleby i ziemi, wód powierzchniowych i wód podziemnych, a wg art. 160 ust. 5 pkt 2 UO2 odpady w postaci pylistej magazynuje się w zamkniętych pojemnikach;
 • wycofane z eksploatacji pojazdy przekazane do stacji demontażu oraz odpady z ich demontażu, dla których warunki magazynowania określa rozporządzenie [9];
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który musi być magazynowany zgodnie z art. 34, 43, 50 ustawy [10];
 • odpady wydobywcze, które powinny być magazynowane zgodnie z art. 4 i 7 ustawy [11], a więc w przypadku odpadów wydobywczych niebezpiecznych magazynowanie nie jest dozwolone, a tych niebezpiecznych których wytworzenie było wcześniej niemożliwe do przewidzenia – nie dłużej niż 6 miesięcy, magazynowanie odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obojętne -nie dłużej niż 1 rok, a magazynowanie niezanieczyszczonej gleby, odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów powstałych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu oraz odpadów wydobywczych obojętnych – nie dłużej niż 3 lata;
 • zużyte baterie i akumulatory, które mogą być magazynowane nie dłużej niż przez 1 rok łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów, a warunki magazynowania precyzuje art. 14 ustawy [12];
 • odpady zawierające azbest, które magazynuje się zgodnie z rozporządzeniem [13]
 • odpady przywiezione z zagranicy do odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji w kraju, które wg art. 9 ust. 7 rozporządzenia [14] nie mogą być magazynowane dłużej niż 1 rok.

W przypadku magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich magazynowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów wskazując termin i sposób wykonania tej decyzji (art. 26 UO2).

Za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji (jeżeli jest wymagana) określającej sposób i miejsce magazynowania przewidziana jest opłata podwyższona w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania (art. 293 ust. 2 POŚ). Za naruszenie warunków decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów wymaganych przepisami UO2 co do rodzaju i sposobów magazynowania odpadów WIOŚ wymierza administracyjne kary pieniężne w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania (art. 298 ust. 1 pkt 4, art. 309 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694)
[6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. poz. 1975)
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 257)
[8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. poz. 108)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. poz. 1206, z późn. zm.)
[10] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.)
[11] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849)
[12] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.)
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 649, z późn. zm.)
[14] Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów – (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji ?
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (11.09.2018)
Nowości | 28 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 28

“Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.”
 1. 1 Agnieszka napisał(a) 19:27, 18.09.2018:

  Bardzo ciekawa dyskusja. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na sposób wypełniania kart ewidencji odpadów, w której to konieczne jest wskazanie adresu pod który odpady wyjechały lub przyjechały jeśli dotyczy to tego samego posiadacza.
  Stąd też dotychczas stałam na stanowisku, że przewożenie odpadów z terenu jednego zakładu na teren drugiego zakładu i dopiero z tego zakładu przekazywanie do zbierającego lub przetwarzającego odpady jest zbieraniem odpadów i wymaga decyzji. Natomiast w związku ze zmianami przepisów ustawy o odpadach i nowymi obowiązkami w zakresie posiadania systemu monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczenia roszczeń być może należy zweryfikować stanowisko opierając się literalnie o definicję zbierania. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli WIOŚ zakwalifikuje to jako zbieranie bez decyzji to kara wynosi od 10000 zł wzwyż. Być może jedynym rozwiązaniem będzie wskazywanie właściwego tj. pierwotnego miejsca wytwarzania odpadów, jako miejsca odbioru odpadów na kartach przekazania odpadów.

 2. 2 Asia napisał(a) 07:25, 19.09.2018:

  Przecież zawsze przewożenie odpadów pomiędzy oddziałami było traktowane jako zbieranie odpadów i spełniało tę definicję.

 3. 3 Janina napisał(a) 06:32, 20.09.2018:

  Nie wiem jak interpretować zapis art.25 podpunkt 4a, czy prawo działa wstecz i powinnam niezwłocznie usunąć z magazynu ilość odpadów przekraczającą połowę dopuszczonej do magazynowania? a może przepis ten dotyczy odpadów które będą magazynowane od daty wejścia przepisu?
  2. Ten obowiązek ograniczenia czasu magazynowania i ilości dotyczy tylko odpadów zbieranych ( pozwolenie na zbieranie i przetwarzania) wytworzonych przez nas (pozwolenie na wytwarzanie) nie?

 4. 4 Darek napisał(a) 22:09, 22.09.2018:

  A w jaki sposób rozumiec zapisy:
  -maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  -największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  – całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

  jak rozumiec dosłownie ww. do wskazania we wniosku odpadów składowanych na zewnątzr – skup złomu ???

 5. 5 Anna napisał(a) 12:25, 24.09.2018:

  Darek, wg mnie:
  -„maksymalnej masy” znaczy rzeczywistej jaka jest magazynowa lub wynika z prowadzonej działalności na przestrzeni czasu oraz z ewidencji; w danym momencie, w okresie roku, np. 1 kontener złomu o masie 33 Mg bo takie mam zapotrzebowanie i nie planuję lokalizować więcej kontenerów;

  -„największej masy odpadów” tzn. hipotetycznej (użyto tu trybu przypuszczającego „które mogłyby być „), masa jaka możne być zmagazynowana, choć rzeczywiście nie jest, np. 2 kontenery bo tyle hipotetycznie można na tym placu postawić a wiec mamy 66Mg;

  – całkowitej pojemności – z pomiarów wynika że max. wejdą na plac 2 kontenery (66Mg) z uwzględnieniem, że nie ma możliwości by lokalizować kontener jeden na drugim (utrudniało by to np. załadunek na kontener).

  Jak dla mnie największa masa = całkowita masa

  Oczywiście te pytania się pojawiają i kto wie czy za moment ustawodawca nie zmieni tych niefortunnych zapisów ;)

 6. 6 Arkadiusz napisał(a) 11:33, 26.09.2018:

  Kilka kwestii:
  1) Niefortunnie według mnie brzmi także zapis dodanego w Art. 25 ustępu 6a, i spotkałem się już z taką inrterpretacją, że każdy „…, prowadzący magazynowanie odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów ….”. Czy mały sklep mięsny także, wszak prowadzi on magazynowanie wytworzonych odpadów i nie wymaga do tego pozowlenia na wytwarzanie? Zapis powinien raczej brzmieć „Posiadacz odpadów obowiazany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów …….., który prowadzi magazynowanie …”. Czy też tak uważacie?
  2) Ponadto jak należy interpretować zapis Art. 8 ustawy o zmianie? Czy zgodnie z podpunktem 2) dla odpadów zmagazynowanych w dniu wejscia w życie ustawy i magazynowanych już przez ponad 2 lata, czas ich magazynowania liczy się od dnia dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 5 września i wynosi rok, czyli czy mozna magazynować je do 4 wrzesnia 2019 r.?
  3) w Art. 25 zmieniono ust. 6 i nadano treść, że okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy odpadów. Jak w praktyce będzie wygladała weryfikacja tego okresu? Jak zbierający odpady ma zweryfikować przez jaki okres czasu wytwórca odpadu magazynował go u siebie? Czy ten przepis nie będzie martwy?

 7. 7 Anna napisał(a) 11:57, 26.09.2018:

  1) Tak niefortunnie, ale na szkoleniu w Ministerstwie, jednoznacznie wskazano, że monitoring wizyjny nie dotyczy wytwórcy odpadów
  2) Z tego co wskazano na szkoleniu nie można np. założyć, że dziś magazynuję 2,5 roku i mam jeszcze dodatkowy rok…
  3) Podobno ma być nowe rozporządzenie, które rozwieje te wątpliwości, przy przekazywaniu każdemu kolejnemu posiadaczowi odpady będą miały naklejkę z kodem kreskowym, datą przekazania i czasem magazynowania u poszczególnych posiadaczy.

 8. 8 Arkadiusz napisał(a) 12:05, 26.09.2018:

  Anno, odnośnie punktu 2) – to na dzień dzisiejszy jak długo mogę magazynować odpady, które już magazynuję od 31 grudnia 2016 roku? Wg starych przepisów pozostało im więcej niż 1 rok.
  Punkt 3) – a kto bedzie produkował te naklejki z kodem kreskowym?? Skąd taki pomysł?

 9. 9 Arkadiusz napisał(a) 12:16, 26.09.2018:

  Źle postawiłem pytanie – w punkcie 2) chodziło mi o odpady, które magazynowane są krócej niz 2 lata. Wg zapisu Art. 8 pozostanie im czas magazynowania 1 rok licząc od 05/09/2018 r., czyli do 04/09/2019 r.? Czy tak?

 10. 10 Lidia napisał(a) 13:05, 26.09.2018:

  Jeżeli magazynowanie rozpoczęto przed wejściem w życie ustawy nowelizującej – stosuje się przepisy:
  – dotychczasowe – o ile do zakończenia rozpoczętego okresu magazynowania pozostało nie więcej niż 1 rok
  – nowe – jeżeli do zakończenia rozpoczętego okresu magazynowania pozostało więcej niż 1 rok (czyli po wejściu w życie ustawy nie dłużej niż rok). Czyli jak magazynujesz od od 31 grudnia 2016 r. – czyli 1 rok i 9 miesięcy czyli pozostało Ci więcej niż rok (1 rok i 1 miesiąc dokładnie), a więc więcej niż rok, masz zatem jeszcze dodatkowy rok.

  Co do kodu kreskowego? Ja słyszałam o metryczce z informacją przekazywaną każdemu kolejnemu posiadaczowi tak by monitować ten 1 rok łącznego magazynowania.

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:00, 01.12.2018:

  Nowa wersja z 28.11.2018 r. projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:19, 23.01.2019:

  Wg uzasadnienia do projektu rozporządzenia (z 18.01.2019 r.) monitoring wizyjny magazynowanych odpadów wymagających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie będzie dotyczył podglądu obrazu na żywo wyłącznie odpadów palnych wymienionych w § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, natomiast utrwalony obraz przechowywany na elektronicznym nośniku informacji będzie dotyczył wszystkich rodzajów odpadów.

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:20, 24.01.2019:

  Projekt (z 15.01.2019 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:29, 13.02.2019:

  Od 12.02.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256)

 15. 15 Paulina napisał(a) 08:18, 01.03.2019:

  I co z tym monitoringiem…..ktoś coś wie

 16. 16 Ryszard napisał(a) 19:18, 31.03.2019:

  Czy suma maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie musi być mniejsza lub równa maksymalnej łącznej masie odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie. Opracowuję wniosek o zezwolenie na przetwarzanie pięciu rodzajów odpadów (tworzywa sztuczne).
  Ja oszacowałem tak:
  mogą być magazynowane w okresie roku.
  Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie określono na podstawie dotychczasowych doświadczeń opartych na częstotliwości dostaw 2 do 3 razy w tygodniu po ok. 10-15 Mg:
  02 01 04 – Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) – do 15 Mg
  15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – do 30 Mg
  16 01 19 – Tw. sztuczne – do 15 Mg
  19 12 04 – Tw. sztuczne i guma – do 15 Mg
  Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi 45 Mg.
  Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi 4500 Mg.
  Zasięgnąłem informacji w starostwie i stwierdzono, że suma poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie nie może przekroczyć Maksymalnej łącznej masy odpadów.
  Moim zdaniem jest to pozbawione logiki, ponieważ przykładowo w danej chwili mogą być przywiezione i magazynowane 1 lub 2 rodzaje odpadów w ilościach logistycznie uzasadnionych (np 2 lub 3 samochody o ładowności 10-15Mg) możliwościami magazynowania i przetwarzania. Rozumiem, że nie można przekraczać możliwości magazynowania sumy łącznej odpadów. Ale też nie można ograniczać maksymalnych ilości poszczególnych odpadów, tylko z uwagi by suma maksymalnych ich ilości dopuszczonych do magazynowania nie przekroczyła dopuszczalnej łącznej masy odpadów.
  Myślę, że należałoby jednoznacznie wyjaśnić sposób szacowania tych wielkości, by nie było dowolności w ich określaniu.
  Proszę o szybką pomoc w przedmiotowej sprawie.

 17. 17 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:39, 01.04.2019:

  Ryszard (16), są to nowe przepisy i pewnie każdy będzie je inaczej interpretował.
  Moim zdaniem, suma maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, nie musi być mniejsza lub równa maksymalnej łącznej masie odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie. Gdyby było inaczej, to nie trzeba by podawać we wniosku i w zezwoleniu łącznej ilości, bo ona wynikałaby ze sumowania.
  Tymczasem trzeba podać łączną, przez co rozumiem, że maksymalna masa danego rodzaju odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, nie może być większa od maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie. Może się przecież zdarzyć, że w danej chwili będzie magazynowany wyłącznie jeden rodzaj odpadów.
  Tak więc moim zdaniem dla podanego przykładu ilości poszczególnych rodzajów są ok., gdyż żadne z nich nie przekraczają 45 Mg, jaka może maksymalnie być magazynowana w danej chwili.

 18. 18 Anna napisał(a) 12:42, 23.04.2019:

  mam pytanie- prowadzę tzw.złomowisko do 4 września muszę złożyć wniosek o nowe zezwolenie na zbieranie odpadów. Czy jeżeli to nie są odpady palne i nie niebezpieczne to też muszę dołączyć do wniosku operat przeciwpożarowy.

 19. 19 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:10, 23.04.2019:

  Anna (18), operat ppoż. nie jest wymagany w przypadku zbierania wyłącznie odpadów niepalnych (art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach).
  Projekt dodaje załącznik nr 7 do ustawy o odpadach: „Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych”, a ponadto do POŚ i do UO2 dodaje, że przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR, ZDR).

 20. 20 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:23, 12.05.2019:

  Projekt zmienia przepisy dotyczące wizyjnego monitoringu magazynowanych i składowanych #odpadów:
  ☑️ wymagana będzie dostępność dla WIOŚ obrazu w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla odpadów palnych:
  1) paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego
  paliwa,
  2) papier oraz tektura,
  3) tekstylia,
  4) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
  5) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
  6) drewno i odpady drewnopochodne,
  7) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
  8) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6;
  ☑️ będzie zwolnienie z monitoringu wizyjnego dla odpadów:
  – popiołów
  – żużli
  – gipsów
  – wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.
  Projekt ten przywraca 3 letni okres magazynowania odpadów, z tym że nadal do 1 roku będą mogły być magazynowane:
  – odpady niebezpieczne
  – odpady palne
  – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  – odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych

 21. 21 Malwina napisał(a) 09:43, 19.07.2019:

  Dzień dobry, moje pytanie dotyczy półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne, mianowicie czy/co wpisujemy w tabelce „III. Informacje o sposobie zagospodarowania” jako sposób, proces zagospodarowania, jeżeli przekazaliśmy odpad odbiorcy, który nie jest odbiorcą ostatecznym i sam magazynuje odpady?

 22. 22 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:59, 18.08.2019:

  Malwina (21), podmiot odbierający odpady komunalne, może wg art. 9e ust. 1 pkt 1 ustawy selektywnie zebrane odpady komunalne przekazać za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W takim przypadku w dotychczasowym sprawozdaniu półrocznym wg objaśnienia 12 i 13 do wzoru z załącznika nr 1 do rozporządzenia należało podać ostateczny sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w tej instalacji oraz jej adres.
  Tak więc należało wpisać w sprawozdaniu, jeżeli przekazaliście odpady odbiorcy, który nie jest odbiorcą ostatecznym i sam magazynuje odpady, czyli „zbiera” w rozumieniu definicji ustawy o odpadach. Trzeba więc było uzyskać informacje od odbierającego odpady dotyczące instalacji, do której on przekaże te odpady.
  Nie będzie już sprawozdań za II półrocze 2019 r., gdyż wg ustawy zmieniającej będzie wymagane złożenie do 31 stycznia rocznego sprawozdania za pośrednictwem BDO.
  Do końca 2019 r. odbierający odpady komunalne wpisani do rejestru gminnego działalności regulowanej są wpisywaniu z urzędu do rejestru BDO, ale od 2020 r. ci dotychczas niewpisani będą musieli wnioskować o wpis do rejestru BDO.

 23. 23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:10, 01.09.2019:

  Od 6.09.2019 r. przywrócony jest 3 letni okres dopuszczalnego magazynowania niektórych odpadów.
  Dopuszczalny 1 rok magazynowania nadal dotyczy „magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych”.
  Wynika o ze zmiany art. 25 ustawy o odpadach przez ustawę zmieniającą.

 24. 24 Andrzej napisał(a) 08:02, 23.10.2019:

  Dzień dobry. Moje pytanie. Przetwarzam odpad. Magazynowany odpad nie podlega zabezpieczeniu roszczeń ( obojetny ). Natomiast w wyniku przetworzenia , wytwarzam odpad, który magazynuję i który podlega zabezpieczeniu roszczeń. W jaki sposób mam obliczyć roszczenie?

 25. 25 Iwona napisał(a) 09:56, 04.05.2020:

  Czy dla wysokości zabezpieczania roszczeń ma znaczenie, czy wnioskujemy o decyzję na wytwarzanie odpadów uwzgledniającą zbieranie/przetwarzanie odpadów, czy składamy osobne wnioski: wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów i wniosek o zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów.

 26. 26 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:27, 04.05.2020:

  Iwona (25), nie ma podstaw prawnych, aby wysokość zabezpieczenia roszczeń zależała od tego, czy zbieranie/przetwarzanie ujęte jest w osobnym zezwoleniu, czy w łącznej (pozwolenie na wytwarzanie + zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie)

 27. 27 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:08, 18.10.2020:

  Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742) dotyczące (z wyjątkami):
  – wytwórców odpadów
  – zbierających odpady
  – przetwarzających odpady

 28. 28 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:27, 21.03.2023:

  Od 23.09.2021 r. wg art. 25 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach:
  4. Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.
  5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.


Skomentuj...