Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.

Dopuszczalny czas magazynowania odpadów z 3 lat skrócony jest do 1 roku (z 1 wyjątkiem), bo od 5.09.2018 r. obowiązuje już zmiana art. 25 ustawy o odpadach przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Ustawa o odpadach [1], jako ustawa “matka” dla grupy ustaw szczegółowych w zakresie postępowania z niektórymi odpadami, podaje definicję (art. 3 ust. 1 pkt 5 UO2):

magazynowanie odpadów – to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów

Według art. 25 UO2 ogólne zasady dotyczące magazynowania w brzmieniu zmienionym od 5.09.2018 r. są następujące:

Art. 25. 1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 (brak rozporządzenia).
2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
4. Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata 1 rok.
4a. W ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
4b. Niezanieczyszczona gleba lub ziemia, wydobyte w trakcie robót budowlanych, stanowiące odpady przeznaczone do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Przez niezanieczyszczoną glebę lub ziemię rozumie się glebę lub ziemię, niezawierające substancji powodujących ryzyko w ilościach przekraczających dopuszczalne zawartości tych substancji, zgodnie z przepisami [3] wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 POŚ
5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.
6. Okresy magazynowania odpadów, o którym mowa w ust. 4, 4b i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów określane jest w decyzjach, m.in. pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, zezwoleniu na zbieranie odpadów, zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, ale od 5.09.2018 r. w zezwoleniu na zbieranie czy przetwarzanie odpadów dodatkowo musi być wskazanie (art. 43 UO2):

 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

a także od 5.09.2018 r. w ww. pozwoleniu i zezwoleniu muszą być określone warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, który podmiot musi dołączyć do wniosku o wydanie takiej decyzji w przypadku odpadów palnych, a ponadto podmiot obowiązany do posiadania zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów (innych niż obojętne) musi ustanowić zabezpieczenie roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego w przypadku konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Od 22.02.2019 r. będą natomiast obojwiązywać ust. 6a-6e i 8a dodane do art. 25 UO2 zobowiązujące do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przez podmioty, które na zbieranie lub przetwarzanie odpadów muszą posiadać zezwolenie.

Ponadto w ustawie o odpadach [1] są zakazy dotyczące magazynowania odpadów:

Art. 13. 1. Zakazuje się łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów, a także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Art. 15. Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Trzeba jednak pamiętać, że dla niektórych rodzajów odpadów są przepisy szczegółowe dotyczące warunków ich magazynowania albo zakazu magazynowania, które czasem odbiegają od ogólnych zasad. Obejmuje to m.in.:

 • oleje odpadowe, dla których warunki magazynowania określa rozporządzenie [5];
 • odpady medyczne, które magazynuje się zgodnie z rozporządzeniem [6] m.in. w odpowiednio opisanych workach i pojemnikach o odpowiednich kolorach, we właściwej temperaturze i przed przekazaniem do unieszkodliwiania nie dłużej niż 30 dni, a w niektórych przypadkach 72 godz.;
 • komunalne osady ściekowe stosowane w celach określonych w art. 96 ust. 1 UO2, które trzeba wprowadzić do gruntu po przetransportowaniu
  ich na nieruchomość gruntową, na której mają być one stosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu – § 4 ust. 4 rozporządzenia [7];
 • pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów, które wg rozporządzenia [8] magazynuje się w taki sposób, aby zapobiec niedozwolonemu lub przypadkowemu uwolnieniu substancji zanieczyszczających do gleby i ziemi, wód powierzchniowych i wód podziemnych, a wg art. 160 ust. 5 pkt 2 UO2 odpady w postaci pylistej magazynuje się w zamkniętych pojemnikach;
 • wycofane z eksploatacji pojazdy przekazane do stacji demontażu oraz odpady z ich demontażu, dla których warunki magazynowania określa rozporządzenie [9];
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który musi być magazynowany zgodnie z art. 34, 43, 50 ustawy [10];
 • odpady wydobywcze, które powinny być magazynowane zgodnie z art. 4 i 7 ustawy [11], a więc w przypadku odpadów wydobywczych niebezpiecznych magazynowanie nie jest dozwolone, a tych niebezpiecznych których wytworzenie było wcześniej niemożliwe do przewidzenia – nie dłużej niż 6 miesięcy, magazynowanie odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne i obojętne -nie dłużej niż 1 rok, a magazynowanie niezanieczyszczonej gleby, odpadów wydobywczych innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów powstałych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu oraz odpadów wydobywczych obojętnych – nie dłużej niż 3 lata;
 • zużyte baterie i akumulatory, które mogą być magazynowane nie dłużej niż przez 1 rok łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów, a warunki magazynowania precyzuje art. 14 ustawy [12];
 • odpady zawierające azbest, które magazynuje się zgodnie z rozporządzeniem [13]
 • odpady przywiezione z zagranicy do odzysku lub unieszkodliwienia w instalacji w kraju, które wg art. 9 ust. 7 rozporządzenia [14] nie mogą być magazynowane dłużej niż 1 rok.

W przypadku magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich magazynowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów wskazując termin i sposób wykonania tej decyzji (art. 26 UO2).

Za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji (jeżeli jest wymagana) określającej sposób i miejsce magazynowania przewidziana jest opłata podwyższona w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania (art. 293 ust. 2 POŚ). Za naruszenie warunków decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów wymaganych przepisami UO2 co do rodzaju i sposobów magazynowania odpadów WIOŚ wymierza administracyjne kary pieniężne w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania (art. 298 ust. 1 pkt 4, art. 309 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694)
[6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. poz. 1975)
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 257)
[8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. poz. 108)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. poz. 1206, z późn. zm.)
[10] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.)
[11] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849)
[12] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.)
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 649, z późn. zm.)
[14] Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów – (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji ?
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (11-09-2018)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 2

“Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.”
 1. 1 Agnieszka napisał(a) 19:27, Wrzesień 18th, 2018:

  Bardzo ciekawa dyskusja. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na sposób wypełniania kart ewidencji odpadów, w której to konieczne jest wskazanie adresu pod który odpady wyjechały lub przyjechały jeśli dotyczy to tego samego posiadacza.
  Stąd też dotychczas stałam na stanowisku, że przewożenie odpadów z terenu jednego zakładu na teren drugiego zakładu i dopiero z tego zakładu przekazywanie do zbierającego lub przetwarzającego odpady jest zbieraniem odpadów i wymaga decyzji. Natomiast w związku ze zmianami przepisów ustawy o odpadach i nowymi obowiązkami w zakresie posiadania systemu monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczenia roszczeń być może należy zweryfikować stanowisko opierając się literalnie o definicję zbierania. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli WIOŚ zakwalifikuje to jako zbieranie bez decyzji to kara wynosi od 10000 zł wzwyż. Być może jedynym rozwiązaniem będzie wskazywanie właściwego tj. pierwotnego miejsca wytwarzania odpadów, jako miejsca odbioru odpadów na kartach przekazania odpadów.

 2. 2 Asia napisał(a) 07:25, Wrzesień 19th, 2018:

  Przecież zawsze przewożenie odpadów pomiędzy oddziałami było traktowane jako zbieranie odpadów i spełniało tę definicję.


Skomentuj...