Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń

Pytanie: Ze względu na różne interpretacje proszę o pomoc. Mam pytanie dotyczące monitoringu wizyjnego i zabezpieczenie roszczeń. Mamy Pozwolenie Zintegrowane uwzględniające wytwarzanie odpadów oraz uwzględniające przetwarzanie odpadów przyjmowanych od innych podmiotów.

Czy monitoringiem wizyjnym obejmujemy wszystkie odpady, czyli te które wytwarzamy i te które będziemy przetwarzać, czy tylko te wymienione w projekcie rozporządzenia w paragrafie 3 punkt 2?

Jakie odpady bierzemy pod uwagę obliczając masę odpadów do wyliczenia zabezpieczenia roszczeń? Czy tylko te które przyjmujemy do przetworzenia, czy również te które wytwarzamy? [H.G.]

Odpowiedź: Przepisy są wyjątkowo zagmatwane, więc będą różnie interpretowane. Moim zdaniem, magazynowanych odpadów wytwarzanych nie dotyczy:
– monitoring wizyjny, jaki będzie obowiązywał od 22.02.2019 r. wg art. 25 UO2,
– zabezpieczenie roszczeń, jakie jest wymagane od 5.09.2018 r. wg art. 48a UO2.

Z obecnej wersji projektu rozporządzenia [2] wynika, że monitoring wizyjny miejsc magazynowania i składowania dotyczyć będzie tylko odpadów palnych tam wymienionych. Natomiast art. 25 ust. 8a UO2, który daje delegację do wydania tego rozporządzenia, stanowi, że monitoring dotyczy “gospodarowania” (czyli zbierania i przetwarzania), a nie “gospodarki” (czyli wytwarzania, zbierania i przetwarzania) odpadami:

8a. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami.

bo wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
2) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;
3) gospodarce odpadami – rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami;

Ponadto wg art. 25 ust. 6a i art. 48a ust. 1 UO2, monitoring wizyjny i zabezpieczenie roszczeń dotyczy tylko podmiotu obowiązanego do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, ale w przypadku zabezpieczenia – wg art. 48a ust. 1 i 2 UO2 za wyjątkiem składowisk (dla nich zabezpieczenia są z art. 125 UO2) oraz odpadów obojętnych. Tak więc obowiązek ten nie dotyczy podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na podstawie art. 45 ust. 1 UO2:

Art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:
1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3) osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3;
4) podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
5) posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
6) posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849);
7) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;
8) posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;
9) władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia;
11) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Powyższy przepis potwierdza, że wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia, nie musi mieć dla nich monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia roszczeń, bo nie musi mieć zezwolenia na ich zbieranie.

Uwaga. Obecnie zwolnienie to dotyczy też wg art. 45 ust. 1 pkt 11 UO2 prowadzonych przez gminy PSZOKów, ale od 1.01.2019 r. będzie dla nich wymagane zezwolenie na zbieranie, a więc też zabezpieczenie i (od 22.02.2019 r.) monitoring wizyjny, gdy projektowane [4] uchylenie art. 45 ust. 1 pkt 11 UO2 wejdzie w życie. Nie ma przy tym w tym projekcie przepisu przejściowego, który by przesuwał w terminie konieczność posiadania zezwolenia, aby organ miał czas na jego wydanie, a przed wejściem w życie tej zmiany organ nie ma podstawy prawnej do wydania zezwolenia na taki PSZOK. Czy więc z Nowym Rokiem gminne PSZOKi będą musiały zamknąć działalność do czasu uzyskania zezwolenia na zbieranie?

Uwaga. To nie wszystkie zwolnienia dla podmiotu prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów z obowiązku monitoringu magazynowanych lub składowanych odpadów i zabezpieczenia roszczeń nałożonego przez UO2. Trzeba bowiem pamiętać, że tych i innych przepisów UO2 nie stosuje się do odpadów wymienionych w art. 2 UO2:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery;
2) gruntu w pierwotnym położeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynków trwale związanych z gruntem;
3) niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty;
4) odpadów promieniotwórczych;
5) wycofanych z użytku materiałów wybuchowych;
6) biomasy w postaci:
a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (…),
b) słomy,
c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej
wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;
7) osadów przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych w celu związanym z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarządzaniem wodami lub urządzeniami wodnymi lub ochroną przed powodzią bądź ograniczaniem skutków powodzi i susz, rekultywacją, refulacją, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jeżeli osady te nie są niebezpieczne;
8) ścieków;
9) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem;
10) zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009;
11) mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż lub plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania;
12) dwutlenku węgla przeznaczonego do podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Uwaga. Ponadto przepisów art. 25 UO2 dotyczących monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania lub składowania odpadów nie stosuje się do odpadów wydobywczych objętych ustawą o odpadach wydobywczych [5] , bo wg art. 1 ust. 3 UOW:

3. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem działu II rozdziału 7 (art. 25 UO2 – Magazynowanie odpadów) i działu VIII rozdziału 1 (art. 103-154 UO2 – Składowanie odpadów).

przy czym wg definicji art. 3 UOW:

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
7) odpady wydobywcze – odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż;
6) odpady przeróbcze – odpady wydobywcze w formie stałej lub szlamu, które pozostają po przeróbce kopalin, przeprowadzonej w drodze procesów mechanicznych, fizycznych, biologicznych, termicznych lub chemicznych, a także z połączenia tych procesów;
10) przeróbka – procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne i chemiczne, a także połączenie tych procesów, którym są poddane wydobyte kopaliny, prowadzone w celu przygotowania ich do wykorzystania, w tym zmiana ich objętości, klasyfikacja, rozdzielanie i ługowanie, a także ponowna przeróbka poprzednio odrzuconych odpadów,
z wyłączeniem procesów wytapiania, produkcyjnych procesów termicznych (innych niż wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
[3] Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
[4] Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
[5] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (UOW) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849)

Tematy powiązane

Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Joanna Wilczyńska (22-10-2018)
Pytania i odpowiedzi | 8 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 8

“Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń”
 1. 1 OŚ napisał(a) 06:44, Październik 26th, 2018:

  Dzień dobry,

  Czy data 22.02.019 roku to ostateczny termin dostosowania się do wymagań dot. monitoringu czy na mocy art.12 ustawy zmieniającej UO2 (Dz.U.2018 poz 1592) mamy 6 miesięcy na wdrożenie przepisów?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:52, Październik 26th, 2018:

  Na podstawie przepisu przejściowego art. 12 ustawy zmieniającej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) tylko podmioty, które przed 5.09.2018 r. uzyskały decyzję w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, mają czas do 5.03.2019 r. na dostosowanie się do wymagań dotyczących monitoringu, bo w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy zmieniającej (czyli od 5.09.2018 r.).
  Natomiast pozostałe podmioty mają termin do 22.02.2019 r., bo przepisy art. 1 pkt 1 lit. d i e (czyli art. 25 ust. 6a-6e i 8a ustawy o odpadach) wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tej ustawy zmieniającej (czyli od 21.08.2018 r.).

 3. 3 OŚ napisał(a) 09:35, Październik 26th, 2018:

  No tak, ustawa wchodzi w życie 05.09.2018 roku ale przepisy dot. monitoringu tj. art.1ust 1 pkt. d) i e) wchodzą w życie 22.02.2019.
  czy art 12 nie można czytać również w ten sposób, że czas na dostosowanie do przepisów ws. monitoringu biegnie właśnie od tego dnia? czyżby ustawodawca zapomniał, że przedsiębiorcy potrzebują czasu choćby na rozpisanie przetargów, a jak to zrobić skoro na dzień dzisiejszy rozporządzenie nie zostało podpisane.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:19, Październik 26th, 2018:

  Zgadzam się, że jest za mało czasu.
  Gdyby nawet termin ten był do 22.08.2019 r. dla tych, co decyzje mieli przed 5.09.2018 r., to i tak problem będą mieli ci, co uzyskali albo uzyskają decyzje do 22.02.2019 r., bo oni już 22.02.2019 r. muszą mieć monitoring.

 5. 5 OŚ napisał(a) 10:52, Październik 26th, 2018:

  Dziękuję za odpowiedź,

 6. 6 Darek napisał(a) 22:37, Październik 28th, 2018:

  A czy jest już nowszy niż z września projekt rozporządzenia ?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:28, Październik 29th, 2018:

  Darek (6), nie widzę nowszej wersji projektu rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 8. 8 Kasia napisał(a) 14:17, Październik 29th, 2018:

  Ws projektu stawek zabezpieczenia roszczeń ostatni jest z dnia 5.10.2018

  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12314601/12526145/12526146/dokument361743.pdf


Skomentuj...