Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego

Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz innego podmiotu jest już możliwe dzięki obowiązującemu od 20.09.2018 r. dodanemu art. 411a do Prawa wodnego:

Art. 411a. 1. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, który wydał pozwolenie wodnoprawne, jest obowiązany, za zgodą strony, na której rzecz wydano pozwolenie wodnoprawne, do przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz innego podmiotu, jeżeli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki określone w tym pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji.
3. Stronami postępowania o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego są podmiot, na którego rzecz wydano pozwolenie wodnoprawne, oraz podmiot zainteresowany nabyciem praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia wodnoprawnego.
4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek podmiotu, na rzecz którego przenoszone jest pozwolenie wodnoprawne.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się oświadczenie podmiotu, na rzecz którego przenoszone jest pozwolenie wodnoprawne, o przyjęciu wszystkich warunków określonych w tym pozwoleniu wodnoprawnym.
6. Przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 4, odmawia się, jeżeli podmiot, na który ma nastąpić to przeniesienie, nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z:
1) dotychczas wydanych na jego rzecz pozwoleń wodnoprawnych albo
2) przeniesionych na jego rzecz pozwoleń wodnoprawnych.

Dotyczy to podmiotu, który nie jest następcą prawnym zakładu*. Ważne jest, aby decyzję o przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego uzyskać przed nabyciem przedmiotu objętego tym pozwoleniem. Nowy przepis art. 411a PW2 jest analogiczny do przepisu  art. 190 POŚ, który obowiązywał przed 5.09.2014 r.:

Art. 190. 1. Zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji. (…)

*) Wg definicji art. 16 pkt 73 PW2:

Art. 16. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
73) zakładach – rozumie się przez to podmioty korzystające z wód w ramach usług wodnych, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania wymagające zgody wodnoprawnej

Czyli wg PW2 „zakład” = podmiot, a więc ma zupełnie inne znaczenie niż wg definicji art. 3 pkt 48 POŚ, który stanowi:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
48) zakładzie – rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami

Natomiast następca prawny zakładu nie musi przenosić pozwolenia wodnoprawnego w drodze decyzji, bo sukcesja jest z mocy obowiązującego od 2018 r. art. 411 PW2, a decyzją jedynie to należy potwierdzić:

Art. 411. 1. Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia.
2. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych potwierdza, w drodze decyzji, przejęcie przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia.
3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek następcy prawnego.

Przed 2018 r. wg art. 134 PW było podobnie (oprócz ścieków):

Art. 134. 1. Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji, przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia następuje na zasadach określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska.
3. Do przejęcia praw i obowiązków, wynikających z pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Natomiast przed 2018 r. w przypadku pozwoleń wodnoprawnych dotyczących ścieków miał zastosowanie przed 5.09.2014 r. ww. art. 190 POŚ, a od tej daty – art. 189 POŚ analogiczny do art. 411 PW2:

Art. 189. 1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Art. 189 POŚ nadal obowiązuje, ale teraz już tylko w zakresie pozwoleń z art. 181 POŚ, a więc od 2018 r. obejmuje już tylko:

  • pozwolenie zintegrowane
  • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2) (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.) – obowiązująca od 1.01.2018 r.
[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), obowiązująca do 31.12.2017 r.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Nowe Prawo wodne – spis treści
Przenoszenie decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska
Sukcesja pozwolenia przy przekształceniu spółki

Joanna Wilczyńska (07.10.2018)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...