Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowe Prawo wodne – spis treści

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne została ogłoszona w Dz. U. poz. 1566, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. z wyjątkami (od 24.08.2017 r., 31.12.2017 r., 1.01.2019 r., 1.01.2020 r., 1.01.2021 r.).

Nowa ustawa (PW2) zastępuje obowiązującą od 2002 roku ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW), która zastąpiła obowiązującą od 1975 roku ustawę z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne.

Struktura nowego Prawa wodnego (PW2):

DZIAŁ I – ZASADY OGÓLNE

Rozdział 1 – Przepisy ogólne, art. 1-15
Rozdział 2 – Objaśnienie określeń ustawowych, art. 16-17
Rozdział 3 – Wody oraz jednolite części wód, art. 18-28

DZIAŁ II – KORZYSTANIE Z WÓD

Rozdział 1 – Korzystanie z wód i usługi wodne, art. 29-36
Rozdział 2 – Wody wykorzystywane do kąpieli, art. 37-49

DZIAŁ III – OCHRONA WÓD

Rozdział 1 – Cel ochrony wód i cele środowiskowe, art. 50-74
Rozdział 2 – Zasady ochrony wód, art. 75-85
Rozdział 3 – Oczyszczanie ścieków komunalnych, art. 86-101
Rozdział 4 – Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, art. 102-112
Rozdział 5 – Substancje zanieczyszczające, art. 113-119
Rozdział 6 – Ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych, art. 120-142
Rozdział 7 – Ochrona środowiska wód morskich, art. 143-162

DZIAŁ IV – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POWODZIOWYM I PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM SUSZY

Rozdział 1 – Zarządzanie ryzykiem powodziowym, art. 163-182
Rozdział 2 – Przeciwdziałanie skutkom suszy, art. 183-185

DZIAŁ V – BUDOWNICTWO WODNE I MELIORACJE WODNE

Rozdział 1 – Budownictwo wodne, art. 186-194
Rozdział 2 – Melioracje wodne, art. 195-210

DZIAŁ VI – GOSPODAROWANIE MIENIEM SKARBU PAŃSTWA

Rozdział 1 – Własność wód i obowiązki ich właścicieli, art. 211-238
Rozdział 2 – Wody Polskie, art. 239-251
Rozdział 3 – Gospodarka finansowa Wód Polskich, art. 252-257
Rozdział 4 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, art. 258-266
Rozdział 5 – Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami, art. 267-314

DZIAŁ VII – ZARZĄDZANIE WODAMI

Rozdział 1 – Planowanie, art. 315-328
Rozdział 2 – System informacyjny gospodarowania wodami, art. 329-333
Rozdział 3 – Kontrola gospodarowania wodami, art. 334-348
Rozdział 4 – Monitoring wód, art. 349-352

DZIAŁ VIII – WŁADZA WODNA

Rozdział 1 – Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, art. 353-365
Rozdział 2 – Służby państwowe, art. 366-387

DZIAŁ IX – ZGODA WODNOPRAWNA

Rozdział 1 – Przepisy ogólne, art. 388-398
Rozdział 2 – Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, art. 399-413
Rozdział 3 – Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego, art. 414-420
Rozdział 4 – Zgłoszenie wodnoprawne, art. 421-424
Rozdział 5 – Oceny wodnoprawne, art. 425-440

DZIAŁ X – SPÓŁKI WODNE I ZWIĄZKI WAŁOWE

Rozdział 1 – Tworzenie spółek wodnych i związków wałowych, art. 441-455
Rozdział 2 – Organy spółki wodnej, art. 456-461
Rozdział 3 – Nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej, art. 462-463
Rozdział 4 – Rozwiązanie spółki wodnej, art. 464-467

DZIAŁ XI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, art. 468-472

DZIAŁ XII – PRZEPISY KARNE, art. 473-479

DZIAŁ XIII – ZMIANY W PRZEPISACH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE

Rozdział 1 – Zmiany w przepisach (zmiany m.in. POŚ, UWŚ, USZ, UOOŚ, UO2, uchylenie PW), art. 480-524
Rozdział 2 – Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe, art. 525-574

Przebieg procesu legislacyjnego: druk sejmowy nr 1529, uzasadnienie, projekty rozporządzeń

Uwaga:

– wg art. 533 ust. 4 PW2:

Do opłat za korzystanie ze środowiska należnych za okres do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz wpływów z tych opłat stosuje się przepisy dotychczasowe.

– wg art. 545 ust. 7 PW2:

Pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 573 (PW) zachowują moc.

– wg art. 562 PW2:

Organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., na wniosek zainteresowanych zakładów mogą dokonać zmiany pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych lub pozwoleń zintegrowanych w zakresie poboru wód powierzchniowych lub wód podziemnych, ustalając w tych pozwoleniach rzeczywiste maksymalne ilości pobieranej wody przez te zakłady.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), obowiązuje do 31.12.2017 r.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UWŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
[4] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (USZ) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Nowe Prawo wodne a zakłady pracy chronionej

Joanna Wilczyńska (23.08.2017)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...