Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych

Pytanie: Mam pytanie odnośnie klasyfikacji odpadów z modernizacji linii kolejowej i ogólnie budownictwa. Moje wątpliwości dotyczą uznawania odpadów za odpady niebezpieczne lub odpady inne niż niebezpieczne i badań laboratoryjnych potwierdzających odpowiednią klasyfikację odpadów. Jeśli w przypadku odpadów podkładów kolejowych, nie mam wątpliwości – zdemontowane odpady kolejowe nie mają swojego „bliźniaczego” odpowiednika i „z automatu” stają się odpadem niebezpiecznym o kodzie 17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe). W przypadku intencji posiadacza odpadów do zmiany klasyfikacji odpadu na inny niż niebezpieczny, należy wykonać badania w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne i w przypadku pozytywnych wyników uzyskać decyzję Marszałka Województwa zmieniającą klasyfikację odpadów na odpad o kodzie 17 02 01 Drewno.

Problem zaczyna się przy klasyfikacji odpadów tłucznia i ziemi, gdyż w katalogu odpadów mamy do czynienia z odpadami „bliźniaczymi”. Jakie badania należy wykonać dla tłucznia i ziemi, aby odpowiednio sklasyfikować odpady? Aby tłuczeń i ziemię można było ponownie wykorzystać (wbudować) w miejscu wytworzenia konieczne są badania dla ziemi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz dla tłucznia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zakładając, że z w/w badań otrzymam wyniki mieszczące się w normach, wiem że tłuczeń z demontażu i ziemię z nasypów mogę wykorzystać powtórnie w procesie budowlanym na terenie tej samej inwestycji. Jednak będziemy mieć do czynienia z nadwyżkami, które staną się odpadami i będą musiały być wywiezione z terenu budowy. Jak sklasyfikować te odpady? Czy biorąc pod uwagę brak szkodliwości dla środowiska wynikający ze spełnienia standardów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, mogę uznać że są to odpady inne niż niebezpieczne tj. 17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie oraz 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 – za pomocą tych badań spełnię procedurę klasyfikacji odpadów określoną w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach, czy muszę jeszcze wykonać badania w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne. Jeśli takie badania zostaną wykonane, to czy w przypadku wykazania, że odpady te nie mają właściwości niebezpiecznych muszę wystąpić do Marszałka o decyzję o zmianie klasyfikacji odpadów? [J.A.]

Odpowiedź: Dla odpadów, które mają kody „lustrzane”, nie trzeba dokonywać zgłoszenia zmiany klasyfikacji i uzyskiwać decyzji marszałka województwa zatwierdzającej zmianę klasyfikacji, wystarczy wybrać odpowiedni kod.

Natomiast gdy odpad nie ma właściwości niebezpiecznych, a „pasujący” kod jest tylko z gwiazdką (* – jako niebezpieczny), tj. gdy nie ma kodu „lustrzanego” dla kodu z gwiazdką (*), to należy „usunąć” gwiazdkę (*) przy tym kodzie, ale trzeba zgłosić tę zmianę klasyfikacji i uzyskać decyzję marszałka województwa zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (art. 7 i 8 UO2).

W przypadku podkładów kolejowych niemających właściwości niebezpiecznych moim zdaniem należy przyjąć kod 17 02 01, bo jest to kod lustrzany dla 17 02 04* i nie wymaga to decyzji marszałka województwa.

Pomocna będzie interpretacja MŚ.

Natomiast co do określenia właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne, zamiast załącznika nr 3 do UO2 należy stosować bezpośrednio obowiązujące rozporządzenia unijne:

 • od 1 czerwca 2015 r. – rozporządzenie 1357/2014/UE [6]
 • od 5 lipca 2018 r. – dodatkowo rozporządzenie 2017/997/UE [7].

Uwaga. Projekt zmian ustawy o odpadach przewiduje wprowadzenie treści rozporządzenia 1357/2014/UE do załącznika nr 3 do UO2, a także projektowana jest zmiana katalogu odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800)
[6] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.), stosuje się od 1.06.2015 r.
[7] Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1), stosuje się od 5.07.2018 r.

Tematy powiązane

Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO
Odpady bliźniacze/lustrzane
Zmiana klasyfikacji odpadu

Joanna Wilczyńska (06.08.2017)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:30, 17.08.2022:

  WIOŚ Poznań:
  Informacja dotycząca podkładów kolejowych
  W związku z prowadzonymi przez Inspektorów z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu w dniu 03.08.2022r. czynnościami związanymi z porzucaniem i zakopywaniem podkładów kolejowych przypominamy, że podkłady kolejowe stanowią odpad niebezpieczny w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z czym powinny być przekazywane na podstawie kart przekazania odpadów do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
  Odpady w postaci drewnianych podkładów kolejowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów stanowią odpad o kodzie 17 02 04* wykazujący właściwości niebezpieczne (m.in. ze względu na zawartość substancji niebezpiecznej o właściwościach rakotwórczych – kreozotu), a ich niewłaściwe magazynowanie może spowodować zanieczyszczenie środowiska.
  W przypadku nielegalnego nagromadzenia odpadów, zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania na własny koszt.
  Za zbieranie odpadów drewnianych podkładów kolejowych grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł.


Skomentuj...