Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń

Pytanie: Mam wątpliwość, czy aktualizacja zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie odpadów nakazana przez art. 14 ustawy “nowelizującej ustawę o odpadach” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) ma być dokonywana w “zwyczajnym” trybie art. 155 k.p.a. (oraz oczywiście art. 14 noweli), czy też należy uznać, że zachodzą przesłanki “istotnej zmiany zezwolenia” określone w art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach? Osobiście uważam, że “aktualizacja zezwoleń” obejmować ma jedynie “dopisanie brakujących kwestii” (patrz art. 14 ust. 7 “nowelizacji”) i tym samym nie jest to istotna zmiana wymagająca kontroli WIOŚ i PSP. Czy jednak pogląd ten jest poprawny?

Kolejny problem – do wniosku “aktualizacyjnego” dołączony ma być m.in. operat p.poż i postanowienie komendanta PSP. Czy to oznacza, że wymagana jest także kontrola przeprowadzona przez PSP? Z rozbioru logicznego tekstu art. 41a ust. 1a ustawy o odpadach wynika, że kontrola straży prowadzona jest jedynie w przypadku wydania zezwolenia/istotnej zmiany zezwolenia. Oznaczałoby to jednak, że istniejące instalacje (zakłady, które aktualizują swoje dotychczasowe zezwolenia) nie będą podlegać takiej kontroli, podczas gdy “zakłady nowe” – już tak. Czy to nie jest faworyzowanie jednych kosztem drugich?

Odrębnym problemem jest dla mnie wydanie postanowienia o formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń – na którym etapie procedury wydawania zezwolenia należałoby wydać takie postanowienie?

Sprawy te są nowe, ale liczę na to, że wywiąże się może jakaś dyskusja i uda się rzucić trochę światła na sprawę. [A.O.]

Odpowiedź: Znowelizowane przepisy UO2 nie są jasne, a niektóre nawet bublowate. Poruszony w pytaniu problem może wyjaśni nieco art. 14 ust. 8 ustawy nowelizującej [2]:

8. Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, na podstawie art. 41a ust. 4a lub art. 46 ust. 1–1f ustawy o odpadach, właściwy organ cofa decyzję, o której mowa w ust. 1.

Wynika z niego, że kontrola Państwowej Straży Pożarnej (PSP) jest wymagana (dla odpadów palnych) przy zmianie zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów wymaganej z mocy art. 14 ustawy nowelizującej [2]. To w mojej ocenie jest słuszne, bo przecież do wniosku musi być wg art. 14 ust. 2 ustawy nowelizującej [2] dołączony operat ppoż. + postanowienie PSP.

Z przepisów natomiast nie wynika, aby przy tej zmianie zezwolenia wymagana była kontrola WIOŚ, bo moim zdaniem nie ma tu zastosowania art. 41a ust. 6 UO2 dotyczący istotnej zmiany zezwolenia, bo zmiany te wymienione w art. 14 ust. 7 ustawy nowelizującej [2] dotyczą dookreślenia w decyzji parametrów magazynowych, a nie ich zmiany.

Natomiast przepisy UO2 dotyczące postanowienia o formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń nie precyzują, kiedy ma ono być wydane. Jedynie art. 48a ust. 10 ustawy o odpadach daje podmiotowi 2 tygodnie na ustanowienie zabezpieczenia, a organ zobowiązuje do cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy nowelizującej [2], gdy podmiot nie dotrzyma tego terminu albo wysokości zabezpieczenia.
W związku z tym, że obecnie nie ma jeszcze rozporządzenia ze stawkami zabezpieczenia, a jedynie jest jego projekt [3], to moim zdaniem nie można wydać postanowienia, ale decyzję zmieniającą zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów można już wydawać. Po wejściu w życie rozporządzenia należy wydać postanowienie o formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, a po 2 tygodniach – pozostawić albo cofnąć zezwolenie (o czym w postanowieniu można by poinformować podmiot).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)
[3] Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
[4] Projekt z rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
[5] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Tematy powiązane

Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Joanna Wilczyńska (01-12-2018)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:16, Grudzień 9th, 2018:

  Projekt (z 3.12.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
  Projekt (z 28.11.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:21, Styczeń 24th, 2019:

  Projekt (z 15.01.2019 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:28, Luty 13th, 2019:

  Od 12.02.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256)


Skomentuj...