Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń

Pytanie: Mam wątpliwość, czy aktualizacja zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie odpadów nakazana przez art. 14 ustawy „nowelizującej ustawę o odpadach” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) ma być dokonywana w „zwyczajnym” trybie art. 155 k.p.a. (oraz oczywiście art. 14 noweli), czy też należy uznać, że zachodzą przesłanki „istotnej zmiany zezwolenia” określone w art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach? Osobiście uważam, że „aktualizacja zezwoleń” obejmować ma jedynie „dopisanie brakujących kwestii” (patrz art. 14 ust. 7 „nowelizacji”) i tym samym nie jest to istotna zmiana wymagająca kontroli WIOŚ i PSP. Czy jednak pogląd ten jest poprawny?

Kolejny problem – do wniosku „aktualizacyjnego” dołączony ma być m.in. operat p.poż i postanowienie komendanta PSP. Czy to oznacza, że wymagana jest także kontrola przeprowadzona przez PSP? Z rozbioru logicznego tekstu art. 41a ust. 1a ustawy o odpadach wynika, że kontrola straży prowadzona jest jedynie w przypadku wydania zezwolenia/istotnej zmiany zezwolenia. Oznaczałoby to jednak, że istniejące instalacje (zakłady, które aktualizują swoje dotychczasowe zezwolenia) nie będą podlegać takiej kontroli, podczas gdy „zakłady nowe” – już tak. Czy to nie jest faworyzowanie jednych kosztem drugich?

Odrębnym problemem jest dla mnie wydanie postanowienia o formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń – na którym etapie procedury wydawania zezwolenia należałoby wydać takie postanowienie?

Sprawy te są nowe, ale liczę na to, że wywiąże się może jakaś dyskusja i uda się rzucić trochę światła na sprawę. [A.O.]

Odpowiedź: Znowelizowane przepisy UO2 nie są jasne, a niektóre nawet bublowate. Poruszony w pytaniu problem może wyjaśni nieco art. 14 ust. 8 ustawy nowelizującej [2]:

8. Jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, na podstawie art. 41a ust. 4a lub art. 46 ust. 1–1f ustawy o odpadach, właściwy organ cofa decyzję, o której mowa w ust. 1.

Wynika z niego, że kontrola Państwowej Straży Pożarnej (PSP) jest wymagana (dla odpadów palnych) przy zmianie zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów wymaganej z mocy art. 14 ustawy nowelizującej [2]. To w mojej ocenie jest słuszne, bo przecież do wniosku musi być wg art. 14 ust. 2 ustawy nowelizującej [2] dołączony operat ppoż. + postanowienie PSP.

Z przepisów natomiast nie wynika, aby przy tej zmianie zezwolenia wymagana była kontrola WIOŚ, bo moim zdaniem nie ma tu zastosowania art. 41a ust. 6 UO2 dotyczący istotnej zmiany zezwolenia, bo zmiany te wymienione w art. 14 ust. 7 ustawy nowelizującej [2] dotyczą dookreślenia w decyzji parametrów magazynowych, a nie ich zmiany.

Natomiast przepisy UO2 dotyczące postanowienia o formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń nie precyzują, kiedy ma ono być wydane. Jedynie art. 48a ust. 10 ustawy o odpadach daje podmiotowi 2 tygodnie na ustanowienie zabezpieczenia, a organ zobowiązuje do cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy nowelizującej [2], gdy podmiot nie dotrzyma tego terminu albo wysokości zabezpieczenia.
W związku z tym, że obecnie nie ma jeszcze rozporządzenia ze stawkami zabezpieczenia, a jedynie jest jego projekt [3], to moim zdaniem nie można wydać postanowienia, ale decyzję zmieniającą zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów można już wydawać. Po wejściu w życie rozporządzenia należy wydać postanowienie o formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, a po 2 tygodniach – pozostawić albo cofnąć zezwolenie (o czym w postanowieniu można by poinformować podmiot).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)
[3] Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
[4] Projekt z rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
[5] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Tematy powiązane

Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Joanna Wilczyńska (01.12.2018)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 14 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 14

“Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:16, 09.12.2018:

  Projekt (z 3.12.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
  Projekt (z 28.11.2018 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:21, 24.01.2019:

  Projekt (z 15.01.2019 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:28, 13.02.2019:

  Od 12.02.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256)

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:01, 15.05.2019:

  Projekt m.in. zmienia art. 9 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 5. 5 Marek napisał(a) 09:37, 13.06.2019:

  Witam, rozumiem, że zmiana posiadanej decyzji (mamy pozwolenie na wytwarzanie z zezwoleniem na przetwarzanie) w sposób wymieniony w art. 14 ust. 7 ustawy nowelizującej dotyczy dookreślenia w decyzji parametrów magazynowych, a nie ich zmiany, więc kontrola WIOŚ nie będzie miała miejsca, bo nie ma tu zastosowania art. 41a ust. 6 UO2 dotyczący istotnej zmiany zezwolenia.
  A co w przypadku, gdy we wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia, działając na podstawie art. 155 k.p.a. „przy okazji” będę chciał zmienić inne kwestie? Np. właściwie doprecyzować miejsca magazynowania odpadów? W pozwoleniu które posiadam w punkcie dotyczącym magazynowania odpadów (tych wytwarzanych, związanych z normalną działalnością zakładu, a nie z przetwarzaniem) mam takie miejsca jak pomieszczenie magazynowe oraz wiata magazynowa. Jakiś czas temu pomieszczenie magazynowe zostało rozbudowane i „wchłonęło” wiatę i teraz miejscem magazynowania odpadów wytwarzanych (niezwiązanych z przetwarzaniem) jest tylko i wyłącznie pomieszczenie magazynowe, bo wiaty magazynowej już nie ma… Tak samo chciałbym doprecyzować miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania – do wpisanego kontenera dopisać silos, który w tabeli nie został ujęty, ale w dalszym opisie procesu technologicznego jest już wskazane, że odpad do przetwarzania trafia z kontenera do silosu…
  O ile dopisanie nowych kodów w pozwoleniu, bądź zwiększenie ilości wytwarzanych i przetwarzanych odpadów mogą być uznawane za istotną zmianę to czy takie tak naprawdę „kosmetyczne” zmiany również będą uznawane za istotną zmianę?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:48, 13.06.2019:

  Marek (5), przy ustalaniu, czy zmiana jest istotna należy kierować się definicją z art. 3 pkt 7 POŚ:
  istotna zmiana instalacji – rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko;
  Jeżeli więc zmiana miejsc magazynowania odpadów nie zwiększy oddziaływania odpadów na środowisko i to znacząco, to moim zdaniem zmiana taka nie jest istotna w rozumieniu POŚ.

 7. 7 Marek napisał(a) 10:03, 13.06.2019:

  Tak, wiem, ale w art. 3 pkt 7 POŚ jest mowa o istotnej zmianie instalacji natomiast w art. 41a ust. 6 UO2 o istotnej zmianie zezwolenia…
  Wg mnie nie każda istotna zmiana w zezwoleniu musi się wiązać ze zmianą w instalacji, np. usuniecie kodu odpadu z zezwolenia – zmiana dość istotna, a w instalacji – niekoniecznie, bo nie będzie powodować zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko itd…

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:02, 13.06.2019:

  Marek (7), masz rację

 9. 9 Marek napisał(a) 12:17, 13.06.2019:

  Dziękuję.
  Czy w związku z tym zmiana decyzji ponad to, co wynika z art. 14 ustawy nowelizującej poprzez takie doprecyzowanie/zmianę zapisów dotyczących miejsc magazynowania odpadów, które ani nie zwiększą oddziaływania odpadów na środowisko, ani tym bardziej znacząco – będzie istotną zmianą zezwolenia?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:23, 16.06.2019:

  Marek (9), faktycznie w art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach jest mowa o istotnej zmianie zezwolenia, a nie o istotnej zmianie instalacji w rozumieniu POŚ.
  Trzeba mieć jednak na uwadze, że chodzi o zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, które nie zawsze są prowadzone w instalacji. Dlatego może przepis ten tak brzmi.
  Wykładnia celowościowa tego przepisu wskazuje, że chodzi o taką zmianę, która powinna być skontrolowana przez WIOŚ (w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska) lub przez komendanta powiatowego PSP (w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, oraz w postanowieniu uzgadniającym te warunki).
  Z tego wynika, że pod tym kątem trzeba ocenić, czy zmiana jest istotna.
  Przy czym organ wydający zmianę decyzji może mieć inne zdanie, niż wnioskujący.
  W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, które uwzględniają zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wnioskujący o zmianę decyzji powinien już określić, czy zmiana jest istotna, bo wówczas ma zastosowanie art. 143 w związku z art. 184 ust. 3 POŚ, a także 50% opłaty rejestracyjnej dla zmiany pozwolenia zintegrowanego (art. 210 ust. 3a POŚ).

 11. 11 Marek napisał(a) 11:53, 08.07.2019:

  Witam ponownie – a czy można wyjść w argumentacji od tego, że zmieniana kwestia (wiata magazynowa zastąpiona pomieszczeniem magazynowym) dotyczy tylko i wyłącznie odpadów wytwarzanych, związanych z normalną działalnością zakładu, a nie z przetwarzaniem (czyli de facto dotyczy pozwolenia a nie zezwolenia, więc nie może być mowy o istotnej zmianie zezwolenia)? Dokładniej planowana zmiana pozwolenia dotyczy zapisów z punktu I pozwolenia, w którym są wskazane odpady przewidziane do wytworzenia i miejsca ich magazynowania. W pozwoleniu mam wyraźnie zaznaczony kolejny punkt (punkt II), w którym określa się wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Więc na logikę „istotna zmiana zezwolenia” może dotyczyć tylko zmian pozwolenia w jego części „zezwoleniowej” ? :)

 12. 12 Karolina napisał(a) 22:41, 25.07.2019:

  Gdzie można znaleźć Wniosek o zmianę posiadanej decyzji?

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:04, 01.09.2019:

  1.09.2019 r. wchodzi w życie zmiana wprowadzona przez ustawę, która przesuwa o 6 miesięcy obowiązek złożenia wniosku (pod rygorem wygaśnięcia decyzji) o zmianę decyzji zezwalającej na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Termin ten jest przesunięty z 5.09.2019 r. na 5.03.2020 r.

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 01:21, 25.02.2020:

  Do 5 marca 2020 r. trzeba złożyć wniosek o zmianę decyzji, ale może być z brakami formalnymi – patrz objaśnienie prawne Ministra Klimatu


Skomentuj...