Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pytanie: UO1 wprowadzała obowiązek uzyskania przez wytwórców odpadów prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Organem właściwym do wydania tej decyzji był RDOŚ dla terenów zamkniętych i Marszałek Województwa dla terenów pozostałych.
UO2 znosi pojęcie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, więc do uzyskania jakiej decyzji są zobligowani przedsiębiorcy prowadzący ww. działalność? Jeżeli przekraczają progi podane w UO2 1 Mg/rok dla odpadów niebezpiecznych i 5 000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne muszą uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Kto będzie organem właściwym do wydania takiego pozwolenia? RDOŚ jeśli działalność ta prowadzona jest na terenach zamkniętych i Starosta dla pozostałych terenów?  [J.K.]

Odpowiedź: Nowa ustawa z dnia 14 grudnia o odpadach (UO2) od dnia wejścia jej w życie tj. od 23.01.2013 r. zmienia dotychczasowe wymagania formalno-prawne dla wytwarzanych odpadów. Nie jest już wymagana:

– decyzja zatwierdzająca PGO (program gospodarki odpadami) – dla odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw;

– decyzja zatwierdzająca PGON (program gospodarki odpadami niebezpiecznymi) – dla odpadów wytwarzanych poza ww. usługami;

– informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami – dla odpadów wytwarzanych poza ww. usługami.

Zgodnie z art. 231 UO2 z dniem 23.01.2013 r. tracą ważność złożone dotychczas ww. informacje i wygasają decyzje zatwierdzające PGO i PGON.

Na wytwarzanie odpadów od 23.01.2013 r. wymagane jest pozwolenie i to jedynie dla odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji w przypadku przekroczenia ustawowych limitów określonych w art. 180a dodanym do POŚ przez UO2:

Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Uwaga. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów muszą obecnie być określone w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów i to niezależnie od ich ilości i niezależnie od tego, czy przetwarzanie odpadów jest w instalacji, czy w urządzeniu, czy poza instalacją i urządzeniem! (art. 43 ust. 2 pkt 2 UO2) i niezależnie od uwzględnienia tych wytwarzanych odpadów w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów w przypadku instalacji do przetwarzania odpadów.

Uwaga. Jedynie dla instalacji IPPC w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami niezależnie od powyższych limitów. Tak przynajmniej było dotychczas. Teraz jednak mam wątpliwość, bo pozostał niezmieniony ust. 4 w art. 202 POŚ odnoszący się nadal do ustawy o odpadach, w której już nie ma zasad dotyczących obowiązku uzyskania pozwolenia, bo te są teraz w art. 180a POŚ:

Art. 202. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

4. W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby, zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Uwaga. Wg art. 231 i 232 UO2 zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, dotychczasowe pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowane obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami.

W innych przypadkach (m.in. w przypadku odpadów wytwarzanych w wyniku usług budowlano-remontowych, albo odpadów z eksploatacji budynku, gdyż budynek nie jest instalacją), niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów, wg UO2 nie trzeba mieć już żadnej decyzji na wytwarzanie odpadów, ani nie trzeba składać informacji o wytarzanych odpadach.

A więc świadczący usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw od 23.01.2013 r. nie musi już mieć żadnej decyzji na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku świadczenia takiej usługi, gdyż wykonujący taką usługę nie jest prowadzącym instalację.

Moim zdaniem jedynie w przypadku, gdy umowa o świadczenie takiej usługi stanowić będzie, że wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia danej usługi jest zlecający tę usługę będący prowadzącym (eksploatującym) instalację objętą tą usługą, to taki zlecający usługę powinien uwzględnić te odpady w swoim pozwoleniu dla tej instalacji.

Uwaga. W obecnym przepisie (art. 180a POŚ) nie ma już podobnego zapisu, jaki był w art. 17 ust. 3 UO, że w pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu. Tak więc każdą instalację należy analizować osobno, czy dla niej przekroczone są limity (1 t i 5 tys. t), aby określić, czy wymaga pozwolenia. Będzie to powodować wiele nieporozumień (prowadzący instalację – organ OŚ – WIOŚ), gdyż zwykle gospodarka odpadami jest prowadzona całościowo w zakładzie, a nie odrębnie na każdą instalację. Nie ma też obowiązku prawnego prowadzenia ewidencji odpadowej (KEO, KPO) odrębnie dla każdej instalacji w zakładzie, co utrudni weryfikację, czy nie są przekraczane limity określone w pozwoleniu dla danej instalacji. Dodatkowo sprawę komplikuje definicja “instalacji” z art. 3 POŚ. Z praktyki wiadomo, że nie zawsze jest proste określenie, co jest daną instalacją, co wchodzi w jej skład, a co nie.
A miała być redukcja obciążeń w gospodarce …

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest starosta, marszałek województwa albo RDOŚ – reguluje to art. 378 POŚ.

Uwaga. Wg art. 45 ust. 4-8 UO2 w pozwoleniu można uwzględnić zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, z tym że:

6. Właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązuje do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Odpady bliźniacze
Zmiana klasyfikacji odpadu
Wytwarzane odpady w dwóch decyzjach?
Wytwarzanie i odzysk odpadów
Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Prowadzący instalację
Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (16.02.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 23 komentarze »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarze 23

“Pozwolenie na wytwarzanie odpadów”
 1. Avatar
  1 wlo napisał(a) 16:48, 18.02.2013:

  No jest redukcja… Do czasu kontroli, która życzy sobie własny protokół i zarządzenie z poprzedniej kontroli oraz kopie wszystkich decyzji i sprawozdań – po raz kolejny i pomimo, ze dostają co pół roku ;-)

 2. Avatar
  2 Ola napisał(a) 11:59, 25.02.2013:

  a jak to jest z ewidencją odpadów, sprawozdaniami zbiorczymi itd., w dalszym ciągu się je składa czy nie? (przepraszam, że pytam jeżeli została ta kwestia już wcześniej wyjaśniona)

 3. Joanna Wilczyńska
  3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:52, 25.02.2013:

  Ewidencja odpadów do końca 2014 r. i zbiorcze zestawienia za 2012-2014 są nadal po staremu – patrz art. 236 i 237 UO2

 4. Avatar
  4 Ola napisał(a) 10:34, 26.02.2013:

  pobieżnie przejrzałam ustawę i owszem widziałam, że obowiązuje ewidencja i sprawozdawczość po staremu, ale czy obowiązuje ona tak jak dawniej dla przedsiębiorstw budowlanych i remontowych wytwarzających odpady podczas procesu budowlanego, bo wg art. 75 wynikałoby że nie nie?

 5. Joanna Wilczyńska
  5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:28, 26.02.2013:

  Z art. 75 ust. 1 pkt 1 UO2 wynika, że każdy wytwórca odpadów (a więc też w przypadku wytworzonych odpadów w wyniku świadczenia usług budowlano-remontowych), który jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadowej, zobowiązany jest do rocznych sprawozdań (dotychczas nazywane zbiorczymi zestawieniami).
  Natomiast art. 66 ust. 4 UO2 określa, kto nie musi prowadzić ewidencji i nie są tam wymienione firmy budowlano-remontowe.
  Inna sprawa, jak będą wprowadzać takie firmy sprawozdania za 2015 r. już do BDO, gdy nie będą wpisane do rejestru (bo na wytwarzanie odpadów nie wymagają decyzji, więc z urzędu nie będą wpisane w rejestrze), chyba że będą posiadać np. zezwolenie na odzysk odpadów – to będą w rejestrze i będą mogły złożyć sprawozdanie do BDO.

 6. Avatar
  6 PKN_Olsztyn napisał(a) 13:26, 27.02.2013:

  W poprzedniej ustawie o odpadach (UO1) przy informacji o wymaganym pozwoleniu na wytwarzanie odpadów była mowa o 1 Mg odpadów niebezpiecznych i 5 tys. innych niż powstających w wyniku eksploatacji instalacji. W art. 180a UO2 nie ma mowy o instalacji. Czy to oby nie oznacza, że pozwolenie jest przewidziane nawet dla tych, którzy nie prowadzą instalacji a wytwarzają odpady w ilościach przekraczających 1Mg niebez. lub 5 tys. innych niż niebezp.?

 7. Joanna Wilczyńska
  7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:47, 27.02.2013:

  Art. 180a POŚ (a nie UO2) należy czytać łącznie z art. 180 POŚ:
  Eksploatacja instalacji powodująca:
  1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  3) wytwarzanie odpadów,
  jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane
  .”

 8. Avatar
  8 Michał napisał(a) 14:52, 11.03.2013:

  Jeżeli wytwarzamy w firmie około 200 kg odpadów niebezpiecznych i około 50 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie i nie posiadamy żadnej instalacji to musimy według nowej ustawy (UO2) jakieś nowe pozwolenia lub decyzje?? Czy musimy się gdzieś zgłaszać??

 9. Joanna Wilczyńska
  9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:25, 11.03.2013:

  Odpowiedź dla Michała (8):
  Na wytwarzanie tych odpadów nie jest wymagana wg nowych przepisów żadna decyzja ani zgłoszenie (informacja).
  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla danej instalacji wymagane jest w przypadku przekroczenia limitów określonych w art. 180a POŚ przez odpady wytwarzane wyłącznie w związku z eksploatacją danej instalacji, co potwierdza stanowisko MŚ z 4.03.2013 r.

 10. Avatar
  10 Katarzyna napisał(a) 13:26, 19.03.2013:

  witam mam pytanie jezeli moja firma wytwarza powyzej 1 tony odpadów niebezpiecznych w związku z eksploatacja instalacji ale oprócz tego jeszcze jakies ilości odpadów niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne ale które pochodzą spoza istalacji np z drukarek itp to czy tez musze je miec w decyzji na wytwarzanie ?

 11. Joanna Wilczyńska
  11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:17, 19.03.2013:

  W pozwoleniu na wytwarzanie odpadów mają być tylko odpady wywarzane w związku z eksploatacją danej instalacji.

 12. Avatar
  12 Anna napisał(a) 13:39, 03.04.2013:

  Czy w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów należy określać odpady komunalne. Zapisu art. 17 ust. 5 starej ustawy o odpadach nie przeniesiono do Prawa ochrony środowiska. Dziękuje za dzielenie odpowiedzi.

 13. Joanna Wilczyńska
  13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:21, 03.04.2013:

  Niestety. Obecnie nie ma wyłączeń z pozwolenia takich, jakie były w art. 17 ust. 5 UO. Tak więc w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów powinny być również powstające w związku z eksploatacją danej instalacji odpady komunalne (odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych) jak również odpady powstałe w wyniku poważnej awarii tej instalacji (z tym będzie problem, bo to wróżenie z fusów)

 14. Avatar
  14 Magda napisał(a) 11:01, 19.06.2013:

  Pisze Pani w artykule cyt. “budynek nie jest instalacją”, ale zgodnie z art.3 pkt 6 Prawa ochrony środowiska do definicji instalacji włączone są “budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami”, czyli wg mnie odpady z eksploatacji budynku wchodzą do decyzji na wytwarzanie odpadów, jeśli oczywiście spełniają odpowiednie limity.

 15. Avatar
  15 Magda napisał(a) 12:17, 19.06.2013:

  Tak, ma Pani rację, bo zgodnie z definicją budowli z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego
  “budowla- należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem…”.
  Innymi słowy wg definicji prawa budynek to nie to samo co budowla.

 16. Avatar
  16 olga napisał(a) 16:35, 26.06.2013:

  Witam, czy firma zewnętrzna sprzątająca w szpitalu, zajmująca się poza sprzątaniem zbieraniem, transportem, ważeniem odpadów powinna posiadać jakieś zezwolenie? Bardzo proszę o odpowiedź.

 17. Joanna Wilczyńska
  17 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:41, 18.07.2013:

  Interpretacja MŚ z 10.07.2013 r.:
  Definicja instalacji w kontekście konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 18. Avatar
  18 Robert napisał(a) 12:46, 23.07.2013:

  Wg. interpretacji MŚ warsztat samochodowy to w większości przypadków nie jest instalacja. A przykładowo podaje się stację dementażu pojazdów jako instalację. Przecież często gęsto stacje demontażu nawet nie maja podnośników kolumnowych tylko np. kanał (kanał naprawczy wg. MŚ to nie instalacja), a prace są wykonywane w budynku bez użycia stacjonarnych urządzeń techniczych.

 19. Avatar
  19 Robert napisał(a) 12:48, 23.07.2013:

  Czy zatem podnośnik kolumnowy służący do podniesienia pojazdu, a następnie spuszczenia np. oleju to instalacja? Proszę o odpowiedź.

 20. Joanna Wilczyńska
  20 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:18, 25.07.2013:

  Pozwolenia zintegrowane” – odpowiedzi MŚ z 24.07.2013 r. na pytania urzędów marszałkowskich i RDOŚ dotyczące interpretacji UO2 – dotyczą m.in. zmiany starych pozwoleń, decyzji łącznych, odpadów lustrzanych (bliźniaczych)

 21. Avatar
  21 Nowa napisał(a) 17:26, 20.06.2015:

  Witam,

  Może dziwne to sie wyda ale proszę mnie niekierunkowanie (jaki schemat działania mam przyjąć) . Tyle czytam o tych odpadach, pozwoleniach, wnioskach ustawach i dalej nie wiem. Proszę o konkrety w prosty sposób. gdzieś już od 9miesiecy jestem właścicielką malej firmy. i teraz co ja mam zrobić zęby być fair z odpadami? jak załatwić pozwolenie na wytwarzanie odpadów. a może TYLKO pozwolenie zintegrowane mi wystarczy na wszystko? gdzie mam się udać do jakiego urzędu? nie przekraczam norm wymienionych w art. 180a . gdzie mam się udać jakie papiery przygotować.co za czym zrobić? POMOCY dziękuje z góry

 22. Joanna Wilczyńska
  22 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:22, 21.06.2015:

  Jeżeli ilość wytwarzanych odpadów w związku z eksploatacją danej instalacji nie przekracza ilości z art. 180a POŚ, to na ich wytwarzanie nie jest wymagana żadna decyzja, pod warunkiem że:
  – instalacja ta nie wymaga pozwolenia zintegrowanego (nie jest wymieniona w Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),
  – odpady te nie są wytwarzane w związku z przetwarzaniem odpadów, bo wówczas muszą być wymienione w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów

 23. Avatar
  23 Piotr napisał(a) 16:00, 10.01.2018:

  Jak to się ma do myjni recznej. Wydaje mi sie ze jednej tony odpadow w zyciu nie przekroczymy. Czy w zwiazku z tym niepotrzebne jest to pozwolenie ??


Skomentuj...