Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pytanie: UO1 wprowadzała obowiązek uzyskania przez wytwórców odpadów prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Organem właściwym do wydania tej decyzji był RDOŚ dla terenów zamkniętych i Marszałek Województwa dla terenów pozostałych.
UO2 znosi pojęcie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, więc do uzyskania jakiej decyzji są zobligowani przedsiębiorcy prowadzący ww. działalność? Jeżeli przekraczają progi podane w UO2 1 Mg/rok dla odpadów niebezpiecznych i 5 000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne muszą uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Kto będzie organem właściwym do wydania takiego pozwolenia? RDOŚ jeśli działalność ta prowadzona jest na terenach zamkniętych i Starosta dla pozostałych terenów?  [J.K.]

Odpowiedź: Nowa ustawa z dnia 14 grudnia o odpadach (UO2) od dnia wejścia jej w życie tj. od 23.01.2013 r. zmienia dotychczasowe wymagania formalno-prawne dla wytwarzanych odpadów. Nie jest już wymagana:

– decyzja zatwierdzająca PGO (program gospodarki odpadami) – dla odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw;

– decyzja zatwierdzająca PGON (program gospodarki odpadami niebezpiecznymi) – dla odpadów wytwarzanych poza ww. usługami;

– informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami – dla odpadów wytwarzanych poza ww. usługami.

Zgodnie z art. 231 UO2 z dniem 23.01.2013 r. tracą ważność złożone dotychczas ww. informacje i wygasają decyzje zatwierdzające PGO i PGON.

Na wytwarzanie odpadów od 23.01.2013 r. wymagane jest pozwolenie i to jedynie dla odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji w przypadku przekroczenia ustawowych limitów określonych w art. 180a dodanym do POŚ przez UO2:

Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Uwaga. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów muszą obecnie być określone w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów i to niezależnie od ich ilości i niezależnie od tego, czy przetwarzanie odpadów jest w instalacji, czy w urządzeniu, czy poza instalacją i urządzeniem! (art. 43 ust. 2 pkt 2 UO2) i niezależnie od uwzględnienia tych wytwarzanych odpadów w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów w przypadku instalacji do przetwarzania odpadów.

Uwaga. Jedynie dla instalacji IPPC w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami niezależnie od powyższych limitów. Tak przynajmniej było dotychczas. Teraz jednak mam wątpliwość, bo pozostał niezmieniony ust. 4 w art. 202 POŚ odnoszący się nadal do ustawy o odpadach, w której już nie ma zasad dotyczących obowiązku uzyskania pozwolenia, bo te są teraz w art. 180a POŚ:

Art. 202. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

4. W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby, zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Uwaga. Wg art. 231 i 232 UO2 zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, dotychczasowe pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowane obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami.

W innych przypadkach (m.in. w przypadku odpadów wytwarzanych w wyniku usług budowlano-remontowych, albo odpadów z eksploatacji budynku, gdyż budynek nie jest instalacją), niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów, wg UO2 nie trzeba mieć już żadnej decyzji na wytwarzanie odpadów, ani nie trzeba składać informacji o wytarzanych odpadach.

A więc świadczący usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw od 23.01.2013 r. nie musi już mieć żadnej decyzji na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku świadczenia takiej usługi, gdyż wykonujący taką usługę nie jest prowadzącym instalację.

Moim zdaniem jedynie w przypadku, gdy umowa o świadczenie takiej usługi stanowić będzie, że wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia danej usługi jest zlecający tę usługę będący prowadzącym (eksploatującym) instalację objętą tą usługą, to taki zlecający usługę powinien uwzględnić te odpady w swoim pozwoleniu dla tej instalacji.

Uwaga. W obecnym przepisie (art. 180a POŚ) nie ma już podobnego zapisu, jaki był w art. 17 ust. 3 UO, że w pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu. Tak więc każdą instalację należy analizować osobno, czy dla niej przekroczone są limity (1 t i 5 tys. t), aby określić, czy wymaga pozwolenia. Będzie to powodować wiele nieporozumień (prowadzący instalację – organ OŚ – WIOŚ), gdyż zwykle gospodarka odpadami jest prowadzona całościowo w zakładzie, a nie odrębnie na każdą instalację. Nie ma też obowiązku prawnego prowadzenia ewidencji odpadowej (KEO, KPO) odrębnie dla każdej instalacji w zakładzie, co utrudni weryfikację, czy nie są przekraczane limity określone w pozwoleniu dla danej instalacji. Dodatkowo sprawę komplikuje definicja „instalacji” z art. 3 POŚ. Z praktyki wiadomo, że nie zawsze jest proste określenie, co jest daną instalacją, co wchodzi w jej skład, a co nie.
A miała być redukcja obciążeń w gospodarce …

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest starosta, marszałek województwa albo RDOŚ – reguluje to art. 378 POŚ.

Uwaga. Wg art. 45 ust. 4-8 UO2 w pozwoleniu można uwzględnić zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, z tym że:

6. Właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązuje do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Odpady bliźniacze
Zmiana klasyfikacji odpadu
Wytwarzane odpady w dwóch decyzjach?
Wytwarzanie i odzysk odpadów
Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Prowadzący instalację
Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (16.02.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 26 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 26

“Pozwolenie na wytwarzanie odpadów”
 1. 1 wlo napisał(a) 16:48, 18.02.2013:

  No jest redukcja… Do czasu kontroli, która życzy sobie własny protokół i zarządzenie z poprzedniej kontroli oraz kopie wszystkich decyzji i sprawozdań – po raz kolejny i pomimo, ze dostają co pół roku ;-)

 2. 2 Ola napisał(a) 11:59, 25.02.2013:

  a jak to jest z ewidencją odpadów, sprawozdaniami zbiorczymi itd., w dalszym ciągu się je składa czy nie? (przepraszam, że pytam jeżeli została ta kwestia już wcześniej wyjaśniona)

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:52, 25.02.2013:

  Ewidencja odpadów do końca 2014 r. i zbiorcze zestawienia za 2012-2014 są nadal po staremu – patrz art. 236 i 237 UO2

 4. 4 Ola napisał(a) 10:34, 26.02.2013:

  pobieżnie przejrzałam ustawę i owszem widziałam, że obowiązuje ewidencja i sprawozdawczość po staremu, ale czy obowiązuje ona tak jak dawniej dla przedsiębiorstw budowlanych i remontowych wytwarzających odpady podczas procesu budowlanego, bo wg art. 75 wynikałoby że nie nie?

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:28, 26.02.2013:

  Z art. 75 ust. 1 pkt 1 UO2 wynika, że każdy wytwórca odpadów (a więc też w przypadku wytworzonych odpadów w wyniku świadczenia usług budowlano-remontowych), który jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadowej, zobowiązany jest do rocznych sprawozdań (dotychczas nazywane zbiorczymi zestawieniami).
  Natomiast art. 66 ust. 4 UO2 określa, kto nie musi prowadzić ewidencji i nie są tam wymienione firmy budowlano-remontowe.
  Inna sprawa, jak będą wprowadzać takie firmy sprawozdania za 2015 r. już do BDO, gdy nie będą wpisane do rejestru (bo na wytwarzanie odpadów nie wymagają decyzji, więc z urzędu nie będą wpisane w rejestrze), chyba że będą posiadać np. zezwolenie na odzysk odpadów – to będą w rejestrze i będą mogły złożyć sprawozdanie do BDO.

 6. 6 PKN_Olsztyn napisał(a) 13:26, 27.02.2013:

  W poprzedniej ustawie o odpadach (UO1) przy informacji o wymaganym pozwoleniu na wytwarzanie odpadów była mowa o 1 Mg odpadów niebezpiecznych i 5 tys. innych niż powstających w wyniku eksploatacji instalacji. W art. 180a UO2 nie ma mowy o instalacji. Czy to oby nie oznacza, że pozwolenie jest przewidziane nawet dla tych, którzy nie prowadzą instalacji a wytwarzają odpady w ilościach przekraczających 1Mg niebez. lub 5 tys. innych niż niebezp.?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:47, 27.02.2013:

  Art. 180a POŚ (a nie UO2) należy czytać łącznie z art. 180 POŚ:
  Eksploatacja instalacji powodująca:
  1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  3) wytwarzanie odpadów,
  jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane
  .”

 8. 8 Michał napisał(a) 14:52, 11.03.2013:

  Jeżeli wytwarzamy w firmie około 200 kg odpadów niebezpiecznych i około 50 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie i nie posiadamy żadnej instalacji to musimy według nowej ustawy (UO2) jakieś nowe pozwolenia lub decyzje?? Czy musimy się gdzieś zgłaszać??

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:25, 11.03.2013:

  Odpowiedź dla Michała (8):
  Na wytwarzanie tych odpadów nie jest wymagana wg nowych przepisów żadna decyzja ani zgłoszenie (informacja).
  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla danej instalacji wymagane jest w przypadku przekroczenia limitów określonych w art. 180a POŚ przez odpady wytwarzane wyłącznie w związku z eksploatacją danej instalacji, co potwierdza stanowisko MŚ z 4.03.2013 r.

 10. 10 Katarzyna napisał(a) 13:26, 19.03.2013:

  witam mam pytanie jezeli moja firma wytwarza powyzej 1 tony odpadów niebezpiecznych w związku z eksploatacja instalacji ale oprócz tego jeszcze jakies ilości odpadów niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne ale które pochodzą spoza istalacji np z drukarek itp to czy tez musze je miec w decyzji na wytwarzanie ?

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:17, 19.03.2013:

  W pozwoleniu na wytwarzanie odpadów mają być tylko odpady wywarzane w związku z eksploatacją danej instalacji.

 12. 12 Anna napisał(a) 13:39, 03.04.2013:

  Czy w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów należy określać odpady komunalne. Zapisu art. 17 ust. 5 starej ustawy o odpadach nie przeniesiono do Prawa ochrony środowiska. Dziękuje za dzielenie odpowiedzi.

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:21, 03.04.2013:

  Niestety. Obecnie nie ma wyłączeń z pozwolenia takich, jakie były w art. 17 ust. 5 UO. Tak więc w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów powinny być również powstające w związku z eksploatacją danej instalacji odpady komunalne (odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych) jak również odpady powstałe w wyniku poważnej awarii tej instalacji (z tym będzie problem, bo to wróżenie z fusów)

 14. 14 Magda napisał(a) 11:01, 19.06.2013:

  Pisze Pani w artykule cyt. „budynek nie jest instalacją”, ale zgodnie z art.3 pkt 6 Prawa ochrony środowiska do definicji instalacji włączone są „budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami”, czyli wg mnie odpady z eksploatacji budynku wchodzą do decyzji na wytwarzanie odpadów, jeśli oczywiście spełniają odpowiednie limity.

 15. 15 Magda napisał(a) 12:17, 19.06.2013:

  Tak, ma Pani rację, bo zgodnie z definicją budowli z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego
  „budowla- należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem…”.
  Innymi słowy wg definicji prawa budynek to nie to samo co budowla.

 16. 16 olga napisał(a) 16:35, 26.06.2013:

  Witam, czy firma zewnętrzna sprzątająca w szpitalu, zajmująca się poza sprzątaniem zbieraniem, transportem, ważeniem odpadów powinna posiadać jakieś zezwolenie? Bardzo proszę o odpowiedź.

 17. 17 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:41, 18.07.2013:

  Interpretacja MŚ z 10.07.2013 r.:
  Definicja instalacji w kontekście konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 18. 18 Robert napisał(a) 12:46, 23.07.2013:

  Wg. interpretacji MŚ warsztat samochodowy to w większości przypadków nie jest instalacja. A przykładowo podaje się stację dementażu pojazdów jako instalację. Przecież często gęsto stacje demontażu nawet nie maja podnośników kolumnowych tylko np. kanał (kanał naprawczy wg. MŚ to nie instalacja), a prace są wykonywane w budynku bez użycia stacjonarnych urządzeń techniczych.

 19. 19 Robert napisał(a) 12:48, 23.07.2013:

  Czy zatem podnośnik kolumnowy służący do podniesienia pojazdu, a następnie spuszczenia np. oleju to instalacja? Proszę o odpowiedź.

 20. 20 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:18, 25.07.2013:

  Pozwolenia zintegrowane” – odpowiedzi MŚ z 24.07.2013 r. na pytania urzędów marszałkowskich i RDOŚ dotyczące interpretacji UO2 – dotyczą m.in. zmiany starych pozwoleń, decyzji łącznych, odpadów lustrzanych (bliźniaczych)

 21. 21 Nowa napisał(a) 17:26, 20.06.2015:

  Witam,

  Może dziwne to sie wyda ale proszę mnie niekierunkowanie (jaki schemat działania mam przyjąć) . Tyle czytam o tych odpadach, pozwoleniach, wnioskach ustawach i dalej nie wiem. Proszę o konkrety w prosty sposób. gdzieś już od 9miesiecy jestem właścicielką malej firmy. i teraz co ja mam zrobić zęby być fair z odpadami? jak załatwić pozwolenie na wytwarzanie odpadów. a może TYLKO pozwolenie zintegrowane mi wystarczy na wszystko? gdzie mam się udać do jakiego urzędu? nie przekraczam norm wymienionych w art. 180a . gdzie mam się udać jakie papiery przygotować.co za czym zrobić? POMOCY dziękuje z góry

 22. 22 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:22, 21.06.2015:

  Jeżeli ilość wytwarzanych odpadów w związku z eksploatacją danej instalacji nie przekracza ilości z art. 180a POŚ, to na ich wytwarzanie nie jest wymagana żadna decyzja, pod warunkiem że:
  – instalacja ta nie wymaga pozwolenia zintegrowanego (nie jest wymieniona w Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),
  – odpady te nie są wytwarzane w związku z przetwarzaniem odpadów, bo wówczas muszą być wymienione w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów

 23. 23 Piotr napisał(a) 16:00, 10.01.2018:

  Jak to się ma do myjni recznej. Wydaje mi sie ze jednej tony odpadow w zyciu nie przekroczymy. Czy w zwiazku z tym niepotrzebne jest to pozwolenie ??

 24. 24 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:09, 21.05.2020:

  Piotr (23), nie jest wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją myjni, jeżeli ich roczna ilość nie przekroczy limitów określonych w art. 180a POŚ:
  – 1 t/rok odpadów niebezpiecznych
  lub
  – 5000 t/rok odpadów innych niż niebezpieczne

 25. 25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:13, 21.05.2020:

  Wg art. 15zzzzzy ust. 1 specustawy koronawirusowej dodany przez tarczę antykryzysową 3.0 (ale nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2):
  „1. Jeżeli posiadacz odpadów:
  1) uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz
  2) złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.
  termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.”

 26. 26 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:13, 21.05.2020:

  Wg art. 15zzzzzy ust. 2 specustawy koronawirusowej dodany przez tarczę antykryzysową 3.0 (ale nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2):
  „2. Jeżeli posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na czas oznaczony, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania tego wniosku.”


Skomentuj...