Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata skarbowa dla spraw z OŚ

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

Opłacie skarbowej podlega (poza pewnymi wyjątkami) m.in. (art. 1 [1]):

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Do 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej, można na podstawie art. 9 ustawy [1] i rozporządzenia [2] złożyć wniosek o zwrot dokonanej opłaty skarbowej w przypadku, gdy np. nie zostało wydane pozwolenie czy zezwolenie.

Uwaga. Od 2007 r. nie ma już opłaty skarbowej od podań i od załączników do podań, a od roku 2009 nie stosuje się już znaków opłaty skarbowej (znaczków skarbowych).

Poniżej podaję niektóre stawki opłaty skarbowej wg załącznika do ustawy [1]
do spraw z zakresu ochrony środowiska (stan prawny aktualny na dzień 20.02.2013 r.):

Część I · Dokonanie czynności urzędowej

 • (ust. 12) Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:
  1) pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska (art. 190 POŚ) 1023/259/256 zł*
  2) z pozwoleń wodnoprawnych – 100 zł
 • (ust. 13) Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (art. 152 POŚ) – 120 zł
 • (ust. 14) Wymagane przepisami o ochronie środowiska:
  1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie (art. 255 POŚ)1 069 zł
  2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie (art. 256 POŚ) 214 zł
 • (ust. 22) Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – 24 zł
 • (ust. 36 pkt 9a) Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie UCZIP 50 zł
 • (ust. 37) Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:
  1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki
 • (ust. 45) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (uwaga: takie brzmienie tej decyzji było wg uchylonego art. 46 POŚ, a wg art. 71 UOOŚ jest „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”, więc moim zdaniem nie powinno być dla niej opłaty z tego ust. 45 lecz 10 zł z ust. 53)205 zł
 • (ust. 46) Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby (uwaga: tak było dla przenoszonej decyzji wg uchylonego art. 56b POŚ, a w art. 72a UOOŚ jest mowa o przeniesieniu „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”, więc moim zdaniem nie powinno być dla niej opłaty z tego ust. 46 lecz 10 zł z ust. 53)105 zł
 • (ust. 47) Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska (art.129 UO2) 505 zł
 • (ust. 48a) Zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów (art. 32 UO2) 100 zł
 • (ust. 48b) Zgoda na wznowienie użytkowania składowiska odpadów (art. 140 UO2)
  100 zł
 • (ust. 48c) Zgoda na wydobywanie odpadów (art. 144 UO2): – 500 zł
  1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów
  2) ze zwałowiska odpadów
 • (ust. 48d) Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (art. 146 UO2) 500 zł
 • (ust. 48e) Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów (art. 151 UO2) 259 zł
 • (ust. 53) Decyzja inna, niż wymieniona w załączniku do ustawy [1], do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (są zwolnienia) 10 zł

Część II · Wydanie zaświadczenia

 • (ust. 14) Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska – 105 zł
 • (ust. 21) Pozostałe zaświadczenia (są zwolnienia) 17 zł

Część III · Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 • (ust. 24) Pozwolenie wodnoprawne (art. 181 POŚ, art. 122 PW) 217 zł
 • (ust. 39) Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów UMPO:
  1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów (art. 4 UMPO) 1411 zł
  2) na obrót odpadami z zagranicą obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów (art. 4 UMPO)708 zł
  3) od zezwoleń wstępnych (art. 13 UMPO) 2000 zł
 • (ust. 40) Pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie (art. 181 POŚ) 2011/506/506 zł*
 • (ust. 40) Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego (art. 226 POŚ) 150 % stawki
 • (ust. 42) Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 7 UCZIP) 107 zł
 • (ust. 43c) Zezwolenie na (art. 41 UO2): – 616 zł
  a)   zbieranie odpadów
  b)   przetwarzanie odpadów
  c)   zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • (ust. 44) Inne niż wymienione w załączniku do ustawy [1] zezwolenie (pozwolenie, koncesja) (są zwolnienia):
  1) na wykonywanie działalności gospodarczej – 616 zł
  2) pozostałe – 82 zł
 • (ust. 45) W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności – 100 % stawki
 • (ust. 46) Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli (z zastrzeżeniem):
  1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności
  50 % stawki
  2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100 % stawki

Część IV · Złożenie dokumentu

 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) (są zwolnienia) – 17 zł

*)
– pierwsza kwota – w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą;
– druga kwota – w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
– trzecia kwota – w pozostałych przypadkach

Uwaga. Do niektórych stawek nadal aktualne będzie stanowisko wspólne Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów o opłacie skarbowej przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska, z dnia 12.07.2007 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 + zmiany (Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U. Nr 187/2007 r., poz. 1330
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21
[7] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.
[8] Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (UMPO) – Dz. U. Nr 124/2007 r., poz. 859, ze zm.

Tematy powiązane

Zgłoszenia instalacji i pełnomocnictwo – opłata skarbowa

Joanna Wilczyńska (20.02.2013)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...