Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Jakie są wymagania formalno-prawne przy sprzedaży nadmiaru urobku z wykopu

Pytanie: Jak najkrócej formalnie przeprowadzić proces przygotowania ziemi i piasku z wykopu budowlanego do sprzedaży.

Jesteśmy firmą budowlaną – w zasadzie wykonujemy roboty związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowych – szalowanie, zbrojenie, betonowanie. W 2021 roku mamy ofertę na wykonanie nowej inwestycji, w zakresie robót jest wykonanie wykopu, a urobek musi być usunięty, bo nie przewidziano jego zagospodarowanie na terenie prowadzonej inwestycji. Niską cenę za wykop daliśmy z uwagi na możliwość zagospodarowania urobku z wykopu (jest to piasek nadający się do zasypania – wypełnienia ścian fundamentowych, murów oporowych itp.) W niedalekiej przyszłości  – ale na innym terenie budowy – w innym miejscu, będziemy wykonywać mur oporowy i będziemy potrzebować piasek zasypowy, także taki piasek można odsprzedać innym podmiotom.

Dlatego podpisując nową umowę na roboty musimy znać, jakie formalne zgłoszenia musimy dokonać, jakie to będą czynności i jakie trzeba prowadzić dokumenty, stąd rodzą się pytania:

I. Czy zgłoszenie do BDO wystarcza, że wytwarzamy odpady i możemy je przewozić (mamy już 2 samochody) na nowe miejsce inwestycji lub czy możemy składować tymczasowo urobek-piasek na swoim innym terenie poza prowadzoną inwestycją do czasu dalszego jej przewiezienia na teren nowych robót?

II. Czy trzeba zgłaszać za każdym razem każdą nową budowę lub miejsce składowania piasku do BDO, czy można zgłosić jako miejsce działalności np. Woj. Zachodniopomorskie, czy np. przynajmniej teren Gminy czy Powiatu Szczecin?

III. Kiedy kończy się zabawa w przewożenie odpadu, bo przewidujemy konieczność tymczasowego składowania na swoim lub dzierżawionym terenie, ale chyba było by lepiej, by był składowany materiał niż odpad? Kiedy zaczyna się operowanie przewożeniem materiału tj. piasku zasypowego? Kilka inwestycji nie zgramy w czasie, a szkoda pozbywać się dobrego materiału po byle jakiej cenie, a potem kupować, gdy nam zabraknie – dotychczas zawsze jak trzeba kupowaliśmy piasek.

IV. Czy nowe miejsce inwestycji także musi być zgłoszone do BDO, czy jest to teren, gdzie kupiony materiał zasypowy jest już materiałem a nie składowiskiem odpadów? 

V. Czy na pierwszej inwestycji można przebadać urobek laboratoryjnie i uzyskać potwierdzenie, że jest to piasek? Więc tylko pierwsza inwestycja byłaby miejscem wytwarzania odpadu i jego miejscem składowania i przetwarzania – ale jakim dokumentem wykazać powstanie odpadu do składowania i przetworzenia, jak odpad ten nie byłby przewożony, ale stałby się piaskiem i mógłby być sprzedany lub przewieziony na nową budowę jako materiał już bez wystawiania KPO?

VI. Jeśli nie można zrobić jak w p. V – to każde nowe miejsce przewiezienia to jest miejsce składowania odpadu – jest to bardzo dużo papierologii. Finalnie i tak kończy się na ostatniej inwestycji, gdzie odpad – piasek zasypowy po zbadaniu, że się nadaje, służy do zasypania ścian fundamentowych, jest podkładem pod drogę, jest wykonaniem nasypu przy wiadukcie itp. Tak więc tylko w sprawozdawczości będzie kilka miejsc składowania, będą tony i m3, ale to będzie ciągle ten sam piasek.

VII. Jak to jest z tym BDO, jeśli na danym adresie prowadzenia działalności tj. tej nowej budowie ostatecznie wbudowany jest ten wcześniej przewożony kilka razy odpad – a faktycznie był to piasek zasypowy wbudowany w nasyp, jak to będzie w sprawozdawczości?

Proszę o pomoc, bo zapisy ustaw związanych z tym problemem nie zawsze są przejrzyste. [L.K.]

Odpowiedź: Przepisy w tym zakresie nie są faktycznie jasne, a przy tym są utrudniające działalność firmy budowlanej. Dlatego nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie. Może pomocne będą tematy, które pisałam wcześniej na blogu.

Według ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze piasek jest kopaliną (tak jak żwir, węgiel …,  na wydobywanie i sprzedaż potrzebna jest koncesja), a więc wg mnie stosuje się do piasku przepisy tej ustawy, a nie przepisy ustawy o odpadach. Potwierdza to brak dla piasku odpowiedniego kodu odpadów w katalogu odpadów, bo wg mnie nie jest to 17 05 04 gleba i ziemia) ani 17 05 06 (urobek z pogłębiania) – odpady z budowy … (17), a także nie jest to 01 04 09 (odpadowe piaski i iły) – odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali (01 04). Jednak co do takiej interpretacji można mieć wątpliwości, bo wg art. 2 pkt 3 UO2:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
3) niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty;

Tak więc najlepiej byłoby, aby dla wydobytego piasku uzyskać krajową ocenę techniczną, bo wówczas jednoznaczne będzie, że piasek nie jest odpadem.

Firma budowlana niekoniecznie musi być wytwórcą odpadów, może bowiem wprowadzić do umowy zapis, że zleceniodawca jest wytwórcą odpadów budowlanych, gdyż wg art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2:

wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Firma budowlana nie musi w BDO podawać MPD (miejsce prowadzenia działalności) dla każdego miejsca prowadzenia robót. Wystarczy jako jedno MPD podać województwo, w którym prowadzone będą różne roboty na terenie tego województwa. Tak można wywnioskować z objaśnienia nr 2 do załącznika nr 5c do ustawy o odpadach (wzór wersji papierowej KEO na wypadek awarii BDO):

W przypadku usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32, kartę należy sporządzić dla danego rodzaju odpadu dla wszystkich świadczonych usług z terenu danego województwa.

Wytwórca odpadów nie musi mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale VII dotyczącym działalności w zakresie transportu odpadów. Musi jednak w czasie transportu posiadać jakiś dokument (np. KPO jeżeli jest wymagana) dotyczący transportowanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem [5]. 

Wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów, gdy odpady będą przewiezione z budowy na inne miejsce tymczasowego ich magazynowania.  

Wymagane jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów, gdy odpady będą wykorzystane w czasie budowy.

W rocznym sprawozdaniu poprzez BDO należy dla każdego województwa osobno podać rodzaje i ilości odpadów: wytworzonych, zebranych, przetworzonych.

Przy magazynowaniu odpadów należy uwzględnić przepisy art. 25 UO2, a także rozporządzenia [6] i [7].

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742)
[6] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742)
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755)

TEMATY POWIĄZANE

Ziemia z wykopów to odpad?
Wykorzystanie odpadów ziemi i gleby
Wykorzystanie odpadów ziemi do rekultywacji
Odpady budowlane
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w BDO na wniosek
Ewidencja odpadów w BDO
Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami
Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów
Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji

Joanna Wilczyńska (13.06.2021)
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...