Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów

Pytanie: Mam pytanie odnośnie transportu wytworzonych odpadów przez Wytwórcę tych odpadów.Czy jeśli Wytwórca przewozi transportem własnym wytworzone przez siebie odpady bezpośrednio do Odbiorcy (np. punkt selektywnej zbiórki), zobowiązany jest on posiadać pozwolenie na transport? Ilość odpadów nie przekracza 1 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 5000 Mg odpadów innych. [M.W.]

Odpowiedź: Jeśli wytwórca odpadów transportuje wytworzone przez siebie odpady, to niezależnie od ich rodzaju i ilości:

 • od 24.07.2018 r. nie musi być wpisany do rejestru BDO w dziale VII – „transportujący odpady”
 • wcześniej nie musiał posiadać zezwolenia na transport odpadów (wydanego na podstawie art. 28 UO).

Zgodnie z komunikatem MŚ [3] od 24.01.2018 r. prowadzony jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tzw. rejestr BDO.

Wg art. 234 ust. 2 UO2 podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, czyli podmioty wymienione w art. 50 UO2 (m.in. transportujący odpady) były obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, czyli do 24.07.2018 r. Według  art. 233 ust. 1 UO2 zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów art. 28 UO zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO (czyli do 24.07.2018 r.) lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Jednak przed 24.07.2018 r. nie musiał mieć zezwolenia na transport odpadów ten, kto transportował wytworzone przez siebie odpady, bo wg art. 28 ust. 9 UO:

9. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy odpadów, który (…) transportuje wytworzone przez siebie odpady.

Natomiast od 24.07.2018 r. nie musi być wpisany do rejestru BDO ten, kto transportuje wytworzone przez siebie odpady, bo wg art. 51 ust. 2 pkt 4 UO2:

2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Powyższe dotyczy wszystkich odpadów, a więc również odpadów niebezpiecznych, które w katalogu odpadów [4] oznaczone są indeksem górnym w postaci gwiazdki „*”.

Jednak każdy transportujący odpady (a więc i transportujący wytworzone przez siebie odpady) musi zapewnić, aby transport odpadów nie zagrażał środowisku, spełniał wymagania rozporządzenia [5], a w przypadku odpadów niebezpiecznych musi (w zależności od ich właściwości i ilości) stosować przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych [6] oraz w niektórych przypadkach dodatkowo przepisy odpowiednio ADR, RID lub ADN.

Natomiast podane w pytaniu limity odpadów nie dotyczą transportu odpadów, lecz obowiązku uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie w związku eksploatacją danej instalacji, gdyż wg art. 180a POŚ:

Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO)
[3] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742)
[6] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
[7] ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769)
[8] RID – regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1355)
[9] ADN – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1537)
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)

Tematy powiązane

Transport odpadów od 24.01.2018 r.
Transport odpadów
Rejestr w BDO na wniosek

Joanna Wilczyńska (15.05.2019)
Pytania i odpowiedzi | 56 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 56

“Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów”
 1. 1 Barbara napisał(a) 14:04, 20.05.2019:

  Czy osoba fizyczna zabierająca z firmy do domu odpady palet 15 01 03 musi uzyskać wpis do rejestru jeśli odpady wiezie własnym samochodem?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:26, 25.05.2019:

  Barbara (1), odpady palet o kodzie 15 01 03 zgodnie z rozporządzeniem osoba fizyczna może przeznaczyć na własne potrzeby: „Do wykorzystania jako paliwo lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji”.
  Na taki odzysk odpadów nie musi posiadać zezwolenia (art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach).
  Natomiast art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach stanowi, że nie podlega wpisowi do rejestru BDO: „1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8”, a więc zgodnie z ww. rozporządzeniem. Nie ma więc wątpliwości, że prowadzenie odzysku takich odpadów przez osobę fizyczną nie wymaga wpisu do rejestru BDO.
  Co do transportu tych odpadów przez osobę fizyczną nie ma już takiej pewności i przepis ten jest różnie interpretowany. Brakuje obecnie jednoznacznego zapisu analogicznego do dotyczącego zezwoleń na transport odpadów z art. 33 ust. 1a nieobowiązującej już ustawy: „Transport odpadów, o których mowa w ust. 1, przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami do miejsca wykorzystania tych odpadów nie wymaga zezwolenia na transport odpadów”.

 3. 3 Monika napisał(a) 08:23, 06.06.2019:

  Jesteśmy wytwórcą odpadów. Eksploatujemy instalację, jednak nie posiadamy pozwoleń ze względu na to,iż nie przekraczamy wymaganych ilości wytwarzanych odpadów.
  Mam następujące pytanie :
  – wykorzystujemy środki chemiczne w związku z eksploatacją instalacji, które dostarczane są w pojemnikach z tworzyw sztucznych. Czy jeżeli te pojemniki dostarczane są „na wymianę” tzn są wielokrotnego użytku i dostawca je odbiera, to czy, i w jaki sposób powinno byc udokumentowane, że są to pojemniki „na wymianę” ? Bo rozumiem, że wtedy nie ma tematu odpadów.
  I jeszcze jeden temat : gdyby w pojemnikach była substancja niebezpieczna to automatycznie pojemnik staje się odpadem niebezpiecznym.Czy podmiot mógłby we własnym zakresie „wyczyścić” te pojemniki i oddawać je jako odpady inne niż niebezpieczne? A jeśli tak, to czy muszą być spełnione jakieś specjalne wymagania co do miejsca i sposobu mycia tych pojemników? Ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej.Czy rodziłoby to jakieś konsekwencje?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:43, 09.06.2019:

  Monika (3), opakowania wielokrotnego użytku nie są odpadem, dopóki przeznaczone są do pełnienia funkcji opakowaniowej. Przepisy „odpadowe” nie stanowią, czy i jak należy to dokumentować.
  Ścieki z mycia pojemników po substancjach niebezpiecznych (opakowań wielokrotnego użytku lub zakwalifikowanych do odpadów) wprowadzane do kanalizacji miejskiej:
  – wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli zawierają substancje wymienione w rozporządzeniu;
  – muszą spełniać wymagania rozporządzenia.
  Jeżeli umyte pojemniki zostaną zakwalifikowane jako odpady, to można je kwalifikować do odpadów innych niż niebezpieczne, jeżeli nie będą spełniać warunków kwalifikowania do odpadów niebezpiecznych określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach, a więc w:
  rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014,
  rozporządzeniu (UE) 2017/997.

 5. 5 Monika napisał(a) 07:50, 10.06.2019:

  Dziękuję bardzo za odpowiedź !

 6. 6 Monika napisał(a) 13:52, 13.06.2019:

  Dzień dobry! Mam pytanie odnośnie pozwolenia zintegrowanego :
  czy pozwolenie zintegrowane z 2006 r ważne do listopada 2016 dla eksploatowanej instalacji, z mocy prawa zostało zmienione na czas nieokreślony?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:39, 16.06.2019:

  Monika (6), ustawa Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 zmieniła art. 188 ust. 1 POŚ wprowadzając od 5.09.2014 r. bezterminowość dla pozwoleń zintegrowanych. Natomiast art. 28 ust. 2 pkt 1 przepisów przejściowych tej ustawy zmieniającej stanowi, że ma być zmiana z urzędu dotychczasowych pozwoleń w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, zgodnie z art. 188 ust. 1 POŚ w nowym brzmieniu. Na tę zmianę w tym przepisie dano organom termin 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 POŚ.
  Nowe rozporządzenie z listą instalacji IPPC weszło w życie też 5.09.2014 r., a więc organy do 5.12.2014 r. powinny wydać zmianę pozwolenia zintegrowanego, pod warunkiem, że wg nowej listy instalacja nadal wymaga pozwolenia zintegrowanego.

 8. 8 Paulina napisał(a) 12:09, 01.10.2019:

  Witam,

  Czy wytwórca odpadów, który przejmuje odpad w wyniku świadczenia usługi zobowiązany jest do rejestracji w BDO w zakresie transportu odpadów? czy w momencie wykonania usługi uznajemy, że jest to jego odpad w związku z czym transportuje on odpady własne?

 9. 9 JaN napisał(a) 22:33, 09.10.2019:

  A jak wypełnić KPO jeśli powierza się przewóz podwykonawcy?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:02, 11.10.2019:

  Paulina (8), jeżeli w umowie o świadczenie usługi nie ma zapisu, że to zlecający usługę jest wytwórcą odpadów, to z mocy ustawy wykonujący usługę jest wytwórcą odpadów i może on je przewozić bez wpisu do rejestru BDO w dziale VII – „Transportujący odpady”.
  Wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach:
  „Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:19, 11.10.2019:

  Jan (9), jeżeli przewóz odpadów jest zlecany, to wypełnia on środkową kolumnę KPO i podpisuje się w polu „Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi transportu”.
  Ten wzór KPO obowiązuje do końca 2019 r., bo od 2020 r. ewidencja odpadów będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie w BDO. Dlatego wymagany jest rejestr w BDO każdego, kto obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów.

 12. 12 Ania napisał(a) 12:20, 30.10.2019:

  Jeśli jestem podmiotem, który został zobowiązany do wpisu do BDO w związku z wprowadzaniem produktów w opakowaniach (z tego tutyłu wpis do BDO już uzyskałam), to w momencie, kiedy sama chcę transportować wytworzone przez siebie odpady, muszę uzyskać dodatkowy wpis również w dziale VII?

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:02, 17.11.2019:

  Ania (12), transport wytworzonych przez siebie odpadów nie wymaga wpisu do BDO w dziale VII.
  Jeżeli kiedyś będziesz transportować odpady wytworzone przez innych, wówczas musisz wcześniej zaktualizować swój wpis w rejestrze BDO prze podanie danych w dziale VII – transportujący odpady.

 14. 14 ANNA napisał(a) 06:41, 21.11.2019:

  a jesli transportuje swoje odpady co z z wygenerwianiem karty w systemie BDO. Też będe musiala miec tą karte podaczs awoje tyransportu?

 15. 15 Tomasz napisał(a) 20:17, 26.11.2019:

  Prowadzę firmę informatyczną, głównie usługi ale w ramach prowadzenia działalności zdarza się, że muszę wymienić w jakiejś firmie zasilacz w komputerze. Pojawia się wówczas śmieć w postaci popsutego zasilacza.
  Czy zabierając stary zasilacz do utylizacji w firmie trzeciej, jestem transportujacym odpady? Czy taki odpad jest moim odpadem w związku ze sprzedażą sprawnego zasilacza?

 16. 16 Basia napisał(a) 10:38, 04.12.2019:

  Dzień dobry
  Czy instytucja kultury posiadająca odpady w postaci sprzętu elektro-akustycznego, baterii, komputerów, świetlówek czy tonerów zobowiązana jest do rejestracji w BDO?
  Dziekuję

 17. 17 Karolina napisał(a) 10:22, 10.12.2019:

  Dzień dobry,
  Czy zakład stolarski, który wytwarza odpady w postaci opakowań po lakierach i farbach musi wnioskować o wpis do BDO, jeśli we własnym zakresie tj. własnym transportem przekazuje odpady do punktu zbiórki?

 18. 18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:53, 11.12.2019:

  Karolina (17), proponuję kontakt tel. w sprawie BDO – 882 037 370 – tj. do firmy, z którą współpracuję

 19. 19 Karolina napisał(a) 08:34, 12.12.2019:

  Dziękuję. I mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli zakład wytwarza dwie grupy odpadów, z których jeden jest zwolniony z prowadzenia ewidencji, ponieważ waga jego wytworzenia nie przekracza 10 ton wg rozporządzenia Ministra Środowiska to rozumiem, że tego odpadu nie muszę wpisywać przy rejestracji do BDO…

 20. 20 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:57, 12.12.2019:

  Karolina (19), moim zdaniem nie trzeba podawać kodu odpadów, dla których nie trzeba prowadzić ewidencji (KEO, KPO).
  Od 2020 roku w rejestrze BDO dział XII będzie trzeba podawać jedynie miejsce wytwarzanych odpadów bez rodzajów (kodów) odpadów.

 21. 21 IZABELA napisał(a) 12:36, 16.12.2019:

  ZAKŁĄD FRYZJERSKI ; czy muszę ewidencjonować KPO odpady w postaci tubek po farbach do włosów? czy to kosmetyk czy odpad niebezpieczny? i butelki po lakierach do włosów (poj. ciśnieniowe?). Czy wystarczy umowa na usługi komunalne ze Zgiuk-em? CZY ZGIUK MOŻE ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA TYCH ODPADÓW OD FIRMY, JEśli w katalogu może przyjmowac u siebie odpady z grupu kodu odpadu ” 15 ”
  czy w/w odpady muszą być zaliczone do kodu odpadu 18 01 06*

 22. 22 Joanna napisał(a) 20:26, 17.12.2019:

  Zakład odnawiania mebli, powierzone od klienta meble tapicerowane, drewniane. W większości odpady tektury i foli używam do pakowania sprzedawanych mebli. Puszki po farbach oddaje na skup, butelki plastikowe, pojemniki używam do przechowywania drobnych śrubek itp.
  Ścinki pianki, gąbki używam ponownie np. do poduszek. Resztki płyt drewnianych używane do kolejnych projektów. Wióry wykorzystywana do opalania pomieszczenia.
  Czy muszę zgłosić do BDO.

 23. 23 Joanna napisał(a) 20:45, 17.12.2019:

  a dodam jeszcze że działalność prowadzę na swojej działce, i oddaję śmieci komunalne do zgkim

 24. 24 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:58, 17.12.2019:

  Zobacz zamieszczone 17.12.2019 r. na stronie MK:
  Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące wpisu do rejestru-BDO

 25. 25 Maciej napisał(a) 18:30, 18.12.2019:

  Zajmuję się malowaniem dróg. Jest to firma podwykonacza, odbieram farbę od generalnego wykonawcy, a po skończonej pracy założę mu puste puszki po farbie. Czy podlegam pod BDO ?

 26. 26 Maciej napisał(a) 19:16, 18.12.2019:

  Dodam ze jestem mikroprzedsiebiorca a waga puszek nie przekracza 100kg w skali roku

 27. 27 Ola napisał(a) 14:01, 19.12.2019:

  Dzien dobry, jesli transportuje swoje odpady co z KPO w systemie BDO? Czy generuje jako wytwórca i potem potwierdzam jako transportujący?. Czy też będe musiala miec tą karte podaczs swojego transportu?

 28. 28 Karina napisał(a) 16:14, 21.12.2019:

  dzien dobry prowadze mały skleoik na wsi spożywczo- przemysłowy i nie mam zielonego pojęcia o jakich odpadach mowa gdyż tak naprawde żadnych nie posiadam a jeden worek z op plastikowymi wywoże na teren miejsca zamieszkania jeden w skali miesiąca prosze bardzo o podpowiedz z góry dziekuje

 29. 29 Grzegorz napisał(a) 12:30, 27.12.2019:

  Witam. Prowadzę działalność gospodarczą w meblarstwie na wymiar. Składam zamówienia w firmie która tnie płyty na dany wymiar i jadę do klienta montować. czy w związku z tym muszę się rejestrować w bdo? nadmieniam że za materiał płaci zamawiający usługę więc ja nie mam odpadów. Wypisując ankietę bdo nie do końca znajduję odpowiedzi w niej umieszczone odpowiadające moim

 30. 30 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:18, 30.12.2019:

  Nie musisz mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale XII, jeżeli wytwarzasz odpady, których rodzaje i ilości określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)

 31. 31 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:32, 31.12.2019:

  Dzisiaj wniesiono do Sejmu poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Dotyczy dodania przepisów regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.
  Patrz m.in.:
  „Art. 236a. 1. W okresie do 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”
  „Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.”

 32. 32 Magdalena napisał(a) 08:31, 14.01.2020:

  Nasza firma rozważa od tego roku transport odpadów (makulatura ok. 8t/rok i folia ok.2t/rok) własnymi środkami transportu, czy musimy dokonać aktualizacji wpisu w dziale VII?
  Czy są jakieś dodatkowe wymagania, które musimy spełnić (oprócz oznakowania samochodu podczas transportu i potwierdzenia w BDO) czy kierowcy muszą posiadać jakieś specjalne uprawnienia / pozwolenia?

 33. 33 Adrian napisał(a) 09:52, 24.01.2020:

  Witam,

  Czy jeśli przewożę wytworzone przez filię mojej firmy A odpady, do filii B, czy muszę generować KPO, potwierdzać transport i odbiów, aby przekazać swojemu kierowcy Potwierdzenie KPO?

  Pozdrawiam

 34. 34 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:01, 31.01.2020:

  31.01.2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150).
  Przesunięto z 15 marca na 30.06.2020 r. sprawozdania odpadowe za 2019 rok przez BDO, a te dotyczące odpadów komunalnych – z 31 stycznia na 30.06.2020 r.
  Od 1 stycznia do 30.06.2020 dopuszczona jest papierowa ewidencja odpadów (KPO, KEO …), ale opłaty produktowe i recyklingowe są bez zmian terminu.
  W załącznikach nr 5a-5g do ustawy o odpadach dodane są wzory papierowej ewidencji na okres do 30.06.2020 r. oraz na okres awarii systemu BDO (ewidencja taka i tak musi być potem wprowadzona do BDO).

 35. 35 Sabina napisał(a) 13:44, 18.02.2020:

  Firma świadczy usługę czyszczenia i płukania zwrotnic tramwajowych na terenie miasta za pomocą pojazdu ssąco-ciśnieniowego typu WUKO, z której powstaje odpad o składzie- woda, piasek, ropopochodne, odpady stałe, a czasem liście, który jest wpompowywany do odpowiedniej beczki na samochodzie.Jak zakwalifikować taki odpad? Czy potrzebne są jakieś dodatkowe zaświadczenia, pozwolenia, certyfikaty na wytwarzanie takiego odpadu w ramach tej usługi oraz na jego transport do miejsca utylizacji ? Czy na taki odpad wymagany jest ADR i oznakowanie samochodu i karta charakterystyki odpadu? Czy możemy skorzystać z wyłączenia 1.1.3.1 c) jednorazowo nie przekraczamy 450l? Komu zgodnie z prawem można przekazać taki odpad? Kto komu powinien wystawić KPO? Czy to świadczący usługę jest zarówno wytwarzającym jak i transportującym zgodnie z BDO? Czy potrzebny jest dodatkowy wpis w BDO w zakresie transportu i wytwarzania odpadu poza instalacją ?

 36. 36 Adam napisał(a) 12:27, 09.03.2020:

  Witam, czy dokonując wykopu pod dom,blok, – koparka oraz lądując to na własne pojazdy i transportując muszę posiadać bdo ??

 37. 37 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:02, 09.03.2020:

  Adam (36), jeżeli transportujesz sam wytworzone przez siebie odpady, to nie musisz mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale VII ze względu na ich transport (art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach), ale musisz mieć wpis w dziale XII ze względu na ich wytwarzanie, jeżeli wymagana jest ich ewidencja (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach).

 38. 38 Edyta napisał(a) 08:51, 15.04.2020:

  Pani Joanno czy wytwarzając odpad w postaci żużlu(szlaki) ok 6 t rocznie, muszę mieć odbiór ? czy mogę wykorzystać na własny użytek w celu utwardzenia swojej prywatnej drogi ?

 39. 39 Kamila napisał(a) 13:48, 13.07.2020:

  Witam, Pani Joanno czy na transport odpadu niebezpiecznego między magazynami tj. między barką a instalacją ze zbiornikami, należy wystawić kartę w BDO? Jeśli tak to czy w ewidencji należy podpiąć to pod przekazanie?

 40. 40 Renia napisał(a) 13:40, 02.09.2020:

  Dzień dobry, czy firma posiadająca lakiernię może transportować puszki po farbie i resztki farb i lakierów (pojemniki 200l) do odbiorcy? Chodzi mi o to czy wytwórca może sam przetransportować odpad niebezpieczny do odbiorcy? Pozdrawiam

 41. 41 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:54, 02.09.2020:

  Renia (40), tak, wytwórca odpadów (również tych niebezpiecznych) może sam je przetransportować do odbiorcy.
  Jako transportujący wytworzone przez siebie odpady jest wg art. 51 ust. 2 pkt 4 UO2 zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru BDO w dziale VII (transportujący odpady).
  Jednak nie jest zwolniony z innych wymagań prawnych dotyczących transportu odpadów.

 42. 42 Patryk napisał(a) 21:48, 13.09.2020:

  Dzień Dobry, czy ścinki z materiałów (pozostałość z produkcji pokrowców samochodowych) można zaliczyć do odpadów komunalnych ?
  Odpady w ilości około 30 kg miesięcznie.

  Czy jako producent jestem zobowiązany do zarejestrowania się w BDO ?
  dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam !

 43. 43 Anonim napisał(a) 13:24, 15.10.2020:

  Dzień dobry. Pani Joanno, czy wożenie osadów komunalnych na terenie zakładu z punktu A do punktu B wymaga wystawienia na każdy kontener BDO ?

 44. 44 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:41, 18.10.2020:

  Anonim (43), moim zdaniem nie jest wymagane prowadzenie ewidencji odpadów (KEO, KPO) dla przemieszczanych odpadów na terenie danego zakładu (danego adresu) z punktu A do punktu B do różnych magazynów/kontenerów/pojemników itd.
  Od 1.01.2020 r. wg art. 69 ustawy o odpadach:
  1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu.
  3a. Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, niezwłocznie, każdorazowo po przekazaniu tych odpadów, dodaje w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami informacje o masie odpadów oraz o dacie i godzinie ich przekazania.

  Ponadto w objaśnieniu 14 do wzoru KEO (wg załącznika nr 5c do ustawy):
  14) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać – „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”.

  Przy czym przez „inne miejsce” moim zdaniem należy rozumieć „inny adres”.

 45. 45 Maja napisał(a) 15:21, 29.10.2020:

  Jakie wymagania są dla transportującego własne odpady do punktu odbioru?

 46. 46 Piotr napisał(a) 22:22, 02.11.2020:

  Witam,

  Czy prowadząc prace podczas budowy np. wodociągu w drodze musze usunąć najpierw asfalt i go wywieźć na swój plac gdzie bo pokruszę kruszarką i później powrotem wbuduje w innym miejscu to musze wypisywać karte odpadu jako wytwarzający transportujący i w odbierający w późniejszym procesie kopiąc wydobywam piasek i na czas montażu rury musze wywieść urobek piasek na swój plac później go przywożę sportem z każdej budowy zostaje mi nadmiar piasku i później chce go wbudować na innej czy musze to jakoś rozpisywać
  czy musze mieć opisane samochody że sa to odpady ?
  czy kupując gruz kruszony od firmy gromadząc go u siebie na placu i pożniej wykorzystując na rożne budowy też musze to rozpisywać

 47. 47 Klaudia napisał(a) 10:18, 18.11.2020:

  Witam, pytanie odnośnie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg. Czy firma transportowa posiadająca zużyte akumulatory od swoich pojazdów może przekazać je firmie zbierającej odpady bez wydanego pozwolenia?

 48. 48 Magdalena napisał(a) 15:50, 10.12.2020:

  Witam serdecznie,
  Reprezentuję firmę, która jest wytwórcą odpadów. Odpady wytwarzamy w ramach serwisu. Czy musimy mieć stosować się do ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych kiedy transportujemy odpady z miejsca A do miejsca B (oddalone od siebie o ok. 10 km) na terenie instalacji (pokonując drogi publiczne itp.), gdzie miejscem A jest miejsce wytwarzania odpadów a miejscem B, miejsce magazynowania odpadów ?

 49. 49 Jacek napisał(a) 20:47, 23.03.2021:

  witam, jestem firmą która odbiera bezpłatnie i również sprzątam posesje ze złomu stalowego od osób prywatnych z posesji ,działek,mieszkań itd. Z tego co rozumiem ja jestem wytwarzającym odpady ponieważ przechodzą na moją własność w zamian za usługę i czy ja muszę wypełniać BDO jako firma transportująca ?

 50. 50 Karol napisał(a) 14:29, 26.07.2021:

  Czy mogę firma wytwarzajaca odpad może rozpocząć transport z innego miejsca niż siedzibą?
  Chodzi o to że w innym miejscu zlokalizowany jest magazyn

 51. 51 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:52, 01.08.2021:

  Karol (50), tak, wytwórca odpadów może rozpocząć ich transport z MPD tj. miejsca prowadzenia działalności związanej z odpadami (np. magazyn odpadów), które jest pod innym adresem niż jego siedziba.
  Dlatego w KPO podaje się oba adresy przekazującego odpady.
  To samo dotyczy przejmującego odpady – w KPO adres jego siedziby może być inny niż MPD, gdzie odpady mają być zawiezione.

 52. 52 Dawid napisał(a) 17:53, 03.09.2021:

  Dzień dobry. Posiadam firmę która trudni się transportem odpadów od klientów BEZPOSREDNIO DO RIPOK. oczywiście posiadam wpis do tabeli XVII ale nie mam zezwoleń na zbieranie . Pytanie brzmi: czy mogę sam wystawić KPO jeśli mam zlecenie od zleceniodawcy niezarejestrowanego w BDO ? Na jakiej podstawie mógłbym wystawić KPO skoro nie mam prawa zbierać odpadu a i nie jestem ich wytwórca?

 53. 53 Renata napisał(a) 07:02, 23.02.2022:

  Dzień dobry,
  Mamy w firmie taśmy ołowiane ,które wszywamy do firanek ( małe kulki ołowiu wszyte w materiale ,wg. karty charakterystyki nie są niebezpieczne). Odpad, który z nich pozostaje ( jest tego niewiele) nie chce już od nas odbierać firma ,z którą mamy podpisaną umowę , ponieważ nie mają gdzie tego zdać bo dla innych firma stało się nie opłacalne wyciąganie ołowiu z taśm i przetapianie. Szef chce wywozić do Niemiec ten odpad ponieważ tam ma zbyt . Jakie przepisy w związku z tym obowiązywały by naszą firmę w Polsce.

 54. 54 agnieszka napisał(a) 09:32, 23.09.2022:

  jeśli firma wytwarza odpad na budowie , transportuje go na swój plac to musi na każdy taki transport wystawiać kartę w BDO czy wystarczy w ewidencji to uwzględnić?

 55. 55 Dariusz napisał(a) 09:37, 15.05.2023:

  Witam, Pani Joanno,
  Czy firma może przewozić własnym transportem odpady zmieszane miedzy własnym sklepem, a siedzibą firmy z której są odbierane odpady przez firmę wyspecjalizowaną?

 56. 56 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:09, 15.05.2023:

  Dariusz (55), tak, możecie wozić do siedziby swoim transportem odpady wytworzone przez was w sklepie bez wpisu do BDO działalności transportowej, bo nadal obowiązuje wg art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach, wg którego:
  '2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:
  4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.’.
  Trzeba mieć jednak na uwadze, że:
  – musicie mieć zezwolenie na zbieranie tych przywożonych odpadów, a miejscem zbierania jest siedziba;
  – nie możecie wozić 'niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych’, bo zakaz wynika z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach.

  Powyższe dotyczy wszystkich odpadów, a więc również odpadów niebezpiecznych, które w katalogu odpadów [4] oznaczone są indeksem górnym w


Skomentuj...