Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów

Pytanie: Mam pytanie odnośnie transportu wytworzonych odpadów przez Wytwórcę tych odpadów.Czy jeśli Wytwórca przewozi transportem własnym wytworzone przez siebie odpady bezpośrednio do Odbiorcy (np. punkt selektywnej zbiórki), zobowiązany jest on posiadać pozwolenie na transport? Ilość odpadów nie przekracza 1 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 5000 Mg odpadów innych. [M.W.]

Odpowiedź: Jeśli wytwórca odpadów transportuje wytworzone przez siebie odpady, to niezależnie od ich rodzaju i ilości:

 • od 24.07.2018 r. nie musi być wpisany do rejestru BDO w dziale VII – “transportujący odpady”
 • wcześniej nie musiał posiadać zezwolenia na transport odpadów (wydanego na podstawie art. 28 UO).

Zgodnie z komunikatem MŚ [3] od 24.01.2018 r. prowadzony jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tzw. rejestr BDO.

Wg art. 234 ust. 2 UO2 podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, czyli podmioty wymienione w art. 50 UO2 (m.in. transportujący odpady) były obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, czyli do 24.07.2018 r. Według  art. 233 ust. 1 UO2 zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów art. 28 UO zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO (czyli do 24.07.2018 r.) lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Jednak przed 24.07.2018 r. nie musiał mieć zezwolenia na transport odpadów ten, kto transportował wytworzone przez siebie odpady, bo wg art. 28 ust. 9 UO:

9. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy odpadów, który (…) transportuje wytworzone przez siebie odpady.

Natomiast od 24.07.2018 r. nie musi być wpisany do rejestru BDO ten, kto transportuje wytworzone przez siebie odpady, bo wg art. 51 ust. 2 pkt 5 UO2:

2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Powyższe dotyczy wszystkich odpadów, a więc również odpadów niebezpiecznych, które w katalogu odpadów [4] oznaczone są indeksem górnym w postaci gwiazdki „*”.

Jednak każdy transportujący odpady (a więc i transportujący wytworzone przez siebie odpady) musi zapewnić, aby transport odpadów nie zagrażał środowisku, spełniał wymagania rozporządzenia [5], a w przypadku odpadów niebezpiecznych musi (w zależności od ich właściwości i ilości) stosować przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych [6] oraz w niektórych przypadkach dodatkowo przepisy odpowiednio ADR, RID lub ADN.

Natomiast podane w pytaniu limity odpadów nie dotyczą transportu odpadów, lecz obowiązku uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie w związku eksploatacją danej instalacji, gdyż wg art. 180a POŚ:

Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) (Dz. U. z 2010 r. poz. 1243, z późn. zm.)
[3] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742)
[6] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, z późn. zm.)
[7] ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769)
[8] RID – regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1355)
[9] ADN – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1537)
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Transport odpadów od 24.01.2018 r.
Transport odpadów
Rejestr w BDO na wniosek

Joanna Wilczyńska (15.05.2019)
Pytania i odpowiedzi | 12 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 12

“Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów”
 1. Avatar
  1 Barbara napisał(a) 14:04, 20.05.2019:

  Czy osoba fizyczna zabierająca z firmy do domu odpady palet 15 01 03 musi uzyskać wpis do rejestru jeśli odpady wiezie własnym samochodem?

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:26, 25.05.2019:

  Barbara (1), odpady palet o kodzie 15 01 03 zgodnie z rozporządzeniem osoba fizyczna może przeznaczyć na własne potrzeby: “Do wykorzystania jako paliwo lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji”.
  Na taki odzysk odpadów nie musi posiadać zezwolenia (art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach).
  Natomiast art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach stanowi, że nie podlega wpisowi do rejestru BDO: “1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8”, a więc zgodnie z ww. rozporządzeniem. Nie ma więc wątpliwości, że prowadzenie odzysku takich odpadów przez osobę fizyczną nie wymaga wpisu do rejestru BDO.
  Co do transportu tych odpadów przez osobę fizyczną nie ma już takiej pewności i przepis ten jest różnie interpretowany. Brakuje obecnie jednoznacznego zapisu analogicznego do dotyczącego zezwoleń na transport odpadów z art. 33 ust. 1a nieobowiązującej już ustawy: “Transport odpadów, o których mowa w ust. 1, przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami do miejsca wykorzystania tych odpadów nie wymaga zezwolenia na transport odpadów”.

 3. Avatar
  3 Monika napisał(a) 08:23, 06.06.2019:

  Jesteśmy wytwórcą odpadów. Eksploatujemy instalację, jednak nie posiadamy pozwoleń ze względu na to,iż nie przekraczamy wymaganych ilości wytwarzanych odpadów.
  Mam następujące pytanie :
  – wykorzystujemy środki chemiczne w związku z eksploatacją instalacji, które dostarczane są w pojemnikach z tworzyw sztucznych. Czy jeżeli te pojemniki dostarczane są “na wymianę” tzn są wielokrotnego użytku i dostawca je odbiera, to czy, i w jaki sposób powinno byc udokumentowane, że są to pojemniki “na wymianę” ? Bo rozumiem, że wtedy nie ma tematu odpadów.
  I jeszcze jeden temat : gdyby w pojemnikach była substancja niebezpieczna to automatycznie pojemnik staje się odpadem niebezpiecznym.Czy podmiot mógłby we własnym zakresie “wyczyścić” te pojemniki i oddawać je jako odpady inne niż niebezpieczne? A jeśli tak, to czy muszą być spełnione jakieś specjalne wymagania co do miejsca i sposobu mycia tych pojemników? Ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej.Czy rodziłoby to jakieś konsekwencje?

 4. Joanna Wilczyńska
  4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:43, 09.06.2019:

  Monika (3), opakowania wielokrotnego użytku nie są odpadem, dopóki przeznaczone są do pełnienia funkcji opakowaniowej. Przepisy “odpadowe” nie stanowią, czy i jak należy to dokumentować.
  Ścieki z mycia pojemników po substancjach niebezpiecznych (opakowań wielokrotnego użytku lub zakwalifikowanych do odpadów) wprowadzane do kanalizacji miejskiej:
  – wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli zawierają substancje wymienione w rozporządzeniu;
  – muszą spełniać wymagania rozporządzenia.
  Jeżeli umyte pojemniki zostaną zakwalifikowane jako odpady, to można je kwalifikować do odpadów innych niż niebezpieczne, jeżeli nie będą spełniać warunków kwalifikowania do odpadów niebezpiecznych określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach, a więc w:
  rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014,
  rozporządzeniu (UE) 2017/997.

 5. Avatar
  5 Monika napisał(a) 07:50, 10.06.2019:

  Dziękuję bardzo za odpowiedź !

 6. Avatar
  6 Monika napisał(a) 13:52, 13.06.2019:

  Dzień dobry! Mam pytanie odnośnie pozwolenia zintegrowanego :
  czy pozwolenie zintegrowane z 2006 r ważne do listopada 2016 dla eksploatowanej instalacji, z mocy prawa zostało zmienione na czas nieokreślony?

 7. Joanna Wilczyńska
  7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:39, 16.06.2019:

  Monika (6), ustawa Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 zmieniła art. 188 ust. 1 POŚ wprowadzając od 5.09.2014 r. bezterminowość dla pozwoleń zintegrowanych. Natomiast art. 28 ust. 2 pkt 1 przepisów przejściowych tej ustawy zmieniającej stanowi, że ma być zmiana z urzędu dotychczasowych pozwoleń w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, zgodnie z art. 188 ust. 1 POŚ w nowym brzmieniu. Na tę zmianę w tym przepisie dano organom termin 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 POŚ.
  Nowe rozporządzenie z listą instalacji IPPC weszło w życie też 5.09.2014 r., a więc organy do 5.12.2014 r. powinny wydać zmianę pozwolenia zintegrowanego, pod warunkiem, że wg nowej listy instalacja nadal wymaga pozwolenia zintegrowanego.

 8. Avatar
  8 Paulina napisał(a) 12:09, 01.10.2019:

  Witam,

  Czy wytwórca odpadów, który przejmuje odpad w wyniku świadczenia usługi zobowiązany jest do rejestracji w BDO w zakresie transportu odpadów? czy w momencie wykonania usługi uznajemy, że jest to jego odpad w związku z czym transportuje on odpady własne?

 9. Avatar
  9 JaN napisał(a) 22:33, 09.10.2019:

  A jak wypełnić KPO jeśli powierza się przewóz podwykonawcy?

 10. Joanna Wilczyńska
  10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:02, 11.10.2019:

  Paulina (8), jeżeli w umowie o świadczenie usługi nie ma zapisu, że to zlecający usługę jest wytwórcą odpadów, to z mocy ustawy wykonujący usługę jest wytwórcą odpadów i może on je przewozić bez wpisu do rejestru BDO w dziale VII – “Transportujący odpady”.
  Wg definicji art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach:
  “Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej

 11. Joanna Wilczyńska
  11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:19, 11.10.2019:

  Jan (9), jeżeli przewóz odpadów jest zlecany, to wypełnia on środkową kolumnę KPO i podpisuje się w polu “Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi transportu”.
  Ten wzór KPO obowiązuje do końca 2019 r., bo od 2020 r. ewidencja odpadów będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie w BDO. Dlatego wymagany jest rejestr w BDO każdego, kto obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów.

 12. Avatar
  12 Ania napisał(a) 12:20, 30.10.2019:

  Jeśli jestem podmiotem, który został zobowiązany do wpisu do BDO w związku z wprowadzaniem produktów w opakowaniach (z tego tutyłu wpis do BDO już uzyskałam), to w momencie, kiedy sama chcę transportować wytworzone przez siebie odpady, muszę uzyskać dodatkowy wpis również w dziale VII?


Skomentuj...