Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami

27 czerwca 2015 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie [4] określające rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 poza instalacjami i urządzeniami. Rozporządzenie [4] wydane jest na podstawie obecnie obowiązującej ustawy [UO2] i zastąpi wydane na podstawie UO rozporządzenie [3] określające rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15 oraz unieszkodliwiania D2 poza instalacjami lub urządzeniami.

Z wyjaśnieniami i uwagami w ramach konsultacji i uzgodnień na etapie projektu rozporządzenia [3] można zapoznać się na stronie RPL, w tym ze szczegółowym opisem wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego rozporządzenia zamieszczonym w uzasadnieniu do projektu na str. 45-52.

Uwaga. Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej załącznika do rozporządzenia [4], wyodrębnione z rodzaju odpadów określonego przy danym kodzie w katalogu odpadów [5], a nie cały rodzaj określony danym kodem.

Uwaga. Wg art. 222 UO2, dla dotychczasowego (wg UO) procesu odzysku R14 moim zdaniem właściwe obecnie (wg UO2) są procesy odzysku R3, R5 i R12, a dla procesu odzysku R15 moim zdaniem właściwy jest obecnie proces odzysku R12. Natomiast dopuszczone w dotychczasowym rozporządzeniu [3] unieszkodliwianie D2 substancji ropopochodnych zawartych w glebie lub ziemi bezpośrednio w gruncie tj. „in situ” moim zdaniem nie ma obecnie zastosowania, bo wg art. 2 pkt 2 UO2:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
2) gruntu w pierwotnym położeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynków trwale związanych z gruntem

Przetwarzanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami może być prowadzone tylko w przypadkach określonych w art. 30 i 31 UO2, a więc m.in. gdy odzysk jest prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu [4] w przypadku odzysku R3, R5, R11 i R12 oraz w rozporządzeniu [6] w przypadku odzysku R10.

Uwaga. Na prowadzenie odzysku odpadów trzeba mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów (poza wyjątkami określonymi w art. 45 UO2).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.– obowiązuje do 22.01.2013 r., ale niektóre przepisy obowiązują przejściowo nadal
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm. – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami – Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356 – obowiązuje do 26.06.2015 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami – Dz. U. z 2015 r. poz. 796 – obowiązuje od 27.06.2015 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 – Dz. U. z 2015 r. poz. 132

Tematy powiązane

Definicja „instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Odzysk odpadów na składowisku
Wykorzystanie odpadów ziemi i gleby
Dotychczasowy odzysk R14 i R15
Odzysk R14 i R15 poza instalacją
R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach

Joanna Wilczyńska (14.06.2015)
Temat dnia | 9 komentarzy »
Tagi: ,


komentarzy 9

“Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami”
 1. 1 Agnieszka napisał(a) 10:37, 02.07.2015:

  Poproszę o Pani stanowisko: wg Pani jak należy rozumieć zapis warunków odzysku dla lp. 2 w załączniku do rozporządzenia: Utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane… Czy wprowadzony zapis oznacza, że przy wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy wymagać zgłoszenia dokonanego w wydziale budowlanym czy jedynie tytuł prawny ma być zgodny z zapisami Prawa budowlanego? Niestety w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia nie odniesiono się do tej zmiany.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:28, 04.07.2015:

  Moim zdaniem brakuje przecinka po tytule prawnym, gdyż tytuł prawny określany jest na podstawie Kodeksu cywilnego, a nie na podstawie Prawa budowlanego. Uważam, że do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie jest wymagane dołączanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu (np. umowa dzierżawy) ani dokumentów potwierdzających zgłoszenie utwardzania terenu w wydziale budowlanym. Podmiot nie może bowiem utwardzać terenu odpadami na podstawie samego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli nie będzie mieć w danym momencie tytułu prawnego do tego terenu i nie dokona zgłoszenia w wydziale budowlanym, jeżeli będzie ono wymagane (przepisy art. 30 Prawa budowlanego zmieniły się w tym zakresie od 28.06.2015 r.).

 3. 3 Wojciech Brylak napisał(a) 21:49, 07.07.2015:

  Chciałbym prowadzić operację demontażu sprzętu elektronicznego. Jedynymi narzędziami przy demontażu będą typowe narzędzia ręczne typu” wkrętaki, klucze, szczypce itp. Prace będą prowadzone na stole warsztatowym wyposażonym w imadło. Nie będzie emisji do powietrza ani nie będzie ścieków technologicznych. Proces odzysku R12. Cz taka działalność to prowadzenie odzysku poza instalacją?

 4. 4 Kasia napisał(a) 07:27, 10.07.2015:

  @Wojciech Sprawy związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z 2014 r. 1322, 1662.). Demontaż zużytego sprzętu może być prowadzony wyłącznie w zakładach przetwarzania, które spełniają ustawowe wymogi. Ten kto przeprowadza demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, podlega karze grzywny w wysokości od 2.000 zł do 100.000 zł. Definicja zakładu przetwarzania – instalacja, obiekt budowlany lub jego część, w których jest prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

 5. 5 Kasia napisał(a) 08:55, 10.07.2015:

  @Wojciech w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami – Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356 – obowiązuje do 26.06.2015 r. masz demontaż sprzetu elektrycznego i elektronicznego czyli możliwość poza instalacją. Obligatorjnie Raport oddziaływania przed uruchomieniem zakladu przetwarzania.

 6. 6 Sylwia napisał(a) 09:30, 06.03.2019:

  Chciałam dopytać, czyli na proces odzysku R10 potrzebne jest zezwolenie? na kogo wniosek może być takie zezwolenie wydane (osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo)?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:15, 10.03.2019:

  Sylwia (6), na prowadzenie odzysku odpadów, w tym R10, trzeba mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jednak wg art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach:
  Art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania … zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:
  2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 (rozporządzenie – Dz. U. z 2016 r. poz. 93);
  3) osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3;

  Zezwolenie może uzyskać każdy, a nie tylko przedsiębiorca.

 8. 8 Sławek napisał(a) 12:56, 11.12.2021:

  Witam, chciałbym dopytać, czy jest możliwość uzyskania pozwolenia na przetwarzanie plastiku R3 (produkcja przemiału) bez magazynowania go????
  tzn, dostawy są awizowane i w takich ilościach ile może przetworzyć linia

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:49, 11.12.2021:

  Sławek (8), nie ma wymogu prawnego, że trzeba magazynować odpady przed ich przetworzeniem w tym samym zakładzie co prowadzone przetwarzanie.
  Tak więc nie powinno być przeszkód do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przywiezionych odpadów wprost na linię przemiału plastiku.
  Dzięki temu uniknie się obowiązków związanych z magazynowaniem odpadów, monitoringiem wizyjnym i zabezpieczeniem roszczeń.


Skomentuj...