Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami

27 czerwca 2015 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie [4] określające rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 poza instalacjami i urządzeniami. Rozporządzenie [4] wydane jest na podstawie obecnie obowiązującej ustawy [UO2] i zastąpi wydane na podstawie UO rozporządzenie [3] określające rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15 oraz unieszkodliwiania D2 poza instalacjami lub urządzeniami.

Z wyjaśnieniami i uwagami w ramach konsultacji i uzgodnień na etapie projektu rozporządzenia [3] można zapoznać się na stronie RPL, w tym ze szczegółowym opisem wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego rozporządzenia zamieszczonym w uzasadnieniu do projektu na str. 45-52.

Uwaga. Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej załącznika do rozporządzenia [4], wyodrębnione z rodzaju odpadów określonego przy danym kodzie w katalogu odpadów [5], a nie cały rodzaj określony danym kodem.

Uwaga. Wg art. 222 UO2, dla dotychczasowego (wg UO) procesu odzysku R14 moim zdaniem właściwe obecnie (wg UO2) są procesy odzysku R3, R5 i R12, a dla procesu odzysku R15 moim zdaniem właściwy jest obecnie proces odzysku R12. Natomiast dopuszczone w dotychczasowym rozporządzeniu [3] unieszkodliwianie D2 substancji ropopochodnych zawartych w glebie lub ziemi bezpośrednio w gruncie tj. “in situ” moim zdaniem nie ma obecnie zastosowania, bo wg art. 2 pkt 2 UO2:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
2) gruntu w pierwotnym położeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynków trwale związanych z gruntem

Przetwarzanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami może być prowadzone tylko w przypadkach określonych w art. 30 i 31 UO2, a więc m.in. gdy odzysk jest prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu [4] w przypadku odzysku R3, R5, R11 i R12 oraz w rozporządzeniu [6] w przypadku odzysku R10.

Uwaga. Na prowadzenie odzysku odpadów trzeba mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów (poza wyjątkami określonymi w art. 45 UO2).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.– obowiązuje do 22.01.2013 r., ale niektóre przepisy obowiązują przejściowo nadal
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm. – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami – Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356 – obowiązuje do 26.06.2015 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami – Dz. U. z 2015 r. poz. 796 – obowiązuje od 27.06.2015 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 – Dz. U. z 2015 r. poz. 132

Tematy powiązane

Definicja „instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Odzysk odpadów na składowisku
Wykorzystanie odpadów ziemi i gleby
Dotychczasowy odzysk R14 i R15
Odzysk R14 i R15 poza instalacją
R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach

Joanna Wilczyńska (14.06.2015)
Temat dnia | 7 komentarzy »
Tagi: ,


komentarzy 7

“Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami”
 1. 1 Agnieszka napisał(a) 10:37, 02.07.2015:

  Poproszę o Pani stanowisko: wg Pani jak należy rozumieć zapis warunków odzysku dla lp. 2 w załączniku do rozporządzenia: Utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane… Czy wprowadzony zapis oznacza, że przy wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy wymagać zgłoszenia dokonanego w wydziale budowlanym czy jedynie tytuł prawny ma być zgodny z zapisami Prawa budowlanego? Niestety w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia nie odniesiono się do tej zmiany.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:28, 04.07.2015:

  Moim zdaniem brakuje przecinka po tytule prawnym, gdyż tytuł prawny określany jest na podstawie Kodeksu cywilnego, a nie na podstawie Prawa budowlanego. Uważam, że do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie jest wymagane dołączanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu (np. umowa dzierżawy) ani dokumentów potwierdzających zgłoszenie utwardzania terenu w wydziale budowlanym. Podmiot nie może bowiem utwardzać terenu odpadami na podstawie samego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli nie będzie mieć w danym momencie tytułu prawnego do tego terenu i nie dokona zgłoszenia w wydziale budowlanym, jeżeli będzie ono wymagane (przepisy art. 30 Prawa budowlanego zmieniły się w tym zakresie od 28.06.2015 r.).

 3. 3 Wojciech Brylak napisał(a) 21:49, 07.07.2015:

  Chciałbym prowadzić operację demontażu sprzętu elektronicznego. Jedynymi narzędziami przy demontażu będą typowe narzędzia ręczne typu” wkrętaki, klucze, szczypce itp. Prace będą prowadzone na stole warsztatowym wyposażonym w imadło. Nie będzie emisji do powietrza ani nie będzie ścieków technologicznych. Proces odzysku R12. Cz taka działalność to prowadzenie odzysku poza instalacją?

 4. 4 Kasia napisał(a) 07:27, 10.07.2015:

  @Wojciech Sprawy związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z 2014 r. 1322, 1662.). Demontaż zużytego sprzętu może być prowadzony wyłącznie w zakładach przetwarzania, które spełniają ustawowe wymogi. Ten kto przeprowadza demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, podlega karze grzywny w wysokości od 2.000 zł do 100.000 zł. Definicja zakładu przetwarzania – instalacja, obiekt budowlany lub jego część, w których jest prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

 5. 5 Kasia napisał(a) 08:55, 10.07.2015:

  @Wojciech w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami – Dz. U. Nr 49/2006 r., poz. 356 – obowiązuje do 26.06.2015 r. masz demontaż sprzetu elektrycznego i elektronicznego czyli możliwość poza instalacją. Obligatorjnie Raport oddziaływania przed uruchomieniem zakladu przetwarzania.

 6. 6 Sylwia napisał(a) 09:30, 06.03.2019:

  Chciałam dopytać, czyli na proces odzysku R10 potrzebne jest zezwolenie? na kogo wniosek może być takie zezwolenie wydane (osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo)?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:15, 10.03.2019:

  Sylwia (6), na prowadzenie odzysku odpadów, w tym R10, trzeba mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jednak wg art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach:
  Art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania … zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:
  2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 (rozporządzenie – Dz. U. z 2016 r. poz. 93);
  3) osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3;

  Zezwolenie może uzyskać każdy, a nie tylko przedsiębiorca.


Skomentuj...