Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska

Pytanie: Firma posiada instalację, która nie została zgłoszona. Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska z tej instalacji są niewielkie. W związku z tym nasuwają się następujące pytania. Czy wyliczając opłatę za korzystanie ze środowiska powinniśmy wnosić opłatę podwyższoną? Czy jeśli opłaty były wnoszone jako niepodwyższone, to grożą za to jakieś konsekwencje? Zgodnie z przepisami ustawy POŚ art 292 podmiot nie posiadający pozwolenia ponosi opłaty podwyższone, czy wobec tego brak zgłoszenia jest podstawą do wnoszenia opłaty podwyższonej? [K.]

Odpowiedź: Nie jest wymagana opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska, jeżeli nie została zgłoszona instalacja wymagająca na podstawie art. 152 POŚ zgłoszenia.

Opłata podwyższona dotyczy wyłącznie przypadków, gdy wymagane jest nie zgłoszenie lecz pozwolenie, a podmiot nie ma pozwolenia, bo wg art. 292 POŚ:

Art. 292. W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za:
1) wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
2) pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Gdyby była wymagana opłata podwyższona, to w przypadku jej niewniesienia wymagane są odsetki, tak samo jak w przypadku niewniesienia “podstawowej” opłaty, w wysokości odsetek od zaległości podatkowych, gdyż wg art. 281 POŚ do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej obowiązek wniesienia zaległej opłaty wraz z odsetkami przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej płatności.

Jeżeli odpowiednia opłata wraz z odsetkami nie będzie wniesiona, to marszałek województwa na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli WIOŚ wymierzy opłatę w drodze decyzji (art. 288 POŚ).

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 POŚ, których roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, ale wykaz opłatowy należy przekazać (art. 289 POŚ).

Na podstawie rozporządzenia [2] ustala się, czy dana instalacja zwolniona jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, bo wg POŚ:

Art. 351. 1. Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

Natomiast na podstawie rozporządzenia [3] ustala się, czy jeżeli instalacja nie wymaga takiego pozwolenia, to czy wymaga zgłoszenia, bo wg POŚ:

Art. 342. 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.

Zgłoszenie organowi ochrony środowiska (odpowiednio wg art. 378 POŚ) instalacji  z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinno wg art. 152 ust. 2 POŚ zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.

Tematy powiązane

Zgłoszenie małych kotłowni
Zgłoszenie instalacji energetycznych
Czy wymagane jest zgłoszenie zbiornika paliw organowi ochrony środowiska?
LZO – pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza gazów z instalacji
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Czy ma być opłata podwyższona w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu emisji w pozwoleniu?
Pozwolenie na spalanie lub współspalanie odpadów
Opłata za czynnik chłodniczy

Joanna Wilczyńska (24.05.2015)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 6

“Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska”
 1. Avatar
  1 Kasia napisał(a) 08:09, 03.06.2015:

  A co powie Pani na wyrok IV SA/Po 1258/13 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-27

  ? ciekawa sprawa

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:49, 22.01.2017:

  Też jestem za tym, tak jak WSA, aby zawsze była wydawana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenie, wówczas jest jasna sytuacja

 3. Joanna Wilczyńska
  3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:52, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

 4. Avatar
  4 Alicja napisał(a) 10:57, 28.02.2018:

  Zakład posiada pozwolenie zintegrowne,ale w 2017 roku zostały przekroczone dopuszczalne ilości poboru wody i odprowadzanych ścieków. Nie zdążyliśmy na czas ze zmianą nowej decyzji. Czy wykonując roczne sprawozdanie opłatowe powinnam sama naliczyć podwyższone opłaty za przekroczone ilości czy czekać na naliczenie administracyjnej kary pieniężnej

 5. Joanna Wilczyńska
  5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:29, 28.02.2018:

  Alicja, wg art. 292 POŚ w związku z art. 533 ust. 4 nowego Prawa wodnego w wykazie opłatowym za 2017 r. trzeba by podać opłatę podwyższoną o 500%, gdyby nie było pozwolenia.
  Natomiast za przekroczenie warunków pozwolenia WIOŚ wymierza w decyzji administracyjną karę pieniężną.
  Jednak w przypadku przekroczeń dotyczących wody i ścieków w roku 2017 obecnie WIOŚ nie ma podstawy prawnej do wydania takiej decyzji, ale jest w Sejmie projekt zmian przepisów przejściowych nowego Prawa wodnego, które mają to umożliwić.

 6. Joanna Wilczyńska
  6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:59, 28.02.2018:

  Przed chwilą została uchwalona ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne.
  Projekt w wersji druku nr 2276 został przegłosowany w całości. Teraz ustawa ta musi być rozpatrzona przez Senat.
  Jeżeli Senat nie wniesie poprawek, to dodane przepisy przejściowe dotyczące kar za wodę i ścieki wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Natomiast pozostałe jej przepisy, a więc m.in. te dotyczące postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia.


Skomentuj...