Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ewidencja odpadów w BDO

Pytanie: W sprawie nowego systemu BDO. Chodzi o uzupełnianie KEO.

Przetwarzam kable elektryczne i odzyskuje miedź oraz tworzywa sztuczne. Przykładowo kupuje 1 Mg kabli, na koniec miesiąca w KEO (zakładka przyjęte) wpisuje 1 Mg kabli, w zakładce przetworzone wpisuje 1 Mg kabli i zaznaczam recykling. Następnie w 2 nowych KEO w jednaj dla miedzi w zakładce wytworzone wpisuję 0,5 Mg miedzi i w drugiej KEO dla tworzywa w zakładce wytworzone wpisuję 0,5 Mg tworzywa,  wszystko oczywiście pod odpowiednimi kodami. Czy moje rozumowanie jest poprawne, czy źle uzupełniam KEO? [M.K]

Odpowiedź:  Takie wypełnianie trzech kart ewidencji odpadów (KEO) jest poprawne, bo zgodnie z art. 70 ust. 1 UO2:

Art. 70. 1. Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie, …

Należy jednak pamiętać, że 1.01.2020 r. został usunięty ust. 2 w art. 70 UO2, który stanowił:

2. Wpisów do kart ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. 

Natomiast art. 66 ust. 1 UO2 zobowiązuje do ewidencji bieżącej (co nie jest zdefiniowane):

Art. 66. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów …

Od 1.01.2020 r. ewidencja powinna być prowadzona elektronicznie poprzez BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Wymaga to wcześniejszej rejestracji w systemie BDO, aby uzyskać indywidualny numer BDO.

Jednak wg art. 236a UO2, do końca 2020 r. można sporządzać dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do UO2. Nie trzeba będzie jednak wprowadzać tej ewidencji do BDO w terminie do 31 stycznia 2021 r., gdyż przez tzw. tarczę antykryzysową 3.0 [4] został uchylony ust. 3 w art. 236a UO2:

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Papierową ewidencję można także prowadzić przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO. Wówczas nie podaje się numeru rejestrowego BDO na tych dokumentach. Numer BDO powinien zostać nadany przez marszałka województwa nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wpis do rejestru BDO. Jednak termin ten bywa niedotrzymany. Do końca 2020 r. brak numeru BDO nie będzie jednak powodować sankcji, gdy w wymaganych przypadkach wniosek o wpis do rejestru będzie złożony. Zostało to jednoznacznie określone w dodanym art. 236b UO2:

Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.

3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.

Powyższy przepis jest istotny, gdyż prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO na wniosek w zakresie prowadzonej działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 UO2 podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł na podstawie art. 194 UO2:

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
5a) nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63;

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. 797, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)
[4] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza antykryzysowa 3.0) (Dz. U. poz. 875)

TEMATY POWIĄZANE

Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji
Zmiany dotyczące BDO

Joanna Wilczyńska (17.05.2020)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...