Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady na sprzedawanej nieruchomości

Pytanie: Firma X chce sprzedać grunt, na tym gruncie magazynowane są odpady zgodnie z wytycznymi z pozwolenia. Czy firma X musi pozbyć się tych odpadów we własnym zakresie przed sprzedażą gruntu?

Czy może zostawić je firmie, która kupi grunt (oczywiście firma ta będzie wiedziała o tych odpadach)? [W.M.]

Odpowiedź: Jeżeli pozwolenie dotyczy wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją jakiejś instalacji i dotyczy ich magazynowania, to co będzie z tą instalacją po sprzedaży gruntu? Jeżeli instalacja nadal będzie eksploatowana, ale przez nowy podmiot, to ma zastosowanie art. 189 POŚ:

Art. 189. 1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. 

W takim przypadku odpady mogą być nadal magazynowane zgodnie z tym pozwoleniem, ale nie może być przekroczony czas ich magazynowania, m.in. określony w art. 25 UO2:

4. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
1) 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;
2) 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.

5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.

6. Okresy magazynowania odpadów, o których mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Nie mam jednak pojęcia, jak w takim  przypadku odpady te powinny być uwzględnione w ewidencji odpadów przez dotychczasowy i nowy podmiot.

Jeżeli instalacja nie będzie dalej eksploatowana, to odpady nie mogą być dalej magazynowane, bo pozwolenie wygasa (art. 193 ust. 1 pkt 2 POŚ), ale powinna być wydana decyzja o stwierdzeniu jego wygaśnięcia (art. 193 ust. 3 POŚ). 

Trzeba mieć na uwadze, że za każdą dobę wymagana jest opłata podwyższona za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji (art. 293 ust. 2 POŚ), przy czym wg art. 3 ust. 1 pkt 19 UO2:

domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)

Joanna Wilczyńska (12.05.2020)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...