Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiany dotyczące BDO

Do Sejmu został wniesiony poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ma związek z BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Wg wyjaśnienia do druku sejmowego nr 119:

Projekt dotyczy dodania przepisów regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.

Projekt został skierowany do I czytania do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Najbliższe posiedzenie Sejmu będzie 8 i 9 stycznia, ale w porządku jego obrad nie ma jeszcze tego projektu (druk nr 119). Wg uzasadnienia do projektu:

Zasadne jest dodanie przepisów regulujących sporządzane dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym”. Zmiany w art. 67 ustawy o odpadach polegają na dodaniu przepisu wprowadzającego wyjątek od zasady, o której mowa w ust. 6 (projektowany ust. 7). Wyjątek ten polega na możliwości sporządzania, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO. Podkreślenia przy tym wymaga, że przepisy te dotyczą awarii w systemie teleinformatycznym, co nie obejmuje awarii występującej po stronie użytkowników BDO. O czasie trwania awarii systemu informował będzie administrator BDO (projektowany art. 67 ust. 8). Zmiany w art. 67 ust. 9 wynikają z faktu, że w przypadku awarii systemu nie będzie możliwe wygenerowanie karty przekazania odpadów i karty przekazania odpadów komunalnych. Rozwiązanie projektowane w art. 67 ust. 7 ma charakter doraźny. Z tego względu projektowany art. 67 ust. 10 nakłada obowiązek wprowadzenia informacji zawartych w papierowych lub elektronicznych prowadzonych poza BDO dokumentach ewidencji odpadów do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia usunięcia awarii. Naruszenie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie – projektowany art. 180 ust. 4.

Zmiana ma umożliwić postępowanie w przypadku awarii również w zakresie sprawozdań składanych na podstawie ustawy o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przepisy te będą mogły być natomiast stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r. Krótkie vacatio legis nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa, ponieważ wprowadzane przepisy nie tylko nie nakładają na użytkowników nowych obowiązków, lecz wręcz ułatwiają sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w sytuacji awarii systemu oraz przez pierwsze pół roku funkcjonowania modułu ewidencji w bazie czyli do 30 czerwca 2020 r., i tym samym przekazywanie odpadów.

Stosowanie przepisów niniejszej ustawy z mocą wsteczną pozwoli posiadaczom odpadów, którzy powinni prowadzić ewidencję odpadów od 1 stycznia 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem BDO, na uzupełnienie tej ewidencji w sposób przewidziany niniejszą ustawą, co pozwoli na uniknięcie sankcji za nieprowadzenie ewidencji odpadów w przypadku posiadacza odpadów, który będzie miał problemy z wypełnieniem obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem BDO.

Projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ umożliwi prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami w sytuacjach awaryjnych oraz przez pierwsze pół roku funkcjonowania modułu ewidencji w bazie czyli do 30 czerwca 2020 r. z zastosowaniem dokumentów papierowych.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)
[4] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[5] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

TEMATY POWIĄZANE

Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji
Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale
Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
Rejestr w BDO – sklep meblowy
Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów

Joanna Wilczyńska (06.01.2020)
Nowości | 26 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 26

“Zmiany dotyczące BDO”
 1. 1 Wiesław napisał(a) 13:01, 07.01.2020:

  Witam
  Wprowadzony projekt nadal nie rozwiązuje problemu na jaki napotka przedsiębiorca
  1.Wytwarzający odpady w ilościach nieprzekraczających ustawowych norm (zwolniony z prowadzenia rejestru)
  2.Transportujący wytworzone przez siebie odpady
  (ustawowo zwolniony z rejestracji do BDO)
  Problem – na podstawie jakie dokumentu transportuje i przekazuje odpady np. do PSZOK?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:13, 07.01.2020:

  Wiesław (1), na odpady transportowane i przekazywane do PSZOK ich wytwórca nie musi mieć żadnych dokumentów, bo do PSZOK można przekazać tylko odpady komunalne.
  W innych przypadkach faktycznie jest problematyczne, jak udowodnić, że odpady nie wymagają ewidencji (KEO, KPO). Problem ten jednak zawsze był (od 1998 r.) i teraz przy BDO nadal jest.

 3. 3 Wiesław napisał(a) 07:06, 08.01.2020:

  Joanna, dziękuję za odpowiedź. Czyli wynika z tego, że tworzymy prawo, które w rzeczywistości w niektórych przypadkach zależy od widzimisie pracownika odbiorcy, który parafrazując klasyka może powiedzieć „Pańskich śmieci nie przyjmiemy i co nam Pan zrobi :-)”Mam jednak nadzieję, że na takiego nie trafię :-)

 4. 4 Pawel napisał(a) 08:42, 08.01.2020:

  Wydaje mi się, że w BDO odpady nie wymagających ewidencji teraz będzie zliczał przyjmujący na podstawie wprowadznych danych do kart ewidencji.

 5. 5 Dar napisał(a) 13:43, 09.01.2020:

  Ciekawe jest w jakim celu objeli rolników pow. 75 ha obowiązkiem wpisu do BDO?

  Np. wytwarza taki rolnik mase roślinna – nie podlega ewidencji z mocy rozporządzenia – tak wiec podlega pod wpis BDO czy nie ? Czy nie brak logiki w tym wszystkim?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:00, 09.01.2020:

  Dzisiaj Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 120) z poprawką nr 4 (druk 120A)
  Posiedzenie Senatu będzie 15-17 I, więc może wtedy ta ustawa będzie ostatecznie uchwalona.
  Wg dodanego do ustawy o odpadach art. 236a do 30 czerwca 2020 r. dopuszczona będzie papierowa ewidencja (KEO, KPO …).

 7. 7 Natalia napisał(a) 16:46, 11.01.2020:

  Witam,

  proszę o odpowiedź, co w sytuacji, gdy nie nadano jeszcze numeru BDO i czekam za nim, a chcę wynająć kontener na śmieci pobudowalne od firmy. Czy mogę wystawić papierową wersję karty i czy na tej podstawie mogą odebrać mi takie odpady ?

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:18, 11.01.2020:

  Uchwalona w czwartek ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – została przekazana do Senatu.
  Do 30.06.2020 dopuszcza się papierową ewidencję odpadów KEO KPO…

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:22, 12.01.2020:

  Dar (5), rolnik wytwarza nie tylko odpadową masę roślinną, ale też inne odpady związane produkcją rolniczą lub związane z samodzielnym serwisowaniem maszyn lub urządzeń – niekwalifikowane do odpadów komunalnych ze względu na duże ilości bądź są niebezpieczne, np. odpady folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, opony, zużyte oleje smarowe, czyściwo, części maszyn.
  Dlatego też zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach nie wymaga wpisu do rejestru BDO jedynie:
  5) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1,
  tj. gdy nie podlega wpisowi z urzędu, a więksi rolnicy muszą mieć wpis do rejestru BDO.
  Zobacz odpowiedź MŚ na interpelację poselską nr 30056 w sprawie problemu odbioru odpadów z folii i sznurka rolniczego (polipropylenowego) wykorzystywanych w rolnictwie.

 10. 10 Natalia napisał(a) 07:55, 13.01.2020:

  Dziękuję za odpowiedź, jednakże nie nadano mi jeszcze numeru BDO, czy bez tego również można odebrać mi odpady ?

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:34, 26.01.2020:

  Natalia (7, 10), jeżeli wytwarzasz odpady budowlane, które nie są kwalifikowane jako odpady komunalne (wytwórca komunalnych nie musi prowadzić ewidencji i wystawiać KPO), to nie musisz prowadzić ich ewidencji (KEO, KPO), jeżeli rocznie wytworzysz je w ilości (5, 10 ton w zależności od kodu) określonej w nowym rozporządzeniu. Wówczas też nie musisz mieć numeru BDO, bo nie musisz wystawiać karty przekazania odpadu (KPO). Natomiast przejmujący te odpady tworzy w BDO dla nich kartę ewidencji odpadów (KEO), w której zamiast numeru KPO od przekazującego wpisuje „Z” (zwolniony z obowiązku ewidencji).
  Jeżeli jednak musisz prowadzić ewidencję, a jeszcze nie masz nadanego numeru BDO, to nie możesz ich przekazać bez wystawienia papierowej KPO.
  Problem w tym, że dotychczasowe wzory KPO ważne były do końca 2019 r.
  Natomiast nowe wzory KPO są w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Będzie można je zastosować do odpadów przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., ale do 31 lipca 2020 r. takie papierowe KPO trzeba będzie przenieś do BDO.
  Ustawa ta musi być jeszcze podpisana przez Prezydenta, wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dz. U.

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:52, 30.01.2020:

  31.01.2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150).
  Przesunięto z 15 marca na 30.06.2020 r. sprawozdania odpadowe za 2019 rok przez BDO, a te dotyczące odpadów komunalnych – z 31 stycznia na 30.06.2020 r.
  Od 1 stycznia do 30.06.2020 dopuszczona jest papierowa ewidencja odpadów (KPO, KEO …), ale opłaty produktowe i recyklingowe są bez zmian terminu.
  W załącznikach nr 5a-5g do ustawy o odpadach dodane są wzory papierowej ewidencji na okres do 30.06.2020 r. oraz na okres awarii systemu BDO (ewidencja taka i tak musi być potem wprowadzona do BDO).

 13. 13 Dar napisał(a) 08:07, 31.01.2020:

  A czy sprawozdanie odpadowe do Marszałka można wysłać w wersji papierowej czy tylko sporządzić przez BDO ? Amoże sporządzić papierowo i póżniej wprowadzić do systemu ???? Moduł obecnie sprawozdawczości w BDO nie działa.

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:46, 31.01.2020:

  Dar (13), nie zmieniono ustawowej formy składania sprawozdań odpadowych do marszałka za 2019 rok, a więc będą możliwe tylko przez BDO.
  Dotyczy to m.in. tych sprawozdań, które za lata 2011-2018 składane były na formularzu do ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

 15. 15 Ania napisał(a) 13:32, 31.01.2020:

  Pani Joanno, Jak zatem składać sprawozdania dotyczące opłaty produktowej skoro nie przesunięto terminu a modułu bdo w tym zakresie nie ma?

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:25, 31.01.2020:

  Ania (15), problem w tym, że sprawozdania odpadowe (w tym dotyczące opłaty produktowej) poprzez BDO przesunięto z 15 marca 2020 r. na 30.06.2020 r., ale termin wnoszenia opłaty produktowej pozostał nieprzesunięty.
  Tak więc i tak trzeba takie sprawozdanie złożyć poprzez BDO albo przygotować „na boku” wcześniej, aby wiedzieć ile wnieść opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów (odpowiednio: recyklingu i innych niż recykling poziomów odzysku albo poziomu zbierania), oraz ile wnieść „brakującej” kwoty na publiczne kampanie edukacyjne:
  – do 15 marca 2020 r. – za opakowania, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  – do 31 marca 2020 r. – za opony, oleje smarowe i preparaty smarowe (inne niż plastyczne).

 17. 17 Ania napisał(a) 11:18, 03.02.2020:

  Czy wniosek o pomoc de minimis składamy jak dotychczas w wersji papierowej?

 18. 18 Jadwiga napisał(a) 10:29, 05.02.2020:

  Witam,
  świadczymy usługi komunalne na rzecz mieszkańców w zasobach spółdzielni mieszkaniowej.
  Bardzo często zdarza się tak, że mieszkańcy remontują swoje mieszkania, ale nie zamawiają kontenerów na odpady poremontowe, lecz podrzucają je pod śmietniki. Bywa tak, że jest to pojedynczy odpad, np. muszla klozetowa, bywa, że jest ich bardzo dużo.
  Do zakresu naszych usług należy bieżące uprzątanie takich odpadów. PSZOK za zebrane tak odpady i dostarczane przez naszą firmę pobiera opłaty. Podobnie robi to ZUTIK.
  A przecież są to odpady wytworzone przez mieszkańców.
  Jak rozwiązać ten problem?
  Odpady zielone, wielkogabaryty są odbierane przez firmy, które wygrały przetarg w mieście.
  Czy obowiązuje nas rejestr BDO?
  Czy powinniśmy płacić za dostarczane wytworzone przez mieszkańców odpady?
  Pozdrawiam
  J. T.

 19. 19 Seba napisał(a) 22:12, 12.02.2020:

  Powracam do wątku wystawiania KPO papierowej bez nadanego numeru BDO. W chwili obecnej czekamy na nadanie numeru BDO, ale już musimy oddać zmieszane odpady budowlane o kodzie 170904, które nie są wyłączone z ewidencji. Czy możemy je oddać na podstawie wystawionej papierowej KPO, mimo, że nie posiadamy jeszcze numeru BDO ? Potem po nadaniu numeru wprowadzimy KPO do BDO. Takie pytania płynął z całej branży budowlanej, bo firmy odbierające odpady nie chcą ich przyjmować bez BDO.

 20. 20 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:10, 12.02.2020:

  Seba (19), wg obowiązującego od 31 stycznia 2020 r. art. 236a ustawy o odpadach można do 30 czerwca 2020 r. stosować papierową ewidencję wg załączników 5a-5g do tej ustawy. Do 31 lipca trzeba będzie taką ewidencją przenieść do BDO.
  Po to właśnie został wprowadzony ten przepis przejściowy, aby mogli prowadzić ewidencję (i przekazywać odpady) ci, co jeszcze nie mają numeru w rejestrze BDO.
  Urzędy marszałkowskie są zawalone wnioskami o wpis do rejestru BDO i marszałkowie woj. nie dotrzymują ustawowego terminu 30 dni na weryfikację wniosku i zawiadomienie podmiotu o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną. Może do 30 czerwca się uda …
  Nie ma podstaw prawnych, aby był zakaz przyjmowania odpadów przekazanych z papierową KPO. Firmy nie chcą przyjmować odpadów bez BDO, bo to im tylko utrudni ewidencję. Będą oni bowiem musieli później w BDO ponownie potwierdzić KPO po wprowadzeniu do BDO przez przekazującego.

 21. 21 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:00, 11.04.2020:

  Wg zmienionego art. 236a ustawy o odpadach, od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (zamiast do 30 czerwca 2020 r.) ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej wg wzorów z załączników nr 5a-5g do ustawy o odpadach. Jednak taka ewidencja musi być wprowadzona do BDO do 31 stycznia 2021 r. (zamiast do 31 lipca 2020 r.).

 22. 22 Radosław napisał(a) 21:19, 13.04.2020:

  Dzień dobry,

  Czy ministerstwo wyjaśniło już w jaki sposób postępować w przypadku różnic w wadze odpadów pomiędzy wagą przekazującego a przyjmującego w przypadku gdy obydwie wagi są zalegalizowane a różnica wynosi plus / minus 100 kg ?
  Na webinarium IOŚ informował, że w takim przypadku Przekazujący i Przejmujacy mogą przyjąć swoje wagi bez odrzucania karty. Ostatnio jednak spotkałem się z opinią, że kartę należy odrzucić.

 23. 23 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:42, 17.05.2020:

  Wg uchylonego ust. 3 w art. 236a ustawy o odpadach przez tarczę antykryzysową 3.0, papierowa ewidencja odpadów prowadzona do końca 2020 r. nie będzie musiała być wprowadzona do BDO do 31 stycznia 2021 r.

 24. 24 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:04, 17.05.2020:

  Wg zmienionego art. 237ea ustawy o odpadach przez tarczę antykryzysową 3.0:
  237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.
  2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

 25. 25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:05, 23.05.2020:

  Wg zmienionego art. 12a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez tarczę antykryzysową 3.0:
  „Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.
  3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
  4. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

 26. 26 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:05, 23.05.2020:

  Jeżeli złożyłeś wniosek o wpis do rejestru BDO, to do końca 2020 r. możesz spokojnie czekać na wpis do rejestru, bo do ustawy o odpadach został dodany art. 236b przez tarczę antykryzysową 3.0:
  „Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.
  2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.
  3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.”


Skomentuj...