Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy wymagana KPO na produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego

Pytanie: Czy na osady ściekowe z oczyszczalni powinna być wystawiona karta przekazania odpadu,  jeśli odbiorca twierdzi, że osady zostają spalone i wystawia tylko dokumenty HDI traktując osad jako PUPZ ?

Odpowiedź: W takim przypadku, gdy odpady będące osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków zakładu mięsnego traktowane są jako PUPZ (produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego), ale przekazywane są do spalenia, moim zdaniem należy stosować wszystkie przepisy dotyczące odpadów, a więc m.in. w zakresie:

  • ewidencji – wytwórca, transportujący i przejmujący musi stosować odpowiednio KEO (karta ewidencji odpadów) i KPO (karta przekazania odpadów) pomimo tego, że wystawiany jest dla tych PUPZ dokument HDI (handlowy dokument identyfikacyjny);
  • transportu – wymagany jest wpis w rejestrze BDO w dziale VII (Transportujący odpady);
  • wytwarzania – wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów (jeżeli roczna ilość osadów przekracza progi z art. 180a POŚ dla danej instalacji);
  • zbierania – wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów, jeżeli przejmujący osady gromadzi je czasowo, ale nie przetwarza ich w miejscu gromadzenia;
  • termicznego przekształcania odpadów – wymagane jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów i pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (wymagane dotrzymanie standardów emisyjnych dla spalania/współspalania odpadów), a w niektórych przypadkach wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

Odpady kwalifikowane jako produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) podlegają obowiązującemu wprost rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 i od 23.01.2013 r. nie podlegają przepisom ustawy o odpadach poza pewnymi wyjątkami. W związku z tym, że ww. osady będą spalane, to nie stosuje się do nich zwolnienia dla PUPZ z art. 2 pkt 6, 9 i 10 UO2, który stanowi:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

6) biomasy w postaci:
a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009,
b)… c) …
– wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;

9) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem;

10) zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.

Do 30 czerwca 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów może być, epizodycznie wg art. 236a UO2, prowadzone w formie papierowej wg wzorów z załącznika nr 5a (KPO) i nr 5c (KEO) do UO2. Jednak taka ewidencja musi być wprowadzona do BDO do 31 lipca 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

TEMATY POWIĄZANE

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale
Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO
Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów

Joanna Wilczyńska (09.02.2020)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Czy wymagana KPO na produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:58, 11.04.2020:

    Wg zmienionego art. 236a ustawy o odpadach, od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (zamiast do 30 czerwca 2020 r.) ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej wg wzorów z załączników nr 5a-5g do ustawy o odpadach. Jednak taka ewidencja musi być wprowadzona do BDO do 31 stycznia 2021 r. (zamiast do 31 lipca 2020 r.).


Skomentuj...