Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Pytanie: Czy zakład wytwarzający produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w związku z produkcją środków spożywczych, który produkty te przekazuje jednostkom zewnętrznym do utylizacji zgodnie z wyłączeniem spod stosowania według art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) musi prowadzić ewidencję i sprawozdawczość (uwzględniać w zbiorczym zestawieniu o odpadach) dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z w/w ustawą o odpadach ?

Zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21):
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
9) Produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów   przetworzonych objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem.

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (WE) 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 definiuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego jako:
1) „produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego” oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nie­ przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajo­we, zarodki i nasienie”.

W dalszej części rozporządzenia produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostały wyszczególnione i podzielone ze względu za poziom zagrożenia dla ludzi i zwierząt na trzy grupy:
– Materiał kategorii 1
– Materiał kategorii 2
– Materiał kategorii 3
Artykuł 10 wyróżnia materiał kategorii trzeciej, w tym:
„f) Produkty pochodzenia zwierzęcego lub środki spożywcze zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które już nie nadają się do spożycia przez ludzi z powodów handlowych lub w wyniku problemów powstałych w wyniku produkcji lub wad w pakowaniu lub innych wad, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.”
[R.J]

Odpowiedź: Jeżeli postępowanie z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 i podlega wyłączeniu z art. 2 pkt 9 UO2, to nie jest wymagane stosownie do nich przepisów ustawy o odpadach, a więc m.in. nie trzeba prowadzić dla nich ewidencji odpadów (karty ewidencji odpadów – KEO, karty przekazania odpadów – KPO) i nie trzeba wykazywać ich w rocznych sprawozdaniach (zbiorczych zestawieniach danych o odpadach) do marszałka województwa.

Wg uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Zniesienie obciążeń administracyjnych związane jest również z wprowadzeniem nowych wyłączeń spod przepisów projektowanej ustawy o odpadach. Najważniejszym nowym wyłączeniem jest wyłączenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są przewidziane do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcenia termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, chyba że produkty te nie są odpadami, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Dzięki temu posiadacze odpadów, w tym ich wytwórcy (dotyczy to branży rolno-spożywczej), nie będą zobowiązani do uzyskiwania decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach w tym zakresie, a także realizowania innych, wynikających z niej obowiązków.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) – Dz. U. L 300/2009 r., str. 1, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673 – wg art. 236 ust. 1 UO2 stosuje się do ewidencji odpadów do końca 2014 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674 – wg art. 237 UO2 stosuje się nadal do sprawozdań za lata 2012-2014

Tematy powiązane

Odchody zwierząt futerkowych to produkt uboczny
Kiedy zwłoki zwierząt nie podlegają ustawie o odpadach
Interpretacja MŚ dotycząca stosowania niewdrożonej na czas dyrektywy

Joanna Wilczyńska (03.05.2014)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...