Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana istotna czy nie

Pytanie: Czy uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie dodatkowego odpadu (dodatkowy JEDEN kod odpadu – niebezpieczny) jest zmianą znaczącą i czy konieczna jest zmiana pozwolenia zintegrowanego (takie mamy)? Czy nie jest znaczącą zmianą i wystarczy poinformowanie organu? Mamy właśnie taki problem, a zmiana pozwolenia jest mozolnym procesem i szukam  krótkiej drogi do legalnego wytwarzania tego odpadu. Czy ta istotność zmiany polega również na zmianie NA KORZYŚĆ? Przy przebudowie instalacji zyskamy spore ograniczenie emisji, czy to również należy zgłaszać – nie jest to bowiem wpływ negatywny. [A.D.]

Odpowiedź: W art. 3 pkt 7 POŚ jest definicja:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
7) istotnej zmianie instalacji – rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko;

Z tego wynika, że zmiana na „+” dla środowiska nie jest „istotną”. Pozwolenie zintegrowane (PZI) wymagane jest dla instalacji tzw. IPPC wymienionej w rozporządzeniu [2]. Jeżeli jest jej nieistotna zmiana, to PZI nie wymaga zmiany w trybie art. 215 POŚ, a jedynie poinformowania organu o zmianach w funkcjonowaniu instalacji w trybie art. 214 POŚ:

Art. 214. 1. Przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może uznać, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego i zobowiązać prowadzącego instalację, w terminie 30 dni od otrzymania informacji, do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia.

Art. 215. 1. Przed dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym prowadzący instalację jest obowiązany poinformować organ właściwy do wydania pozwolenia o planowanych zmianach i złożyć wniosek o zmianę wydanego pozwolenia zintegrowanego.

2. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać dane, o których mowa w art. 184 i 208, a decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego powinna określać wymagania, o których mowa w art. 188 i 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Co do wytwarzania nowego rodzaju odpadu to uważam, że powinna być zmiana PZI, aby określić w tej decyzji limit i miejsce magazynowania dla niego. Proponuję zrobić to w trybie art. 214 POŚ, chyba że będzie to bardzo „groźny” odpad i w dużych ilościach, wówczas organ może wymagać trybu art. 215 POŚ. Gdy nie będzie tego odpadu w PZI, to wytwarzanie i magazynowanie tego odpadu traktowane będzie jako naruszenie PZI.

Zwracam uwagę, że wniosek o zmianę PZI wg art. 215 ust. 2 POŚ powinien zawierać dane, o których mowa w art. 184 i 208 POŚ, tylko te mające związek z planowanymi zmianami, a nie komplet, jak wymagają niektórzy urzędnicy.

Uwaga: W projekcie zmian POŚ przewidziana jest zmiana art. 214 i 215.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055

Tematy powiązane

Jak przepisy “stosuje się odpowiednio”
Okresowa analiza pozwolenia zintegrowanego

Joanna Wilczyńska (27.04.2014)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Zmiana istotna czy nie”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:22, 03.09.2014:

    Duże zmiany m.in. POŚ przez ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 – obowiązują od 5.09.2014 r.

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:22, 03.09.2014:

    Od 5.09.2014 r. obowiązuje nowa lista instalacji IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego, zgodna z dyrektywą IED, określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169


Skomentuj...