Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rejestr w BDO – sklep meblowy

Pytanie: Zawracam się z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu kwestii konieczności rejestracji w BDO.

Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem prowadzonym w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Nasza działalność polega na sprzedaży detalicznej mebli. Są to zarówno meble gotowe, które nabywamy od polskich producentów i importerów. Meble te są do nas dostarczane w opakowaniach (najczęściej folia, karton, styropian). Zamawiając meble na ekspozycję po rozpakowaniu mebli i ewentualnym ich montażu zbieramy w/w odpady i przekazujemy je nieodpłatnie (styropian i folia) lub sprzedajemy (karton, złom). Z uwagi na dostawy mebli pojawiają się u nas też palety i płyty wiórowe. Z działalności biurowej powstają odpady komunalne + toner + elektrośmieci (zużyty sprzęt komputerowy, agd).

Sprzedajemy też sprzęt AGD (prowadzimy też studio kuchni) i mimo tego, że do tej pory żaden z klientów nie oddał nam starego sprzętu, takie zdarzenie może się pojawić – co wtedy?

Czy przy takiej specyfice działalności powinniśmy się zarejestrować w BDO do końca roku? Określenia jakie pojawiają się w przepisach, są dla nas niezrozumiałe. Np. kartony, folie i styropian sami przewozimy do punktów je przyjmujących – czyli transportujemy odpady. [B.W.]

Odpowiedź: Na początku, chciałam zwrócić uwagę, że rejestr BDO funkcjonuje wg komunikatu [2] od 24.01.2018 r., a podmioty obowiązane do wpisu powinny tego dokonać do 24. 07.2018 r. Natomiast od 1.01.2020 r. poprzez BDO będzie prowadzona elektronicznie ewidencja odpadów (KEO, KPO …) oraz sprawozdawczość „odpadowa”, a więc bez wymaganego rejestru w BDO nie będzie to możliwe.

Nie jest mi łatwo jednoznacznie ocenić, czy w tym przypadku wymagany jest rejestr przedsiębiorcy w BDO. Pomocne mogą być wyjaśnienia w newsach BDO, m.in.:

Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO
Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą dokonać wpisu do Rejestru-BDO

Wpis w rejestrze BDO w dziale VII dla transportujących odpady nie musi mieć transportujący wytworzone przez siebie odpady (art. 51 ust. 2 pkt 4 UO2). Tak więc wytworzone w sklepie odpady (opakowania, tonery, elektrośmieci …) prowadzący sklep może transportować bez wpisu. Jeżeli jednak przyjmie zużyty sprzęt AGD od klientów, to nie może go transportować bez wpisu w tym dziale BDO.

Wpis w rejestrze BDO w dziale VI tabela 4 musi mieć wprowadzający produkty w opakowaniach. Jeżeli prowadzący sklep kupuje towar od krajowych producentów lub od podmiotów, które towar sprowadziły do kraju, to nie jest „wprowadzającym produkty w opakowaniach” (po raz pierwszy na teren kraju) w rozumieniu art. 8 pkt 23, 24 UGOPAK, a więc nie musi mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale VI.

Wpis w rejestrze BDO w dziale IV tabela 1 musi mieć wprowadzający sprzęt (elektryczny lub elektroniczny). Jeżeli prowadzący sklep kupuje sprzęt AGD od krajowych producentów lub od podmiotów, które towar sprowadziły do kraju, to nie jest „wprowadzającym sprzęt” (po raz pierwszy na teren kraju) w rozumieniu art. 4 pkt 20 i 21 USEE2, a więc nie musi mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale IV.

Prowadzący sklep ze sprzętem AGD obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (art. 37 ust. 1 USEE2). Jednak na nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania w sklepie odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie odpadów (a więc nie będzie wpisany z urzędu do rejestru BDO w dziale XI, gdyby takie zezwolenie uzyskał). Wymagana jest jednak pisemna umowa z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie takich odpadów dotyczącą co najmniej nieodpłatnego ich przyjmowania (art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 UO2). W takim przypadku nie jest też wymagane prowadzenie ewidencji tych odpadów.

Jeżeli w sklepie nie są oferowane torby foliowe (np. do drobnych akcesoriów meblowych), to nie jest też wymagany wpis w rejestrze BDO z tytułu oferowania w sklepie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a UGOPAK. Nie jest też wtedy wymagane prowadzenie ewidencji nabytych i udostępnionych takich toreb, pobranie opłaty recyklingowej (20 gr./szt. + VAT), przekazanie (co kwartał od 2020 r., wcześniej – rocznie) pobranej opłaty (bez VAT) do marszałka województwa i kwartalne sprawozdanie. W obecnych wzorach [3] formularzy rejestrowych do BDO nie ma działu dla foliówek, ale od nowego roku wzory będą tylko w BDO i będą uaktualnione o odpowiednie działy.

Pozostał jeszcze dział XII w rejestrze BDO, w którym musi być wpisany wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Odpady wytwarzane w sklepie to nie są odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji, a więc nie wymagają takich pozwoleń i dlatego nie będzie wpisu z urzędu w dziale XI. Jeżeli wytwarzane odpady w sklepie wymagają prowadzenia ewidencji (KEO – karta ewidencji odpadów, KPO – karta przekazania odpadów), to należy dokonać wpisu rejestrze BDO w dziale XII. Z tym że wg obecnych wzorów należy podać kody wytwarzanych odpadów, a od 2020 r. – informację o miejscu wytwarzania odpadów.

Uwaga. Podmioty zwolnione z ewidencji odpadów, a więc też z wpisu do rejestru BDO w dziale XII wymienione są w art. 66 ust. 4 UO2:

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 [8];
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 [6].

Natomiast wg art. 71 UO2:

Art. 71. Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:
1) podmioty, które:
a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;
3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3.

Jeżeli na podstawie powyższego przepisu będzie wymagana tylko uproszczona ewidencja odpadów za pomocą KPO, to taka KPO nie będzie jednak wymagana przy przekazaniu odpadów do podmiotu zwolnionego z prowadzenia ewidencji na podstawie art. 66 ust. 4 UO2, np. przy przekazaniu do podmiotu prowadzącego nieprofesjonalne zbieranie odpadów określonego w art. 45 ust. 1 pkt 1:

1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528 oraz z 2019 r. poz. 919) – obowiązuje do 31.12.2019 r., nowego już nie będzie
[4] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895)
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) – obowiązuje max do 6.01.2020 r.
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów

Joanna Wilczyńska (08.12.2019)
Temat dnia | 36 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , ,


komentarzy 36

“Rejestr w BDO – sklep meblowy”
 1. 1 Ala napisał(a) 22:24, 11.12.2019:

  Oczywiście jeśli chodzi o dział XII nie udzielono odpowiedzi. Wg mnie sklep powinien zarejestrowac sie bo ma opakowania z papieru i tektury po meblach na ekspizycje

 2. 2 Edward napisał(a) 21:44, 12.12.2019:

  Czy jeżeli spełniam wymagania art. 71 pkt. 1) UO2 i prowadzę uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów, to nie musze rejestrować się w BDO?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:16, 13.12.2019:

  Edward (2), proponuję kontakt tel. w sprawie BDO – 882 037 370 – tj. do firmy, z którą współpracuję

 4. 4 Marcelina napisał(a) 20:06, 13.12.2019:

  Witam,

  Jeżeli jestem producentem wyrobów wiklinowych ( kosze wiklinowe) i wysyłam je do klientów w kartonowych pudełkach, używam folii stretch, taśm, zszywek itp. To czy muszę się zarejestrować w BDO ?

 5. 5 Anka napisał(a) 22:24, 13.12.2019:

  Oczywiście

 6. 6 Wanda napisał(a) 23:46, 13.12.2019:

  Czytam i czytam i nie mogę się nadziwić jak super że można zapytać i uzyskać wyczerpująca odpowiedz. Ukłony dla PANI.

 7. 7 Wanda napisał(a) 23:58, 13.12.2019:

  A ja mam taki problem, mam sklep sprzedaje niestety foliowki,powyżej 51mikronow i powinnam się zarezerwować to już wiem. Ale od nowego roku nie chcę już tych foliowe sprzedawać i nie będzie już ich miała. I co teraz z rejestracją BDO? Pozdrawiam.

 8. 8 Piotr napisał(a) 22:41, 15.12.2019:

  Witam serdecznie,

  Jeżeli zajmuję się wysyłką produktów których jestem producentem i wysyłam te produkty do klientów w pudełkach kartonowych – które kupuje, czy muszę wypełnić tylko dział VI Tabela 4 ?

  Z góry dziękuję za odpowiedź! :)

 9. 9 Wiola napisał(a) 21:35, 17.12.2019:

  Jeżeli prowadzę sklep, w którym sprzedaję torby foliowe (według art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach podlega rejestrowi do BDO), ale ich waga nie przekracza 5 ton na rok, to nie muszę się rejestrować? (według tabeli w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów)?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:27, 17.12.2019:

  Wiola (9), torby foliowe udostępniane w sklepie podlegają opłacie recyklingowej (20 gr./szt.), a więc musisz ją pobrać od kupujących i robić poprzez BDO sprawozdania o każdej ilości nabytych i wydanych toreb, dlatego musisz być w rejestrze BDO.
  Natomiast ta ilość 5 ton/rok wg projektu rozporządzenia dotyczy wytworzonych odpadów tworzyw sztucznych z remontów, a dla odpadów opakowaniowych przewidziane jest 0,5 tony/rok.
  Zobacz zamieszczone 17.12.2019 r. na stronie MK:
  Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące wpisu do rejestru-BDO.

 11. 11 Marta napisał(a) 08:44, 18.12.2019:

  Mam pytanie – sprzedaję online rzeczy wyprodukowane przez innych przedsiębiorców. Do wysyłki pakuję je w kartony lub korzystam z opakowań fabrycznych lub z odzysku (np. z innej przesyłki zamówionej dla siebie). Czy muszę dokonywać wpisu do BDO? Praktycznie nie pozostają u mnie żadne odpady, a wszelkie stosowane materiały są ekologiczne lub z odzysku.

 12. 12 Wiola napisał(a) 09:38, 18.12.2019:

  Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie, czy jeżeli od stycznia 2020 nie będę już sprzedawać toreb foliowych, to też muszę się zarejestrować w BDO? Handluję tylko torbami powyżej 50 mikronów. Opłata recyklingowa od tej grubości obowiązuje od 01 września 2019, czy sprawozdanie ma być tylko za ten okres od września czy wcześniej też?

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:30, 19.12.2019:

  Wiola (12), jeżeli nie będziesz w rejestrze BDO, to jak złożysz sprawozdanie za 2019 r.? Sprawozdanie dotyczy toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, podlegających opłacie recyklingowej, nabytych i wydanych „lekkich” wszystkich w całym roku oraz o września – tych grubszych.
  Zobacz: Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe)

 14. 14 Marek Hopek napisał(a) 13:05, 21.12.2019:

  Myślę, że prowadząc sklep motoryzacyjny (PKD 45 32Z)) muszę złożyć wniosek rejestrowy z powodu sprzedawania akumulatorów samochodowych (Dział V Tab 1). Czy mam rację? Jeszcze dopowiem, że mam umowę z hurtownią dostarczającą te akumulatory – na odbiór zużytych (odbierają ten odpad sami). Jeśli już uzyskam nr w rejestrze BDO, czy na każdej fakturze i paragonie będę musiał go uwidocznić?
  Z góry dziękują za odpowiedź i pozdrawiam.

 15. 15 Wiolka napisał(a) 13:31, 21.12.2019:

  A co w przypadku gdy zgłosiłam się do rejestru BDO np. odnośnie zużytych tonerów a teraz okazuje się że jak mam ich do 5 kg to nie muszę się zgłaszać. Czy mogę się jakoś wyrejestrować ? Są jakieś konsekwencje tego ?
  Mam również podobne pytanie jak pani Marta
  Jeśli sprzedaję towary poprzez sklep internetowy kupując towar w opakowaniach od krajowych dostawców i je tak samo sprzedaję i nie wytwarzam z tego odpadów to czy muszę być w BDO? Ponieważ znalazłam informację że sprzedaż internetowa również musi być zgłoszona jako wprowadzający produkty w opakowaniach.

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:08, 21.12.2019:

  Marek (14), jeżeli jesteś sprzedawcą akumulatorów samochodowych dostarczanych z hurtowni, a nie sprowadzanych z zagranicy, to nie jesteś „wprowadzającym baterie lub akumulatory” po raz pierwszy na teren kraju. Nie musisz więc wpisywać się w rejestrze BDO w dziale V tabela 1.
  Masz jednak inny obowiązek – musisz pobierać opłatę depozytową 30 zł od kupującego niebędącego przedsiębiorcą, jeżeli kupujący nie przekaże zużytego … itd. zgodnie z art. 53-56 ustawy. Sprawozdania za 2019 r. nie będziesz przekazywać przez BDO, ale nadal po staremu.

 17. 17 Konrad Nagodziński napisał(a) 12:16, 22.12.2019:

  Dzień dobry, w końcu znalazłem miejsce, w którym mogę dopytać o szczegóły dot. BDO.
  Pani Joanno,
  jestem przedsiębiorcą, który prowadzi sprzedaż internetową sprzętu AGD. 100% towaru, którym obracam pochodzi z krajowych hurtowni/dystrybutorów. Po złożeniu zamówienia przez Klienta docelowego towar opakowuję folią bąbelkową i folią stretch i wysyłam.
  Jedyne co zostaje u mnie to bardzo drobne ilości odpadów w postaci kartonowych tulei (na nie nawija się folię bąbelkową i folię stretch) i bardzo małe ilości tworzywa sztucznego. Jestem pewien, że łączna waga tych odpadów nie przekracza 500 kg rocznie.
  Czy w związku z opisaną wyżej sytuacją, mam obowiązek rejestracji w systemie BDO czy też nie? A jeżeli tak, to które działy powinienem wypełnić?

  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

 18. 18 Darek napisał(a) 21:33, 22.12.2019:

  Witam serdecznie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zajmuje się produkcją mebli na wymiar nie korzystam z żadnych opakowań foliowych i kartonów odpady w moim przypadku to skrawki płyty oraz wióry które w skali roku nie przekraczają jednej tony wagi w związku z tym mam pytanie Czy muszę rejestrować się do BDO .
  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź

 19. 19 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:19, 22.12.2019:

  Darek (18), jeżeli od 2020 r. nie będziesz musiał prowadzić ewidencji wytworzonych odpadów, to nie musisz mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale XII – zobacz objaśnienia prawne.
  Jest nowa wersja z 20 XII projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – m.in. dodane są odpady niebezpieczne. Ma obowiązywać od 1.01.2020 r.

 20. 20 Dawid napisał(a) 19:55, 23.12.2019:

  Witam,
  Czytam przepisy, które dotyczą BDO i w dalszym ciągu nie mogę odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące obowiązku wpisu do BDO sklepu, hurtowni, która kupuje na rynku krajowym produkty i sprzedaje je dalej. Sytuacje mogą być dwie:
  1) używanie opakowań producenta produktu,
  2) przepakowanie do innego opakowania lub też sprzedaż produktu bez opakowania.

  Próbowałem skonsultować się z infolinią BDO niestety nie potrafiono mi udzielić odpowiedzi. W mojej ocenie, jeżeli zajmujemy się typowym handlem (bez używania reklamówek), to korzystamy ze zwolnienia z wpisu do BDO, bo zużyte i wyrzucone opakowania można traktować, jako odpady komunalne.

  Czy ktoś może podziela to zdanie? Znalazł inną odpowiedź? W infolinii podano mi informację, że od 1 stycznia 2020 r. nie będzie można normalnie wyrzucać tektury do gminnych pojemników.

  Jeżeli nawet trzeba w takiej sytuacji wpisać się do BDO, to którą z tabeli wypełnić? Zgodnie z infolinią dział VI tabelę 4 – niestety nie zgadza mi się to ponieważ nie jestem podmiotem pierwotnie wprowadzającym na rynek produkt.

 21. 21 Anna napisał(a) 10:20, 27.12.2019:

  Witam,
  czy firma którą świadczy usługi izolacyjne na terenie kraju i poza korzystająca z zakupionej wełny izolacyjnej zapakowanej w stretch musi zarejestrować się w BDO?

 22. 22 Tomasz napisał(a) 10:21, 27.12.2019:

  Witam prowadzę działalność gospodarczą
  Produkuje tylko i wyłącznie odpady komunalne nie przekraczające ilości podanych w rozporządzeniu ministra z 7 września 2015
  Jednakże
  Kupuje opakowania z PP i pakuje w nie swój towar który sprzedaje dalej czy powinienem się rejestrować w bdo?

 23. 23 Badis napisał(a) 18:43, 28.12.2019:

  Witam.
  Czytam odpowiedzi i dalej nie jestem pewna co do tego czy muszę mieć wpis do bdo. Mam sklep motoryzacyjny. Towar dostaje w pudelkach i w nich także sprzedaję go dalej klijentom , wiec nie mam z tego tytulu odpadów.Z reklamówek zrezygnowaliśmy po zmianie przepisow. Sprzedajemy akumulatory kupione w Polsce od hurtownika a stare akumulatory odbiera od nas firma ktora oddaje je do recyklingu- wystawiamy jej fakturę vat za sprzedane jej zużyte akumulatory . Rocznie mam ok 4 tonerów z drukarki laserowej i najwyżej 2 zużyte świetlowki w sklepie . To czy mam się rejestrować w bdo czy nie ? Bardzo proszę o pomoc . Pozdrawiam

 24. 24 Tomi napisał(a) 14:45, 30.12.2019:

  Dołaczam do pytania odnośnie mikro zakładu mebli na wymiar.Działam na,zasadzie gotowych pociętych i oklejonych formatek które skręcam w szafki ładuje na auto i wywożę do klienta. Czy muszę się rejestrować?

 25. 25 SYLWIA napisał(a) 15:59, 30.12.2019:

  Witam !
  Prowadzę introligatornię czyli oprawiam książki , czasopisma itd jednak czasami produkuję pudełka zbiorcze z tektury falistej w tych pudełkach klienci wysyłają swoje produkty dalej.Czy muszę się zarejestrować w bdo. Będę wdzięczna za odpowiedz

 26. 26 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:39, 30.12.2019:

  Nie musisz mieć wpisu w rejestrze BDO w dziale XII, jeżeli wytwarzasz odpady, których rodzaje i ilości określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)

 27. 27 Marta napisał(a) 10:06, 31.12.2019:

  Witam,
  Mam sklep stacjonarny oraz wysyłkę internetową z sprzętem elektronicznym.
  Kupuję sprzęt od polskich producentów i hurtowni.
  Towar kupiony na miejscu pakuję w torebki foliowe.
  Natomiast sprzęt, który wysyłam przez internet w kartony i folię strecz, którą kupiłam od innego przedsiębiorcy a także w folię i karton który otrzymałam od producenta (odzysk).
  Przyjmuję nieodpłatnie zużyty sprzęt elektroniczny, który przekazuje firmie zajmujące się odpadami.
  Wiem, że muszę zarejestrować się w BDO ale nie mam pojęcia, które działy wypełnić, czy mogę liczyć na Pani pomoc?

 28. 28 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:30, 31.12.2019:

  Dzisiaj wniesiono do Sejmu poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Dotyczy dodania przepisów regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.
  Patrz m.in.:
  „Art. 236a. 1. W okresie do 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”
  „Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.”

 29. 29 Artur napisał(a) 16:05, 08.01.2020:

  Witam serdecznie ……
  A co w przypadku gdy prowadzący działalność jak w tytule ,tzn. Sklep Meblowy dostarcza jednak w sporej ilości towary które są w opakowaniach kartonowych i foliowych ,styropianowych -nie musi jak sądzę odbierać od klienta w/w opakowań ,ale czy dla bezpieczeństwa warto wpisać formułkę iż „opakowania zewnętrzne / zabezpieczające z surowców wtórnych pozostają u klient detalicznego ” …bądź coś o tym samym sensie …o ile jest to wymagane ,gdyż nie obowiązku chyba odbioru tego typu rzeczy .

  Drugą sprawą jest czy jest wymagane wpisanie nadanego numeru BDO na dokumentach sprzedaży -Paragonach i fakturach w przypadku prowadzenia działalności w formie Salonu Meblowego …??? Od przybytku głowa nie boli ,ale jest zawsze ale ….

 30. 30 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:22, 11.01.2020:

  Uchwalona w czwartek ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – została przekazana do Senatu.
  Do 30.06.2020 dopuszcza się papierową ewidencję odpadów KEO KPO…

 31. 31 Andżela napisał(a) 20:40, 21.01.2020:

  Witam. Czy w firmie, która jest zarejestrowana w BDO jako wprowadzający sprzęt elektroniczny, opakowania i baterie, przekazywanie odpadów powstających w ramach prowadzenia działalności biurowej powinny być przekazywane za pomocą rejestru BDO? Czy w tym przypadku możemy skorzystać ze zwolnienia (np. tonery, sprzęt biurowy)? Z góry dziękuje za odpowiedź.

 32. 32 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:58, 30.01.2020:

  31.01.2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150).
  Przesunięto z 15 marca na 30.06.2020 r. sprawozdania odpadowe za 2019 rok przez BDO, a te dotyczące odpadów komunalnych – z 31 stycznia na 30.06.2020 r.
  Od 1 stycznia do 30.06.2020 dopuszczona jest papierowa ewidencja odpadów (KPO, KEO …), ale opłaty produktowe i recyklingowe są bez zmian terminu.
  W załącznikach nr 5a-5g do ustawy o odpadach dodane są wzory papierowej ewidencji na okres do 30.06.2020 r. oraz na okres awarii systemu BDO (ewidencja taka i tak musi być potem wprowadzona do BDO).

 33. 33 Alicja Wielgus napisał(a) 11:47, 07.02.2020:

  Nasz firma wgrywa oprogramowanie do sprzętu elektronicznego, który kupujemy od innych firm, ale na rynek wprowadzamy już w opakowaniach tekturowych z naszym logo i adresem. Zarejestrowaliśmy się do BDO dostaliśmy nr. I teraz takie pytanie ewidencję prowadzę do ilości kartonów, jakie w prowadzam na rynek?(czyli sprzedaje klientowi), czy wyrzucam do śmieci nasze śmieci nie przekraczają ilości załącznika Ustawy z 23 grudnia 2019.

 34. 34 Magdalena napisał(a) 09:04, 24.03.2020:

  Zawracam się z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu kwestii konieczności rejestracji w BDO.
  Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem prowadzonym w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Nasza działalność polega na sprzedaży wysyłkowej detalicznej pomocy dydaktycznych.
  Produkty są na płytach cd zakupione od innej firmy, opakowania pudełka również zakupujemy od polskiej hurtowni. Korzystamy z firmy kurierskiej DHL wysyłka płyt cd + pudełko. Hurtownie są zarejestrowane w BDO.
  Z działalności biurowej powstają odpady komunalne + toner + elektrośmieci (zużyte baterie).
  Czy przy takiej specyfice działalności powinniśmy się zarejestrować w BDO?

 35. 35 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:03, 11.04.2020:

  Wg zmienionego art. 236a ustawy o odpadach, od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (zamiast do 30 czerwca 2020 r.) ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej wg wzorów z załączników nr 5a-5g do ustawy o odpadach. Jednak taka ewidencja musi być wprowadzona do BDO do 31 stycznia 2021 r. (zamiast do 31 lipca 2020 r.).

 36. 36 Daniel napisał(a) 22:13, 11.10.2020:

  Zadziwiające jest to BDO, im więcej czytam, tym mniej wiem.
  Sprzedaję w hurcie produkty, które odkupuję od krajowych producentów już zapakowane. W jednym przypadku kupuję sam opakowania, które w zasadzie są wielokrotnego użytku i jako tako stanowią też towar handlowy. I co teraz? To ja wprowadzam opakowania. Nie stosuję żadnej dodatkowej formy dopakowania tego co kupuję itp. Nie wysyłam osobiście kurierem, tylko płacę za taką usługę u producenta. Urząd Marszałkowski to może i prowadzi tą ewidencję, ale jest chyba tylko od straszenia karami, bo nic się tam dowiedzieć nie można. To w końcu jestem zobowiązany, czy też nie jestem?


Skomentuj...