Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie czy zgłoszenie dla zbiorników materiałów sypkich?

Pytanie: Czy instalacja – zbiorniki do magazynowania materiałów sypkich, których pojemność na terenie danego zakładu przekracza znacznie 50 m3, wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

w przypadku gdy analiza zanieczyszczeń wykazała, że żadna z substancji wprowadzanych do powietrza (tu jest tylko pył) nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia uśrednionych dla jednej godziny? Jak w tym przypadku ma się paragraf 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, czy daje on podstawę do zgłoszenia a nie pozwolenia? I w końcu czy można wydać pozwolenie bez określenia wielkości emisji dla wskazanego zanieczyszczenia tj. pyłu? Czy taka decyzja ma sens, skoro nie określa się w niej wielkości emisji? [U.M.]

Odpowiedź: Należy wyjaśnić, iż w przywołanym § 1 ust. 3 rozporządzenia [2] celowo użyto sformułowania „inne rodzaje instalacji”:

3.Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 lub 2 rodzajów instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

W załączniku do rozporządzenia [2] wymienione zostały – jako zwolnione z pozwolenia – określone „rodzaje instalacji” np. zbiorniki materiałów sypkich, przy czym w przypadku niektórych z tych rodzajów określono dodatkowe kryterium zwolnienia – np. pojemność.
Pytanie dotyczy zbiorników do magazynowania materiałów sypkich. Instalacja tego rodzaju wymieniona jest w załączniku do rozporządzenia [2]:

9. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3.

Rodzajem instalacji jest tutaj część wyboldowana przed myślnikiem. Zatem nie może być ten rodzaj instalacji analizowany pod kątem zastosowania przepisu § 1 ust. 3 rozporządzenia [2].

Tak więc zbiorniki materiałów sypkich są zwolnione z pozwolenia tylko wtedy, gdy suma pojemności zbiorników położonych na terenie jednego zakładu jest mniejsza niż 50 m3, ale w takim przypadku podlegają zgłoszeniu.
Jeśli zatem zbiorniki materiałów sypkich eksploatowane w zakładzie mają łączną pojemność równą 50 m3 lub większą, to na ich eksploatację wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nawet wtedy, gdy nie określa się w nim wielkości emisji, a jedynie rodzaj substancji, w przypadku gdy spełniony jest warunek art. 224 ust. 3 POŚ:

3. W pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub pyłów, które wprowadzone do powietrza ze wszystkich wymagających pozwolenia instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono.

Przepis art. 224 ust. 3 POŚ świadczy o tym, że w takim przypadku ustawodawca nie chce zwolnić z pozwolenia. Jednak czy takie pozwolenie ma sens, skoro nie określa się w nim wielkości emisji? – uważam że nie ma sensu.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. z 2019 r. poz. 1510

Tematy powiązane

Węzeł betoniarski
Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji

Joanna Wilczyńska (31.05.2020)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...