Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady gromadzone przez sąsiada

Pytanie: Na posesji obok mojego domu jednorodzinnego tuż przy płocie sąsiad usypał hałdę starych desek z rozbiórki szop i baraków. Moje prośby o usunięcie tej hałdy nie przynoszą rezultatu.

Hałda usypana jest od dwóch lat i ciągle rośnie. Dodaję, że posesja obok mojego domu nie należy do sąsiada tylko do jego siostry i nie jest zasiedlona. Jakie czynności urzędowe mogę podjąć w celu zmuszenia sąsiada do usunięcia tej hałdy, która jest wylęgarnią szerszeni i wszelkiego robactwa, a ja mam małe dzieci i się obawiam o ich bezpieczeństwo. Proszę o pomoc. [J.W.]

Odpowiedź: Z art. 25 UO2 obecnie wynika m.in., że:

Art. 25. 1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

4. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
1) 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;
2) 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.

Z pytania wynika, że dla zgromadzonych desek z rozbiórki minął już dopuszczalny czas (1 rok) dla magazynowania odpadów palnych. Dalsze ich gromadzenie traktowane jest jako składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (posesja nie jest przecież składowiskiem), a nie jako magazynowanie odpadów.

W związku z powyższym można zwrócić się do Gminy, aby przymusiła decyzją sąsiada do usunięcia tych odpadów na mocy art. 26 UO2:

Art. 26. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

2. Z zastrzeżeniem art. 26a, w przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. poz. 296) – obowiązuje od 4.03.2020 r.

Tematy powiązane

Wymagania ochrony ppoż. dla odpadów
Operat ppoż. + postanowienie PSP do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Monitoring wizyjny odpadów
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Magazynowanie odpadów zwolnione z operatu ppoż., monitoringu, zabezpieczenia roszczeń

Joanna Wilczyńska (07.06.2020)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 5

“Odpady gromadzone przez sąsiada”
 1. 1 Darek napisał(a) 06:56, 08.06.2020:

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
  § 4 ust. 1 pkt
  1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
  (…)
  6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;

 2. 2 Pawel napisał(a) 08:11, 08.06.2020:

  A co zrobić jeśli sąsiad uważa, że to nie odpad a deski które wyciągnął z szopy i stanowią dla niego materiał wykorzystywany do różnych prac, napraw stolarko budowlanych lub jako materiał opałowy. Deski nie są niczym zabrudzone.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:13, 08.06.2020:

  Darek (1), to rozporządzenie do art. 13 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stosuje się do odpadów w zakresie nieuregulowanym przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. poz. 296), a to w § 19 ust. 4 stanowi ostrzej:
  „4. Strefę pożarową z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, sytuuje się w odległości:
  1) od granicy nieruchomości gruntowej, w której obrębie znajduje się ta strefa – nie mniejszej niż 4 m, oraz
  2) od sąsiedniej działki budowlanej – nie mniejszej niż połowa odległości tej strefy od sąsiedniego budynku usytuowanego na tej działce, określonej zgodnie z ust. 1–3, …”

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:21, 08.06.2020:

  Paweł (2), do zgromadzonego poza budynkiem materiału palnego, który nie jest odpadem, stosuje się § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym napisał Darek (1), a więc musi być odległość co najmniej 4 m od granicy działki sąsiedniej.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:01, 18.10.2020:

  Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742) dotyczące (z wyjątkami):
  – wytwórców odpadów
  – zbierających odpady
  – przetwarzających odpady


Skomentuj...