Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Który organ wydaje decyzję środowiskową?

Pytanie: Który organ zobowiązany jest do wydania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji realizowanej przez  Spółkę  miejską ? RDOŚ czy Burmistrz miasta ? Inwestycja zakwalifikowana jest do inwestycji potencjalnie oddziałującej na środowisko. [B.B.]

Odpowiedź: Od 24.09.2019 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), potocznie zwaną „decyzją środowiskową”, ponownie wydaje burmistrz. Została bowiem uchylona przez ustawę [2] lit. l w art. 75 ust. 1 pkt 1 UOOŚ, który dotyczy kompetencji RDOŚ:

Art. 75. 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku:
l) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ,

4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

W związku z powyższym ta sama ustawa zmieniająca [2] dodała ust. 1d do art. 64 UOOŚ:

„1d. W przypadku gdy wnioskodawcą dla planowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, regionalny dyrektor ochrony środowiska, stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia. Postanowienie to można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2.

Uwaga. 13.05.2021 r. wchodzą w życie najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawę [3] dotyczące decyzji środowiskowych, a także decyzji inwestycyjnych. Zmiany te dają większe uprawnienia dla stron postępowania i organizacji ekologicznych w postępowaniach sądowoadministracyjnych oraz zmieniają zasady tych postępowań.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)
[3] Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 784)
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)

TEMATY POWIĄZANE

Decyzja środowiskowa
Zmiana przedsięwzięć – zmiana organu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów

Joanna Wilczyńska (02.05.2021)
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 2

“Który organ wydaje decyzję środowiskową?”
 1. 1 Bartek napisał(a) 19:25, 03.08.2021:

  Czy w związku z tymi zmianami wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nie można już kierować do regionalnego dyrektora ochrony środowiska ?

  Dziękuję bardzo za Pani wpisy.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:15, 08.08.2021:

  Bartek (1), nadal do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy składać w przypadku nieuchylonych pozostałych przedsięwzięć wymienionych w art. 75 ust. 1 pkt 1 UOOŚ:
  Art. 75. 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
  1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku:
  a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
  – dróg,
  – (uchylone)
  – napowietrznych linii elektroenergetycznych,
  – instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
  – sztucznych zbiorników wodnych,
  – obiektów jądrowych,
  – składowisk odpadów promieniotwórczych,
  b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
  c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
  d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
  e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
  f) inwestycji w zakresie terminalu,
  g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
  h) (uchylona)
  i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  j) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji,
  k) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  l) (uchylona)
  m) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,
  n) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
  o) przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 72 ust. 10,
  p) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  r) elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 981 i 1378),
  s) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
  t) inwestycji w zakresie linii kolejowych,
  u) inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym


Skomentuj...