Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Który organ wydaje decyzję środowiskową?

Pytanie: Który organ zobowiązany jest do wydania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji realizowanej przez  Spółkę  miejską ? RDOŚ czy Burmistrz miasta ? Inwestycja zakwalifikowana jest do inwestycji potencjalnie oddziałującej na środowisko. [B.B.]

Odpowiedź: Od 24.09.2019 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), potocznie zwaną „decyzją środowiskową”, ponownie wydaje burmistrz. Została bowiem uchylona przez ustawę [2] lit. l w art. 75 ust. 1 pkt 1 UOOŚ, który dotyczy kompetencji RDOŚ:

Art. 75. 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku:
l) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ,

4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

W związku z powyższym ta sama ustawa zmieniająca [2] dodała ust. 1d do art. 64 UOOŚ:

„1d. W przypadku gdy wnioskodawcą dla planowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, regionalny dyrektor ochrony środowiska, stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia. Postanowienie to można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2.

Uwaga. 13.05.2021 r. wchodzą w życie najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawę [3] dotyczące decyzji środowiskowych, a także decyzji inwestycyjnych. Zmiany te dają większe uprawnienia dla stron postępowania i organizacji ekologicznych w postępowaniach sądowoadministracyjnych oraz zmieniają zasady tych postępowań.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)
[3] Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 784)
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)

TEMATY POWIĄZANE

Decyzja środowiskowa
Zmiana przedsięwzięć – zmiana organu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów

Joanna Wilczyńska (02.05.2021)
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia | 6 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 6

“Który organ wydaje decyzję środowiskową?”
 1. 1 Bartek napisał(a) 19:25, 03.08.2021:

  Czy w związku z tymi zmianami wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nie można już kierować do regionalnego dyrektora ochrony środowiska ?

  Dziękuję bardzo za Pani wpisy.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:15, 08.08.2021:

  Bartek (1), nadal do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy składać w przypadku nieuchylonych pozostałych przedsięwzięć wymienionych w art. 75 ust. 1 pkt 1 UOOŚ:
  Art. 75. 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
  1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku:
  a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
  – dróg,
  – (uchylone)
  – napowietrznych linii elektroenergetycznych,
  – instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
  – sztucznych zbiorników wodnych,
  – obiektów jądrowych,
  – składowisk odpadów promieniotwórczych,
  b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
  c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
  d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
  e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
  f) inwestycji w zakresie terminalu,
  g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
  h) (uchylona)
  i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  j) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji,
  k) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  l) (uchylona)
  m) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,
  n) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
  o) przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 72 ust. 10,
  p) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  r) elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 981 i 1378),
  s) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
  t) inwestycji w zakresie linii kolejowych,
  u) inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

 3. 3 Anna napisał(a) 13:26, 01.07.2022:

  Witam,
  szukam wątku dot. decyzji środowiskowych. Rozumiem, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy tylko „przedsięwzięć”, czyli wg definicji jest to realizacja jakiegoś zamierzenia budowlanego, dążącego do przekształcenia terenu?
  Co w sytuacji, gdy zakład należący do grupy zawsze znacząco oddziałujących na środowisko przedsięwzięć w ramach istniejącego budynku wprowadza nowy proces, przy wykorzystaniu nowych substancji (przekładający się na emisję, hałas etc.)? Wprowadzenie nowego procesu wiąże się również z doposażeniem zakładu. Niemniej, nie prowadzony jest żaden proces rozbudowy/ przebudowy zakładu. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Wystarczy analiza emisji etc. i wystąpienie o istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego?

  Jest to naturalny proces rozwoju firmy – wdrażanie nowych procesów kontraktowych. Niemniej proces środowiskowy w przypadku każdego z nich to strasznie czasochłonna przeprawa. Aktualnie przy wdrożeniu nowego procesu (sytuacja jak powyżej) firma zewnętrzna opracowała dla zakładu raport oceny oddziaływania na środowisko. Zastanawiam się, czy jest to zasadne.

  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:25, 01.07.2022:

  Anna (3), trudno mi ocenić tę sytuację, ale trzeba mieć na uwadze, że wg UOOŚ:
  Art. 86. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
  1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
  2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1;
  3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a.

  Jeżeli zmiany nie będą związane z rozbudową / przebudową, to nie będzie wymagane pozwolenie budowalne ani zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, a więc nie będzie też do tego wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU).
  Jednak jeżeli wymagane będzie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie Prawa budowalnego dla „przedsięwzięcia”, to do tego zgłoszenia należy dołączyć DOŚU.

 5. 5 Anna napisał(a) 11:27, 04.07.2022:

  Pani Joanno,
  bardzo dziękuję za odpowiedź.
  W tym przypadku nie mamy do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania obiektu czy koniecznością pozyskania pozwoleń takich jak pozwolenie na budowę, a tym bardziej działaniami polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie. Wynika więc z tego, że decyzja OOŚ nie powinna być wymagana.

  Pozwolę sobie skorzystać z Pani uprzejmości i wiedzy merytorycznej. Zakład posiada pozwolenie zintegrowane dla Instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych. W ramach rozwoju firmy pojawiają się możliwości wykonywania dla podmiotów zewnętrznych badań analitycznych przez wewnętrzne laboratoria. Nie jest to więc bezpośrednio element procesu wytwarzania, na który zakład posiada pozwolenie zintegrowane. Byłby to zupełnie odrębny proces badań analitycznych na zlecenie. Czy w takim przypadku podlegamy pod procedurę zmiany pozwolenia zintegrowanego? Czy może każdorazowo powinno być to uzgadniane z urzędem?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:59, 04.07.2022:

  Anna (5), proszę przeanalizować:
  – czy w tym przypadku miałby zastosowanie art. 211a POŚ:
  1. W celu prowadzenia badań nad nową techniką, organ właściwy do wydania pozwolenia może, na wniosek prowadzącego instalację, zmienić pozwolenie zintegrowane, określając wariant funkcjonowania instalacji zawierający dopuszczalne wielkości emisji przekraczające graniczne wielkości emisyjne oraz zezwalając na odstąpienie od wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik, na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy.?
  – czy zakładowe laboratorium przeprowadzając zlecane badania analityczne zakwalifikuje się jako IPPC?


Skomentuj...