Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Który organ wydaje decyzję środowiskową?

Pytanie: Który organ zobowiązany jest do wydania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji realizowanej przez  Spółkę  miejską ? RDOŚ czy Burmistrz miasta ? Inwestycja zakwalifikowana jest do inwestycji potencjalnie oddziałującej na środowisko. [B.B.]

Odpowiedź: Od 24.09.2019 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), potocznie zwaną “decyzją środowiskową”, ponownie wydaje burmistrz. Została bowiem uchylona przez ustawę [2] lit. l w art. 75 ust. 1 pkt 1 UOOŚ, który dotyczy kompetencji RDOŚ:

Art. 75. 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku:
l) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ,

4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

W związku z powyższym ta sama ustawa zmieniająca [2] dodała ust. 1d do art. 64 UOOŚ:

“1d. W przypadku gdy wnioskodawcą dla planowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, regionalny dyrektor ochrony środowiska, stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia. Postanowienie to można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2.

Uwaga. 13.05.2021 r. wchodzą w życie najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawę [3] dotyczące decyzji środowiskowych, a także decyzji inwestycyjnych. Zmiany te dają większe uprawnienia dla stron postępowania i organizacji ekologicznych w postępowaniach sądowoadministracyjnych oraz zmieniają zasady tych postępowań.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)
[3] Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 784)
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)

TEMATY POWIĄZANE

Decyzja środowiskowa
Zmiana przedsięwzięć – zmiana organu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów

Joanna Wilczyńska (02.05.2021)
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...