Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Pytanie: Czy podział istniejącej (zrealizowanej) instalacji (tu stacji demontażu pojazdów na dwie instalacje prowadzone przez dwa podmioty) wymaga uzyskania nowej decyzji środowiskowej? Jeżeli nie to jak spełnić warunek każdorazowego dołączania decyzji środowiskowej przy uzyskiwaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym przypadku przez dwóch prowadzących, po podziale, dwie instalacje SDP, dla której podmiot prowadzący instalację przed podziałem uzyskał decyzję środowiskową. Zaznaczam, że warunki przy których pracować będzie instalacja po podziale nie zmienią się w stosunku do tych, dla których uzyskiwana była decyzja środowiskowa i obydwie instalacje spełniają wymogi rozporządzenia stawiane SDP. [M.U.]

Odpowiedź: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) czyli tzw. decyzja środowiskowa nie musi być dołączona każdorazowo do wniosku o pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a jedynie w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, gdyż wg art. 184 ust. 4 pkt 4 w związku z ust. 3 POŚ:

 3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143.

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
4) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 UOOŚ, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w ust. 3.

Przy czym wg definicji art. 3 pkt 7 POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
7) istotnej zmianie instalacji – rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko;

Podział SDP (stacji demontażu pojazdów) na 2 instalacje prowadzone przez 2 podmioty można uznać za zmianę sposobu jej funkcjonowania. Jednak jeżeli nie spowoduje to znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko, to nie będzie to istotna zmiana i wówczas do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane dołączenie kopii DOŚU lub wniosku o DOŚU.

Jeżeli jednak jest to podział istniejącej instalacji nowej, dla której jeszcze nie było wydane pozwolenie, to do wniosku o pozwolenie na wytarzanie odpadów moim zdaniem każdy z tych podmiotów może dołączyć kopię tej samej DOŚU, gdyż instalacja jest już zrealizowana na podstawie tej DOŚU.

Uwaga. W przypadku podziału SDP oba podmioty mogą wystąpić o wspólne pozwolenie, gdyż wg obowiązującego od 5.09.2014 r. art. 183b POŚ:

Art. 183b. 1. Na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części instalacji można objąć jednym pozwoleniem.
2. Prowadzący oznaczone części instalacji, o których mowa w ust. 1, występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Domyślam się, że podział SDP na różne podmioty ma na celu zmniejszenie zdolności przetwarzania każdej SDP poniżej 10 Mg/d w celu uniknięcia pozwolenia zintegrowanego, wymaganego dla SDP, w związku ze stanowiskiem MŚ, dla przetwarzania odpadów niebezpiecznych z zastosowaniem procesów obróbki fizyczno-chemicznej wg ust. 5 pkt 1 lit b załącznika do rozporządzenia określającego instalacje IPPC [4].  Taki podział instalacji nie jest zabroniony, jedynie trzeba mieć to na uwadze przy ustalaniu organu, który ma wydać pozwolenie, gdyż wg art.  378 ust. 2b POŚ:

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Uwaga. Przepisy nie określają, że wydane pozwolenie wygasa albo zostaje cofnięte, jeżeli zostało wydane w przypadku dołączenia do wniosku kopii wniosku o DOŚU, a później okazało się, że DOŚU nie zostało wydane, albo postępowanie w sprawie wydania DOŚU zostało zawieszone.

Trudniejsza jest sprawa z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów w SDP, gdyż jeżeli DOŚU jest wymagana, to należy ją (a nie jej kopię lub kopię wniosku o DOŚU) dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie, bo wg art. 42 ust. 4 UO2:

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 UOOŚ, o ile jest wymagana.

Niestety, w tym przypadku NSA uważa, odmiennie niż ja, że za każdym razem do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów musi być dołączona nowa DOŚU, nawet jak w instalacji nie dokonało się żadnych zmian.

Uwaga. Wyroki sądów w Polsce nie są wydawane w trybie prejudycjalnym, a więc nie ma obowiązku ich stosowania w podobnej sprawie.

W tej sprawie MŚ ma też odmienne stanowisko niż NSA: „Wnioskodawca nie jest zobowiązany do każdorazowego uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach …”.

Ponadto, w tej sprawie była rok temu interpelacja poselska nr 23652 w sprawie stosowania wymogu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy administracyjne od przedsiębiorców, chcących kontynuować dotychczasową działalność na podstawie nowej ustawy o odpadach, a udzielona odpowiedź MŚ na tę interpelację podtrzymuje wcześniejsze stanowisko MŚ, które jest odmienne od ostatecznego wyroku NSA. Niestety, mimo zapowiedzi MŚ w tej odpowiedzi, od roku w żadnej ustawie zmieniającej ani w żadnym projekcie zmian ustaw nie widzę stosownych zmian doprecyzowujących te kontrowersyjne przepisy. Jak więc ma w kraju być prowadzone przetwarzanie odpadów, skoro takie przepisy je utrudniają? APELUJĘ O ZMIANĘ!

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów” Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2011 + Suplement 2014

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397. ze zm.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169
[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.

Tematy powiązane

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia
Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Decyzja środowiskowa
Zmiana istotna czy nie
Definicja „instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (15.01.2015)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 4

“Odpady – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”
 1. 1 xyz napisał(a) 09:44, 16.01.2015:

  „2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.”

  Hmmm.. w przypadku stacji demontażu pojazdów, gdzie proces wytwarzania odpadów jest nierozerwalnie związany z odzyskiem na dobrą sprawę – w mojej opinii – w/w punkt nie ma znaczenia, bo i tak będzie się podlegać pod Marszałka.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:15, 16.01.2015:

  Racja, dla stacji demontażu pojazdów art. 378 ust. 2b POŚ nie będzie miał znaczenia, bo dla każdej właściwym będzie marszałek województwa, gdyż kwalifikują się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 2 ust. 1 pkt 42 albo 43 rozporządzenia [3].
  Przepis ten będzie miał praktycznie zastosowanie tylko w przypadku rodzajów instalacji kwalifikowanych do § 3 rozporządzenia [3].

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:45, 15.02.2015:

  W celu usunięcia obecnych wątpliwości interpretacyjnych projektowana jest zmiana ustawy [2], która przewiduje dodanie definicji:

  13a) planowanym przedsięwzięciu – rozumie się przez to przedsięwzięcie nieistniejące fizycznie, w zakresie, w jakim nie zostało zrealizowane, a w przypadku eksploatacji złoża kopaliny, do czasu wyczerpania złoża. Nie stanowi planowanego przedsięwzięcia przedłużenie jego eksploatacji

 4. 4 Oxymaniak napisał(a) 15:00, 26.02.2015:

  Witam
  W przypadku gdy z jednej SDP powstają dwie instalacje nie można zastosować art. 183b POŚ.
  Art. 183b mówi o oznaczonych częściach instalacji (jednej), a w tym przypadku mamy już dwie instalacje.
  Polecam o zwrócenie się do MŚ o interpretację :)


Skomentuj...