Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ewidencja odpadów z instalacji i zbiorcze zestawienie

Pytanie: Wg przepisów jest konieczność uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji wytwarzającej powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Decyzja określa maksymalne ilości odpadów (dla każdego kodu), jakie może wytworzyć instalacja objęta koniecznością uzyskania pozwolenia. W jaki sposób należy prowadzić ewidencję odpadów dla zakładu, w którym występuje więcej niż jedna instalacja oraz w którym wytwarzane są odpady z poza instalacji? Decyzja może wnieść inne limity dla tych samych odpadów wytwarzanych na terenie zakładu w różnych instalacjach, czy dla tych odpadów należy prowadzić osobną ewidencję ? W jaki sposób należałoby wtedy uzupełnić zbiorcze zestawienie o odpadach ? [R.J.]

Odpowiedź: Od 2015 r. ewidencja odpadów musi być prowadzona zgodnie z art. 66-72 UO2, a więc m.in.:

Art. 66. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów

Art. 70. 1. Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie 

Tak więc karta ewidencji odpadów powinna być założona odrębnie dla każdego rodzaju (kodu) zgodnym z nowym od 2015 r. katalogiem odpadów [2].

Przepisy ustawy UO2 nie zobowiązują posiadacza odpadów do prowadzenia dla danego rodzaju odpadów odrębnej ewidencji dla każdej instalacji. Jest więc problem, jak wykazać, że nie przekroczyło się limitów określonych w pozwoleniu, jeżeli takie same rodzaje odpadów wytwarzane są też w związku z eksploatacją innych instalacji w zakładzie.

W obowiązującym od 2015 r. wzorze karty ewidencji odpadów (tzw. KEO) określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia [3] kolumnę „Masa wytworzonych odpadów” podzielono na dwie umożliwiające podanie masy odpadów wytworzonych „w związku z eksploatacją instalacji” oraz „poza instalacją”, a więc inaczej niż w dotychczasowym wzorze. Tak więc od 2015 r. przy tak prowadzonej ewidencji wiadomo będzie, które odpady nie są wytworzone w instalacji. Natomiast gdy wytwarzany będzie ten sam rodzaj odpadów z różnych instalacji w zakładzie, to nadal nie będzie wiadomo z której i czy limit dla instalacji objętej pozwoleniem został przekroczony.

Tak więc tylko w przypadku, gdy w zakładzie dany rodzaj odpadów jest wytwarzany w związku z eksploatacją wyłącznie 1 instalacji i ewentualnie poza nią, to taki podział moim zdaniem ma sens. Natomiast w przypadku większej ilości instalacji – nie bardzo, a jedynie utrudni prowadzenie ewidencji, gdyż gospodarka w zakładzie najczęściej jest wspólna w całym zakładzie, a nie odrębna na instalacje.

Zbiorcze roczne zestawienie danych o odpadach za 2014 r. do marszałka województwa należy przekazać do 15 marca 2015 r. jeszcze na starym wzorze [4], a więc ilości danego rodzaju odpadów wytworzonych łącznie na terenie danego województwa (bez podziału na instalacje i zakłady) i sporządzić na podstawie ewidencji prowadzonej na podstawie starych wzorów. Jedynie odpady powstające podczas procesu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w instalacji trzeba wg starego wzoru podać w zbiorczym zestawieniu dla każdej instalacji odrębnie.

Sprawozdania roczne za 2015 r. będzie trzeba też do 15 marca ale już na nowych zasadach wprowadzać elektronicznie do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), ale jeszcze nie ma rozporządzenia ze wzorami nowych formularzy.

Uwaga. W celu poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej miało być zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obciążeń administracyjnych i uproszczenie i takie doprecyzowanie przepisów, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. Tymczasem nie zawsze tak jest.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

Tematy powiązane

Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Joanna Wilczyńska (11.01.2015)
Pytania i odpowiedzi | 7 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 7

“Ewidencja odpadów z instalacji i zbiorcze zestawienie”
 1. 1 Zuzik napisał(a) 07:40, 12.05.2015:

  Firma świadcząca usługę czyszczenia separatorów w KEO wytworzone odpady wpisuje jako wytworzone poza instalacją czy w związku z eksploatacją instalacji ?

 2. 2 Marcin napisał(a) 14:14, 22.05.2015:

  Czyszczenie separatorów na zlecenie (tzn. nie we własnym zakładzie) trudno nazwać wytworzeniem odpadu – w moim przekonaniu jest to odbiór odpadów i ja bym to właśnie tak traktował.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:48, 24.05.2015:

  To, co dzieje się w separatorze, to proces oczyszczania, w wyniku którego zostaje wydzielony np. osad i olej, które nie są odpadem w separatorze, dopiero w momencie usuwania z separatora stają się odpadami. Separator nie jest miejscem magazynowania odpadów.
  Dlatego też wytwórcą tych odpadów jest wykonujący czyszczenie separatora albo wykonujący usługę jego czyszczenia, chyba że umowa o tę usługę stanowi inaczej (art. 3 ust. 1 pkt 32 UO2).

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:26, 24.05.2015:

  Moim zdaniem, gdy firma świadczy usługę czyszczenia separatorów u zleceniodawcy, to w KEO wytworzone odpady w wyniku czyszczenia wpisuje jako wytworzone poza instalacją, bo to nie ona prowadzi eksploatację tej instalacji. Dlatego też nie musi mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów w wyniku świadczenia usługi niezależnie od ich ilości.
  Inaczej będzie, gdy prowadzący eksploatację separatora sam dokona jego czyszczenia. Wówczas odpady wpisuje w KEO jako wytworzone w związku z eksploatacją instalacji, a na ich wytworzenie musi mieć pozwolenie, jeżeli wytworzy rocznie > 1 tonę odpadów niebezpiecznych lub > 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne (art. 180a POŚ)

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:39, 23.02.2016:

  Wg art. 237a UO2 za rok 2015 i 2016 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:21, 14.03.2018:

  Wg art. 237aa UO2 za rok 2017 i 2018 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. poz. 1674

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:52, 25.05.2019:

  Od 1.05.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. po. 819) – już bez numerów REGON i bez potrzeby przybijania pieczątki w KPO


Skomentuj...