Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stare zezwolenia odpadowe do 23.01.2016 r.

Została uchwalona ostatecznie ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która oprócz głównych zmian dotyczących wprowadzenia obowiązku sporządzania planów inwestycyjnych jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami, zmienia przy okazji m.in. art. 232 UO2. Zostaje tym samym przedłużone z 2 do 3 lat czyli z 23.01.2015 r. do 23.01.2016 r. obowiązywanie „starych” zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, jeżeli zostały wydane na taki czas na podstawie UO. Zmieniony ust. 2, 3 i 5 w art. 232 UO2 ma brzmienie:

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie UO2 (tj. do 23.01.2016 r.).

3. Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 UO zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie UO2 (tj. do 23.01.2016 r.).

5. W okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia wejścia w życie UO2, posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym decyzje, o których mowa w ust. 1-3; przekazanie odpadów takiemu posiadaczowi powoduje przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na tego posiadacza.

Nowa ustawa zmieniająca musi być jeszcze podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw, ale zmiana przepisu przejściowego art. 232 UO2 wejdzie w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23 stycznia 2015 r., do której to daty maksymalnie obowiązywać miały stare zezwolenia przed zmianą art. 232 UO2. Teoretycznie więc nie powinno mieć znaczenia, kiedy ta ustawa zmieniająca będzie ogłoszona w Dz. U., bo jeżeli po 23.01.2015 r. to i tak zmiana obowiązywać będzie z mocą wsteczną, a więc stare zezwolenia nadal będą ważne.

Jednak jak WIOŚ potraktuje prowadzenie gospodarowania odpadami bez nowego zezwolenia w okresie od 23 stycznia 2015 r. do dnia ogłoszenia w Dz. U. nowej ustawy zmieniającej? Może WIOŚ powinien w tym okresie odstąpić od kontroli? A może to prowadzący zbieranie, odzysk czy unieszkodliwianie powinien na ten okres wstrzymać się od takiej działalności? Nie zawsze jednak będzie to możliwie. Np. wstrzymanie działalności odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z gminą może spowodować „zawalenie” gminy odpadami i naruszenie umowy. Ponadto w takich zezwoleniach określa się miejsca i sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, a więc jak traktować magazynowanie odpadów w tym okresie – czy jako magazynowanie bez wymaganej decyzji?

Uwaga. Podobnie, jak zmiana art. 232 UO2, został zmieniony art. 250 UO2, a więc „stare” rozporządzenia wydane na podstawie UO będą obowiązywać do czasu wydania nowych na podstawie UO2, ale maksymalnie do 23.01.2016 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązywała do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm. – obowiązuje od 23.01.2013 r.

Tematy powiązane

Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
Odbieranie odpadów komunalnych

Joanna Wilczyńska (19.01.2015)
Nowości | 12 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 12

“Stare zezwolenia odpadowe do 23.01.2016 r.”
 1. 1 wlo napisał(a) 09:45, 21.01.2015:

  A ja, jak zwykle w takich przypadkach, mam pytanie: dwa lata to mało było?
  Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia tej zmiany? Bardzo jestem ciekaw ;-)

 2. 2 Michał napisał(a) 11:32, 21.01.2015:

  Ustawodawca, nową ustawą o odpadach, zmusił przedsiębiorców do uzyskania nowych pozwoleń, narażając ich na dodatkowe koszty związane z opracowaniem wniosku i poniesieniem opłaty skarbowej. Pojawia się jednak inny problem: jeżeli ważność „starych” pozwoleń zostaje przedłużona, to zakładam że duża część przedsiębiorców, w tym moje, będzie w posiadaniu 2 ważnych pozwoleń – przynajmniej do 23.01.2016 r., co według mnie jest absurdem. Zakładam, że ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji, a jeżeli chciał ulżyć przedsiębiorcy to powinien zmienić ustawę w listopadzie 2014 r., a nie w teraz.

 3. 3 Arek napisał(a) 21:25, 21.01.2015:

  Mam następujące pytanie, a mianowicie co z przekazywaniem odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym? Czy obowiązywanie dotychczasowego rozporządzenia zostanie również przedłużone do 23/01/2016 r.? Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach przestanie ono obowiązywać 23/01/2015 r. Czy jeśli UO2 nie zostanie opublikowana w Dz. U. przed 23/01/2015 r., to można je nadal przekazywać osobom fizycznym, czy zaczekać do czasu ogłoszenia zmiany ustawy?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 02:10, 22.01.2015:

  Odpowiedź na komentarz (2) Michała:
  – chodzi wyłącznie o „zezwolenia”, a nie o „pozwolenia”;
  – nie powinno być problemu z dwoma ważnymi zezwoleniami, bo jeżeli ktoś wnioskował już o uzyskanie „nowego” zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów na podstawie UO2, to powinien równocześnie wnioskować o stwierdzenie wygaśnięcia „starego” zezwolenia odpowiednio na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie wydanego na podstawie UO.
  Nie może bowiem być 2 decyzji (zezwoleń) ważnych w tej samej sprawie. W takim przypadku to kolejne zezwolenie jest nieważne i organ wyższego stopnia powinien wydać decyzję o jego nieważności – art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.

 5. 5 Michał napisał(a) 07:26, 22.01.2015:

  Nie napisałem o jednej zasadniczej sprawie. Moje „stare” zezwolenie (dziękuję za zwrócenie uwagi na nazewnictwo), zostało wydane łącznie na zbieranie i transport. M. in. dlatego nie wnioskowałem o stwierdzenie wygaśnięcia „starego” zezwolenia ponieważ w części dotyczącej transportu według mnie nadal obowiązuje, przynajmniej do czasu powstania rejestru, a w części dotyczącej zbierania automatycznie wygasa na mocy przepisów UO2 – po ostatniej zmianie dopiero 23.01.2016 r. Ponieważ urząd nie wygasił „starego” zezwolenia (nie było takiego wniosku), a przepisy UO2 przedłużają jego ważność, aktualnie posiadam 2 zezwolenia. Czy w związku z zaistniałą sytuacją powinienem wnioskować do urzędu o wygaszenie „starego” zezwolenia, ale tylko w części dotyczącej zbierania?

 6. 6 Kasia napisał(a) 10:37, 22.01.2015:

  Mam pytanie podobne jak wyżej. Aktualnie posiadam pozwolenie wraz z zezwoleniem na zbieranie i transport odpadów. Czy zachodzi konieczność wygaszenia w części tej decyzji, dotyczącej zbierania gdy już uzyskam nowe zezwolenie (aktualnie trwa postępowanie).
  Pozdrawima

 7. 7 Kasia napisał(a) 10:44, 22.01.2015:

  Chętnie poznam Pani opinie ws dotyczącej zbierania odpadów na autostradzie (odpady wytwarzane a następnie przewożone do głównych pkt. autostrady oraz ze sprzątania oraz podrzucane i również zwożone w te same miejsca).
  Stan aktualny: pozwolenie wraz z elementami zezwolenia na transport i zbieranie wydane przez Marszałka.
  Aktualnie Marszałek przekierował wniosek na zbieranie odpadów do poszczególnych Starostw. Wiem, że samodzielny wniosek na zbieranie jest w kompetencji starosty ale wszystkie działania, tj. wytwarzanie, podrzucanie i zbieranie odbywa się w obrębie instalacji z gr. I. Prawnik Marszałka uważa również że gdyby złozyć pozwolenie dla autostrady (instalacja z I-wszej grupy) wraz ze zbieranie odpadów to i w takiej sytuacji kompetentny jest Starosta. Przecież głównym wnioskiem jest tu pozwolenie dla instalacji z I-wszej grupy a zezwolenie dodatkiem? Czytam zapisy UO2 i wcale nie jest dla mnie to jasne.

 8. 8 Kasia cd napisał(a) 11:09, 22.01.2015:

  cd do zapytania powyżej…

  Zgodnie z art.4, ust.2 UO2 zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji organ właściwy ze względu na miejsce zbierania. A moim miejsce zbierania jest instalacja liniowa-autostrada, więc dlaczego Marszałek nie wyda takiej decyzji?

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:58, 22.01.2015:

  Odpowiedź na komentarz (3) Arka:
  nie ma już problemu z ciągłością obowiązywania starych rozporządzeń, bo ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw została dzisiaj podpisana przez Prezydenta i o godz. 16.37 została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 122

 10. 10 Arek napisał(a) 18:24, 22.01.2015:

  Tak jest, ustawa o zmianie ukazała się, można działać dalej bez przeszkód.

 11. 11 Arkadiusz napisał(a) 14:05, 06.03.2015:

  chciałbym zwrócić uwagę na problematykę związaną ze zmianą ustawy o odpadach i innych aktów prawnych a w szczególności dwóch artykułów ustawy z dnia 15.01.2015 o zmianie ustawy o odpadach a mianowicie:

  Art. 35 ust 9
  „Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym, o którym mowa w art. 35a.”

  Art. 38A
  „ Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji.”

  Problemy związane z art. 35 ust. 9 będą miały FOŚiGW (nie mówiąc o JST i przedsiębiorcach starających się do dofinansowania projektów), ponieważ w jaki sposób mają realizować swoje cele statutowe, jeżeli zabrania się ich finansowania do momentu powstania planów inwestycyjnych WPGO? Plany inwestycyjne i aktualizacja WPGO ma nastąpić najpóźniej do 30.06.2016! a nie można pozyskać dofinansowania nawet na cele realizacji gminnej gospodarki typu PSZOK, ponieważ Pszoki nie były ujęte w starych planach. Zapytuję również o funkcjonowanie tego artykułu ustawy w świetle dyrektywy o udzieleniu pomocy horyzontalnej WE. Nie ma również mowy o prawie przejściowym dla rozpoczętych projektów bądź też będących na etapie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, gdyż nie spełniają warunku ujęcia ich w planie inwestycyjnym.

  Ww. Artykuł 38A jest jeszcze bardziej problematyczny ze względu blokowanie wszelkich innowacyjnych technologii jak i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. W starych WPGO są zapisane w dużej ilości inwestycje, które od momentu uchwalenia planów do teraz nawet nie powstały i funkcjonują wyłącznie na papierze. Jednakże żadne nowe (lepsze technologicznie, bardziej uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie, rozwiązujące problemy odzysku i zmniejszenia ilości odpadów trafiających do składowania) przedsięwzięcia nie będą mogły się wpisać do WPGO bądź list intencyjnych, ponieważ dokumentem uprawniającym do aplikacji o zmianę uchwały w sejmikach wojewódzkich i wpisania się do nowych WPGO jest prawomocna decyzja środowiskowa. Problem mają również przedsiębiorcy, którzy byli w trakcie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w chili obecnej jej nie otrzymają (pomimo że wnioski były złożone przed rozpoczęciem prac legislacyjnych nad ww. ustawą), i to nie ze względów technicznych, technologicznych czy środowiskowych, lecz ze względu na art. 38A ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

  Od 2016 roku będziemy musieli osiągnąć wyższe poziomy recyklingu, będzie obowiązywał zakaz składowania frakcji o kaloryczności powyżej 6MJ, ograniczenie składowania frakcji biodegradowalnej (Dyrektywa Składowiskowa WE wymaga, by ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska została zmniejszona do 35% do 16 lipca 2016 roku), a funkcjonujące RIPOKi i instalacje zastępcze w dużej mierze nie spełniają wymogów (przede wszystkim wymogów dotyczących przetwarzania frakcji podsitowej) w chwili obecnej, nie mówiąc o progach, jakie mamy osiągnąć w niedalekiej przyszłości.

  Szkoda, że przy uchwalaniu aktów prawnych jak w powyższym przypadku, czy też przy nowej ustawie o OZE nie są przeprowadzane konsultacje społeczne, które mogą wskazać wiele „niedociągnięć”.

 12. 12 Ola napisał(a) 18:53, 28.09.2016:

  Proszę o wyjaśnienie, czy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi uwzględniający wymagania dla transportu odpadów zachowuje ważność w zakresie transportu odpadów po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach.
  Odnośnie decyzji wydanych na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 starej ustawy wyraźnie jest napisane, że zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy.
  Odnośnie decyzji wydanych na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 starej ustawy w zakresie transportu odpadów brak jakiegokolwiek zapisu.


Skomentuj...