Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenia przechodzą na dzierżawcę

Pytanie: Nasza firma ma wydzierżawić od innej firmy lakiernię samochodową oraz myjnię –jakie pozwolenia i decyzje musi uzyskać i czy aktualnie posiadane decyzje przez Wydzierżawiającego nie mogą przejść bezpośrednio na Dzierżawcę? Czy musimy uzyskać pozwolenie tzw. zintegrowane (co do niego jest potrzebne, jaka jest procedura załatwiania)? [E.K.]

Odpowiedź: Od 5.09.2014 r. pozwolenia (na emisję do powietrza, na wytwarzanie odpadów, wodnoprawne na wprowadzanie ścieków, zintegrowane) przechodzi z mocy zmienionego art. 189 POŚ na dzierżawcę, trzeba tylko zmienić w tych decyzjach prowadzącego instalacje z wydzierżawiającego na dzierżawcę:

Art. 189. 1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Instalacje tzw. IPPC, które wymagają pozwolenia zintegrowanego, określa rozporządzenie [2]. Lakiernia samochodowa będzie wymagać pozwolenia zintegrowanego, ale tylko wtedy, gdy zużycie lotnych związków organicznych (LZO) w lakierni będzie większe niż 150 kg/h lub 200 t/rok, bo wówczas kwalifikuje się do instalacji IPPC na podstawie ust. 6 pkt 9 załącznika do rozporządzenia [2] jako:

6. Instalacje w innych rodzajach działalności:

9) do powierzchniowej obróbki10) substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych11), o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie;

gdzie:

10) Powierzchniowa obróbka substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych to w szczególności: 1) drukowanie; 2) pokrywanie; 3) zdobienie; 4) odtłuszczanie; 5) uszczelnianie; 6) klejenie; 7) malowanie; 8) czyszczenie; 9) impregnowanie.

11) Rozpuszczalniki organiczne – lotne związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania, które są stosowane oddzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami i które nie podlegają przemianie chemicznej, w celu rozpuszczania surowców, produktów, materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń, lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant.

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na podstawie POŚ, ale przygotowanie wniosku lepiej zlecić.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC) – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169

Tematy powiązane

Przejęcie praw i obowiązków z pozwoleń
Przenoszenie decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska
Sukcesja decyzji

Joanna Wilczyńska (01.02.2015)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...