Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprawozdania odpadowe za 2014 rok na starych wzorach

Pytanie: W związku z nieobowiązywaniem starej ustawy o odpadach rozporządzenie dot formularza do sporządzania zbiorczego zestawienia o odpadach jest nieobowiązujące (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674). Czy czekać na nowe rozporządzenie? Czy posługiwać się starym? [A.D.]

Odpowiedź: Zbiorcze zestawienie danych za 2014 rok trzeba sporządzić jeszcze na starym wzorze [10], gdyż sprawozdania odpadowe za 2014 rok, w tym zbiorcze zestawienie danych o odpadach, należy wg art. 237 UO2 wykonać po raz ostatni na dotychczasowych wzorach:

Art. 237. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie UO2 do sporządzania i składania:

1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 UO,

2) sprawozdań – na podstawie art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 UPROD,

3) sprawozdań – na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 UOPAK,

4) sprawozdań – na podstawie art. 15 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 3 URP,

5) sprawozdań – na podstawie art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1 oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w art. 33 ust. 4 USEE,

6) sprawozdań – na podstawie art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5 UBA

– sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200 UO2.

2. Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Liczne sprawozdania, do których zobowiązują ww. ustawy, należy składać w cyklu rocznym albo półrocznym, najczęściej do 15 marca albo 31 marca. Na stronie MŚ zamieszczono zestawienie tabelaryczne sprawozdań odpadowych z podaniem rozporządzeń ze zworami sprawozdań, jakie należy złożyć w I półroczu 2015 r.: Nie zapomnij o raportach odpadowych.

W tabeli MŚ jednak moim zdaniem niewłaściwie podano, że zbierający sprzęt elektryczny i elektroniczny nadal ma składać sprawozdanie do GIOŚ na podstawie art. 40 USEE, chociaż jest on pominięty w art. 237 ust. 1 pkt 5 UO2, a z odpowiedzi MŚ z 16.07.2013 r. wynika, że zbierający sprzęt nie muszą składać sprawozdań do GIOŚ, a jedynie tak jak wszyscy zbierający mają obowiązek złożenia do marszałka województwa zbiorczego zestawienia danych.

W wypełnieniu formularzy zbiorczych zestawień danych można wykorzystać:

– edycyjne wzory zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 do rozporządzenia [10]:

– wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
– wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych;

– wyjaśnienia MŚ z 10.05.2012 r. dotyczące sposobu wypełniania,

stanowisko MŚ  z 20.02.2014 r., że do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów odzysku R14, R15 i unieszkodliwiania D16.

Uwaga. Po raz ostatni, w  sprawozdaniu OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej, składanym do 31.03.2015 r. z rozliczeniem za rok 2014, można na podstawie art. 80 UGOPAK uwzględnić nadwyżkę uzyskaną w 2013 r., ale tylko w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r. Takie jest też stanowisko MŚ z 17.02.2014 r.

Uwaga. W związku z przejściowym art. 73 UGOPAK, obowiązującej od roku 2014, przejściowy art. 237 ust. 1 pkt 2 UO2 w zakresie sprawozdań z UPROD ma zastosowanie w pełni jedynie do obowiązków sprawozdawczych za okres do dnia 31 grudnia 2013 r. Natomiast do obowiązków odzysku i recyklingu od roku 2014, a więc też do sprawozdań za rok 2014 składanych w roku 2015 nie będą już miały zastosowania wszystkie przepisy dotychczasowe UPROD, lecz (z uwzględnieniem informacji MŚ z 6.05.2014 r.):

– nowe przepisy wprowadzone przez UGOPAK, a więc dotyczące produktów w opakowaniach (m.in. nowe wymagane poziomy, opłata produktowa za niewykonanie obowiązku recyklingu dla opakowań razem – bo już jest wzór);

– zmienione przez UGOPAK przepisy UPROD, a więc dotyczące produktów o symbolach PKWiU wymienionych w załączniku 4a UPROD tj. opon (w tym od 2014 r. opon stosowanych w motocyklach i rowerach), olejów smarowych oraz od 2014 r. preparatów smarowych i płynów hydraulicznych hamulcowych.

Uwaga. UO2 wprowadziła zmiany do ustaw szczególnych m.in. UPROD, UOPAK, URP, USEE i UBA, gdyż przewidziano elektroniczne składanie wszystkich sprawozdań odpadowych do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). BDO ma być utworzona najpóźniej do 23.01.2016 r., a sprawozdania w cyklu rocznym będą składane do 15 marca. Pierwsze sprawozdania wprowadzane do BDO będą dopiero za rok 2015, a więc trzeba będzie wprowadzić do BDO do 15 marca 2016 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązywała do 22.01.2013 r., ale niektóre przepisy jeszcze się stosuje
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm. – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) – Dz. U. z 2014 r. poz. 1413
[4] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK) – Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm. – obowiązywała do końca 2013 r., ale niektóre przepisy jeszcze się stosuje
[5] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP) – Dz. U. z 2015 r. poz. 140
[6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. z 2013 r. poz, 1155
[7] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666, ze zm.
[8] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.
[9] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) – Dz. U. z 2013 r. poz. 888 – obowiązuje od 2014 r.
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674 – wg art. 237 UO2 rozporządzenie to stosuje się jeszcze do sprawozdania za 2014 r.

Tematy powiązane

Zbiorcze odpadowe za 2012-2014
Do 15 marca zbiorcze zestawienie odpadów na nowych formularzach
Ewidencja odpadów z instalacji i zbiorcze zestawienie
Zbiorcze zestawienia odpadowe
Sprawozdania odpadowe za 2013 rok
Zbiorcze zestawienia odpadowe
Zbiorcze zestawienie – wyjaśnienia MŚ
UGOPAK pozwala rozliczyć w 2014 r. nadwyżki z 2013 r.

Joanna Wilczyńska (08.02.2015)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Sprawozdania odpadowe za 2014 rok na starych wzorach”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:51, 13.03.2016:

    Wg art. 237a UO2 za rok 2015 i 2016 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674


Skomentuj...