Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nie zabijać przedsiębiorczości

Pytanie: Mam wątpliwości czy do wniosku o nową decyzję -Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z przetwarzaniem odpadów należy dołączyć Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku gdy  wnioskodawca posiadał Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów i nie przeprowadził nowej inwestycji. Wystąpił o nowe pozwolenie zgodnie z nową ustawą o odpadach. Jest to zakład produkcyjny i do produkcji wykorzystuje popioły lotne. [K.G.]

Odpowiedź: Moim zdaniem nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) w przypadku kontynuacji działalności w niezmienionym zakresie w zakresie przetwarzania odpadów.

Żądanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do każdego wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów to utrudnianie przedsiębiorcom działalności w kraju, bo w innych państwach UE nie tak jest interpretowana dyrektywa 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

W tym temacie nie zgadzam się z wyrokiem NSA (wyroki sądów w Polsce nie są wydawane w trybie prejudycjalnym, a więc nie ma obowiązku ich stosowania w podobnej sprawie).

Natomiast zgadzam się ze stanowiskiem MŚ:

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do każdorazowego uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zagadnienie to porusza interpelacja poselska nr 23652 z 8.01.2014 r. w sprawie stosowania wymogu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy administracyjne od przedsiębiorców, chcących kontynuować dotychczasową działalność na podstawie nowej ustawy o odpadach.

Udzielona odpowiedź MŚ na tę interpelację podtrzymuje wcześniejsze stanowisko MŚ, które jest odmienne od ostatecznego wyroku NSA:

Tym samym w sytuacji, gdy posiadacz odpadów występuje jedynie z wnioskiem o uzyskanie kolejnego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które nie wiąże się z ingerencją w istniejące przedsięwzięcie czy też z realizacją nowego przedsięwzięcia, nie jest wymagane przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W celu usunięcia obecnych wątpliwości interpretacyjnych projektowana jest zmiana ustawy [1], która przewiduje dodanie definicji:

13a) planowanym przedsięwzięciu – rozumie się przez to przedsięwzięcie nieistniejące fizycznie, w zakresie, w jakim nie zostało zrealizowane, a w przypadku eksploatacji złoża kopaliny, do czasu wyczerpania złoża. Nie stanowi planowanego przedsięwzięcia przedłużenie jego eksploatacji

W uzasadnieniu do tego projektu czytamy:

W art. 3 ust. 1 po pkt 13 proponuje się dodanie pkt 13a, który będzie zawierał definicję „planowanego przedsięwzięcia”. Przedłużenie czasu trwania eksploatacji jako takie nie powinno generować obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmiana ma na celu uregulowanie kwestii wymagalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskiwaniem drugiego lub kolejnego zezwolenia dla przedsięwzięcia — przedłużenia jego eksploatacji. Projektowany przepis znajdzie zastosowanie, jeżeli przedsięwzięcie nie będzie ulegało zmianie, a inwestor będzie ubiegał się o zezwolenie przedłużające okres jego eksploatacji. W konsekwencji do takiego przedsięwzięcia nie będzie miał zastosowania art. 59 ust. 1 ustawy ooś , który używa pojęcia „planowane”Odrębnie traktuje się przedsięwzięcia polegające na eksploatacji złoża kopaliny, ponieważ ze swej istoty pozostają one do czasu wyczerpania z łoża w fazie realizacji, a nie eksploatacji, która następuje po fazie realizacji. Dlatego można mówić o przedsięwzięciu nieistniejącym fizycznie w zakresie, w jakim nie zostało zrealizowane, tylko w stosunku do innych niż wydobywanie kopaliny przedsięwzięć, które charakteryzują się fazą realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym proponuje się, aby pojęciem „planowane” określić przedsięwzięcia polegające na wydobywaniu kopaliny, do czasu jej wyczerpania.

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów” Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2011 + Suplement 2014

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397. ze zm.
[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.

Tematy powiązane

Odpady – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia
Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Decyzja środowiskowa
Zmiana istotna czy nie

Joanna Wilczyńska (15.02.2015)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Nie zabijać przedsiębiorczości”
  1. 1 Asia napisał(a) 09:21, 17.02.2015:

    Nasza praktyka wskazuje, że co urząd to inna interpretacja w podobnej sprawie. Jedni nie wymagają nowej decyzji środowiskowej, inni tak (oczywiście RDOŚ nie opiniuje tego, urząd umarza postępowania ale czas leci). Pozdrawiam

  2. 2 Krzysiek Okr napisał(a) 16:41, 19.02.2015:

    GDOŚ też wyraził stanowisko podobne do MŚ, podobne były też wyroki ETS. Niestety, NSA myśli inaczej, polecam lekturę wyroku NSA II OSK 3128/13.


Skomentuj...