Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zużyte świetlówki oddaj do sklepu

Pytanie: Mam pytanie związane z art. 42.1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Sprzedawca sprzętu np. świetlówek ma obowiązek przy sprzedaży przyjąć zużyte świetlówki w ilości nie większej niż ilość zakupionych nowych.

Czy wprowadzenie do umowy na dostawę źródeł światła zapisu że sprzedawca przyjmie zużyte źródła światła w ilości nie większej niż ilość sprzedanych nowych w okresie do np. 6 miesięcy od daty zakupu,  będzie w jakiś sposób naruszeniem zapisu przedmiotowego paragrafu ustawy która mówi że „przy sprzedaży” ?

Instytucja, która zakupuje np. 2000 świetlówek, w momencie zakupu może np. nie mieć zużytych świetlówek do oddania. I jeżeli będziemy trzymać się zapisu że „przy sprzedaży” to nic nie będzie można oddać. A w przeciągu pół roku tych zużytych świetlówek z powstałych z zakupu nowych może wytworzyć się dość dużo w związku z wymianą w przeciągu kilku następnych miesięcy. Tym bardziej że instytucja realizuje zakup dużych ilości świetlówek w ramach procedury przetargowej raz w roku i gromadzenie zużytych przez rok do następnego przetargu żeby je oddać jest kłopotliwe. [M.]

Odpowiedź: Art. 42 USEE został w pytaniu przywołany nie w pełni, bo nie dotyczy sprzedaży dla instytucji (pewnie na fakturę), lecz sprzedaży dla Kowalskiego (bez faktury):

Art. 42. 1. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Przy czym art. 42 USEE jest uzupełnieniem do art. 37 USEE:

Art. 37. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do:
2) przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1;

Natomiast sprzedawca jest „zbierającym” w rozumieniu USEE, bo wg art. 3 ust. 1 pkt 16 USEE:

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
16) zbierający zużyty sprzęt:
a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) prowadzącego punkt serwisowy,
d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego;

Wg art. 3 ust. 2 USEE zużyte świetlówki z instytucji można by uznać jako „pochodzące z gospodarstw domowych”, ale wg mnie w ilości kilka sztuk a nie kilka tysięcy, bo:

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Uważam więc, że ww. przepis dotyczący bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu tego samego rodzaju co kupowany nie dotyczy sprzedaży świetlówek w dużej ilości dla instytucji.

Zwracam uwagę, że art. 37 i 42 USEE określa, do czego sprzedawca jest zobowiązany, czyli co musi, a nie co mu nie wolno. Jeżeli więc sprzedawca będzie chciał przyjąć od instytucji bezpłatnie większe ilości i nie przy sprzedaży, to ustawa mu tego nie zabrania, wręcz przeciwnie – art. 37a USEE zobowiązuje sprzedawcę do przyjęcia wszystkich elektrośmieci i to niekoniecznie przy sprzedaży, ale nie musi tego robić wtedy bezpłatnie:

Art. 37a. 1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, ze zm.

Tematy powiązane

Zbieranie odpadów w sklepie
Kiedy urządzenie jest „sprzętem” elektrycznym albo elektronicznym?

 

Joanna Wilczyńska (28.02.2015)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...