Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zużyte świetlówki oddaj do sklepu

Pytanie: Mam pytanie związane z art. 42.1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Sprzedawca sprzętu np. świetlówek ma obowiązek przy sprzedaży przyjąć zużyte świetlówki w ilości nie większej niż ilość zakupionych nowych.

Czy wprowadzenie do umowy na dostawę źródeł światła zapisu że sprzedawca przyjmie zużyte źródła światła w ilości nie większej niż ilość sprzedanych nowych w okresie do np. 6 miesięcy od daty zakupu,  będzie w jakiś sposób naruszeniem zapisu przedmiotowego paragrafu ustawy która mówi że „przy sprzedaży” ?

Instytucja, która zakupuje np. 2000 świetlówek, w momencie zakupu może np. nie mieć zużytych świetlówek do oddania. I jeżeli będziemy trzymać się zapisu że „przy sprzedaży” to nic nie będzie można oddać. A w przeciągu pół roku tych zużytych świetlówek z powstałych z zakupu nowych może wytworzyć się dość dużo w związku z wymianą w przeciągu kilku następnych miesięcy. Tym bardziej że instytucja realizuje zakup dużych ilości świetlówek w ramach procedury przetargowej raz w roku i gromadzenie zużytych przez rok do następnego przetargu żeby je oddać jest kłopotliwe. [M.]

Odpowiedź: Art. 42 USEE został w pytaniu przywołany nie w pełni, bo nie dotyczy sprzedaży dla instytucji (pewnie na fakturę), lecz sprzedaży dla Kowalskiego (bez faktury):

Art. 42. 1. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Przy czym art. 42 USEE jest uzupełnieniem do art. 37 USEE:

Art. 37. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do:
2) przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1;

Natomiast sprzedawca jest „zbierającym” w rozumieniu USEE, bo wg art. 3 ust. 1 pkt 16 USEE:

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
16) zbierający zużyty sprzęt:
a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) prowadzącego punkt serwisowy,
d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego;

Wg art. 3 ust. 2 USEE zużyte świetlówki z instytucji można by uznać jako „pochodzące z gospodarstw domowych”, ale wg mnie w ilości kilka sztuk a nie kilka tysięcy, bo:

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Uważam więc, że ww. przepis dotyczący bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu tego samego rodzaju co kupowany nie dotyczy sprzedaży świetlówek w dużej ilości dla instytucji.

Zwracam uwagę, że art. 37 i 42 USEE określa, do czego sprzedawca jest zobowiązany, czyli co musi, a nie co mu nie wolno. Jeżeli więc sprzedawca będzie chciał przyjąć od instytucji bezpłatnie większe ilości i nie przy sprzedaży, to ustawa mu tego nie zabrania, wręcz przeciwnie – art. 37a USEE zobowiązuje sprzedawcę do przyjęcia wszystkich elektrośmieci i to niekoniecznie przy sprzedaży, ale nie musi tego robić wtedy bezpłatnie:

Art. 37a. 1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, ze zm.

Tematy powiązane

Zbieranie odpadów w sklepie
Kiedy urządzenie jest „sprzętem” elektrycznym albo elektronicznym?

 

Joanna Wilczyńska (28.02.2015)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Zużyte świetlówki oddaj do sklepu”
 1. 1 zbigiew napisał(a) 14:41, 26.03.2024:

  a co zrobić jak nie chce przyjąć.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:31, 27.03.2024:

  Zbigniew (1), od 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE2), wg której:
  (art. 4)
  – dystrybutor to podmiot, który udostępnia na rynku sprzęt;
  (art. 37)
  – dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany;
  – dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony;
  – dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  (art. 41)
  – dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt;
  (art. 35)
  – zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
  a) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych,
  b) prowadzącym zakład przetwarzania,
  c) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  d) prowadzącym PSZOK.
  Kontrolę przestrzegania przez dystrybutorów ww. przepisów art. 37 sprawuje Inspekcja Handlowa, a więc do niej należy zgłosić przypadek nieprzyjęcia zużytego sprzętu. Za naruszenie tych przepisów wojewódzki inspektor inspekcji handlowej wymierzy administracyjną karę pieniężną od 5000 zł do 500 000 zł.


Skomentuj...