Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenia zintegrowane bezterminowe

Pytanie: Składałam wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w którym uwzględniłam określony czas obowiązywania pozwolenia, uzyskałam już decyzję, niestety nie doczytałam, że od 27 sierpnia 2014 roku można wnioskować o nieokreślony czas obowiązywania pozwolenia, czy istnieje możliwości wydłużenia terminu do czasu nieokreślonego? Pozwolenie dotyczy Fermy drobiu. [K.M.]

Odpowiedź: Nie widzę przeszkód, aby wnioskować o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie terminu. Od 5.09.2014 r. art. 188 ust. 1 POŚ zmieniony przez ustawę [2] ma brzmienie:

1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony.

Tak więc pozwolenie zintegrowane co do zasady od 5.09.2014 r. (a nie od 27 sierpnia 2014 r.) jest wydawane na czas nieoznaczony, chyba że wnioskowany jest czas oznaczony, tak jak w przypadku ww. pytania. Można jednak wnioskować o zmianę czasu oznaczonego na czas nieoznaczony, gdyż nie jest to sprzeczne z powyższym przepisem szczególnym, a zmianę dopuszcza art. 155 k.p.a.:

Art. 155. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

Ponadto „stare” pozwolenia zintegrowane powinny z urzędu mieć już zmieniony czas na nieoznaczony na mocy art. 28 ust. 2 i 4 ustawy zmieniającej [2]:

2. Pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 POŚ (tj. 5.09.2014 r.), oraz będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – organ właściwy do ich wydania:
1)   zmienia z urzędu, w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, zgodnie z art. 188 ust. 1 POŚ, w brzmieniu nadanym ustawą [2] oraz
2)   analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3 i 12 POŚ w brzmieniu nadanym ustawą [2]
– w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 POŚ (tj. do 5.12.2014 r.).

4. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do pozwoleń zintegrowanych wydanych dla instalacji, których eksploatacja nie rozpoczęła się w dniu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 POŚ (tj. 5.09.2014 r.).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101, obowiązuje od 5.09.2014 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC) – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169, wydane na podstawie art. 201 ust. 2 POŚ, obowiązuje od 5.09.2014 r.

Tematy powiązane

Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych
Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED

Joanna Wilczyńska (01.03.2015)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Pozwolenia zintegrowane bezterminowe”
 1. 1 Andrzej napisał(a) 08:33, 02.03.2015:

  Witam

  Dokładnie o ile pozwolenie było wydane wcześniej właściwy organ w ternie 3 miesięcy tj do dnia 4 grudnia 2014r winien z urzędu dokonać zmiany w pozwoleniu zintegrowanym w zakresie wskazanym w art 28 noweli POŚ, w tym w zakresie czasookresu obowiązywania zezwolenia.

  W przypadku spraw wszczętych, a nie zakończonych przed 5 września 2014 r., wnioski dotyczące zmian pozwoleń zintegrowanych powinny zostać dostosowane do nowych wymagań prawnych poprzez ich uzupełnienie, w tym o problematyczny raport początkowy.

  Szanowna Pani Joanno
  Pytanie z mojej strony czy zmian z art 155 K.p.a, (niech będzie dla rozpatrywanego przypadku zmiana terminu obowiązywania zezwolenia, 155 KPA= 188 ust 1 POŚ), w myśl art 29 noweli POŚ /Dz. U. z 2014 r. poz. 1101/, rozumiana jest jako: „postępowanie w przedmiocie zmiany PZ, wszczęte po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany PZ, o której mowa w art 28 ust. 2” – co skutkuje uzupełnieniem wniosku o raport początkowy.???


Skomentuj...