Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie na spalanie lub współspalanie odpadów

Pytanie: Na jakiej podstawie prawa spalanie lub współspalanie odpadów zawsze wymaga pozwolenia? [K.K.]

Odpowiedź: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie zawsze jest wymagane na spalanie lub współspalanie odpadów. Reguluje to rozporządzenie [2], wg którego na spalanie odpadów stanowiących biomasę w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych nie jest wymagane pozwolenie, jeżeli biomasa spalana jest:
– w instalacjach energetycznych do 10 MW,
– w instalacjach innych niż energetyczne do 1 MW (i gdy inna emisja nie powoduje stężeń > 10 % D1).

Instalacje takie wówczas wymagają zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 POŚ, ale wg rozporządzenia [3] nie wymagają nawet zgłoszenia, gdy biomasa spalana jest:
– w instalacjach energetycznych do 1 MW,
– w instalacjach innych niż energetyczne do 0,5 MW.

Przy czym ustalając moc, trzeba mieć na uwadze, że wg rozporządzenia [2] i [3] :

– nominalna moc cieplna instalacji jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu;

– parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się;

– instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii.

Natomiast wg § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych [4] następujące rodzaje odpadów kwalifikowanego są jako biomasa:

1) odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa;

2) odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną;

3) włókniste odpady roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana;

4) odpady korka;

5) odpady drewna, z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Tak więc w przypadku spalania lub współspalania odpadów, które nie stanowią ww. biomasy, zawsze wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na podstawie art. 220 ust. 1 POŚ:

Art. 220. 1. Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia [2], przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, uwzględniając rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach oraz rodzaje i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych z instalacji do powietrza.

Natomiast zawsze wymagane jest pozwolenie zintegrowane w przypadku zakwalifikowania spalania lub współspalania odpadów do instalacji tzw. IPPC na podstawie ust. 1 pkt 1 albo ust. 5 pkt 2 rozporządzenia [5]:

1. Instalacje do wytwarzania energii i paliw:
1) do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW;

5. Instalacje w gospodarce odpadami:
2) do termicznego przekształcania odpadów:
a) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,
b) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę

Uwaga. Ponadto wymagane jest (poza przypadkami określonymi w art. 45 ust. 1 UO2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów niezależnie od tego, czy pozwolenie na emisję substancji do powietrza jest wymagane czy nie. Jeżeli wymagane jest pozwolenie zintegrowane, to wówczas obejmuje ono też warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881, wydane na podstawie art. 220 ust. 2 POŚ
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC) – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169, wydane na podstawie art. 201 ust. 2 POŚ, obowiązuje od 5.09.2014 r.
[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji energetycznych
Definicje biomasy
Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję ze spalania biomasy

Joanna Wilczyńska (02.03.2015)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , ,


Jeden komentarz

“Pozwolenie na spalanie lub współspalanie odpadów”
  1. 1 Armi napisał(a) 07:33, 03.03.2015:

    Ten tytuł jest mylący, słowo odpadów powinno być uzupełnione „pochodzenia biomasowego”


Skomentuj...