Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów

Pytanie: Mam pytanie odnośnie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów po wejściu w życie art. 72 ust. 1 pkt 21 UOOŚ. Firma posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów i wystąpiła z wnioskiem o zmianę tego zezwolenia w zakresie rozszerzenia listy odpadów przewidzianych do zbierania w tym samym punkcie. Nowe rodzaje odpadów, które wnioskodawca chce zbierać mają podobne właściwości z tym, że inne źródło pochodzenia więc są zaklasyfikowane do innej grupy zgodnie z katalogiem odpadów np. aktualnie firma zbiera złom z grupy 17 i chce rozszerzyć o odpady metali z grupy 19. Ponadto, wnioskodawca chce zbierać dodatkowo odpady o kodzie 150202* oraz 200307. Czy w związku z nowym zapisem ustawy UOOŚ wprowadzonym przez ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, Starosta powinien wymagać od wnioskodawcy przedłożenia kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów? [J.O.]

Odpowiedź: Moim zdaniem do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów nie trzeba dołączać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), zwanej ostatnio potocznie „decyzją środowiskową”.

Od 24.12.2015 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (a nie jej kopia) wymagana jest do wniosku o zezwolenie na zbieranie złomu (w punkcie do zbierania lub przeładunku złomu) w przypadku planowania przez podmiot podjęcia realizacji takiego przedsięwzięcia, gdyż zmieniony art. 72 ust. 1 pkt 21 UOOŚ brzmi:

Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
21) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W opisanym przypadku podmiot chce kontynuować zbieranie złomu, a to że chce zbierać również złom o innych kodach niż określone w dotychczasowym zezwoleniu, to według mnie do zmiany z tego powodu zezwolenia na zbieranie odpadów nie musi uzyskiwać DOŚU. Stanowi o tym, obowiązujący również od 24.12.2015 r., art. 72 ust. 2a pkt 2 UOOŚ:

2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy:

2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

Choć przepis ten mówi o zezwoleniu, to w moim przekonaniu tym bardziej dotyczy zmiany zezwolenia (wnioskowanie a fortiori, wnioskowanie z większego na mniejsze – a maiore ad minus). Ponadto przepis ten nie ogranicza jego stosowania tylko do przypadków, gdy pierwsze zezwolenie było wydane na wniosek, do którego była dołączona DOŚU.

Dyskusyjny może być zapis, że dotyczy to jedynie „przedsięwzięcia nieulegającego zmianie”. Jednak zbieranie odpadów wymienione jest tylko raz w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia [3] dotyczącego przedsięwzięć:

81) punkty do zbierania lub przeładunku złomu,

a więc w opisanym w pytaniu przypadku do tej pory przedsięwzięcie kwalifikowane było do tego pkt 81, a planowane zbieranie złomu o innych kodach niż dotychczas nie zmieni tej kwalifikacji.

Ponadto uważam, że sama zmiana rodzajów (kodów) czy ilości zbieranych odpadów nie będzie wymagać DOŚU, gdyż w związku z art. art. 72 ust. 2a pkt 2 UOOŚ moim zdaniem nie będzie mieć zastosowania § 3 ust. 3 rozporządzenia [3], który stanowi:

3. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile UOOŚ nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nie ma przy tym znaczenia planowane zbieranie odpadów innych niż złom, gdyż nie jest wymienione jako przedsięwzięcie w rozporządzeniu [3].

Uwaga. DOŚU będzie wymagana do wniosku o pozwolenie budowlane lub do zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 1a UOOŚ), jeżeli pozwolenie to lub zgłoszenie wymagane będzie w związku z rozbudową, przebudową lub montażem (§ 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia [3]) wynikającym z planowanej zmiany działalności w zakresie zbierania złomu. W takim też przypadku uznać należałoby, że przedsięwzięcie uległo zmianie i nie będzie mieć zastosowania art. 72 ust. 2a pkt 2 UOOŚ, a więc DOŚU moim zdaniem powinna być wymagana do zmiany lub kolejnego zezwolenia na zbieranie złomu.

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów” Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2011 + Suplement 2014

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. z 2016 r. poz. 353
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2016 r. poz. 71
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923

Tematy powiązane

Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia
Odpady – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nie zabijać przedsiębiorczości
Decyzja środowiskowa

Joanna Wilczyńska (10.04.2016)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , ,


Jeden komentarz

“Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów”
  1. 1 separator koalescencyjny napisał(a) 11:51, 26.04.2016:

    Dziękuję za tak wyczerpujące opisanie tematu. Gratuluję!


Skomentuj...