Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opakowania po środkach niebezpiecznych

Pytanie: Otrzymaliśmy poniższą  informację z firmy, od której kupowaliśmy KLEJ i UTWARDZACZE (i która od nas opakowania po nich odbierała) i proszę o komentarz, czy to jest prawnie właściwe. Nie mogę dojść do tego, na który fragment ustawy powołuje się firma: „W związku z obowiązywaniem nowej Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi utylizacji opakowań dokonuje każdy we własnym zakresie.” [K.W]

Odpowiedź: Wg art. 16 obowiązującej do końca 2013 r. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [UOPAK] sprzedawca wszystkich środków niebezpiecznych obowiązany był przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych, co związane było z pobraniem i zwrotem kaucji.

Natomiast obowiązująca od 2014 r. ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [UGOPAK] w art. 43 zobowiązuje  jednostkę handlową do odbioru opakowań jedynie po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Przy czym w art. 8 pkt 14 UGOPAK jest zdefiniowane, że na potrzeby tej ustawy przez środki niebezpieczne rozumie się:

substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie CLP w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2, lub

środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 na podstawie CLP

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK) – Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm. – uchylona 1.01.2014 r.
[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) – Dz. U. z 2013 r. poz. 888, ze zm. – obowiązuje od 1.01.2014 r.
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

Tematy powiązane

Zwrot opakowań po preparatach niebezpiecznych
Kaucja za opakowania

Joanna Wilczyńska (15.04.2016)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Opakowania po środkach niebezpiecznych”
 1. 1 Monika napisał(a) 22:41, 30.04.2020:

  Dzień dobry!

  Mam pytanie dotyczące odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, a mianowicie :

  1.
  czy pojemniki po środkach niebezpiecznych ( np. po substancjach czyszczących ) jeśli nawet zostały opróżnione do „zera” , zawsze stają się odpadami opakowaniowymi niebezpiecznymi o kodzie np. 15 01 10* ? czy też, po spełnieniu określonych warunków ( jakich ? ) mogą zostać zakwalifikowane do innych niż niebezpieczne odpadów opakowaniowych np. o kodzie 15 01 02?
  czy dopuszczalne jest „wyczyszczenie” takich pojemników z resztek środka niebezpiecznego? a jeśli tak, to jakie wymogi trzeba spełnić? – choć sądzę , iż jest to zabronione…

  2.Wytwórca odpadów może przekazywać odpady tylko podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia/pozwolenia/wpis do rejestru BDO i sam ponosi koszty zagospodarowania takiego odpadu.
  Czy istnieje inny sposób „pozbycia” się niebezpiecznych odpadów opakowaniowych? ( nieodpłatne przekazanie do systemów zagospodarowania tych odpadów stworzonych na podstawie art.18 ustawy o odpadach opakowaniowych? – jak można tego dokonać ? )

  3.Na jakiej podstawie określa się czy dana substancja jest środkiem niebezpiecznym? Czy decyduje o tym karta charakterystyki, którą dostawca ma obowiązek dostarczyć?
  Jaki zapis na karcie charakterystyki przesądza o tym, iż dany środek jest niebezpieczny?
  Czy wystarczy zapis z sekcji 13 – rodzaj odpadu : niebezpieczny, i pojemnik po takiej substancji staje się automatycznie odpadem niebezpiecznym? Czy też łącznie muszą być spełnione 3 elementy

  piktogram ( jaki )
  hasło ostrzegawcze ( jakie )
  informacja o rodzaju zagrożenia (jaka )

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:14, 20.05.2020:

  Monika (1), wg art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach – odpady klasyfikuje się jako niebezpieczne, jeśli zawierają co najmniej jedną substancję w stężeniu powyżej wartości granicznej, zaklasyfikowaną do jednej z klas zagrożenia i kodów kategorii zagrożenia oraz do kodów zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, a
  jedno stężenie graniczne lub większa ich liczba zostało osiągnięte lub przekroczone. Określa je:
  – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014,
  – rozporządzenie Rady (UE) 2017/997.
  Natomiast warunki uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne określa rozporządzenie Dz. U. z 2020 r. poz. 3.


Skomentuj...