Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opakowania po środkach niebezpiecznych

Pytanie: Otrzymaliśmy poniższą  informację z firmy, od której kupowaliśmy KLEJ i UTWARDZACZE (i która od nas opakowania po nich odbierała) i proszę o komentarz, czy to jest prawnie właściwe. Nie mogę dojść do tego, na który fragment ustawy powołuje się firma: „W związku z obowiązywaniem nowej Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi utylizacji opakowań dokonuje każdy we własnym zakresie.” [K.W]

Odpowiedź: Wg art. 16 obowiązującej do końca 2013 r. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [UOPAK] sprzedawca wszystkich środków niebezpiecznych obowiązany był przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych, co związane było z pobraniem i zwrotem kaucji.

Natomiast obowiązująca od 2014 r. ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [UGOPAK] w art. 43 zobowiązuje  jednostkę handlową do odbioru opakowań jedynie po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Przy czym w art. 8 pkt 14 UGOPAK jest zdefiniowane, że na potrzeby tej ustawy przez środki niebezpieczne rozumie się:

substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie CLP w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2, lub

środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 na podstawie CLP

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK) – Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm. – uchylona 1.01.2014 r.
[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) – Dz. U. z 2013 r. poz. 888, ze zm. – obowiązuje od 1.01.2014 r.
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

Tematy powiązane

Zwrot opakowań po preparatach niebezpiecznych
Kaucja za opakowania

Joanna Wilczyńska (15.04.2016)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...