Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ponowne zgłoszenie kotłowni

Pytanie: W zakładzie działa instalacja energetyczna opalana węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy 3,54 MW. Zgodnie z nowymi standardami emisyjnymi są przekroczenia w emisji pyłu, co spowodowało, że nie została ona ponownie zgłoszona. W związku z tym jakie mogą być tego konsekwencje dla firmy? [J.K.]

Odpowiedź: Nie bardzo rozumiem, dlaczego kotłownia ma być ponownie zgłoszona?

Wg art. 152 ust. 6 pkt 2 POŚ:

6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany:
2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

Natomiast wg definicji art. 3 pkt 7 POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
7) istotnej zmianie instalacji – rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Tak więc z ww. przepisów nie wynika, że zaostrzenie standardów emisyjnych [4] zobowiązuje do ponownego zgłoszenia.

Kary w sprawie zgłoszenia określa art. 342 ust. 1 POŚ:

Art. 342. 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją,
podlega karze grzywny.

Tak więc z przepisu o odpowiedzialności karnej można wnioskować, że jeżeli w zgłoszeniu jest informacja, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, a obecnie standardy nie są dotrzymane, to grozi za to grzywna. Z tym że na podstawie rozporządzenia [5] WIOŚ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego (do 500 zł), a jeżeli nie zostanie mandat przyjęty, to skieruje sprawę do sądu (grzywna 20-5000 zł). WIOŚ jednak musiałby wykonać pomiary, aby stwierdzić przekroczenie standardów emisyjnych. Ponadto WIOŚ może o tym przekroczeniu poinformować organ OŚ (starosta, marszałek województwa, RDOŚ), który wg art. 150 POŚ może decyzją zobowiązać prowadzącego kotłownię do wykonywania pomiarów emisji i przekazywania mu wyników.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2016 r. poz. 672
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, ze zm.
[5] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. Nr 151/2002 r., poz. 1253, ze zm.

Tematy powiązane

Zgłoszenie małych kotłowni
Zgłoszenie instalacji
Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Brak zgłoszenia instalacji

Joanna Wilczyńska (16.05.2016)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 4

“Ponowne zgłoszenie kotłowni”
 1. 1 Mariusz napisał(a) 12:58, 18.05.2016:

  Proszę o informację jakich konsekwencji można się spodziewać w przypadku przekraczania obowiązujących standardów emisyjnych z instalacji spalania paliw na którą nałożony jest obowiązek posiadania pozwolenia na emisję pyłów i gazów.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:14, 23.05.2016:

  Mariusz, administracyjną karę pieniężną za przekroczenie standardów emisyjnych określonych w pozwoleniu WIOŚ nałoży 2 decyzjami określając:
  karę biegnącą za przekroczenie standardu danej substancji w przeliczeniu na kg/h i stawki kary w wysokości 10 x stawka opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 300, 309 POŚ);
  karę łączną uwzględniając ilość godzin do ustania przekroczenia albo do końca roku (art. 302 POŚ)

 3. 3 Paweł napisał(a) 12:01, 25.05.2016:

  Witam
  Istotnie w wskazanym przez Panią art. 152 ust 6 pkt 2 POŚ wskazano na podstawę ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana ma charakter istotnej zmiany. Niemniej obowiązkiem podlegającym karze z art. 342 ust 1 POŚ jest brak aktualizacji informacji o której mowa w art. 152 ust.6 pkt 1 lit c) –„zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2;” mamy na to 14 dni zgodnie z art. 152 ust 7 POŚ. Przywołany obowiązek dotyczy aktualizacji informacji z ust 2 art. 152, gdzie w pkt 7 czytamy:” informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z OBOWIĄZUJĄCYMI przepisami;”.
  Instalacja ma kotły pow. 1 MW wiec kotły mają standardy pyłu od 1 stycznia zmiana z 700 na 200 mg/m3 gazów odlotowych. Instalacja ma zgłoszenie więc nie miała obowiązku prowadzenia pomiarów okresowych, nie jest też wyposażona oraz nie ma technicznych warunków zamontowania jarzma mocującego na krówce pomiarowe (brak właściwych warunków do pomiaru zgodnie z polską normą PN-Z-04030-7). Policzyłem sobie metoda obliczeniową z strumienia Bki i wzorów na wyznaczenie strumienia objętościowego gazów i przy aktualnie zastosowanych cyklonach instalacja z dużym prawdopodobieństwem nie będzie spełniać standardu pyłu. Jest to jednak model matematyczny nie pomiar akredytowanego laboratorium.
  Czytamy również w art. 141 POŚ, że „Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.” Przy nowym zgłoszeniu lub ponownym Organ OŚ zgodnie z art. 152 ust 4 i 4a.- wydać może w drodze decyzji sprzeciw „jeżeli eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;”.
  A co w sytuacji, gdzie nie ma zmiany w instalacji powodującej istotną zmianę. Zmiany istotnej czyli powodującej wzrost emisji do środowiska jako takiej nie ma ale z informacji jaką musimy złożyć wynikać ‘może” że instalacja nie będzie spełniać standardów emisyjnych. Czy w takim wypadku organ OŚ może wydać decyzję o wstrzymaniu działalności, objętej dotychczasowym zgłoszeniem?
  Czy np. wyjściem z sytuacji jest obniżenie mocy kotłów pon. 1 MW – dalej było by ok 4 MW – co skutkuje zgłoszeniem ale kotły były by poniżej 1 MW czyli nie było by dla nich standardów emisyjnych. Idąc dalej nie było by tez problemów w przypadku transpozycji dyrektywy MCP – bo ta tez w myśl dyrektywy obowiązuje od 1MW.
  Acha byłbym wdzięczny za podpowiedz w temacie o co chodzi ze stwierdzeniem, że „prawo nie działa wstecz”, czyli w temacie zgłoszenia jakbym uregulował temat przed kontrolą organu OŚ lub WIOŚ nie dostałbym kary a kotłownia mogłaby dalej działać??

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:30, 25.05.2016:

  Paweł, jeżeli instalacja nie jest nowa lub istotnie zmieniona, to organ OŚ nie może wydać sprzeciwu w drodze decyzji, ale dla instalacji niewymagającej pozwolenia może z urzędu wydać na podstawie:
  – art. 150 POŚ decyzję zobowiązującą do wykonywania pomiarów i przedkładania mu wyników,
  – art. 154 POŚ decyzję ustalającą wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji.


Skomentuj...