Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Decyzja środowiskowa

Chociaż określenie „decyzja środowiskowa” nie znajduje się w żadnych przepisach prawnych, to często jest stosowane w mediach, a nawet w urzędach i w umowach. Aby uniknąć nieporozumienia, warto więc wiedzieć, jaka decyzja pod tą nazwą się kryje.

Kiedyś, potocznie „decyzjami środowiskowymi” nazywano wyłącznie decyzje administracyjne wymagane w związku z korzystaniem ze środowiska, m.in. takie jak (w nawiasie moje skróty i inne, a także termin od kiedy i do kiedy są wymagane oraz do kiedy maksymalnie obowiązywały wydane):

 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (PWP, od 27.11.1922 r. do nadal)
 • pozwolenie wodnoprawne na pobór wody (PWP, od 27.11.1922 r. do nadal)
 • decyzja ustalająca rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza (DDE, od 1.09.1980 r. do 30.09.2001 r., max do 30.06.2006)
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (PP, od 1.10.2001 r. do nadal)
 • pozwolenie zintegrowane (PZI, PZ, od 1.01.2002 r. do nadal)
 • pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska (od 1.10.2001 r. do 27.07.2005 r.)
 • pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych (od 1.10.2001 r. do 27.07.2005 r., max. do 27.01.2006 r.)
 • zezwolenie na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne (od 1.01.1998 r. do 15.04.2000 r., max. do 30.06.2004 r.)
 • zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych  (od 1.01.1998 r. do 30.09.2001 r., max. do 30.06.2004 r.)
 • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznym (od 1.10.2001 r. do 22.01.2013 r.)
 • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznym (od 12.03.2010 r. do 22.01.2013 r.) (w związku z usługami)
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów (PO, od 1.10.2001 r. do nadal)
 • zezwolenie na usuwanie,  transport i wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (od 1.01.1998 r. do 30.09.2001 r., max. do 30.06.2008 r.)
 • zezwolenie na transport odpadów (od 1.10.2001 r. do czasu utworzenia BDO tj. max do 23.01.2016 r.)
 • zezwolenie na zbieranie odpadów (od 1.10.2001 r. do nadal)
 • zezwolenie na odzysk odpadów (od 1.10.2001 r. do 22.01.2013 r., max. do 23.01.2015 r.)
 • zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów (od 1.10.2001 r. do 22.01.2013 r., max. do 23.01.2015 r.)
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów (od 23.01.2013 r. do nadal).

Obecnie, częściej niż powyższe decyzje, potoczna nazwa „decyzja środowiskowa” to:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DOŚU) (od 28.07.2005 r. do 14.11.2008 r.), na podstawie art. 46 POŚ
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU, DUŚ, DŚU) (od 15.11.2008 r. do nadal), na podstawie art. 71 UOOŚ.

Obecnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) wymagana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu [3], jeżeli wymagana jest decyzja administracyjna wymieniona w art. 72 ust. 1 UOOŚ (m.in. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie budowlane, zezwolenie na przetwarzanie odpadów) lub wymagane jest (wg art. 72 ust. 1a UOOŚ) zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. DOŚU wydawana jest w określonych w UOOŚ przypadkach na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), albo na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ), ale wprzypadku wymaganego ROŚ  organ przeprowadza postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Chociaż w procesie inwestycyjnym DOŚU wymagane jest dopiero od 28.07.2005 r., to procedury ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi prowadzone są od przeszło 30 lat bo od 1 września 1980 r. na podstawie 4 ustaw:

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska
 • ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ)

W tym czasie obowiązywało 7 aktów prawnych określających takie przedsięwzięcia:

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów” Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2011 + Suplement 2014

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko –Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397Dz. U. z 2013 r. poz. 817

Tematy powiązane

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – 2010 r.
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany – 2010 r.
Zmiana przedsięwzięć – zmiana organu

Joanna Wilczyńska (01.12.2013)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...