Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Faza eksploatacyjna i poeksploatacyjna składowiska odpadów

Pytanie: Czy wymagane jest pozwolenie zintegrowane dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w okresie poeksploatacyjnym. Instrukcja prowadzenia składowiska – tak. [G.R.]

Odpowiedź: W nowej ustawie o odpadach określone zostały fazy dla składowisk odpadów inaczej niż według starych przepisów. Od 23.01.2013 r. wg art. 123 UO2:

Art. 123. 1. Okres przygotowania do budowy, budowy oraz prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazy:
1) przedeksploatacyjną – okres poprzedzający uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;
2) eksploatacyjną – okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów;
3) poeksploatacyjną – okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.
2. Dzień zakończenia rekultywacji składowiska odpadów jest równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska.

Jest to więc istotna zmiana w stosunku do poprzednio określonych faz w nieobowiązującym już rozporządzeniu [2]:

§ 2.Monitoring składowiska odpadów obejmuje:
1) fazę przedeksploatacyjną – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
2) fazę eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów;
3) fazę poeksploatacyjną – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Przy czym według art. 54 ust. 7 starej ustawy o odpadach datę zamknięcia składowiska odpadów stanowiła data zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów, a nie jak obecnie dzień zakończenia rekultywacji składowiska.

Dla składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej:

– jest wymagana decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, gdyż wg art. 129 ust. 4 UO2 instrukcja prowadzenia składowiska odpadów musi obejmować fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną;

– nie jest wymagane pozwolenie zintegrowane, gdyż pozwolenie wg art. 180 POŚ wymagane jest jedynie na eksploatację instalacji.

Natomiast pozwolenie zintegrowane wymagane jest na eksploatację instalacji, a więc gdy składowisko jest w fazie eksploatacji, ale dotyczy to wyłącznie instalacji tzw. IPPC wymienionych w rozporządzeniu [4], a więc:

do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton.

Jednak w związku z nowym określeniem zakresu fazy eksploatacji może budzić wątpliwość, czy pozwolenie zintegrowane wymagane jest również po zaprzestaniu przyjmowania odpadów do składowania ale podczas prowadzenia rekultywacji składowiska, gdyż rekultywacja obecnie objęta jest fazą eksploatacji.

Nie wyjaśniają tej kwestii odpowiedzi MŚ z 19.06.2013 r. na pytania UM i RDOŚ dotyczące składowisk.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów – Dz. U. Nr 220/2002 r., poz. 1858, ze zm. – obowiązywało do 16.05.2013 r.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055

Tematy powiązane

Składowiska – kryteria dla odpadów

Joanna Wilczyńska (03.11.2013)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Faza eksploatacyjna i poeksploatacyjna składowiska odpadów”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:24, 03.09.2014:

    Od 5.09.2014 r. obowiązuje nowa lista instalacji IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego, zgodna z dyrektywą IED, określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169


Skomentuj...